Skan­da­las tę­sia­si: ar bus grą­žin­ta vals­ty­bei me­ro ap­si­tver­ta vals­ty­bi­nė že­mė?

Is­to­ri­ja iš tie­sų skan­da­lin­ga. Jau ne kar­tą ra­šė­me apie pra­ban­gio­je me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko na­mų val­do­je Tu­ris­tų gat­vė­je su­si­lie­ju­sią pri­va­čią ir val­diš­ką že­mę, ap­tver­tą ne­le­ga­lia tvo­ra. Šios is­to­ri­jos nag­ri­nė­ji­mas iš Sei­mo pa­teko į pro­ku­ra­tū­ros ka­bi­ne­tus, su­mir­gė­jo ži­niask­lai­dos pus­la­piuo­se ir te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se, vėl grį­žo į Sei­mą, o ne­le­ga­li tvo­ra, sau­go­ma vaiz­do ka­me­rų, kaip sto­vė­jo, taip sto­vi. At­ro­do, pa­ga­liau dar­bo ėmė­si že­mėt­var­ki­nin­kai, ikišio­li­nį sa­vo van­gu­mą tei­si­nę di­džiu­liu dar­bi­niu už­im­tu­mu.

Su­si­do­mė­jo Sei­mo ko­mi­te­tas

R.Ma­li­naus­ko na­mų val­da at­ro­do iš­ties pa­vy­dė­ti­nai – stik­lo lan­gais bliz­ga į kos­mod­ro­mo val­dy­mo cent­rą pa­na­šus na­mas, erd­vus kie­mas, kruopš­čiai pri­žiū­ri­ma žo­lė, di­džiu­lis tven­ki­nys, pa­vė­si­nė ir šuns vol­je­ras. Net­ru­kus vi­są šios skru­pu­lin­gai pri­žiū­ri­mos ap­lin­kos gro­žį nuo pra­ša­lai­čių akių pa­slėps iš­il­gai tvo­ros spar­čiai į dan­gų be­si­stie­bian­čios tu­jos. Ta­čiau ši idi­li­ja tu­ri ir ki­tą pu­sę – kaip pa­aiš­kė­jo iš ofi­ci­a­lių do­ku­men­tų, erd­vio­se mū­sų me­ro na­mų val­do­se ku­ror­to se­na­mies­ty­je, Tu­ris­tų gat­vė­je, R.Ma­li­naus­kas tu­ri tik apie 12 arų pri­va­čios že­mės, o li­ku­si skly­po da­lis, ap­tver­ta fak­tiš­kai nau­do­ja­mą val­dą žy­min­čia tvo­ra, – maž­daug 25 arai, yra vals­ty­bi­nė že­mė.

Yla iš mai­šo ėmė lįs­ti, kai pri­va­čia R.Ma­li­naus­ko na­mų val­da per­nai rug­sė­jį su­si­do­mė­jo Sei­mo na­ci­o­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ga­vo šio ko­mi­te­to pa­reiš­ki­mą įver­tin­ti in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­mai pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Tarp ke­lio­li­kos pro­ku­ro­rams pa­teik­tų klau­si­mų fi­gū­ra­vo ir konk­re­tus už­klau­si­mas dėl Drus­ki­nin­kų me­ro R.Ma­li­naus­ko gy­ve­na­mo­jo na­mo Tu­ris­tų gat­vė­je. „Ko­dėl ga­li­ma drą­siai ap­si­tver­ti ir nau­do­ti mies­to cent­re esan­tį di­de­lį ga­ba­lą vals­ty­bi­nės že­mės?“, – no­rė­jo iš­girs­ti Sei­mo na­ci­o­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai. Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ro­rams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja bu­vo iliust­ruo­ta or­to­fo­to nuo­trau­ko­mis.

Vie­ni at­sa­kė, ki­ti – ne

Pra­ė­ju­sių me­tų spa­lio 18 d. pro­ku­ra­tū­ra iš­siun­ti­nė­jo raš­tą, ku­riuo Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bų prie­žiū­ros ins­pek­ci­jos, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to, Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Aly­taus ap­skri­ty­je tar­ny­bos, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos, Aly­taus bei Drus­ki­nin­kų ap­y­lin­kių pro­ku­ra­tū­rų bei Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­pra­šė pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ar dėl Sei­mo ko­mi­te­to si­un­čia­mų klau­si­mų bu­vo at­lie­ka­mi ko­kie nors ty­ri­mai.

At­sa­ky­mus į klau­si­mą apie pri­va­čią R.Ma­li­naus­ko na­mų val­dą pro­ku­ra­tū­rai pa­tei­kė ke­lios ins­ti­tu­ci­jos. Nors ty­ri­mą at­li­ku­sios Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ro­rės Liud­mi­los Bo­ri­so­vos raš­te mi­ni­ma, kad rei­ka­la­vi­mas dėl in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo bu­vo nu­siųs­tas ir už že­mės skly­pų ri­bas at­sa­kin­gai Na­ci­o­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, šios ins­ti­tu­ci­jos at­sa­ky­mo ty­ri­mo me­tu pro­ku­ra­tū­ra kaž­ko­dėl ne­ga­vo.

O ga­lė­jo gau­ti. Pra­ė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio 6 d. fak­ti­nių duo­me­nų pa­tik­ri­ni­mo vie­to­je da­ly­va­vo ne tik Aly­taus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros ins­pek­to­rius An­ta­nas Sma­liu­kas bei že­mės skly­po sa­vi­nin­kas R.Ma­li­naus­kas, bet ir Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Drus­ki­nin­kų sky­riaus lai­ki­nai ei­nan­ti ve­dė­jos pa­rei­gas Vi­ta­li­ja Bal­čie­nė. Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja in­for­ma­ci­ją pro­ku­ra­tū­rai į pa­teik­tus klau­si­mus pa­tei­kė. Ta­čiau jų rei­ka­las bu­vo iš­si­aiš­kin­ti, ar R.Ma­li­naus­ko gy­ve­na­ma­sis na­mas pas­ta­ty­tas ne­pa­žei­džiant že­mės skly­po de­ta­lio­jo pla­no ir jo ko­rek­tū­ros bei sta­ti­nio pro­jek­to spren­di­nių. Į klau­si­mus dėl ga­li­mai už­im­tos vals­ty­bi­nės že­mės ir jo­je iš­dė­lio­tų kil­no­ja­mų­jų daik­tų – pa­vė­si­nės, šaš­ly­ki­nės bei šuns vol­je­ro – at­sa­ky­ti tu­rė­jo Na­ci­o­na­li­nė že­mės tar­ny­ba. Bet že­mėt­var­ki­nin­kų at­sa­ky­mas ty­ri­mo me­tu ne­bu­vo gau­tas.

Ar ne­ga­li­ma iš­kel­ti ver­si­jos, jog bū­tent dėl šios prie­žas­ties Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ro­rų pa­teik­ta­me at­sa­ky­me Sei­mo na­ci­o­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui kal­ba su­ka­si tik apie R.Ma­li­naus­ko kie­mo tvo­rą ir lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je me­ro pas­ta­ty­tą pa­vė­si­nę, šaš­ly­ki­nę ir vol­je­rą? Į ko­mi­te­to klau­si­mą dėl sa­va­va­liš­ko vals­ty­bi­nės že­mės už­ė­mi­mo pro­ku­ro­rai taip ir ne­at­sa­kė. Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra tie­siog nu­ta­rė, jog gin­ti vie­šo­jo in­te­re­so šiuo at­žvil­giu lyg ir nė­ra rei­ka­lo.

Tei­si­na­si dar­bo krū­viu

Ta­čiau ko­dėl vis­ dėlto Na­ci­o­na­li­nė že­mės tar­ny­ba dėl ga­li­mai už­im­tos vals­ty­bi­nės že­mės Drus­ki­nin­kuo­se ne­pa­tei­kė at­sa­ky­mo Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai? „At­sa­ky­mą į jū­sų mi­ni­mą raš­tą pro­ku­ra­tū­rai Na­ci­o­na­li­nė že­mės tar­ny­ba yra pa­tei­ku­si 2012 me­tų gruo­džio 27 d.“, – ra­šo „Drus­ko­niui“ Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos at­sto­vė spau­dai Auš­ra Po­ciū­tė.

Bet jei­gu pro­ku­ra­tū­ra sa­vo iš­va­das apie ne­le­ga­liai ap­tver­tą vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą pa­čia­me Drus­ki­nin­kų cent­re su­for­mu­la­vo ir nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są pri­ė­mė pra­ė­ju­sių me­tų gruo­džio 5-ąją, ko ver­tas že­mėt­var­ki­nin­kų at­sa­ky­mas, iš­siųs­tas gruo­džio 27-ąją?

– Taip, da­bar žiū­riu, tuos do­ku­men­tus prieš akis tu­riu. Tai bu­vo spa­lio 19 die­nos Kau­no ap­y­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pa­klau­si­mas, bu­vo per­siųs­tas daug­maž la­bai abst­rak­tus pa­klau­si­mas, at­siun­tus Sei­mo na­ci­o­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to me­džia­gą. Pro­ku­ra­tū­rai at­sa­kė­me gruo­džio 27 die­ną, – sa­kė Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rius Vi­tas Lo­pi­nys.

– Bet ga­vę už­klau­si­mą spa­lio 19-ąją, juk žy­miai spar­čiau tu­rė­jo­te at­sa­ky­ti?

– Taip, iš tik­rų­jų čia rei­kė­tų pri­pa­žin­ti, kad tie dvi­de­šim­ties dar­bo die­nų ter­mi­nai pa­gal Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą šiek tiek bu­vo pra­dels­ti, bet vie­nin­te­lį da­ly­ką ga­liu pa­sa­ky­ti, jog ir 2011-ai­siais, ir ypa­tin­gai 2012-ai­siais me­tais, ir da­bar dar mū­sų tar­ny­bo­je yra la­bai di­de­lis žmo­giš­kų­jų re­sur­sų ne­ati­tin­kan­tis dar­bo krū­vis. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad pro­ble­ma yra pa­čio­je mū­sų ins­ti­tu­ci­jo­je dėl dar­bų kie­kio, dėl to šiek tiek vė­liau ir bu­vo at­sa­ky­tą į tą už­klau­si­mą.

Pro­ku­ra­tū­rą in­for­muos pa­pil­do­mai

– Ar ga­lė­tu­mė­te pa­neig­ti, kad pro­ku­ra­tū­ra, for­mu­luo­da­ma ty­ri­mo iš­va­das ir ne­tu­rė­da­ma jū­sų, kaip pa­grin­di­nės už vals­ty­bi­nės že­mės nau­do­ji­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­ky­mo, dis­po­na­vo ne­pil­na in­for­ma­ci­ja ir ga­li­mai dėl to nu­ta­rė, jog šiuo at­ve­ju vie­ša­sis in­te­re­sas nė­ra pa­žeis­tas?

– Na, ma­tot, aš už pro­ku­ra­tū­rą ko­men­tuo­ti iš tik­rų­jų ne­la­bai ga­lė­čiau tą vi­są si­tu­a­ci­ją, aš tik ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš­va­das ar­ba in­for­ma­ci­ją mes pa­tei­kė­me, bet iš tik­rų­jų dar šiai die­nai klau­si­mas dėl to skly­po iki ga­lo nė­ra iš­nag­ri­nė­tas, nes aš da­bar ne­su tik­ras, ar jau bu­vo ar dar tik bus pa­tik­ra vie­to­je.

– Lyg ir bu­vo pa­tik­ri­ni­mas vie­to­je pra­ė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio 6 die­ną, ku­ria­me da­ly­va­vo sta­ty­bų ins­pek­to­rius, Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Drus­ki­nin­kų sky­riaus lai­ki­nai ei­nan­ti pa­rei­gas va­do­vė ir pats skly­po sa­vi­nin­kas. Yra do­ku­men­tas su jų vi­sų pa­ra­šais.

– Es­mė yra to­kia, kad net­gi jei iki gruo­džio 5-osios bū­tu­mėm at­sa­kę į tą pro­ku­ra­tū­ros pa­klau­si­mą, tai bet ko­kiu at­ve­ju ga­lu­ti­nis pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tas ir ga­lu­ti­nė iš­va­da, tai yra, ar tai­ky­ti ATPK 45 straips­nį, ar im­tis ki­tų veiks­mų, bū­tų nu­spręs­ta šiek tiek vė­liau. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­dien, tar­kim, iš Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pu­sės vi­si ad­mi­nist­ra­vi­mo veiks­mai, kas lie­čia ga­li­mai sa­va­va­liš­ką že­mės už­ė­mi­mą, nė­ra baig­ti. Kai baig­si­me, ta­da apie ga­lu­ti­nius spren­di­mus ar ga­lu­ti­nes po­vei­kio prie­mo­nes pro­ku­ra­tū­rą in­for­muo­si­me pa­pil­do­mai.

Lieps at­lais­vin­ti?

Ko­kių veiks­mų že­mėt­var­ki­nin­kai ža­da im­tis dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mos vals­ty­bi­nės že­mės Tu­ris­tų gat­vė­je? „Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie ŽŪM Drus­ki­nin­kų sky­rius, ga­vęs in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mai sa­va­va­liš­kai už­im­tą ir nau­do­ja­mą vals­ty­bi­nę že­mę, be­si­ri­bo­jan­čią su že­mės skly­pu, esan­čiu Tu­ris­tų g. 11, Drus­ki­nin­kuo­se, ir da­lį vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, esan­čio Tu­ris­tų g. 13 (ku­rią pa­nau­dos tei­se nau­do­ja Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė), ėmė­si prie­mo­nių dėl ga­li­mo že­mės nau­do­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mos vals­ty­bi­nės že­mės at­lais­vi­ni­mo, – ra­šo­ma Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos raš­te „Drus­ko­niui“. – Nu­sta­čius ir įro­džius vei­ką pa­gal LR ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 45 straips­nį, bus im­ta­si veiks­mų dėl ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nių pa­žei­dė­jui tai­ky­mo.

Pa­gal LR že­mės įsta­ty­mo 53 str. 2 d. nuo­sta­tas, sa­va­va­liš­kai už­im­ti že­mės skly­pai pri­va­lo bū­ti grą­ži­na­mi tei­sė­tiems sa­vi­nin­kams, val­dy­to­jams ne­at­ly­gin­ti­nai, ne­at­si­žvel­giant į ne­tei­sė­tai juos nau­do­jant įdė­tas są­nau­das. Be to, tie že­mės plo­tai pa­žei­dė­jų lė­šo­mis tu­ri bū­ti su­tvar­ko­mi taip, kad bū­tų tin­ka­mi nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį. At­si­žvel­giant į tai, Na­ci­o­na­li­nė že­mės tar­ny­ba sieks, kad ga­li­mai ne­tei­sė­tai nau­do­ja­ma vals­ty­bi­nė že­mė, be­si­ri­bo­jan­ti su že­mės skly­pu, esan­čiu Tu­ris­tų g. 13, bū­tų at­lais­vin­ta, pa­ša­li­nant ne­tei­sė­tai at­lik­tus veiks­mus (pas­ta­ty­tus kil­no­ja­muo­sius daik­tus). Spren­džiant su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir nu­sta­čius pa­žei­di­mus, bus siū­lo­ma juos pa­ša­lin­ti ge­ra­no­riš­kai, jei į tai ne­bus at­si­žvelg­ta, bus im­ta­si prie­mo­nių dėl pa­žei­dė­jo pat­rau­ki­mo tei­si­nėn at­sa­ko­my­bėn.

Pa­žy­mė­ti­na, kad dėl ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mo vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, esan­čio Tu­ris­tų g. 13, da­lies Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Drus­ki­nin­kų sky­rius 2013 m. va­sa­rio 7 d. krei­pė­si į šią skly­po da­lį pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dan­čią Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, in­for­muo­da­mas apie nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes ir pra­šy­da­mas im­tis ati­tin­ka­mų prie­mo­nių pa­žei­di­mams pa­ša­lin­ti bei šio vals­ty­bi­nės že­mės skly­po nau­do­ji­mo pa­gal nu­sta­ty­tą že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį“.

Tik­rins dar kar­tą

– Ra­šo­te, kad jū­sų va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba tirs ir sieks, jog ga­li­mai ne­tei­sė­tai nau­do­ja­ma vals­ty­bi­nė že­mė bū­tų at­lais­vin­ta, su­tvar­ky­ta ir t.t. Bet ka­da re­a­liai jūs im­si­tės ati­tin­ka­mų veiks­mų? – vėl kal­bi­na­me Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rių Vi­tą Lo­pi­nį.

– Šie veiks­mai da­bar yra vyk­do­mi. Kiek ži­nau, bus at­lie­ka­mas pa­pil­do­mas pa­tik­ri­ni­mas ir po to, jei­gu iš tik­rų­jų ne­tei­sė­tai nau­do­ja­ma vals­ty­bi­nė že­mė dar ne­bus at­lais­vin­ta, bus duo­tas ter­mi­nas tai pa­da­ry­ti. O jei ir to ne­bus pa­i­so­ma, bus tai­ko­mos ATPK nu­ma­ty­tos po­vei­kio prie­mo­nės.

– O ka­da ža­da­mas tas pa­pil­do­mas pa­tik­ri­ni­mas?

– Ko­vo mė­ne­sį tu­rė­tų vis­kas vyk­ti.

– Ke­ti­na­te „spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mus“. Bet juk yra nu­brai­žy­tas ir at­sa­kin­gų as­me­nų pa­ra­šais pat­vir­tin­tas si­tu­a­ci­jos pla­nas, ku­ria­me la­bai aiš­kiai at­si­spin­di, kur pri­va­taus R.Ma­li­naus­ko skly­po ri­bos, o kur ap­tver­ta jo fak­tiš­kai nau­do­ja­ma vals­ty­bi­nė že­mė.

– Es­mė yra to­kia, kad no­rint kons­ta­tuo­ti fak­tą ir pra­dė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­se­ną dėl sa­va­va­liš­ko že­mės už­ė­mi­mo, bū­ti­na pa­tik­ra vie­to­je ir jos ak­tas. Da­bar mes ant­rą kar­tą at­lie­ka­me pa­tik­ri­ni­mą, ir jei­gu jo me­tu tik­rai pa­ma­ty­si­me, kad ta že­mė vis dar yra už­im­ta, įsi­jungs ATPK nu­ma­ty­tas me­cha­niz­mas. Jei­gu pa­ma­ty­si­me, jog že­mė yra at­lais­vin­ta, nė­ra ten kaž­ko­kių sta­ti­nių ar ki­tos ūki­nės veik­los po­žy­mių, to­kiu at­ve­ju po­vei­kio prie­mo­nių tai­ky­mas taps ne­ak­tu­a­lus, nes re­a­liai pa­žei­di­mas bus pa­ša­lin­tas.

– Bet kiek­vie­nas drus­ki­nin­kie­tis jums pa­sa­kys, jog R.Ma­li­naus­ko skly­pas te­bė­ra ap­tver­tas tu­jo­mis ap­so­din­ta tvo­ra, ten įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir bet koks pra­ša­lai­tis po tą že­mę lais­vai vaikš­ti­nė­ti ne­ga­li…

–Šiuo at­ve­ju yra ri­bo­ji­mas, o tai trak­tuo­ja­ma kaip už­ė­mi­mas.

No­rė­ti ne­drau­džia­ma

– Žo­džiu, ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to vals­ty­bi­nės že­mės už­ė­mi­mo ne­si­baigs, ne­žiū­rint, kad tai – įta­kin­go val­di­nin­ko, Drus­ki­nin­kų me­ro R.Ma­li­naus­ko skly­pas?

– Ži­not, jei kas pa­da­rė vei­ką, pa­žei­dė tei­sės ak­tus, mū­sų tar­ny­bai tik­rai jo­kio skir­tu­mo nė­ra, ko­kias jis, žmo­gus, pa­rei­gas už­i­ma ar ką ji­sai gy­ve­ni­me vei­kia. Es­mė yra ta – yra pa­žei­di­mas ar nė­ra, pa­ša­lin­tas jis ar ne. Šiuo at­ve­ju as­mens vi­suo­me­ni­nė pa­dė­tis ar už­i­ma­mos pa­rei­gos tik­rai jo­kio le­mia­mo fak­to­riaus ar įta­kos ne­tu­ri.

– Te­ko gir­dė­ti, jog ne­va Na­ci­o­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Drus­ki­nin­kų sky­riui jau yra pa­teik­tas R.Ma­li­naus­ko pra­šy­mas skir­ti jam tuos 25 arus vals­ty­bi­nės že­mės, ku­riuos jis fak­tiš­kai ir nau­do­ja.

– Ne­ga­liu ši­to ko­men­tuo­ti, rei­kia iš­si­aiš­kin­ti, ar yra toks pra­šy­mas, ir ta­da ga­lė­čiau ką nors kal­bė­ti. Tie­siog mū­sų tar­ny­bai žmo­nės bet ka­da ga­li tei­kti pra­šy­mus, o ar toks yra, šian­dien ne­pa­sa­ky­siu.

– Bet, kaip sa­ko­ma, no­rė­ti juk ne­drau­džia­ma.

– Aiš­ku.

– Ta­čiau ar yra pa­grin­das skir­ti as­me­niui lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės ga­ba­lą, nors ir jo nau­do­ja­mą, jei­gu skly­pų vis dar lau­kia bū­rys pro­tė­vių že­mių ne­at­gau­nan­čių pre­ten­den­tų?

– Be auk­cio­no že­mė mies­tuo­se ga­li bū­ti ski­ria­ma nuo­mai ar­ba par­duo­da­ma tik ta­da, jei jo­je yra tam as­me­niui pri­klau­san­tys sta­ti­niai, įre­gist­ruo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­re.

– Ir tai ne­ga­li bū­ti ko­kia nors pa­vė­si­nė ar šaš­ly­ki­nė?

– Ne, tai yra lai­ki­ni sta­ti­niai. Jie ne­su­da­ro tei­si­nio pa­grin­do be auk­cio­no par­duo­ti ar­ba iš­nuo­mo­ti že­mę. Tai tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma – že­mė ne­ga­li bū­ti tie­siog pa­i­ma­ma ir ski­ria­ma. Na, žmo­gus su­si­gal­vo­jo, kad ša­lia jo skly­po yra lais­vos že­mės, ir ne pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo
ar ne pa­gal įsta­ty­mo nu­ma­ty­tas ga­li­my­bes jam tu­rė­tų ją pri­jung­ti? To­kio da­ly­ko žmo­gus pra­šy­ti, ži­no­ma, ga­li, bet mū­sų tar­ny­ba to­kius pra­šy­mus tu­ri ver­tin­ti griež­tai pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

***

Tiesos.lt primena šią temą jau nagrinėjusį 15 min.lt žurnalistės Vilmos Danauskienės tyrimą „Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis negriaus Druskininkų mero Ričardo Malinausko nelegalios tvoros ir valstybei 25 arų negrąžins“.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top