Šv.apaštalo Pauliaus atsivertimas.Trečiasis eilinis sekmadienis. „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Visuose šios dienos skaitiniuose esame raginami atsiversti ir sekti paskui Jį (Mk 1, 17). Atsakius į šį kvietimą ir priėmus Jėzaus skelbiamą Gerąją Naujieną, gyvenimas keičiasi esmingai: tokį perkeitimą patyręs Saulius tampa apaštalu Pauliumi.

Kviečiame savo skaitytojus jungtis maldoje už Lietuvą Tiesoje – tegul Jėzaus kvietimas atsiversti ir Jį sekti paliečia mūsų visų širdis. Melskimės psalmės žodžiais: „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk mane takais Tavo eiti“.

Vyskupas Jonas Kauneckas. Tikrasis pasaulio perkeitimas

Jėzus Kristus visada skelbė meilę vargšams, ligoniams, nuskriaustiesiems. Iš to kyla ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinis mokymas. Bažnyčia visada rūpinosi ligoniais, vargšais, našlaičiais.

Katalikų Bažnyčios komitetui Iustitia et pax (teisingumas ir taika) pavesta ypač rūpintis socialiniu teisingumu. Man, kaip jo pirmininkui Lietuvoje, nuolat kyla klausimas, kaip turime kovoti už teisingumą, kai matome, jog penktadalis Lietuvos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, kai daugelis skundžiasi neteisingumu, kai net mokyklose – patyčios ir smurtas. Gal kviesti protestuoti ar rengti kitokias akcijas? Kas gi išgirs to nedidelio komiteto balsą?

Ir štai kas staiga atsitiko: Iustitia et pax komiteto nariams „Artuma“ pasiūlė 2015 m. kas mėnesį parašyti straipsnį apie palaiminimus, Jėzaus išsakytus Kalno pamoksle (Mt 5, 1–12). Pagalvojau: ar tai ne Dievo balsas? Juk Erfurto universiteto profesorius Robertas Leichtas, Evangelikų akademijos narys, garsus Vokietijos žurnalistas, teigia, kad Kristus Kalno pamokslo palaiminimuose nurodo planą, kaip išgelbėti žmoniją iš visų ją slegiančių problemų. Kalno pamokslas skelbia visišką priešingybę mūsų pasauliui ir kartu nurodymą, kaip pasaulis turi būti perkeistas. Nerasime kito teksto, kuris taip aštriai ir sykiu be pykčio pasisakytų prieš savanaudžius galinguosius ir turtuolius, prieš žiaurią mūsų pasaulio tikrovę, prieš visokią neteisybę. Nežiūrint aštrumo, tas pamokslas visada traukia mąstantį žmogų. Maža to – sakyčiau, kad krikščionybė iki mūsų dienų išsilaikė tik dėl tokio deginančio Kalno pamokslo kvietimo. Šį pamokslą galima suprasti tik nagrinėjant prieštaravimus: tarp meilės ir keršto, tarp karo ir taikos, tarp vienybės ir susiskaldymo, tarp kankinystės ir išdavystės, tarp persekiojimo ir atleidimo, tarp savanaudiškumo ir pasiaukojimo.

Tai nurodymai tikram Dievo karalystės nariui (o tokie mes visi pakrikštytieji turime būti!), kaip perkeisti pasaulį. „Gyvenantieji tais palaiminimais verčia pasaulį aukštyn kojomis, pabrėždami: ‘Žiūrėkite, štai kokia turi būti tikroji žmonija’“, – skelbia Aidenas Wilsonas Tozeris, JAV pamokslininkas, teologas, ypač sužavėjęs visus krikščionis savo knyga „The Knowledge of the Holy“ („Šventumo pažinimas“).

Dievas tapo žmogumi, Kristus – Mesijas atėjo į pasaulį, kad apverstų pasaulį aukštyn kojomis, kad perkeistų mūsų gyvenimą, kad pasaulyje nebeliktų neteisybės ir įsigalėtų visuotinė meilė.

Žydų rašytojas Manesas Sperberis štai ką pasakoja apie savo gimtinės žydus, kurie niekada nenustojo laukti Mesijo atėjimo. Kaskart pasklisdavo žinia, kad Mesijas jau ateina. Tada po savo skurdžios vakarienės žydai bėgdavo ant kalno, kad pamatytų Mesijo atėjimą. Vaikai ten stengdavosi kiek galėdami ilgiau išstovėti ant rankų, nes visi būdavo įsitikinę, kad atėjęs Mesijas viską apvers aukštyn kojomis. Gi neišmokus nesiseks greit atsistoti aukštyn kojomis, tad vaikai ir mokydavosi, kad nepavėluotų.

Kokia teisinga mintis: viską apversti aukštyn kojomis – taip pakeisti gyvenimą, kad nebeliktų jokio blogio! Jėzus Kristus tikrai atėjo pakeisti mūsų gyvenimą. Taip, apversti gyvenimą aukštyn kojomis! Vietoj savanaudiškumo, susipriešinimo, pykčio Jis siūlo mums tikėjimą, viltį ir meilę; tiesiog liepia gyventi kitokį, perkeistą, gražesnį gyvenimą… Nuolat mus kviečia, ragina atsisakyti savanaudiškumo ir nuodėmės, daryti vien gera. Apie tai ypač šaukia Jo Kalno pamokslas, niekada nenustoja šaukti.

Kiek daug žmonių, paraginti Kalno pamokslo, troško blogį nugalėti gerumu: mūsų pal. Jurgis Matulaitis, Levas Tolstojus, Mahatma Gandhi, George’as B. Shaw, Romainas Rollandas ir kt.

Mahatma Gandhi – indų išsivadavimo vadovas, pakėlęs juos į neginkluotą kovą už nepriklausomybę, – prisipažįsta, kad tokios kovos mokėsi iš Kalno pamokslo. Ir nugalėjo be jokio ginklo: Indija laimėjo nepriklausomybę, išsivadavo iš Anglijos kolonializmo.

Gandhi, galima sakyti, moko pasaulį kovoti už teisingumą be kraujo praliejimo. Kartą jis grįžo iš konferencijos Londone su lordu Irwinu, buvusiu Indijos vicekaraliumi, ir šis jo paklausė: „Pasakykite, kaip, Jūsų nuomone, galima išspręsti mūsų kraštų problemas?“ Gandhi paėmė nuo staliuko Šventąjį Raštą, atvertė ir pasakė: „Kai mano ir Jūsų šalys sutars gyventi pagal tą mokslą, kurį Jėzus Kristus paskelbė Kalno pamoksle, tada išspręsime ne tik savų kraštų, bet ir viso pasaulio problemas.“ Iš tikro Mahatma Gandhi be ginklų, bado protestais atvedė indų tautą į nepriklausomybę.

Bet pasaulyje Kalno pamokslo mokymo ir tikėjimo laikymasis pareikalavo ir daug aukų. Net ir mirdami už tikėjimą, daugelis meldėsi už savo persekiotojus ir vykdė Jėzaus paliepimą: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“ (Mt 5, 44). Arba: „Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus“ (Lk 6, 28).

Ar šitaip nevyksta tikrasis pasaulio perkeitimas? Po Antrojo pasaulinio karo Austrija liko komunistų okupuota kartu su Čekija, Slovakija, Rumunija, Vengrija… Bet austrai nepakilo į kovą, kaip mūsų ar Ukrainos partizanai. Pranciškonas Petrus Pavličekas sukurstė austrus prašyti Marijos pagalbos. Kai 10 proc. austrų ėmė kasdien melstis Rožinio malda, 1955 m. Raudonoji armija staiga pasitraukė iš Austrijos be jokio kraujo praliejimo, nors kaimyniniuose kraštuose liko.

Nedaug kas Lietuvoje yra girdėjęs apie dvi Rožinio revoliucijas Filipinuose. 1986 m. vasarį prasidėjo pirmoji Rožinio revoliucija. Begalinės minios su rožiniais rankose išėjo į gatves prieš karinį Ferdinando Marcoso režimą. Dieną ir naktį Manilos gatvėse klūpėjo trys keturi milijonai žmonių ir kalbėjo rožinį. Čia pat gatvėse buvo aukojamos ir šv. Mišios. Marcosas įsakė kareiviams išsklaidyti minias, pasiuntė ir tankus. Žmonės nesitraukė – iškėlę rankas su rožiniais klūpėjo, balsiai meldėsi ar giedojo. Tai buvo sukrečiantis vaizdas. Daugelis kareivių lipo iš tankų ir kartu meldėsi, klūpėdami minioje ir verkdami. „Dar niekada Maniloje ir visuose Filipinuose nebuvo sukalbėta tiek rožinių, kaip tomis vasario dienomis“, – liudija jaunas jėzuitas, antrąją revoliucijos dieną įšventintas kunigu ir primicijų Mišias aukojęs čia pat, tarp tankų. Vasario 25-ąją – dabar Filipinuose minimą Švč. Mergelės Marijos pergalės dieną – Marcosas kapituliuoja. Nebuvo nė vieno žuvusio ar sužeisto (koks skirtumas, palyginti su mūsų dainuojančia revoliucija Sausio 13-ąją!). Filipinų kardinolas Sinas rašė: „Tautos budėjimas maldoje galingesnis už karinę jėgą. Rožinis galingesnis už ginklus.“

Ir mūsų tautai dabar reikia tokio maldos sąjūdžio, maldos ir atgailos už valdžią, už nusikaltėlius, už korupcijos nugalėjimą, už teisingumą. Susiburkime nors 10 procentų uolių ir energingų tikinčiųjų, melskimės ir atgailaukime, pakelkime maldai visą tautą, kvieskime nelikti be kasdienės maldos, be šventadienio pamaldų – tada tikrai nugalėsime! Esu tuo tvirtai įsitikinęs.

Šaltinis: bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Julija

Taip, maldos galia didžiulė

Įspūdingi pavyzdžiai

bet kad lietuviai net ir savo tikėjimo baidosi…
Žinoma, visada atsirastų ir tokių kaip A.Gailius, kurie iškart apšauktų besimeldžiančius neapykantos maldininkais.

bet kodėl

tos katalikiškos tautos, kurios kalba Rožinį, gyvena vargingiausiai ir yra engiamos, o protestantiškos turtingiusios ir laisvos?

bet kodėl

Rožinis nepadeda pažint nei savęs, nei Dievo? Kodėl nevyksta išgijimo stebuklai ir su rožiniu numirštama nuo vėžio?

TO bet kodėl

gal dėl to, kad ne rožinis pats iš savęs gelbsti, išvaduoja, o tikėjimas.

par aspera ad astra

panašu, kad ir mūsų gerb. Kauneckas ne iki galo suprato Jėzaus Kalno „antikultūrinį” pamokslą. Nesupratusieji šio pamokslo jau ne kartą siekė „vargšų” revoliucijos. Ir nesvarbu kokiu būdu – taikiu ar krauju. Nes rezultatas likdavo toks pat, o kartais net blogesnis, kaip antai, po Lenino – Trockio perversmo. „Per kančias į žvaigždes” palaiminimai ištinka tik tuos, kurių prote įvyksta radikalus virsmas. Kuomet žmogus pasiekia tokį dugną, atsiduria tokioje kritinėje situacijoje, kuomet supranta, kad savo jėgomis jau nieko negalės padaryti ir sąmoningai perleidžia iniciatyvą veikti Dievui, per šventąją Dvasią, tada tik įvyksta virsmas ir prasideda stebuklai. Nes Dievui nėra nieko neįmanoma, išskyrus tai, kad Jis neina prieš žmogaus Laisvą Valią, kurią Pats jam ir suteikė. Bet tam, kad vyktų stebuklai, reikia būti… Skaityti daugiau »

internauts

internetiniame Gotenbergo archyve yra Aideno Wilsono Tozerio „I Following Hard after God” knyga. Autorius tikrai vertas dėmesio. Gerai būtų, jei Katalikų Pasaulio leidykla juo susidomėtų ir išverstų ne tik „Šventumo pažinimą“. Bet iš teksto taip ir neaišku ar ta knyga išversta.

Beje, ir Wilsonas yra/buvo protestantų pastorius.

>> įspūdingi pavyzdžiai

pavyzdžiui?
jei tegi, tai ir argumentuok.

kažin kažin

kažinar Austriją išgelbėjo maldos.
Joje buvo pristeigta daugybė kgb think-tankų, kurie ir skleidė tą ‘mirties kultūrą, įdieginėjo savus įstatymus per Strasburo Žm.teisų tarybą, bei buvo vieta susitikimams strategų tarp Rytų ir jų agentų Vakaruose… nes kaip tik po to ir buvo paleistas visas desantas a la „disidentų” į Vakarus…

I  Following Hard after God

Citata: Christian theology teaches the doctrine of prevenient grace, which briefly stated means this, that before a man can seek God, God must first have sought the man. Before a sinful man can think a right thought of God, there must have been a work of enlightenment done within him; imperfect it may be, but a true work nonetheless, and the secret cause of all desiring and seeking and praying which may follow. We pursue God because, and only because, He has first put an urge within us that spurs us to the pursuit. „No man can come to me,” said our Lord, „except the Father which hath sent me draw him,” and it is by this very prevenient drawing… Skaityti daugiau »

į bažnyčią neisiu

kol ji bus atsiskyrusi nuo savo ganomų „avelių”.

Tik pažiūrėkit į tuos arogantiškus „Bernardinus”, kurie dedasi katalikų bažnyčios portalu. Neprisijungęs nepakomentuosi. Fariziejai jie.

Per LRT Kultūros

programą Mažojo teatro spektaklis su A.Adomaičiu „Paskutiniai mėnesiai” apie senatvę.Tikra atgaiva.

biblijos lt

galima klausytis nuostabių Čarlzo stenlio pamokslų lietuvių kalba.

VaidasVDS

Kalno pamokslas nėra Jėzaus evangelija, tai tik naudingų pamokymų pradžia Jėzaus evangelijos įgyvendinimui. Dar prieš pasakydamas šį pamokslą, Jėzus apaštalams pasakė štai ką: „Naujoji karalystė, kurią manasis Tėvas netrukus įkurs savo žemiškųjų vaikų širdyse, bus amžinasis viešpatavimas. Tikrai nebus galo šitam manojo Tėvo valdymui širdyse tų, kurie nori vykdyti jo dieviškąją valią. Aš pareiškiu jums, kad manasis Tėvas nėra žydų ar pagonių Dievas. Tikrai daug ateis iš rytų ir iš vakarų tam, kad sėdėtų su mumis Tėvo karalystėje, tuo tarpu daug Abraomo vaikų atsisakys įeiti į šitą naująją broliją, kurioje Tėvo dvasia valdo žmonių vaikų širdyse. “Šitos karalystės galią sudarys ne kariuomenių stiprybė ar turtų jėga, bet dieviškosios dvasios šlovė, kuri tikrai ateis tam, kad mokytų protus ir viešpatautų šitos… Skaityti daugiau »

Vaidai, Vaidai,

kada suprasi, kad su Tavimi nėra prasmės vaidytis?

VaidasVDS

Ne visada vaidytis yra blogai. Jei tai padeda surasti tiesą, tuomet vaidytis yra visai gerai, kaip sako mano šaltinis:
„Religiniai keblumai yra neišvengiami; negali būti augimo be psichinio konflikto ir dvasinio sujaudinimo. Gyvenimo filosofinės normos formavimas sukelia žymų sambrūzdį filosofinėse proto sferose. Ištikimybė tam, kas yra didinga, gera, teisinga, ir kilnu neatsiranda be kovos. Reikalingos pastangos dvasinės vizijos išsiaiškinimui ir kosminės įžvalgos išplėtimui.”

O kaip sakė Albert Einstain:
„Tie, kuriems duota žinoti, turi pareigą veikti”…

Pensininke

Pirmiausia musu didieji dvasininkai turetu dirbti saziningai, nesireklamuoti ir nereklamuoti rinkejams nepatikimus kandidatus pries rinkimus. Neslepti „nusidejusiu” kunigu, kurie gyvena ne pagal juos ribojancius istatymus. Todel mazai vaikstau i baznycia, o kalbama didi Maldos galia padeda ir namuose.

sutinku,

bet kaip skauda…kiek to rožinio sukalbėjome kiekvienas, kai reikėjo gelbėti mergaites, naikinamą šeimą…liūdna..labai. Bet viltis niekada nemiršta.

messinger>>sutinku

jokia malda, joks rožinis nebus išklausytas, jei prieš tai nebus apsivalyta. Reikia permąstyt labai gerai, ar esate kam nors neatleidę, ar laikot nuoskaudą ar pyktį kam nors… Atgaila rūpinasi Mergelė Marija… Kuomet meldžiamasi iš ego, Dievas negirdi, nes ego Jis nesukūrė. Ego iliuzinė mąstymo sistema ir atsirado iš atsiskyrimo nuo Dievo minčių, iš tapatinimosi su kūnu, su kūno pojūčių suformuotu savęs ir pasaulio vaizdu. Todėl veiksmingiausia, kol nesam sutramdę savo ego, malda kreiptis į ŠVENTĄJĄ TIESOS DVASIĄ. Katalikai dažnai pamiršta, kad Ji yra Jėzaus mums paliktas gidas, o kartu ir didysis vertėjas iš ego kalbos į Dievo kalbą. Savais žodžiais kreipkitės į Šventą Dvasią, kuri JAU yra jumyse, ir patikėkit Jai visas savo problemas išspręsti. Ypač tikėjimo dalykus, teisingo kelio… Skaityti daugiau »

Paulius

Jėzus paaiškino :“ ‚Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: Štai ji čia arba ten. Nes Dievo karalystė JAU yra tarp mūsų“17,4-21 ( 20. 21) evangelija pagal Luką, Šventas raštas 2009m., Vilnius „Jėzus tarė: Aš esu pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis”15,6-25. Evangelija pagal Matą. ” Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis” 9,37-10,19.Evangelija pagal Matą. „44 Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos,- jame ir nera buvę tiesos.Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir velnio tėvas.“8,35-48 evangelija pagal Joną pusl. 2270 Tai prie ko čia mes? O… Skaityti daugiau »

Andrieus

Kur evangelija nuo Andriaus, pirmojo pašauktojo? Nėra? Kas uždraudė Andriaus evangeliją, kada, ir kodėl? Dėl to kad Andriaus evangelijoje Kristus sako kad šiaurėje yra nenuodėmingi? «И спросил Андрей Ионин, ученик Его: Равви! Каким народам нести благую весть о Царствии Небесном? И ответил ему Иисус: Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К язычникам Севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева»( Евангелие от Андрея, гл.5, ст. 1–3).?Mato evangelijoje Kristus taip pat apaštalams liepia neiti pas pagonis; evangelijoje pagal Matą:Jėzus tarė „Aš esu pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis”15,6-25. Evangelija pagal Matą ” Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: Nenuklyskite pas pagonis ir… Skaityti daugiau »

Jaša

Žinia : dievo vardas VIEŠPATS. 5 .VIEŠPATS , nužengęs debesyje, buvo ten su juo ir ištarė savo vardą „ Viešpats“. 6 Ir VIEŠPATS praėjo prieš jį, tardamas“ „VIEŠPATS, VIEŠPATS, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, 7 lydintis gerumu lig tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą, nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lig trečios ir ketvirtos kartos“ 34,5-7, pusl 183, Išėjimo knyga, Šventas raštas 2009.m., Vilnius „1 Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, kurių kraštą VIEŠPATS, tavo Dievas tau duoda…“19,1 Pakartotino įstatymo knyga pusl. 366, Šventas raštas 2009.m., Vilnius. „2Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų.“ 20, 2 Išėjimo knyga 20, 2 pusl.… Skaityti daugiau »

Jašua

Тетраграммато́н (тетраграмма) (греч. τετραγράμματον, от греч. τετρα, «четыре», и γράμμα, «буква») — в иудейской религиозной и каббалистической традициях — четырёхбуквенное Непроизносимое Имя Господа, считающееся собственным именем Бога, в отличие от других имён-эпитетов Бога. Впервые встречается в Торе в Быт. 2:4. Используется в первой из десяти заповедей (Втор. 5:6). В древнееврейском эти четыре буквы: ивр. י (йод) ה (хей) ו (вав) ה (хей): יהוה‎ (при этом последняя буква «хей» обозначает гласный звук, см. Матрес лекционис). Латинскими буквами тетраграмма транскрибируется как IHVH или YHWH или JHWH. laisvoji enciklopedija. AR tau lietuvi יהוה – IHVH ar YHWH ar JHWH – šventam rašte penkiaknyheje/ Toroje, Pradžios knygoje 2:4 įrašė žaodį VIEŠPATS? Įsidėk lietuvi vietoj žodžio VIEŠPATS žodį יהוה – IHVH ar YHWH ar JHWH… Skaityti daugiau »

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top