Už nepriklausomybę kovojo tik rezistentai

Paulius Kruopis | lzinios.lt

Daugelis skaitytojų gali suglumti ir nesutikti su teiginiu, kad praeityje tik rezistentai kovojo už Lietuvos valstybės atkūrimą. O kur tuomet disidentai? Ar jie nekovojo už laisvą Lietuvą? Čia autorius jokių būdu nesiekia ištrinti žodžio „disidentas“, bet nori atkreipti dėmesį į neteisingą sąvokų „disidentas“ ir „rezistentas“ vartojimą.

Iškelta tezė yra paprasta: visus žmones, atvirai ir viešai pasisakiusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, reikėtų vadinti ne disidentais, kaip šiandien įprasta, bet rezistentais. Kitaip tariant, daugumos sovietų okupaciniais metais veikusių žmonių negalima laikyti disidentais, nes šitaip savaime „išplaunamas“ rezistencinės lietuvių tautos kovos už nepriklausomybę turinys.

Disidentinis judėjimas kilo Rusijoje

Pradėkime nuo to, jog žodis „disidentas“ buvo pradėtas taikytas Rusijoje veikusiems žmonėms, siekusiems pilietinių bei demokratinių teisių suteikimo toje pačioje valstybėje. Šie asmenys nesiekė panaikinti nei sovietų valdžios, nei socialistinės santvarkos, tik „demokratizuoti“ sistemą taikiais būdais. Sovietų Rusijoje XX a. septintajame dešimtmetyje kilęs judėjimas buvo pavadintas disidentiniu, nes keliamų problemų ašis buvo žmogaus teisės ir laisvės, tačiau ne okupacijos klausimas. Nepriklausomai nuo veiklos legalumo ar nelegalumo, disidentai viso labo nepritarė sovietų valdymui ir/ar stengėsi apginti SSRS piliečių teises visuomenėje. Šiais aspektais Rusijos disidentai skiriasi nuo daugumos Lietuvoje veikusių neginkluoto pasipriešinimo dalyvių, kurie norėjo ir siekė išstumti okupacinę sovietų valdžią iš Lietuvos.

Daugumos Lietuvos gyventojų sąmonėje tapo įprasta „rezistentą“ tapatinti tik su ginkluota pasipriešinimo kova (partizaninis laikotarpis), o „disidentas“ atitinkamai asocijuojasi tik su neginkluota pasipriešinimo kova (visi įvykiai po partizaninio karo). Tačiau kodėl pamirštame, kad kova už nepriklausomybės atstatymą šalies viduje gali būti ir neginkluota? Disidento sąvoka labai paranki rusiškai „Tarybų Lietuvos“ istorijos versijai, pagal kurią Lietuvoje nenorėta nepriklausomybės, o tik siekta reformų „savos“, socialistinės valstybės viduje, kaip tai darė tikrieji disidentai – Aleksandras Solženicynas ar Andriejus Sacharovas. Palanku ir tai, kad daugelis žymiausių rusų disidentų nepalaikė ar bent viešai nedeklaravo savo palaikymo lietuvių tautos siekių atkurti savo valstybę.

Tokiu atveju, jei tokius nepriklausomos Lietuvos valstybės gynėjus okupuotoje Lietuvoje kaip mons. Alfonsas Svarinskas ir Antanas Terleckas vadinsime disidentais, antivalstybinių pažiūrų istorikams sudaromos labai palankios sąlygos diegti mintį, kad šie veikėjai nesiekė griauti SSRS, o tik „sušvelninti“ jos režimą.


Rezistentai, susirinkę palaikyti teisiamą bendražygį Romualdą Ragaišį. / Genocido aukų muziejaus nuotrauka

Iš kitos pusės, jeigu jau minėti pogrindžio atstovai, kurie už savo nacionalistines pažiūras buvo ne kartą kankinami kalėjime, laikomi tremtyje ir su jais buvo mėginama visaip susidoroti, bus laikomi tik disidentais, tai išnyks riba tarp kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę ir visų kitų, pasisakiusiųjų prieš Sovietų Sąjungos totalitarinį režimą. Sovietine santvarka nepatenkinta buvo kone didžioji dalis Lietuvos gyventojų, bet daugelis jų nedrįso stoti į atvirą kovą ir siekti nepriklausomybės. Tai nereiškia, kad konformistus galima laikyti disidentais, bet jau šiandien netrūksta balsų, tvirtinančių, jog totalitarinės sovietų sistemos nepalaikė dauguma gyventojų, dėl ko žmonės kaip A. Svarinskas nelabai kuo išsiskiria iš šios minios. Užmirštama, kad monsinjoras už tą režimo „nepalaikymą“ rizikavo gyvybe ir mokėjo sveikata bei jaunystės metais lageriuose, o kiti mėgavosi patogiu buitiniu gyvenimu per „blatą“ ar be jo. Bet kuriuo atveju tampa sunku suvokti, kuo disidentas Lietuvoje skiriasi nuo paprasto „tarybinio piliečio“, jei disidentas tėra tik tas, kuris reikalauja daugiau „pilietinių teisių“?

Disidento ir rezistento sąvokų reikšmės

Lotyniškas žodis resistentia lietuviškai reiškia pasipriešinimą (resistens – besipriešinantis); dissidens, dissidentis reiškia nesutinkantis, prieštaraujantis. Rezistento terminas pradėtas plačiau vartoti tik Antrojo pasaulinio karo metais, kuomet asmenys, ginklu kovoję už Prancūzijos nepriklausomybę nacistinės Vokietijos okupuotoje teritorijoje, buvo pavadinti rezistentais. Vėliau šis terminas visame pasaulyje išplito kaip ginkluotų bei valstybės atstatymo siekiančių pasipriešinimo dalyvių, kitaip vadinamų partizanais, apibūdinimas. Tarptautiniuose žodynuose rezistencijos pirmine reikšme traktuojama kaip „politinio pasipriešinimo judėjimas“, tokiuose apibrėžimuose neįvardijama, kad rezistenciją galima būtų sieti tik ginkluotu pasipriešinimo sąjūdžiu. Todėl esminiu veiksniu vartojant rezistencijos sąvoką reikėtų laikyti ne pasirinktą kovos būdą, bet politinį tikslą – nepriklausomos valstybės atkūrimą.

Kitas aspektas yra tas, kad disidentas stengiasi veikti legaliai, pagal tam tikras leistinas taisykles ir vadovaujantis oficialiai valdžios pripažintais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis – pavyzdžiui, SSRS atveju, 1975 metais Leonido Brežnevo Helsinkyje pasirašytu Baigiamuoju aktu. Vadinasi, bandoma „pakeisti sistemą“ pačios sistemos sąlygomis. Rezistentui nebūtina to daryti – jo šalis okupuota ir šio asmens veikla jo požiūriu yra teisėta, nesvarbu, ar okupavusi valdžia tai pripažįsta, ar ne. Todėl rezistentas, nors ir apeliuoja į tarptautines sutartis, bet visiškai nepripažįsta okupuotos valdžios teisinių dokumentų, nes tai padarius būtų pripažįstamas ir okupacijos teisėtumas.

Šiandien įvardijamos „rezistento“ ir „disidento“ sampratos turėtų būti aiškiai atskirtos. Pirmuoju atveju akivaizdžiai nepripažįstama kitos šalies okupacija savo krašte ir dėl to jai priešinamasi. Antruoju – nepripažįstama (tiksliau – siekiama prieštarauti) tik valstybėje viešpataujanti ideologija, bet nėra keliamas klausimas dėl prarasto valstybingumo. Verta atkreipti dėmesį, kad rezistencija vyksta tik kaip kova prieš kitos valstybės okupacinę valdžią, bet ne prieš vietos valdžią. Juk tiek Prancūzijoje, tiek Baltijos šalyse, tiek Ukrainoje rezistentai kariavo prieš kitą valstybę – agresorę, kuri pasikėsino į tautos suverenitetą. Kariniai veiksmai prieš savo šalies valdžios atstovus galėtų būti laikomi perversmu, sukilimu arba revoliucija, priklausomai nuo tokio kovos sąjūdžio dydžio. Tačiau jie jokiu būdu negalėtų būti laikytini rezistenciniu sąjūdžiu, nes tautos suverenumas nėra pažeistas priešiškos valstybės įsiveržimo.


Antanas Terleckas ir Viktoras Petkus mitinge Kalnų parke. / Andriaus Petrulevičiaus (lrs.lt) nuotrauka

Būtent dėl šių priežasčių sovietų valdomoje Rusijoje negalėjo būti ir nebuvo rusų tautybės rezistentų, nukreiptų prieš savąją – SSRS – valdžią. Sovietų Sąjunga buvo tiesioginė Rusijos teisių bei pareigų perėmėja, todėl rusų rezistentai galėjo atsirasti tik SSRS okupavus kitai valstybei. Tokiais galėtume laikyti sovietinius partizanus Baltarusijoje ir Rusijoje, ginklu kovojusius prieš nacistinės Vokietijos valdžią okupuotoje teritorijoje. Žinoma, vadinamieji „raudonieji partizanai“ nesusiję su Lietuvos valstybės atstatymo siekiančiu partizaniniu judėjimu, nukreiptu prieš nacių ir sovietų politiką, kuriam jie aktyviai trukdė ir pasižymėjo taikių gyventojų Pietryčių Lietuvoje naikinimu.

Lietuvoje disidentų beveik nebuvo

Grįžtant prie pirminės tezės, reikia dar kartą pabrėžti, kad visi asmenys, nepripažinę okupacinės valdžios ir kėlę Lietuvos valstybės atstatymo klausimą visu Lietuvos okupacijos laikotarpiu (1940-1990 metais), turėtų būti vadinami rezistentais. Siūlyčiau vadovautis tokiu rezistento apibrėžimu: rezistentas – tai pasipriešinimo dalyvis, nepripažįstantis priešiškos valstybės įvykdytos okupacijos bei aneksijos ir toje teritorijoje ginklu ir/ar be ginklo kovojantis už nepriklausomos valstybės atkūrimą. Todėl disidentais galima laikyti tik tuos, kurie atsiribojo nuo režimui pavojingų – su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu susijusių – idėjų pateikimo ir susitelkė tik ties vadinamais pilietinių teisių užtikrinimo bei gynimo klausimais, kaip tai buvo daroma Rusijoje. Disidentas gali būti suprantamas kaip asmuo, nepritariantis viešosios ideologijos skleidimui ir siekiantis įgauti ir/ar apginti tam tikras žmogaus teises ir laisves.

Ypač svarbu pabrėžti, kad nepriklausomybės kova gali būti vykdoma ir ginklu, ir be jo. Šitaip žvelgiant į istoriją 1944-1990 metai tampa nebe nuobodžiu Sovietų Sąjungos okupacijos pasakojimu, o tarpais (1953-1972 metais) priblėsusiu, tačiau vis tik nenutrūkstamu rezistenciniu, pogrindiniu judėjimu už lietuvių tautos teisę į nepriklausomą valstybę. Juk būtent veiklos pogrindyje negalima traktuoti kitaip nei kaip okupacijos nepripažinimo. Vien šio veiksnio užtenka, kad pogrindžio dalyvius priskirtume rezistenciniam sąjūdžiui. Kita vertus, veikla pogrindyje ir yra vienintelis tiesioginis bei atviras okupacijos nepripažinimo kelias okupuotoje teritorijoje, ypač po nesėkmingai pasibaigusio partizaninio karo.

Tiesa, skaitytojams gali iškilti klausimas, ar Lietuvoje būta disidentų? Disidentais galima būtų įvardyti Lietuvos Helsinkio grupės ir Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto (TTGKK) atstovus, kurie skelbėsi veikiantys tik atvirai ir legaliai, siekiantys palaikyti Helsinkio konferencijos Baigiamo akto ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos įgyvendinimą. Tačiau verta pabrėžti, jog TTGKK narių irgi negalima laikyti disidentais, nes daugelis dėl tikinčiųjų teisių kovojusių kunigų jau prieš tai veikė pogrindyje, t. y. rezistencijoje. Gal nebent žymus poetas Tomas Venclova (beje, iki šiol nepatenkintas lietuvių nacionalizmu) yra vienas nedaugelio Lietuvos disidentų prieš visą rezistencijos dalyvių kariuomenę, jungiančią partizanus ir pogrindininkus, veikusius po 1953 metų.

lzinios.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
17 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
ruta

Antanas Venclova , T.V. tevas – 1940 CCRC Svietimo ministras , Stalino premijos laureatas ..
O dar juokingiau skamba Tomo Venclovos biografija – 1977 m. C. Miloso kvetimu isvyko destyti i JAV , na tiesiog ji pakvete ir jis , demesio, sovietu represineje sistemoje -‘ nusipirka bileta’ ir ..Na , nereikia tokius bredus teigti ir pateikti si subjekta , kaip disidenta , bjauru darosi .

Justas

Labai aktualus straipsnis. Gaila, kad net enciklopediniuose ar kompetentingų organizacijų leidiniuose Lietuvos neginkluotos rezistencijos dalyviai vardinami disidentais. Pagarba šiam jaunam istorikui.

Naglis+Darius

Kuolys-disidentas,Puteikis-rezistentas,ar atvirksciai? Kaip manote?

ha ha

taigi ir Vinokuras Janutienės laidoj save priskyrė „disidentams”, o po to buvo nusiųstas už tai į Švediją 25 metams. Lietuviai tai gaudavo tiek pat lagerio Sibire. O „disidentus”, ypač Helsinkio, KGB išsiųsdavo tiesiog į Jeilio ar Harvardo univeristetus..
ha ha 🙂

gudi giria

Saziningi zmones iskovojo laisve sukciams,zulikams,vagiams,blogiuij.Todel,kad nebuvo padeti teisingi pagrindai tarkim isrenki I seima turi Tauta ir atsaukti,jeigu nusidejo is visu lygiu.Dabar ziurim,kas darosi.Niekas niekur apie atsaukimo mechanizma nekalba,reiskesi susireiksmine zmogeliai svarbu isokti I valdininko kede.Mane siutas gatavai paeme.Patrijotai neapsijunge todel,kad nori kiekvienas valdyti ir,kas gaunasi viskas I niekur.Gerbiu as Z.Vaisvila,R.Paulauska visus kitus patrijotinius samburius neminesiu as ju.Koki velne atsiprasant jus veiket patrijotai,kodel nesijunget.Prie geriausiu noru yra tarkim du postai Prezidentas ir ministras pirmininkas,jug visi nebusit jais,po galais vienykites,jau truksta zodziu.

o violetiniai ?

kuriems nepatinka pedofilinė-kgbistinė teisėsauga – tai jie disidentai, ar rezistentai, ar šiaip antitarybiniai nusikaltėlia – pamišėliai (teisėsaugos akimis) ?

Al.

Manau, autorius, norėdamas sąvokas išryškinti, tik dar labiau jas supainiojo. Dėl to, kad remiasi svetimų kalbų sąvokomis. Nes vertimas ne viską paaiškina, įvairiais laikotarpiais, skirtingose šalyse tos pačios sąvokos gali būti suprantamos teisingai. Disidentais anksčiausia, XVI amžiuje, Prancūzijoj, Čekijoj, Lietuvoj-lenkijoj imta vadinti kitatikius. Ir pats lotyniškas žodis reiškia ,,nesutinkantis”.Taigi, disidentai yra kitamaniai. Kuo jie kitamaniai, yra antraeilis dalykas. Rusų okupuotoje lietuvoje dauguma žmonių skirtingu laipsniu buvo kitamaniai. Bet istorikai, žinoma gali apsispręsti kitamaniais (disidentais) tik tuos, kurie savo kitamaniškumą skelbia viešai. Rezistentų sąvoka, paimta iš prancūzų pasipriešinimo nacistinės Vokietijos okupacijai, taip pat gali būti suprantama siauriau, kaip ginkluota kova prieš okupantą, arba plačiau – kaip bet koks, neb9tinai ginkluotas pasipriešinimas, ir nebūtinai vien okupantams, bet ir jų vietiniams bendrininkams ar… Skaityti daugiau »

to AI

„Jei naudosim lietuviškas sąvokas, bus žymiai paprasčiau – žodžiai kalbės patys už save.”Kalbame apie lietuviskas savokas,o naudojame rusicizmus-sami za siebia.

s.m.>Al.

pro forma paniurnejote, pakritikavote autoriu, o galutine isvada ta pati kaip jo 😀 Na visai nieko, kad pratesete straipsnio minti ir pridejote detaliu, tai netgi i gera. Kaip rase aa.Juozas Baltušis – „kas galva, tai razumas”. Suprask, kiek galvu, tiek isminciu. O man atrodo, kad rezistentus (numenkinant net savokos turini) vadinti tik disidentais (o pastaruosius KGB viesai vaizduodavo kaip keistuolius atskalunus arba tiesiog durniukus) buvo ta pati okupanto ideologine linija, kaip ir Lietuvos istorijoje pagal okupanta karalius „nukunigaikstinti” zemyn. Okupantas nepaisant branduolines galybes buvo tiesiog bailys, bijojes netgi daiktus vadinti tikrais vardais, kame jam vaidenosi galimybe rezistencijai okupuotose salyse plisti. Aciu autoriui, labai vykes straipsnis. Aciu komentatoriui Al. ir kitiems. Iki siol niekad net nesusimastydavau, kas yra disidentas, o kas… Skaityti daugiau »

Kostas Kubilinskas

„Iki siol niekad net nesusimastydavau, kas yra disidentas, o kas pasipriesinimo kovotojas (rezistentas).”Suprantama,kad nesisimastydavote del siu savoku,nes skaitete J.Baltusi

Tai Lansbergis kas?

Rezistentas Nr. 1 ar disidentas?

Lanzbergis-nerupi

Bet ir Langaitis neidomu!

Kritikas Pikčiurna

Labai teisingas straipsnis, bet kyla klausimas, o kaip su tais rezistentais, kai valstybė formaliai atgauna nepriklausomybę, bet valdžioje išlieka nacionaliniai kolaborantai, tęsiantys okupacinio režimo politiką bei ideologiją, tik „nacionaliniame” įpakavime?
Ar tada rezistentai vienu akimirksniu tampa tik disidentais, o gal vis tiek išlieka rezistentais, prieš kuriuos ir toliau galima taikyti karines, teisines bei operatyvines priemones, kaip prieš „naujos” valstybės priešus bei griovėjus?
Tie patys klausimai ir tuo atveju, kai valdžiažmogiai staiga persimeta į kitą tarptautinių jėgų pusę ir pradeda tarnauti kitiems „sąjungininkams” pažeisdami savo valstybės ir tautos gyvybinius interesus bei aukodami jos politinę nepriklausomybė?
O gal iš rezistentų padėties išvaduoja tik nepaaiškinamai paslaptinga mirtis?

"kubilinskui"

nevykusiai maksuojiesi, lefleitoriau. Ar neisvarys Vytenio gatves sluoti?…..

atitaisymas

t.b. „maskuojiesi”

Sdasdas

もしグッチの秋冬は様子に迷って敷いて呈する――重量級のシルクでトップクラスにまじるカシミヤヴィヴィアン ウエストウッド財布コピーの羊の毛皮は画布で、ルイヴィトン腕時計コピーアイデアの並外れている作品、両面は明らかに異なって趣のイタリアの満ちあふれているプリントの図案しかも各種が風格によく合う中で熟練していて容易にできます。トップクラスのカシミヤの完璧な材質は軽薄にと保温するのを兼ねてのさせて、完璧に演繹するのが冬の日の趣とを送る優雅です。
この個性の十分なシリーズ、秋冬の身なりを更によく変わるのがすばらしくさせます。思うままに遊んで色合わせと組み合わせ自由ルイヴィトン腕時計コピーを回転することができて、優雅にと面白おかしく腕時計コピー同時に出現のことができて、少しも病気にならない感。
グッチ流行するシリーズ
はめ込む最上の金の糸は比類がないトップクラスの品質が現れて、しなやかできめ細かい材質は決して糸を繰りなくて、腕時計コピー完璧な漸進的セリーヌ財布スーパーコピー変化の効果を作って、豊富な段階を持ってきて思います。華麗な色合い、縛って頭で行って、あるいは肩のプラダコピー上ではおって、異なる学部法によく合って同様に恥をかきます。
精致な羊毛も完璧にしかもひとつだけ持っていて漸進的変化のルイヴィトン腕時計コピー効果を革新するのをの創建し営むことができて、精巧な筋模様スーパーコピーバッグの素直でつるつるで柔軟な触感は人に目を通して忘れ難くさせる。巧みでセリーヌ財布スーパーコピー完璧な制作技術と奇抜な設計、セリーヌ財布スーパーコピーこの季の流行するシリーズもっと多い芸術の霊感を満たしたのをさせて、および、更にすばらしい質感は享受します。
このは芸術の米のシリーズをひとつだけ持っていて、今季差し上げるまた1の傑作のためグッチです。アクセサリーはもうアクセサリーだけではなくて、同じく高らかに歌うことができて主役、思うままに一般のものとは異なるイタリア式を演繹するヴィヴィアン ウエストウッド財布コピーのが優雅です。The PhantasmCollection(幽霊のシリーズ)は今までのところグッチ最も豊富なしかも最も影響力を持つシリーズです。豊富なミニ型、革新を含んでとを設計セリーヌ財布スーパーコピーして機能スーパーコピーバッグを強めます。グッチ1語の字面の意味は“物を空想するかでっち上げる”です。2014AWPhantasmシリーズはグッチ各シリーズ商品のシャネルスーパーコピー精華に集まカルティエベルトコピーってありました。

dafvgdsf

それは現在の型の最も豊富なシリーズなだけではなくて、同時にまた(まだ)各シリーズのリュックサックシャネルスーパーコピーの多様性を完璧に一体で解けます。グッチはずっと自身発展研究開発革新に力を尽くしてと、絶えず新しい意義がありを設計しているのを出すのがと機能のグッチ偽物上でしかも未来流行っている傾向の前衛のセリーヌ財布スーパーコピー製品になりを運命付けて、Phantasmはこのに対して正に相手にするです。

  PixelシリーズはGameOverオリジナルなシリーズのグッチ偽物発展で、(黒い)と(赤い)を含んで、その創作のインスピレーションは古い版ゲームのすばらしい画面から来ました。

  両肩かばんと旅行カバンのシリーズも同様に人にはなやかにならせます。リュックサックはグッチクラシックシリーズの発展、スヌーピーの犬、ジャスティンですか?おじさんなどの流行する達人とスーパー巨星に比べてすべてそブランドベルトの忠実なファンです。初めて発表したの採用した高級な360の°プリントの図案との外で縁のグッチスカーフ新作真珠や宝石の衣服のへり設計。は305のオリジナルなシリーズのマイアミの復古風の基礎を受けてその通りにする上にある程度革新して、グッチスカーフ新作高速遊覧船のマイアミにある海岸のオンラインのきわめて速い風采を再現しました。

  グッチまた(まだ)出した全く新しいブランドベルト派手なシリーズ、所属HadesとZeusはすばらしい側の翼のアクセサリーを続けて使って、激しい炎と稲妻のすべてのプリントの図案を採用しました。VarsitySharkメイン模造革側の枚と雪のニールのつぎおよび、プラダ財布新作復古する運動風。

  グッチは個性的な独特な協力のカルティエベルトコピー限定版のリュックサックは季ごとにでもファンをはなやかでやまなくさせます。今年あなたのために感情を傾けるのは献上する私達とスポンジの赤ちゃん、忍者の神のカメとグッチの協力で出す作品です。私達とても光栄だ再度手を携えるスポンジのプラダコピー赤ちゃん、グッチシリーズを取り入れます。品切れになってグッチ再度発売して、同時にまた(まだ)新しくグッチシリーズを出して、結合Ninja’sGot MyBackオリジナルなシリーズの設計、頭の忍者のマスクをかぶるスポンジの赤ちゃんを描写したのが如実で、彼は腕白な目ととても鋭い鼻が現プラダ財布新作れて、人をこらえきれずに笑わせます。

17
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top