„Sovietskaja Litva“: Ivanas Čmilis ir jo draugai

Pro Patria

Žinia, vaikai neatsako už savo tėvus, bet tai nelaiduoja, kad neis tėvų takais. Priešingai, nusikaltėlių vaikai turi moralinę pareigą savo darbais liudyti priešingo kelio pasirinkimą. Viktorijos Čmilytės veiksmai susidorojant su „buržuaziniu lietuviškuoju nacionalistu ir fašistu prof. Adu Jakubausku akivaizdžiai rodo, kad ji lieka ištikima senelio, Raudonosios Armijos tankisto Ivano Čmilio, ir tėvo, KGB rezervo karininko Viktoro Čmilio, politiniams idealams.

Iš skelbiamos archyvinės „Sovietskaja Litva“ publikacijos galima suprasti, kad šių idealų šaltinis – rašytojo Iljos Erenburgo dvasia. Pastarieji V. Čmilytės veiksmai liudija, kad atėję į Lietuvą kaip „išvaduotojai“ šie žmonės niekada nesusitaikė su 1990 metų kovo 11-ąją atkurta Lietuvos nepriklausomybe ir pagal aplinkybes pasiruošę prisidėti prie Lietuvos „laisvinimo“ dabar jau iš sąjūdinių nacionalistų ar, Indrės Makaraitytės žodžiais, nacių jungo. Kviečiame skaitytojus susipažinti su žemiau skelbiama publikacija apie nuostabią Viktorijos Čmilytės senelio Ivano Čmilio ir vieno garsiausių sovietinių propagandistų Iljos Erenburgo draugystę.

Skaitant „Sovietskaja Litva“ straipsnį ypač jaunesniam skaitytojui būtina suvokti istorinį kontekstą, Iljos Erenburgo asmenybę ir jos vaidmenį Antrajame pasauliniame kare. Tam siūlome trumpą ištrauką iš 2012 metų spalio 16 dienos portale bernardinai.lt istoriko Zigmo Vitkaus skelbto straipsnio „Nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės…“ apie Iljos Erenburgo įtaką sovietų karių nusikaltimams:

* * *
***
Anot žinomo rusų istoriko Marko Solonino, masinis žvėriškas elgesys su Vokietijos civiliais kilo ne vien iš keršto troškimo (žinoma, būta ir jo), tačiau „buvo nusikalstamai organizuotas Stalino ir jo parankinių“. Vienas liūdnai pagarsėjusių sovietų propagandistų, Ilja Erenburgas, prieš sovietų kariuomenei įžengiant į Vokietiją, parašė straipsnį „Užmušk“:

(…) Mes žinome viską. Mes nieko nepamiršome. Mes supratome: vokiečiai ne žmonės. Nuo dabar žodis „vokietis“ mums pats didžiausias prakeiksmas. Nuo dabar žodis „vokietis“ užtaiso šautuvą. Nekalbėsime. Nesipiktinsime. Žudysime. Jei tu per dieną nenužudei nors vieno vokiečio, tavo diena praėjo veltui (…). Jei tu užmušei vieną vokietį, užmušk kitą – nieko nėra mums linksmesnio nei vokiečių lavonai. Neskaičiuok dienų. Neskaičiuok varstų. Skaičiuok tik viena: kiek tu užmušei vokiečių (…).

I. Erenburgo žodžiai ataidėjo ir Lietuvoje. Per Vilniaus radijo stotį (sovietai Lietuvą užėmė 1944-ųjų vasarą) skambėjo:

Nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės – nei tarp gyvųjų, nei tarp mirusiųjų. Raudonarmiečiai, šventai vykdykite draugo Stalino nurodymą ir sumindžiokite fašistinį žvėrį jo urve. Sulaužykite germaniškųjų moterų rasinį pasididžiavimą. Pasiimkite jas sau kaip teisėtą grobį.

* * *

„Sovietskaja Litva“. Ivanas Čmilis ir jo draugai

Tankistas kareivio palaidine, dulkėtais batais stovėjo šalikelėje. Diena buvo nevėjuota, bet ties kelio juosta raitėsi dulkės. Žygiavo belaisviai hitlerininkai. Tai buvo į vakarus nuo Kybartų, prieš aštuoniolika metų – 1944 metų spalyje, tą atmintiną dieną, kai mūsų kariuomenė pradėjo šturmuoti Rytų Prūsijos sienas. Už pečių buvo išvaduota Lietuvos žemė. Visur girdėti tankų riaumojimas. Sunkių pabūklų smūgiai taip prisotino orą, kad jis atrodė tarsi išaustas vien iš trankių smūgių. O danguje netilo lėktuvų gausmas.

– Prasidėjo, – pasakė tankistas. – Peržengėme slenkstį, o toliau – Berlynas. Nelengva bus, bet nueisime, priešaky pergalė!

Tą dieną mes pirmą kartą susipažinome su tanko mechaniku – vairuotoju viršila Ivanu Čmiliu. Tada mes sužinojome, jog Ilja Erenburgas yra Ivano Čmilio tanko įgulos garbės narys. Pokalbis truko neilgai. Tanko įgula gavo kovinę užduotį, ir štai jau tankas, vikšrais minkydamas patižusį miško kelią, lekia pirmyn, ten, prie aukštumos, vos matomos tolumoje…

Garsaus tarybinio tankisto Ivano Čmilio, sutikusio karą 1941 metų birželio 22 dieną ir baigusio jį 1945 metų gegužės 9 d., turėjusio devynis vyriausybinius apdovanojimus, vardą prisiminėme vėl, kai prieš kelias dienas „Literaturnaja gazieta“ buvo išspausdinta ištrauka iš Iljos Erenburgo penktosios knygos „Žmonės, metai, gyvenimas“, pasakojančios apie Didžiojo Tėvynės karo metus. Mes sužinojome, kad Ivanas Čmilis su šeima gyvena Šiauliuose, dirba miesto finansų skyriuje. Tą pačią dieną išvykome pas jį.

Ivanas Čmilis nelabai paseno. Galbūt taip pasirodė todėl, kad pirmojo susitikimo dieną jis atrodė vyresnis, negu buvo. Ivanas Čmilis supažindino mus su savo žmona Antonina, dirbančia gydytoja epidemiologijos stotyje, su sūnum Igoriu, dukra Nataša. Jaunesniojo sūnaus Viktoro namie nebuvo.

Įsišnekome. Ivanas Čmilis prisiminė kovų metus, savo įgulos žmones, ypač smulkiai pasakojo apie draugystę su įžymiu tarybiniu rašytoju Ilja Erenburgu.

Ši draugystė gimė prieš dvidešimt metų Senajame Oskole prie Dono. Tada tankistai nusiuntė Iljai Erenburgui tokį laišką: „Draugas Ilja Erenburgai! Kariai ir vadai siunčia jums savo karišką sveikinimą. Gavome jūsų laiškų ir straipsnių rinkinį, už kuriuos labai dėkojame. Kuopos asmeninė sudėtis džiaugiasi, kad Jūs sutinkate būti mūsų įgalos nariu… Dabar mes mokomės, kad su naujomis jėgomis triuškintume priešą ir greičiau išvaduotume savo brolius, laikinai esančius okupuotuose rajonuose. Tvirtai spaudžia Jums ranką Jūsų draugai tankistai”.

Ilja Erenburgas atsiuntė nuoširdų atsakymo laišką, paprašė Ivaną Čmilį smulkiau papasakoti apie save. Tankistas greit atsakė: „Aš dar jaunas, gimimo metai – 1918, kilęs iš šlovingos ir mylimos Poltavos su baltomis trobomis ir žaliais sodais. Ne kartą mirtis žvelgė į mano linksmas akis, bet aš nepabūgau. Pagalvoji, kaip mes laimingai ir linksmai gyvenome! Aš turėjau keturias sesutes, visas jaunesnes už save. Turėjau tetušį ir motušę. Turėjau mylimą merginą… Bet netoli ta diena, kai mes išvysime fašistus, sutiksime artimuosius ir mylimus, vėl laimingai gyvensime…“

Praėjo nedaug laiko, ir tankų įgula gavo karinio lauko pašto trikampėlį, o jame Ilgos Erenburgo eilėraštį, skirtą Ivanui Čmiliui. [Rusiškai] skaitant iš viršaus žemyn kiekvieną pirmąją eilutės raidę išeina „Ivan Čmil“. Štai tas eilėraštis:

Ir maitina dešrininkus ašakom,
Vištų skonio vargšai nepažino.
Alkanus tankistai juos ne pasakom –
Neapykanta ir metalu vaišina.
Čia nuožmius fašistus sutaižysime,
Mylima, gimtoji mūs Poltava!
Ir audringais viesulais sugrįšime,
Laisvę nešdami į žemę tavo.

Nudžiugo tada tankistas Ivanas Čmilis. Pagalvojo jis, kaip atsakyti rašytojui, ir sukūrė eilėraštį, skirtą Iljai Erenburgui:

Eilę šią aš šiandien Jums skiriu,
Ryto saulei tekant virš Tėvynės.
Eilę šią su širdimi kuriu,
Neapkęsdams priešų begaliniai.
Bus fašistai sumušti tikrai,
Ugnimi išdeginti lig vieno!
Ramūs degs Tėvynės vakarai,
Grįš ir vėl jai giedrios, giedrios dienos!

Ir šiame eilėraštyje, skaitant iš viršaus žemyn pirmąsias eilučių raides, išeina „Erenburg“.

Pasibaigė pergalingas mūšis prie didžiosios Volgos. Ivanas Čmilis pranešė rašytojui apie savo laimę: „Žinokite, kad Jūsų tankas vedė atakon visą kuopą puolant Tacinskaja stotį. Užėmėme ją be ypatingų nuostolių. Užtikriname Jus, jog mes garbingai atliksime savo pareigą Tėvynei ir partijai, nepadarysime gėdos garbingam tarybinės gvardijos vardui. Mes be galo didžiuojamės gvardiečių vardu“.

Prasidėjo pergalingas tarybinių tankistų kelias. Mechaniko-vairuotojo Ivano Čmilio tanko įgula puikiai kovojo Oriolo-Kursko lanke, vadavo Minską, Kazlų Rūdą, Pilviškius, Vilkaviškį, Kybartus, ir visą laiką tarybinis rašytojas Ilja Erenburgas karštu patriotiniu žodžiu įkvėpė gvardiečius naujiems žygdarbiams. „Brangus Ivanai Čmili, – rašė jis 1943 metų lapkričio mėnesį. – Džiaugiuosi sužinojęs, jog Jūs sveikas. Žiema nežada hitlerininkams nieko gero. Iš Baltarusijos plaukia džiugios žinios. O Berlyne, turbūt, nelinksma. Bombarduoja juos irgi neblogai. Mano karšti sveikinimai jūsų įgulai. Tvirtai spaudžiu Jums ranką, brangusis drauge Ivanai, ir linkiu sėkmės“.

Susirinko po mūšio tankistai, perskaitė laišką ir atsakė Erenburgui. Netrukus gavo iš jo laišką: „Brangūs draugai tankistai!.. Netoli Vitebsko yra griovys. Ten hitlerininkai mėtė gyvus vaikus. Žemė judėjo ir žemė šaukė. Tankistai girdi šitą šauksmą. Jūs turite savo sąskaitą. Tai ruso širdies sąskaita. Šią sąskaitą išrašys tankų vikšrai. Fašistai atsakys už viską – šis pavasaris bus tikruoju Rusijos pavasariu. Geros kloties, šaunūs draugai, didvyriai-tankistai!“

Mūsų pokalbį nutraukė negarsus beldimas į duris. Laiškanešys. Ivanas Čmilis skaito siuntėjo adresą, ir jo veide pražysta plati šypsena. – Tai iš Odesos, iš Aleksandro Barenboimo, mūsų politvadovo.

Ivanas Čmilis skaito laišką ir klausia, kreipdamasis į mus:

– Norite išgirsti, ką rašo pulko draugas?

– Su malonumu.

„Brangus Ivanai, nuostabus ir gana malonus aplinkybių sutapimas. Parašiau tau laišką, ruošiausi užklijuoti voką, tuo tarpu gavau naujus laikraščius. Jų tarpe ir „Literaturnaja gazeta“. Su didžiuliu džiaugsmu perskaičiau eilutes, skirtas mudviem. Mes turime didelį ir nepaprastą draugą, žmogų, su kuriuo mus sieja tokie neregimi, tokie stiprūs tyriausios, nuoširdžiausios draugystės saitai. Dar ir dar kartą būk sveikas ir atsimink, kad pasaulyje nėra nieko brangesnio už draugystę, ir nėra ryšių, stipresnių už bičiulystę!“.

– O kiti įgulos nariai gyvi? – klausiame Ivaną Čmilį.

– Ne visi. Radistas-šaulys Stepanas Kostenka dabar Kirovograde. Aleksejus Sokolovas gyvena Leningrade. Jis be kojos. Radistas-šaulys Anatolijus Sidelevas žuvo mūšyje.

– Su Ilja Erenburgu, – tęsia pasakojimą Ivanas Čmilis, – aš buvau susitikęs po karo, viešėjau pas jį Maskvoje. Iki šiol tebesusirašinėju su juo.

– Ar seniai jūs Lietuvoje, draugas Čmili? Ar buvote tose vietose, kur kariavote?

– O kaipgi. Kiekvieno kareivio svajonė – taikos metu aplankyti mūšio lauką, prisiminti, kaip buvo, pamatyti, kaip žydi žemė. Lietuvoje gyvenu seniai, laisvai skaitau lietuviškai. Turiu daug gerų draugų. Tai bendradarbiai Leopoldas Petrauskas, Zenonas Kravinskas ir kiti bičiuliai. Drauge dirbame, dažnai, kaip viena šeima, kartu praleidžiame laisvalaikį.

Tirštėja sutemos. Dėkojame šeimininkams už malonų priėmimą. Atsisveikiname. Ivanas Čmilis kreipiasi su prašymu: „Jei rašysite – padėkokite draugui Erenburgui už gerą atmintį ir didžiulį dėmesį. Labai Jus prašau“.

Su malonumu, draugas Čmili!

G. Pravdinas

propatria.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
61 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
įspūdinga

Net labai tikėtina, kad apdujęs nuo savo draugelio propagandos Ivanas Čmilis dalyvavo Rytprūsių genocide, nukreipdavo tanką į pabėgėlių vilkstines, traiškydavo vežimus, gal net dalyvavo prievartavimuose. Tikrai nepakenktų kreiptis į visuomenines Vokietijos organizacijas, kurios tyrinėja Rytprūsių genocidą. Pagal dalinio numerį daug kas paaiškėtų.
Tačiau dar labiau domina kitų Ivano Čmilio vaikų – Igorio ir Natalijos(Natašos), bei jų palikuonių biografijos. O ten pagal idėją gali būti bomba. Kitaip niekšai nebūtų padarę šachmatininkės Seimo pirmininke. Turi būti kažkas itin purvino ir gėdingo jos šeimos, giminės biografijoje, kad ją būtų galima valdyti.

>>>

Youtube filmas „Vilko vaikai”. Pasakoja apie Prusijos užėmimą, sovietinų armijos

Tvankstas

‘Žinote kokiu vaikinu jis buvo !?’
Amžina garbė ir šlovė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei – Nielsen.

Ramiros

Kaip sakant, obuolys nuo obels. Tik labai retas atvejis, kad tas netiktų. Labai įdomu ir dėl kitos, ar nėra ji giminaitė Anzelmui ? Gal kas žino ? Jaučiasi kažkieno plaukuota ranka, o gal ir projektas jos ? Įsivaizduojat, nubuksuos Nausėdą, o tada kam atiteks valstybės galvos rolė ? Kaip bebūtų, mano supratimu, užslinko juodi debesys ant „Marijos” žemės …

Algis Jokštys

O tai kas su tuo Ivanu Čmiliu negerai. Kareivis yra kareivis. Tankistas Čmilis, tikrinis ukrainietis nuo Poltavos , sprendžiant pagal apdovanojimus, buvo geras kareivis.
Mes, lietuviai, turime ir jam būti dėkingi už tai, kad vokiečiams nepavyko Lietuvoje įvykdyti generalinio plano „Ost”, dalies lietuvių fiziškai sunaikinti, kitos dalies paversti vergais.
Paskaitykime dar kartą Sruogos „Dievų mišką”. Tai kol kas vienintelė lietuviškai parašyta knyga, be kurios pasaulio literatūros chrestomatija nebus pilna.

Gabūs žmonės

Senelis pamiršęs holodomorą tanke eilėraščius to meto tapinui rašė. Tėvelis buvo pasiruošęs sąjūdžio aktyvistus likviduoti. Dukrelė gerai žaidžia šachmatais, geriau, nei juršėną su ožiu kartu sudėjus. Lietuva turi dvi vertas ją valdyti dinastijas. Kas galėtų paneigti, kad išsikovojome tik džinsus ir kramtomają gumą.

Vitas Tomkus

Visiems! Visiems! Visiems! Pritariantiems ir nepatikliems! Vakseriams ir antivakseriams! Paskiepytiems ir persirgusiems! Vedusiems ir išsiskyrusiems! Daugiavaikiams ir bevaikiams! Translyčiams ir belyčiams! Kazanovoms ir impotentams! Ponioms ir poniams! Optimistams ir pesimistams! Karingiems ir pacifistams! Drąsiems ir bailiams! Kariškiams ir pareigūnams! Ypač – žvejams, medžiotojams, sodininkams, turistams, emigrantams, tinginiams, pasyviems, depresuotiems, niurzgliams, našliams, vienišiams… Visiems – tik ne abejingiems! Paskutinį kartą kartoju: renkamės ginti ne tik savo šeimas, bet ir savo Tėvynę. Laiko liko tikrai nedaug, nes kai visi būsim suskiepyti, „pasportizuoti”, sunumeruoti, apiplėšti ir pažaboti, ginti save, savo šeimą, ir savo Tautą bus per vėlu. Įstatymai nukreipti prieš Jūsų teises ir laisves yra „kepami” kas dieną. Nesvarbu, kas kviečia bei organizuoja. Svarbu, kad prieš lemiamą ir žūtbūtinį mūšį mes susiburtume ir… Skaityti daugiau »

to Algis Jokštys

Chemodan – vokzal – rodina. Varyk opupante namo, kol shiknos tau su burokine tarka nenutarkavo.

Kis

sakote esame laisvi?Kodel valdo jau 30 metu okupantai ir prasidejo bumas ju anukams ,bei vaikams?
Nezinote?Zinote ,bet bijote pasakyti,kad tos dovanos atnese pats patriarchas,juk tai jo valdzia,gal pamenate to kupriaus pirmuosius zodzius istartus viesumoje po rinkimu?

Ramirosui

Tuo keisčiau atrodo Armonaitės isterija ir net kreipimasis į prokurorus, kad ji nėra Anzelmo Armono anūkė. Išlyla klausimas, ką ji tada slepia? Nes net jei būtų Anzelmo Armono anūkė, nelabai ten ko būtų gėdytis, išskyrus pačio fakto, kad buvo KGB generolas. Bent jau oficialiai A.Armonas, neva baimindamasis, kad kai kurie aršūs rusakalbiai KGB darbuotojai ko neiškrėstų, nesugalvotų vykdyti teroro aktų ir diversijų po Sausio 13, iškomandiravo juos visam laikui už Lietuvos ribų ir pasirūpino, kad naujoje vietoje jie gautų darbus. Buvo liudytojas Sausio 13 byloje. Oficialių kaltinimų nesulaukė. Galbūt teikė vertingas žinias apie KGB atkurtos Lietuvos struktūroms. Tačiau bet kokiu atveju pavardžių panašumas įpareigoja viešą asmenį, politiką, iškart viešai pakomentuoti tokį faktą. Bet Armonaitės atveju to nebuvo. Užtai buvo brutualus… Skaityti daugiau »

Klausimas

Dieve,iki ko nusiritom,mes,LT tauta,ka issirinko?Negi viskas tik EU matuojama Marijos zemeja?

jokšiams ir panašiems

Viktor Čmil byloje parašyta, kad jo tautybė – rusas. Jei Ivanas Čmilis iš Poltavos, tai dar nereiškia, kad susivokęs ukrainietis. Galėjo būti nutautėjęs, o ir šiaip, jei ukrainietis, tai automatiškai nereiškia, kad geras žmogus. Visokių tų ukrainiečių yra, kaip ir lietuvių. Tokios draugystės su Erenburgo visiškai pagrįstai kelia rimtų klausimų.

elfe

tai va, is kur tie „nusipelne gyventi geriau”.
pats laikas Seimui skelbt Mazosios Lietuvos genocido metus.
taip pat ‘The Cauncil of Europa” pasiulyt nuteist Ilja Erenburga kaip viena didziausiu nusikelteliu zmonijai, organizavusiu si genocida! nes daugelis M.Lietuvos gyventoju buvo lietuviai, kurie buvo sunaikinti kaip „vokieciai”, o ju moterys isniekintos, nuzudytos.. o vaikai mire is bado kaip „vilko vaikai”…

Papa Borgia

Oho, kas konservatorių draugai, bravo! Žodžiu, „svajakai” – Putino stabdytojai.

StasySG

NA po tokio Čmyl giminės veiklos išaiškinimo, Seimo viršininkė privalo atsistatydinti. Kitaip Lietuvai galas.

to Algis Jokštys

„Dievų miškas” yra kurortas, lyginant su Vorkutos, Norilsko ar Magadano konclageriais. Būti raštininku vokiečių darbo stovykloje arba kalėjime ir būti kuo Norilske lagerinku – labai skirtingi dalykai, nežinai ar apsimeti nežinančiu?

elfe > Ramiros

Viktor Chmil kgb rezervo i rezervo kapitonus buvo pakeltas berods prasidejus sajudziui?..
Anzelmas Armonas pakeltas i generolus jau po nepriklausomybes pskelbimo.
na, klausiau feisbuke KGB istorijos eksperto A.Anusausko ar jis turi giminystes rysiu su Ausrine Armonaite, bet, siaip atsakantis i klausimus, Anusauskas teikes kukliai nutyleti…
man asmeniskai, labai jauciasi skirtumas koks buvo Anusauskas iki vedybu su ta jana rusaite ir kokiu konformistu tapo po to…
ar tai neprimena tu tarpukario musu komunistu, kurie turejo susirist „kraujo rysiu”, kaip „patikimumo” garantu?.. 🙂
ar del siu „taip nelaiku”duomenu paskelbimo portele „KGB Veikla” Genocido centro direktorius A.Jokubaitis uzsitrauke nemalone?..

dar "geriau"

Žudynėmis pagarsėjęs Nemerkiemis yra kaip tik į vakarus nuo Kybartų, tik kiek į šoną nuo pagrindinio kelio.

elito panagės

Pasipylė viena už kitą įdomesnės naujienos, kaip iš gausybės rago. Komentaras po NeRedaguota su Tomu Baranausku. AiAiZa00 Istorikams apie garbingą Lietuvos žydų bendruomenės atstovę Fainą Kukliansky. Smulkmena yra jos darbas sovietinėse represinėse struktūrose palyginus su jos tėvo tarnyste sovietams. Pakanka susirasti jos tėvo Samuelio Kuklianskio memuarų knygą – raudonasis bolševikų atstovas, knygoje , išleistoje jau Nepriklausoimybės laikotarpiu didžiuojasi savo idėjine komunisto veikla, tarnyste pokario metais sovietinėse represinėse struktūrose – buvo YPATINGŲJŲ bylų tardytojas. O kokias bylas „tyrė“ ypatingųjų bylų tardytojai pokario metais? Tikrai ne vagysčių at buitinių žmogžudysčių… Svarbiausi jų tardomieji buvo buvo slavinų ir dušanskių aukos… Štai kokios šeimynėlės atstovė atstovauja Lietuvos žydams… Bet gal tai nieko nestebina… Sąžiningi ir lojalūs buvę prieškario Lietuvos Respublikai žydai ir jų palikuonys… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Dėmesio
Vieningai varom budelių gaują lauk

Tekstas
Jau 8 paskutinieji seimai yra a_p_s_i_š_a_u_k_ė_l_i_a_i (antikonstituciniai).
Vadovaujantis visagale konstitucija, seimas – antikonstitucinė (neteisėta) sueiga, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija (kai sąrašinių negali būti seime), o daugiau apie tai naudojant nuorodą internete – ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo.
Lauk iš seimo!

Adresatai:
viktorija.cmilyte@lrs.lt
ausrine.armonaite@lrs.lt
gabrielius.landsbergis@lrs.lt
ir tt._
____________________________________________________
Lietuva – tvirtovė

elfe >>Elito padugnes

V.Vasiliauskas pasakojo apie F.Kukliansky issaudyta karo metu gimine.
jei tai tiesa, tai nerektu stebetis tokiu jos tevo pasirinkimu.

O Emanueli Zingeri gerbiu vien uz pasirasyta PRAHOS DEKLARACIJA. ir nesuprantu del ko Dovyd’as Katz’as taip ant jo uz tai siunta. Juk zydai zydai nuo sovietu irgi nukentejo nemazai. ypac bolseviku taip nekenciama burzua su religinem bendruimenem..

Regimantas >Vitas Tomkus

Tamstai pritariu. Šaunuolis.

beje

Komentaruose pasirode info ir apie Viktorijos Cmyl mamytes meilius santykius su Siauliu „Princu” grupuote ir konkreciai su Baraniu. Seimo pirmininke, panasu, is LABAI „idomios” aplinkos kilusi yra.

Kodel tai skelbiama dabar ?

” patriotas „galejo tai paskelbti pries rinkimus …
Kodel to nepadare ?

Tvankstas

Nesutikti su Vito Tomkaus kreipimusi gali tik LGBTQ mylėtojas ir Lietuvos nekentėjas.

g.p.

Dieve Dieve, kokios pievos kadaise buvo rašomos … kažkoks tanko vadila juodomis, nuo saliarkos prasmirdusiomis rankomis, eilėraščiais susirašinėjo su visasąjunginiu propagandistu …

elfe

bandykim atskleist dar viena CONSPIRACY, kuri atskleide (gal netycia) gabus tiriantysis zurnalistas Sarunas Cerniauskas savo siena.lt. „Pokyčių eksperte prisistatanti Vaiva Adomaitytė kurį laiką organizuoja diskusijų sesijas, orientuotas į aktualias europinės politikos temas – nuo aplinkosaugos iki pandemijos. Į renginius kviečiami skirtingų Europos šalių politikai ir verslininkai. Tarp kviestinių svečių iš Lietuvos – buvusi aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė ir neseniai paskirtas užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius. Pastarasis savo dalyvavimą atšaukė likus porai dienų iki renginio – bet ne todėl, kad įtarė kažką negero.” https://siena.lt/news/is-vilniaus-organizuojamuose-renginiuose-putino-virejo-pedsakai ar Gabrielius Landsbegis apkvailintas?.. ar tikrai zino kam tarnauja Arnoldas (ne Svarcnegeris)Pranckevicius, ikures „Europos Komisijos atstovybe” Lietuvoje. sios „atstovybes” feisbuke pabandziau irodyt, jog matos is visu ju veiklos pozymiu, jog ji atstovauja ne EK, bet „filantropa” Soros.… Skaityti daugiau »

Šaunūs kareiviai Čmiliai mušė fašistus,

bet nieko nebūtų užmušę, jeigu juos su kaupu, kad dar ir bet kuriam kitam karui pakaktų, nebūtų prikrovę kalnais technikos draugai amerikiečiai.
Ta technika liko net nepanaudota – raskite internete ir paskaitykite Kenigsbergo gynybos vado Otto von Lasch prisiminimus: Отто Ляш, Так пал Кенигсберг.

elfe

kodel siandien trys valdancios partijos prabilo apie rinkimu sistemos keitima?..
kas zinot, kad konservaroriai istojo i DEMOKRACY INTERNACIONAL ir kuri siekia „demokratizuot ” JAV pagal rytietiska putino supratima, fondais paremiant rinkimus? http://democracyinternational.com/press-coverage/
http://aweb.org/eng/article/contents.do?menuNo=300031

o dabar paziurekim kokios salys priklauso Association of World Election Bodies, kuri neva besa globalia demokratija. Pirmu numeriu – Baltarusija, po to Rusia bei kitos „demokratiskos” salys… randam ir Latvija… Lietuvos dar ner, bet gal „rinkimu reforma” sisijus su istojimu?
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_World_Election_Bodies

elfe

sunkiai sekes ikelt paskutinius du postus, tad nukopipeistinu salis, priklausancias rytietiskai „demokratijai. Kaip matom cia nera Vakaru saliu, isskyrus Makron Prancuzija. Current members[edit] The Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda Commission Electorale Nationale Autonome of Benin Election Commission of Bhutan Bolivian Electoral Supreme Court BiH Central Election Commission Central Election Commission of Bulgaria Commission Electorale Nationale Independante of Burkina Faso National Independent Electoral Commission of Burundi Elections Cameroon Elections Canada Registraduria Nacionial del Estado Civil of Colombia Supreme Electoral Court of Costa Rica Commission Electorale Independante of Côte d’Ivoire State Election Commission of the Republic of Croatia Election Department / Ministry of Interior of Djibouti Electoral Commission of Dominica Junta Central Electoral of… Skaityti daugiau »

yra net nuotrauka

„Google” paieškoje raktinė frazė Иван Чмиль танкист-механик turi nemažai variantų. Ivanas Vasiljevičius Čmilis yra net kolektyvinėje nuotraukoje 1942m. laikraštyje „Krasnaja zvezda”(Rusijos gynybos ministerijos tinkalapyje). Tačiau jis ir liko tik viršila, nors ir gvardijos, bei 2 kartus apdovanotas Raudonosios žvaigždės ordinu. Tarnavo, 4 gvardijos tankų brigados 1 batalione. Ir nors parašyta, kad kariavo iki karo pabaigos bei šturmavo Berlyną, bet pavyko rasti tik tokį įrašą, kad brigada dalyvavo Gumbinės puolamojoje operacijoje ir čia baigė karą. Nuo 1945m. vasario 2d. nebedalyvavo aktyviuose koviniuose veiksmuose. O čia štai ir visas 1975 m. (ar 1965m.?) interviu su Ivanu Čmiliu rusų kalba. https://rayvesti.ucoz.ru/news/gorzhus_vami_tacincy/2012-12-19-1965 Straipsnyje cituojamas vienas Erenburgo laiškas Čmiliui 1944m. lapkričio 13d. И.Эренбург – И.Чмилю. 13 ноября 1944 года. Дорогой Иван Васильевич! От души поздравляю… Skaityti daugiau »

Kas krito į akį

Na, tie rusai – kariai, lieja savo ir priešų kraują, bet kas juos kursto, ragina elgtis žiauriai, žudyti, prievartauti, deginti – ogi žydeliai! Ilija Erenburgas pisatelius, Aleksandras Barenboimas politrukas. Ir visi jie užfrontėje knibždėjo, kol rusai su vokiečiais žudė vieni kitus ir kurstė besikaunančius daryti tai kuo nežmoniškiau ir nuožmiau. Pasibjaurėjau Erenburgu

T0mas J. -> 17:21

„O čia štai ir visas 1975 m. (ar 1965m.?) interviu su Ivanu Čmiliu rusų kalba.
https://rayvesti.ucoz.ru/news/gorzhus_vami_tacincy/2012-12-19-1965

..

Patikslinu tamstą – nėra ten jokio interviu, tik trumpas karo metų susirašinėjimas tarp Ivano Čmilio ir I.Erenburgo.
Ir yra Ivano Čmilio nuotrauka – iš veido truputį panašus į Vaidą Saldžiūną ir smarkiai panašus į Dainių Sinkevičių iš DELFI.

BLIUDO GYNEJAMS

Menkniekiai tie Cmiliai. Kodel TIESOS neraso apie architekta Dedules teva, Dedule, Fermeri, Martyna, Polikarpa, Polikarpovna, Cepaicio sekretoriu Kubiliu???

BLIUDO GYNEJAMS

Menkniekiai tie Cmiliai. Kodel TIESOS neraso apie architekta Dedules teva, Dedule, Fermeri, Martyna, Polikarpa, Polikarpovna, Cepaicio sekretoriu Kubiliu???
Rusteikos straipsniuko apie papkes ir babkes irgi nebus cia?

naujieji rezervistai

Didmeistrė Čmilytė čia sublizgėjo pačia šlykščiausia žmogiška savybe. Ji yra itin atlaidi sau ir savo artimiesiems, tačiau labai reikli ir priekabi visiems kitiems. Sakyčiau naujųjų (KGB)rezervistų pagrindinis bruožas. Neblogą žvėrinčių Gentvilui kuratoriai surinko. Po Garliavos susidorojimo, matyt, labai tvirtai pasijautė.

> Kas krito į akį  2021-04-27 17:41

Taip, be abejo, Erenburgas labai kaltas dėl karo nusikaltimų ir nieko, puikiai sau nugyveno tarsi garbingas žmogus. Ne mums spręsti apie jo išsisukinėjimą nuo amžinybės. Bet ar dėl to, kad jis žydas? Gal padlas Vladimiras Šamanovas (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_H._Foglesong,_President_Bush,_and_Gen._Vladimir_Shamanov.jpg?uselang=ru), kuris bombardavo humanitarinius koridorius Čečėnijoje žydas? Gal visi tie, kurie štai ką išdarinėjo – https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Убийства,_совершённые_в_1999_году – žydai? O gal visgi tavo ruskiai tikrai „liejo (svetimą) kraują”? Tu tikrinai, kas buvo fronte, kas užfrontėje? Tu antisemitinis brudas svolačius esi toks pat žudynių kurstytojas ir tau geriausia vieta, svolačiau, kartuvėse.

Na klar:

Ivanas Čmilis ir jo simpatikai, ir užtarėjai konservatoriai. Lietuviai jau siekia dugną – taip nori susinaikinti okupantų ir kovidistų pagalba – Lenkų konstitucijos pagalba. Ištrinti net savo vardą, svarbu, babkėmis palytų ir šiltas Katrės Antrosios seksodromas būtų pasiekiamas.

to > Kas krito į akį

Antilituaniste, ką čia norėjai pasakyti? Gal kur „vokzalas” į Itilį yra? Beje, o kas yra Semitizmas, nepaaiškintum mums čia?

Klausimas Jurgiui

Kodėl prieš patekdamas čia komentaras, virtualaus kagebisto yra pirma nusiunčiamas į KGB biurą Čikagoje ir tik po to pasiekia tiesos siekiančiųjų svetainę čia? Sulėtinama programa ir apskritai gesinamas darnus PC veikimas, kodėl? Kas galėtų tuos virtualius mūsų minčių sargus iš mūsų PC iškrapštyti? Konservatorių įtaisytus virtualius KGB prievaizdus, ką? Nepaaiškintumėte, kas su mumis čia daroma, voilà?

Gabrielė

Tai su kuo bratavojasi konservatoriai? Yra tokia tradicija: pabezdėti ir tuoj pat rodyti pirštu į šalia esantį. Ar tik ne iš šios tradicijos ir kilo maskuojanti frazė -„Rusai puola”? Jei dabar dar yra tikinčių, kad konservatoriai gina savo Tėvynę, tai tikrai smegenų vingių tose galvose kaip pas triušį – du.

elfe

priminsiu dar, kad liberalu sajudis su Darbo partija priklauso LIBERALINTERNACIONAL.. isvien su Rusijos Jabloko.. socdemai priklauso SOCIALISTINTERnacional, kuriam vadovauja i bankrota Graikija nuvares Popandreu. jei konservaoriai priklauso Demokratinternacional, su centru Norvegijoj ir rupinasi globaliais globalistu uzsakymais, kas lieka tautai?.. valstieciai, kuriu dauguma laimejo vienmandatinese?.. plius kelios padrikos, niekaip nesulimpancios partijos?.. o kas jei visai siai inter saradai vadovauja atgimes trockistinternacional, kuriam nacionalizmas su „burzua” – save islaikantis, todel patriotiskiausias vidurinysis verslas iki siol didziausias priesas?.. dar nesenai, i google ivedus „trockistinternacional”, pasirodydavo nukreipiancios nuorodos i WSWS.ORG, PASAULIO SOCIALISTU PORTALO padalini SOCIALIST EQUOLITY PARTY. po mano reklamu pradingo: https://www.wsws.org/en/special/pages/sep/us/home.html?redirect=true o juk cia galima rasti visas tas, neva Amerikos mums nesamas „vakaru vertybes”.. kairiajam ar centristui Bidenui jie dideliu simpatiju irgi nejaucia…… Skaityti daugiau »

Letui Palmaičiui?

Su Erenburgo tautybe panašiai kaip su musulmonais: ne visi musulmonai yra teroristai, bet dauguma teroristų yra musulmonai. Aš manau, kad Erenburgo tautybė iš tikro suvaidino ne paskutinį vaidmenį jo propagandinių atsišaukimų turiniui. Nors, be jokių abejonių, netrūko ir kitų tautybių propagandistų ir karo nusikaltėlių.

to Letui Palmaičiui?

Manai, Čerčilis ne tos kilmės, kaip Ilja, atidavęs mus Stalino Rusijai, kaip teisėtą paveldą ir ambiciją? Žydai kilmę veda pagal motiną, nes ji svarbiausia žmogui. Tiesa, ne ką prastesnis yra ir Dušegubkės išradėjas ant ratų, drg.Berg’as. Ant kieno šasi ta Dušegubkė buvo? Ar kartais ne amerikoniškos kilmės, a?

Deivis

Čmylsen yra ne geresnė kalė už sovietus

Taip, Palmaitis apie svolačius ir riterius

Štai žmogus, su komunistiniais įsitikinimais kovojęs priešakinėje fronto linijoje, o Rytų Prūsijoje gynęs sužvėrėjusių Erenburgo sekėjų aukas ir už tai patekęs į gulagą: https://lechaim.ru/ARHIV/113/kornilov.htm. O štai mano Mokytoja, savo noru išėjusi į frontą 1943 m. Skirtingai nuo Kopelevo, Leningrado vyriausiojo rabino duktė neturėjo nieko bendro su komunizmu. Vienas – kovotojas už tiesą. Kita – http://cyclowiki.org/wiki/Гита_Менделевна_Глускина – mokslo milžinė, kurios palikimas ne vienai tyrinėtojų kartai (straipsnis prastas, mirė profesore Izraelyje). Dvi jos seserys irgi pasižymėjo moksle nepaisant visų maskolių ordos priemonių tildant ir represuojant. Ir vienas, ir kita vienodai „globoti” bandito Šamanovo bendraminčių iš KGB. Įdomu, kaip kartu su vakcinuotojų pastangomis išmarinti milijardus žmonių ir pavergti likusius kyla eilinė antisemitizmo banga, tarytum tai vėlgi žydai sumanė naikinti patys save: http://www.kla.tv/18554 Apgailestauju,… Skaityti daugiau »

Algimantas

Dėl bendro išsilavinimo perskaitykite Leonid*o Rabičev*o knygą ,,Karas viską nurašys”. Ten ir apie tankisto Ivano veiklą su Vokietijos civiliais gyventojais daug tiesos parašyta. Čia kaip kas sakė, kad obuoliai nuo obelų krenta.

Ramiros

Visa bėda, kad neturim taip vadinamo desovietizacijos įstatymo, pagal kurį nkvdistų, kgbistų, tame tarpe ir „rezervistų”, kompartijos sekretorių, vaikai ir net anūkai, bei jie patys, negalėtų užimti seimo komitetų pirmininkų, seimo pirmininkų, ministrų, VSD direktorių, prezidentų, premjerų bei kitų aukštų bei svarbių valstybės pareigūnų kėdžių … O kas gavosi ? Taigi ir turime …

stasys

Nuo praeities nepabėgsi , Propatrija panašu mąsto kitaip . Kažkurią moraline pusę aš suprantu tuos jaunus vyrus ir jų užsidegima visame kame rasti paaiškinimą ir motyvus .Bet nėra tokio tėvo ar mamos kuri norėtų jog jų vaikai atkartotu jų gyvenimo kelią su jų klaidomis .Metami priekaištai Vyktorijai neturi pagrindo , taip kuriamos pasakos apie senelius ir jų anūkus . Vienok būtų nesąžininga nutileti jog str. leido nupūsti dulkes nuo senų atsiminimų :))

Tamsta Palmaiti,

o kaip su Gulago įkūrėju ir viršininku? Jis ką, geresnis už Ehrenburg’ą? Turiu omenyje draugą Frenkel’į. Arba kaip reikalai su Genrikh Yagoda? Na, o kai kurie Vakarų istorikai sako, kad ir drg.Stalinas pagal motiną tos pačios kilmės, kaip ir Čerčilis. Norėtume, kad pakomentuotumėte, kaip čia yra iš tikro? Mes gi beraščiai antivakseriai be išsilavinimo, o išsilavinę ir su Aukštuoju už Kovidistų revoliuciją, kaip aiškina dezi LRT dezistai ir dezistės.

61
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top