Vytautas Radžvilas. Lietuvos projektas XXI a. pradžioje: Asmens, Tautos ir Valstybės atkūrimo iššūkiai ir uždaviniai

Jeigu „projektu“ vadiname sąmoningai sumanytą ir valingai bei tikslingai įgyvendinamą planą, tai moderniosios Lietuvos kilmę ir prigimtį tiksliausiai nusako būtent šis žodis. XIX a. pabaigoje atgimusi lietuvių tauta ir jos sukurta moderni valstybė yra du neatskiriamai susiję to paties Lietuvos projekto sandai. Tada atsiradusi Lietuva buvo „moderni“ griežčiausia šio žodžio prasme: jos tėvai kūrėjai sugebėjo ją ištraukti iš politinės ir istorinės nebūties dvigubu ateitį ir praeitį sujungiančiu vaizduotės ir veiksmo judesiu. Paskutinę minutę jie įtraukė Lietuvą į visą Europą transformuojančių ir į nenuspėjamą ateitį ją nešusių permainų srovę ir tuo pat metu iš Niekio į Būtį traukiamai Lietuvai gelbėti meistriškai pasinaudojo su ta besirandančia Lietuva mažai ką bendro turėjusios LDK paveldu ir įvaizdžiu. Kalbant pavaizdžiai, Lietuvos Respublika radosi tarsi ex nihilo, kaip subtiliai sukonstruotas prieš šimtmetį pražuvusios valstybės miniatiūrinis simuliakras. Lietuva prisikėlė panašiu būdu, kaip kažkada europinis Renesansas, kuris „iš nieko“ prikėlė klasikinės Antikos pasaulį.

Ši prisikėlimo atmintis vėl tampa neįkainojama ne tik todėl, kad iš jos galima daug ko pasimokyti susidūrus su šiandienos iššūkiais. Ji dar svarbesnė kaip galbūt paskutinis gyvos dvasinės ir istorinės patirties saitas, galintis sujungti du – XIX a. pabaigos ir XXI a. pradžios — Lietuvos projektus. Juk šiandien Lietuvai yra iškilęs tas pats iššūkis – vėl pamėginti prisikelti ir išlikti. Šitaip jį apibūdindami mes įgytume principinę galimybę vėl pamėginti tiesti tiltą tarp mūsų praeities, dabarties ir ateities, nes suvoktume esą ne atsieti ir niekam neįsipareigoję šio iššūkio stebėtojai ir aiškintojai, bet nuolatos pasikartojančios Lietuvos dramos gyvi ir angažuoti dalyviai.

Net tris kartus – XIX a. ir XX a. antroje pusėje – kiekvienam savosios tautos merdėjimą ir nykimą stebinčiam lietuviui teko apsispręsti. Visada buvo galima rinktis viena iš dviejų: išdrįsti į šį nyksmą žvelgti atviromis akimis, sąžiningai jį pripažinti, pajausti savo atsakomybę ir ryžtis veikti arba užmerkti prieš jį akis, begėdiškai jį neigti ir likti abejingam ir pasyviam. Šis kiekvieno asmens dvasioje ir sąžinėje vykstantis apsisprendimas iki šiol lemia Lietuvos likimą. Jis ir tik jis nuolatos steigia ir atkuria takoskyrą tarp dviejų Lietuvų – pasiryžusios būti, teigti save ir save kurti Lietuvos, ir nebenorinčios gyventi, bijančios būti savimi ir pasiruošusios tapti kitų savikūros medžiaga Lietuvos pamėklės – arba, kalbant „pomoderniau“, jos simuliakro. Šiandien ši apsisprendimo našta visų savo svoriu užgriūva mus ir pabėgti nuo jos niekam nelemta. Ji yra mūsų likimas, verčiantis kiekvieną vienaip ar kitaip apsispręsti akistatoje su juo. Jeigu į šiek tiek parmenidiškai keliamą klausimą „Yra ar Nėra?“ Lietuva atsakysime „Taip“, vėl rasis lietuvių tauta, o su ja netolimoje ateityje — ir valstybė. Jeigu atsakysime „Ne“, beliks abstrakčiai svarstyti ir spėlioti, kada visiškai išnyks pasaulyje dar sušmėžuojantis Lietuvos šešėlis.

Įgyvendinti XXI a. Lietuvos projektą visų pirma reiškia atkurti ir atstatyti tris Lietuvos dvasinę gyvastį ir jos politinę bei istorinę būtį palaikančius atraminius stulpus – Asmenį, Tautą ir Valstybę. Jie buvo smarkiai pakirsti jau sovietinės okupacijos tarpsniu, o juos visiškai nugriovė ir beveik baigia sunaikinti naujo tipo „integracijos“ vyksmas. Žodis „integracija“ yra daugiareikšmis ir mįslingas. Būtų labai paviršutiniška ir naivu manyti, kad gilinama Lietuvos integracija į vadinamąsias „Vakarų pasaulio struktūras“ yra paprastas ir nekaltas Europos tautų ir valstybių vienijimasis bei glaudėjantis jų bendradarbiavimas. Sugrįžusi į Vakarų civilizacinę ir geopolitinę erdvę, Lietuva iš tikrųjų įplaukė ne į išsvajotą, saugų ir ilgalaikį prieglobstį nuo visų pasaulio audrų teikiantį, uostą, bet tiesiai pateko į dar vienos revoliucijų bangos sūkurį.

Galima kalbėti apie revoliucijų bangą, nes šiuo metu pasaulyje vyksta net trys – permanentinė demokratinės globalizacijos, permanentinė rinkos ir permanentinė europeizacijos — revoliucijos. Visos trys yra europinės Apšvietos idėjų įkvėptų bei modernizacinį jos projektą mėginusių gyvendinti Amerikos, Prancūzijos ir Rusijos revoliucijų įpėdinės ir jų reikalo tęsėjos. Ir nebūdamos atvirai smurtinės jos yra – čia ir glūdi didžiausias paradoksas ir kartu paslėptas pavojus — kur kas radikalesnės ir nuožmesnės negu jų pirmtakės. Jos dar nuosekliai siekia sugriauti ir sunaikinti klasikinio krikščioniško Vakarų pasaulio savastį ir tapatumą. Tačiau šis griovimas nėra tikslas sau. Vakarų modernybė iš esmės yra ne kas kita, o Renesanso pradėtas ir XVIII a. Apšvietos į naują lygmenį pakylėtas antropologinės ir socialinės inžinerijos projektas, kuriuo siekiama sunaikinti, arba „dekonstruoti“, vadinamąjį „senąjį“ žmogų ir sukurti visiškai naują „ateities žmogų“, XIX a. gavusį didingai skambantį „antžmogio“ vardą. Integruojama į ES Lietuva tiesiogiai ir labiausiai patiria vadinamosios „permanentinės europeizacijos revoliucijos“ poveikį. „Griaunančiai per/kuriantis“ šios revoliucijos poveikis Europai yra gelminis, nes radikaliai keičia iki šiol egzistavusį europiečio tipą. Kuriamas būsimasis „gerasis europietis“ privalo tapti „žmogumi be savybių“, arba būtybe, išeinančia už iki šiol egzistavusio žmogaus ribų. Toks išėjimas reiškia, kad Europos tautų „europeizacija“ neišvengiamai tampa „senajam“ žmogui būdingų prigimtinių savybių, tapatumų ir natūralių žmonių skirtumų ideologiniu neigimu ir praktiniu jų naikinimu.

Europa ir Lietuva mums pažįstamais pavidalais gali išlikti tik tuo atveju, jeigu po „integracijos“ priedanga įgyvendinamam „senojo“ žemyno tęstinio ir stiprinamo griovimo projektui bus veiksmingai pasipriešinta visų norinčių išlikti savimi europiečių bendromis pastangomis. Vienintelė atsvara vykstančiam naikinimui gali būti tik konstruktyvus, veiksmingas ir todėl gyvybingas visapusiško Europos gaivinimo ir atkūrimo projektas. Jo sėkmė Lietuvai taip pat yra gyvybės ar mirties klausimas. Todėl dalyvauti tokiame projekte yra ne tik mūsų moralinė pareiga, bet šis projektas atliepia ir egzistencinį bei praktinį Lietuvos tikslą išlikti kaip tauta ir valstybė.

Siekiant atkurti pirmąją XXI a. Lietuvos atramą – Asmenį – visų pirma teks atsakyti į klausimą, kas yra arba galėtų būti šio šimtmečio lietuvis, o tai reiškia – koks bus jo sielos tipas. Iš esmės tai klausimai, kokie dvasiniai ir moraliniai šaltiniai ir veiksniai formuos jo sielą ir bus jos gyvastį bei savastį maitinančios versmės. Ir čia neišvengiamai iškils santykio su Europos krikščioniškuoju paveldu ir tapatumu klausimas. Vykstanti „europeizacijos revoliucija“ yra „švietėjiška“ ir dar radikaliau negu jos pirmtakės stengiasi atkirsti Europą nuo jos klasikinių (graikiškų ir romėniškų) bei krikščioniškų ištakų. Toks ryšio su tradicija nutraukimas labai primena panašią sovietinę praktiką. Jis prilygsta Europos kultūrinės bei istorinės atminties naikinimui ir kuria šiuolaikinio „euromankurto“ tipą. Bet jo poveikis yra dar gilesnis ir įgyja ne tik religinį, bet ir metafizinį bei antropologinį matmenį. Iš šiuolaikinio europiečio kultūrinės atminties ištrinant klasikinį graikiškai-krikščionišką žmogaus vaizdinį ir idealą iš esmės pasikeičia jo savimonė. Europietis pradeda suvokti save kaip vienmatę, nuo aukštesnės dvasinės tvarkos atkirstą būtybę. Toks „atsaistymas“ reiškia tai, kad jis de facto yra išžmoginamas – paverčiamas grynai „gamtiniu“ padaru. Šitaip transformuojamam europiečui tinka tik vienas ir būtent nepolitinis valdymo būdas – biologinių jo poreikių vadyba. Todėl šiuolaikinio europiečio santykis su religija ir pirmiausia krikščionybe nėra ir negali būti paprastas asmeninio „tikėjimo“ ar „netikėjimo“, bet yra egzistencinis metafizinio ir antropologinio apsisprendimo bei – ir tai ypač svarbu – jo dvasinės ir politinės laisvės klausimas. Kitaip sakant, šių dienų europiečiui tenka apsispręsti – būti ir stengtis išlikti žmogumi ar susitaikyti su jam peršama lemtimi „savanoriškai“ virsti „moderniu“ socialiniu gyvūnu.

Vykstantis iš pirmo žvilgsnio paradoksalus ir keistas senų Europos tautų „europeizavimas“ yra jų bendruomeninius ryšius griaunantis ir socialinės sanglaudos saitus sutraukantis tautų naikinimas. Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, tai reiškia, kad ES yra iš šimtų milijonų izoliuotų bei susvetimėjusių ir „statybiniais blokeliais“ paverstų individų konstruojamas „milžiniškas Leviatanas“ – istorijoje dar neregėto ir net neįsivaizduoto dydžio bei masto biosocialinė megamašina. Tautoms, kaip bendros istorinės atminties ir likimo saisomoms žmonių bendrijoms, šioje mašinoje ne tik kad nėra vietos – kaip gebantys politiškai ginti savuosius interesus kolektyviniai dariniai jos yra esminė kliūtis, trukdanti megamašinos šeimininkams ir vairininkams visiškai palenkti iki šiol buvusius laisvus demokratiškų Europos šalių piliečius tik jiems paties žinomiems, o gal ir nežinomiems, saviesiems „integraciniams“ siekiams bei tikslams. Todėl ardančių tautas megamašinos valdytojų tikslas – prievartinai „europeizuojant“ tautas sukurti ištautintų ir beveidžių „naujųjų europiečių“ mases. Jų idealas – „didžioji paneuropinė liaudis“, kuri būtų ne kas kita, o izoliuotų ir susvetimėjusių individų mechaniškas agregatas. Jį sudarantys atomizuoti, kolektyvinės istorinės atminties neturintys ir bendros ateities vizijos nepuoselėjantys individai taptų „grynosios dabarties“ kaliniais. Vienintelis jų gyvenimo „horizontas“ ir „perspektyva“ būtų „čia ir dabar“ atsirandančių grynai asmeninių poreikių tenkinimas. Jie pajėgtų užmegzti vienintelį tarpusavio ryšį – trumpam laikui susijungti vienkartinei funkcijai atlikti, o ją įvykdę tuojau pat išsiskirstytų.

Vienintelė alternatyva betautei „paneuropinei“ masių visuomenei kaip mechaniškų ir likvidžių ryšių tarp individui tinklui buvo ir tebėra tauta. Ji yra individui ta absoliučiai būtina ir niekuo nepakeičiama atskaitos bendrija, kuriai dėl jos baigtinio dydžio įstengia realiai – visapusiškai ir nuolatos – įsipareigoti asmuo. Būtent dėl sąlyginio tautos „uždarumo“ – jos gebėjimo būti žmogiškai aprėpiama bendruomene – ji yra absoliučiai būtina ir niekuo nepakeičiama tarpininkė tarp individo ir žmonijos. Atsakingą ir konkrečiai įpareigojantį asmens santykį su žmonėmis steigiantis ir ugdantis ryšys su tauta yra būtina jo dvasinės ir moralinės brandos sąlyga, nes apsaugo nuo abiejų egoistinio uždarumo savyje formų: tiek individo egoizmą dangstančios abstrakčios „meilės“ žmonijai, tiek atvirai egoistinio rūpinimosi tik savo asmeniniais interesais bei reikalais. Tautos atliekamas būtinas vaidmuo susiejant individą su žmonija ir joje glūdinti galia dvasiškai ir moraliai ugdyti asmenį lemia, kad, būdama ypač stiprių bendruomenės ryšių bei jos narių tvirtos sanglaudos laidas, tauta tampa ir natūraliausiu bei patikimiausiu jos politinės organizacijos pagrindu. Todėl vykstantis tautų „europeizavimas“ yra ne tik ES priklausančių šalių ištautinimas: neišvengiamas jo padarinys ir palydovas yra griaunamų tautų ir jų sukurtų valstybių piliečių nupolitinimas.

Sugriauta, arba „dekonstruota“, tauta neišvengiamai virsta jokio aukštesnio ir bendro tikslo nesaistoma, jo nekeliančia ir nesiekiančia ikipolitine etnine bendrija. Jos nariai apskritai nemąsto bendrojo tautos ir visuomenės gėrio sąvokomis ir siekia asmeninės gerovės, tad čia galimos tik jų asmeninio ir grupinio solidarumo bei tarpusavio pagalbos apraiškos. Egzistuojanti tik kaip ikipolitinė etninė bendrija tauta iš principo nepajėgia sukurti savos valstybės ir yra pasmerkta tapti kitos valstybės arba imperinio darinio valdiniais. Tačiau kiekvienai tautai sava valstybė yra svarbi ne tik kaip ją į politinę bendriją sutelkiantis bei organizuojantis ir nuo vidaus bei išorės grėsmių saugantis skydas. Modernios demokratinės valstybės viešas gyvenimas yra ta aplinka, kurioje reiškiasi ir būna ugdomos svarbios brandaus ir visaverčio asmens savybės – jo moralinės ir pilietinės dorybės.

Spartinama ir gilinama ES integracija iš esmės virto totaline „europeizacijos“ revoliucija, naikinančia Europos krikščioniškąjį paveldą ir tapatumą, tautas ir nacionalines valstybes. Šios revoliucijos ilgalaikiai padariniai dar tik pradedami įsisąmoninti ir laukia išsamių apmąstymų bei tyrinėjimų. Tačiau jau dabar aiškėja, kad tautas ir nacionalines valstybes naikinanti ES nepajėgia tapti tikra ir visaverte politija ir „įstrigo“ pusiaukelėje tarp „supervalstybės“ ir „imperijos“. Maža to, ji laikytina tik „kvazi-imperija“, nes faktiškai yra neaiškios prigimties darinys, kurį galbūt tiksliausia vadinti globalaus ekonominio valdymo sistema. Šiai sistemai griaunamos Europos šalių piliečiai yra tik vieningos europinės darbo jėgos ir prekių rinkos dalyviai – gamintojai ir vartotojai, tautos – tik etnografinį savitumą turinčios paneuropinės „multikultūrinės“ liaudies dalys, o valstybės — tik teritoriniai tos pačios bendros rinkos segmentai, kurių administratoriai privalo užtikrinti šiai rinkai veikti tinkamą materialinę infrastruktūrą bei jai būtiną palankią socialinę ir teisinę aplinką.

Ir vis dėlto Europos žmoniją nukrikščioninanti, ištautinanti ir išvalstybinanti „permanentinė europeizacijos revoliucija“ turi dar fundamentalesnį ir gilesnį – metafizinį ir antropologinį – matmenį. Nuosekliai „europeizuojamas“ Europos žmogus išnyksta kaip aukštesnėje dvasinėje tvarkoje įsišaknijusi, bendruomeniška ir politiška būtybė. Religiškumas, socialumas ir politiškumas visada buvo laikomi prigimtiniais „senojo“ žmogaus bruožais. Europos „integracija“, kurios idėjinė šerdis ir galutinis tikslas yra šiuos bruožus neigianti ir naikinanti visapusiška žemyno „europeizacija“, neišvengiamai turėjo virsti „senosios“ Europos išžmoginimo projektu. Praradęs prigimtinius žmogaus bruožus individas virsta „kūnu“ – vienmate būtybe, kurios egzistavimo ir ateities horizontą užsklendžia tik fizinis buvimas, prasidedantis ir pasibaigiantis ikižmogiškų, t. y. gamtinių, saugumo ir medžiaginės gerovės poreikių tenkinimu. Todėl šitokio išžmoginančio „europeizavimo“ keliu „integruojama“ ES negali būti niekas kita, o tik dirbtinis – hoministinis – Leviatanas, arba iš šimtų milijonų „integruojamų“ individų kūnų sudaryta megamašina.

Pasipriešinanti neregėtą mastą ir pagreitį įgavusiam šio išžmoginimo vyksmui įmanoma tik suformulavus Europos metafizinio, tautinio ir politinio gaivinimo bei atkūrimo programą. Būtina visomis išgalėmis siekti, kad XXI a. Lietuvos projektas taptų visaverte ir svarbia šios programos įgyvendinimo dalimi. Trys jo siekiniai – atkurti Asmenį, Tautą ir Valstybę – sudaro neišardomą vienovę. Jie iš esmės yra tik vieno didžiojo uždavinio – atkurti visuminį ir visavertį Europos bei Lietuvos žmogų – skirtingi aspektai arba dalys.

Šiandien Lietuvai iškilusius egzistencinius iššūkius gali įveikti tik atgimusi ir savo valstybę atkūrusi politinė lietuvių tauta. Ši tauta negali būti suprantama švietėjiškai – tik kaip iš biologinius saugumo ir gerovės poreikius siekiančių patenkinti individų sudarytas organizmas. Ji turi būti savo aukštesnę dvasinę prigimtį ir paskirtį suvokiančių ir siekiančių įgyvendinti laisvų asmenų bendrija. Taip pat turi būti savaime suprantama, kad politinė lietuvių tauta yra visų tautybių jos piliečiai, lojalūs Lietuvos valstybei. Galiausiai atkurtoji Lietuvos valstybė turi būti tiek tautą ateities audrose privalantis ginti ir apsaugoti politinis šarvas, tiek patikimas laivas, kuriuo ji galės ramiai išplaukti į pasaulio platybes visada jausdamasi esanti laisva ir lygiateisė pasaulio tautų ir valstybių bendrijos nare. Tik išsprendę pagrindinį uždavinį vėl tapti politine tauta įstengsime susigrąžinti šiuo metu geopolitinių audrų vis labiau blaškomos Lietuvos likimą į savo rankas. Tai leistų mums nekartoti tų pražūtingų klaidų, kurias 1940 m. tragedijos išvakarėse padarė jos deramai pasitikti nepasiruošusi šalies visuomenė.

Pranešimas skaitytas 2016 metų sausio 9 dieną Vilniuje vykusioje konferencijoje „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“.

Kiti šio forumo pranešimai ir kreipimaisi:

Rasa Čepaitienė. Lietuva komunistinio ir liberaliojo globalizmo verpetuose: panašumai ir skirtumai

Daiva Tamošaitytė. Lietuvių inteligentijos laikysena ištautinamoje ir išvalstybinamoje visuomenėje

Vytautas Sinica. Europeizacija kaip sovietizacija

Vilniaus forumo kreipimasis: Įveikime baimę

Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
28 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nepavyks

nutautinti,tik norint išvengti aukų,teks pakovoti.Jų planai pasmerkti iš anksto.Tikinčiam žmogui viskas aišku…Kaip sakoma protingas supras,kvailam neišaiškinsi… Šventas Raštas tautybės neneigia,atvirkščiai tai labai svarbi dedamoji.

Taip

Nutautinti nepavyks.
Nutautės savo noru…

Juozapas

Labai geras pranešimas. Ačiūdiev nėra sapalionių apie „demokratijas” ir „teisingumą” balsų dauguma. Dabar galima pakalbêti apie tai, kaip tą neomarxist/liberast/tolerastinių globalistų nustekentą Europą atstatinėsim. Be abejo krikščioniškų covilizacijos šaknų bei tautinių valstybių išsaugojimas ir stiprinimas yra kertiniai Europos ir Lietuvos išlikimo pamatai. Tautos tasi D-vo mintys, sakě vienas žymus lenkų kunigas. Tautų, tautiškumo naikinimas yra tiesoginis veikimas prieš Kūrėją, t.y. labai sunkus nusukaltimas. Išeinant iš tokios pozicijos , natūralu, jog kiekvieno krikščionio pareiga yra stabdyti Viešpaties valią įžeidžiančius nusikaltėlius. Bedieviû banditų ordos yra gausios ir kol kas galingos. Liuciferis veltui laiko neleido. Bet argi yra neįveikiamų klúčių kai eini kartu su D-vu? Turime progą burtis ir kilti į kovą vardan savo Tikėjimo. Kas gali būti kilniau? Ilgai baudęs mus už… Skaityti daugiau »

Vytautas

Prieš „suformulavus Europos metafizinio, tautinio ir politinio gaivinimo bei atkūrimo programą”,gal vertėtų išsiaiškinti,kodėl visos tautos patraukė būtent”europeizavimo”,o ne tautiškumo stiprinimo ar krikščionybės gaivinimo keliu.Kodėl daugumai šis kelias atrodo patraukliausias? Kur pakastas šuo?

Vytautui

Paprastai. Pradžioje buvo pasinaudota žalio jaunimělio prigimtine savybe maištauti. Harmonų audrų kankinamiems piemenims buvo pakištas saldainis – seksualinė revoliucija. Plius tyčinis narkotizavimas, prisidengiant kovos prieš narkotikus imitavimu. Apsvaigęs nuo narkotikų ir „laisvos” meilės piemengalys nelabai gali ir nori galvoti apie kažkokį įstatymus rūsčiai primenantį Dievą. Todėl tapo patogu slėptis už paslaugiai pakištos liberastinės /ateistinės „laisvės” ir tolerastijos širmos. O dar pridėkime XX a. a antroje pusėje išsiplėtojusį tv, interneto bumą. Nauji masinio smegenų plovimo įrankiai pasirodė labai efektyvūs ir našūs. Taigi, Vudstoko karta užaugo ir šiandien valdo. O tai dešimteriopai išplėtě globalizmo , NPT architektų planų realizavimo galimybes. Štai tamstai ir atsakymas iš kur atsirado ta dauguma. Pašalinkniš aukštų postų neomarksist libetadtinę gsują, atimk manipuliavimo sąmone instrumentus ir daugumos labai… Skaityti daugiau »

Joffe

diletanto paistymai.

Kad ir europeizavimas prarado

pirmykštę viziją , nuėjo lengviausiu keliu,kaip pagunda trumpinti kelią,pasukant į ,šunkeliuką.”…platus kelias į pražūtį,ir daug juo einančių…”(Mt 7,1)

joffanui

Reklamuoji savo memuarų pirmą tomą?

Vytautas

Dar kartą kitaip.
Matyt,kad” neomarksist libetadtinė gsuja,”pasiūlė kažką patrauklaus,ir tai suveikė.Ką geidžiamo gali pasiūlyti šviesuoliai,kad patrauktų į savo pusę Vudstoko kartos tėvų vaikus? ” Nacijos moralinę dvasinę intelektinę sveikatą.”?Ar manote.kad tuo šią Monikos Šalčiūtės,bonkės zvonkės kartą galima suvilioti?
Manau,kad nūnai kiekvienas stato komunizmą (ar rojų-kaip jums priimtiniau)tik savo kieme ir nacijos MDIS jiems mažai terūpi.Deja.

Juozapui Tarabilda

Neskubėčiau džiūgauti. Kol kas Forumas man atrodo panašus į fabrikėlį, dykai gaminantis geras idėjas. Neapsvarstęs ir neišgryninęs mechanizmo, kaip tas idėjas įgyvendinti, Forumas turėtų suvokti, kad taip veikiant išeis švikas reikalas. Paksas su Karbauskiu tuoj atnaujins savo retoriką Radžvilo idėjas išvertę į suprantamą žmonių kalbą. tai jau ir vyksta. Panašiai kaip ir Jūs Lenkijos klausimu jau prabilo Paksas. Va: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-paksas-ar-ne-laikas-lietuvai-ginti-lenkija.d?id=70181962.
Radžvilas pastatė arklį prie vežimo ienų ir pavarė „Nooo”, tik pamiršo pakinkyti. Tai arklys ir nubėgo laukais laisvas kaip Kuba. Paksas žiūri, gera niekieno kumelė pro šalį bėga. Kodėl nepasimti sau?

Dar Tarabilda

Radžvilas blūdija, kalbėdamas apie Renesansą, kuris teocentrinį pasaulio modelį apvertė į antropocentrinį ir paklojo pamatą Apšvietos laicizmui. Paprastai šnekant, būtent Renesanso žmogus pradėjo statyti naują Babelį. Būtent dabar ir prigyvenome laiką, kai Dievas už puikybę ėmėsi rimtai bausti. Iš to bokšto nepaliks akmens ant akmens.

Juozapas---Tarabildai

Sveikas. Kaip čia padakius su tuo džiūgavimu- ar turėčiau verkšlenti?: ) Del to nepakinkyto vežimo sutinku. Apie būtinybę kurti veiksmingas, kreatyvias jungtis tarp idėjų ir baigtinio produkto šneku daug metų. Tas tezes skaitei, tad nesikartosiu. O dėl paksoidų ar kitų balnotojų… Jeigu arklys kelia įspūdį jog jis yra niekieno, tad ko stebėtis jeigu koks homo sovietikas „pasinaudoja proga” priglobti „visų/niekieno” daiktą. Paksiui politinės realybės grabas stuksi subinėn. Rinkimų festivalis artėja, reitingai voliojasi palei plintusą, partijos įvaizdžio plaustas skylėtas kaip rėtis ir išsikvėpęs kaip stipena. Paksoidai keliauja dugnan. Skęstant niekas nesidairo skrupulų ir nepaiso ar gražu griebtis už vogtos kumelės kamanų- svarbu kad gal ištrauktų. Karbauckio veiksmuose jaučiasi jo užnugario interesų turėtojų nuovargį. Daug pastangų, daug išlaidų, o rezultato- piššš, kaip… Skaityti daugiau »

Verdiktas

Kaip atkurti LDK genomą?Kur rasti sveikosios klestėjimo epochos DNR seką?Ko gero teks toli belstis kol pasieksime garbės erą Žemaitijos kunigaikštystėje kur Žodis reiškė daugiau nei Raštą.

Juozapas---Vytautui

Tamstos repliką vertinu pozityviai. Atsakymą turiu. Galima. Galima suvokiamai pasakyti. Būtina. Padėtis yra prasta, publika tikrai yra popso mėšlo sluoksniu užkrauta storai. Bet dar tikrai ne suvisam viskas palaidota. Visuomenės patiklumą ir imlumą piarui galima panaudoti ir tikrų dalykų sklaidai. Viskas priklauso nuo gebėjimo parinkti komunikavimo kalbą ir komunikacijų tinklo pajėgumų. Reikia kurti pirminius paveikaus komunikavimo atraminius taškus ir megzti transliavimo tinklus. O kad režimas užuomazgų nepasmaugtų , teikia kurti imuninius apsasugos instrumentus. Kol laisvų režimui nepavaldžių informacijos sklaidos taškų yra nedaug, privalu išsaugoti jų švarą, laikytis tam tikros higienos. Neleisti liaunų laisvo žodžio daigelių užtrolinti pliurpalų šūdais. Šiuo metu stebime puikų pavyzdį kuomet du troliai nebaudžiami dusina šį portalą. Ar mes turime žaisti „demokratijas” ir žiūrėti kaip ir šis… Skaityti daugiau »

paprasta - pakarti vagis komunistus

buvai komunistas – už Tėvynės išdavystę,
esi komunistas ir turi turto daugiau kaip 1 mln. litų (300 000 eurų) – esi vagis ir apvogei mus ir valstybę – pakarti.

Paprastumui

Kai taip labai paprasta tai jau verta susirūpinti.
Išdavikai turi būti baudžiami. Gal net ir kariant juos aikštėse.
Bet tik gal ne pagal švonderiškas tradicijas- be teismo, vien pagal kaimyno skundą ar turto registro išrašą.
Tautos tribunolas reikalingas, liustracija būtina.
Teisingumas privalo būti teisėtas.
Bet lygiai taip pat būtina saugotis marginalių provokatorių.
Todėl malonėk kiek priverti srėbtuvę, antraip keliausi pas nykštukus.

Dėdė Tarabildai

„Vakarų modernybė iš esmės yra ne kas kita, o Renesanso pradėtas ir XVIII a. Apšvietos į naują lygmenį pakylėtas antropologinės ir socialinės inžinerijos projektas, kuriuo siekiama sunaikinti, arba „dekonstruoti“, vadinamąjį „senąjį“ žmogų ir sukurti visiškai naują „ateities žmogų“, XIX a. gavusį didingai skambantį „antžmogio“ vardą.“

Šioje Radžvilo citatoje įžvelgėte blūdijimą ir meilę Renesansui?

stasys

Radžvilas taip nieko ir nepasakė ką skaito teisinga savo minčių įgyvendinimo seka ..be to kad atkurti tas tris vertybes. Gal ir galima butų pastatyti užsispyrusi asilą priekyje to vežimo ..kaip savotiška ..atsvara tai Europinei integracijai, bet bėda kad tame vežymę vis mažiau belieka norinčiu sėdėti ..o jei ir sėdi visos ateities aliuzijos susiejamos ne su tuo kas pamiršta buvo Lietuvoje ..o su ta pačia Europa ..Europa kuri gali pasiūlyti daug daugiau galimybių to jauno žmogaus saviraiškai , nei Lietuva kaip tokia ..aplamai galėtų siūlyti ..ir po 10 metų .Todėl jei rimtai vertinti autoriaus kalbas …pirma reiktu apsvarstyti kokia Lietuva mato Jis ir kokia galėtu išgyventi esamoje situacijoje ..Viena iš esamu kraštutiniškumu mes jau stebime Rusijos pavyzdžiu..pastatyta geležinė siena ..nacionalizmu paremta… Skaityti daugiau »

Julius Puras i stasy

Kalbant apie kompromisus ir kompromizacija tai jūs stasy esate tesiok banditizmo ideologas. Kalbant apie prokurorų atsakinguma tai pedofilijos biloje tu klystanciu prokurorų buvo labai daug o jų klydimai turėjo vieną ir tą pačią tendencija. Taip kad tas vadinamas jūsų stasy susitaikymas galimas tik iki galo išsiaiškinus tos tendencijos motivacijas.
Ir dar matau ir jūs kartu su elfų kontora pravedinejate čia mėsos partijos agitacija. Eik velniop.

Pikc

Paskaitau visokių „stasių” komentarus, ir matau, kad liberastiniam homjaunimui – be šansų išlįsti iš savo ideologinio vamzdžio. 🙂

Vytautas-Juozapui

Vienas filosofas-klasikas yra pasakęs:”Idėjos visada žlugdavo,jei stokodavo žmonių suinteresuotumo”. Ar manote,kad nūdieniai piliečiai,pasinešę į materialinę gerovę,kurią susikurti padeda „europizacija” ir „liberastai”,bus giliai suinteresuoti pagerinti „nacijos moralinę,dvasinę,intelektualinę sveikatą”? Kiek žmonių susidomėjo Forumu? Ar tai ne atsakymas?

Juozapas---Vytautui

Tamsta mąstote teisingai ir uždavinėjate gerus klausimus. O dabar atsakymas: Susidomėjimas yra tiesiogiai proporcingas pateikimo atraktyvumui padaugintam iš sklaidos ploto ir intensyvumo. Idėjos tik tarp kitko. Paprastai publikai nelabai rūpi ką pateiki, o kaip pateiki. Neteikia turėti iliuzijų dėl masių. Masės yra tokios pačios kokios buvo prieš 2000 metų. Makiavelis nors nelabai romantiškas vyrukas buvo, bet tikrai ne kvailas (Tiesiog konstatuoju faktą.) Prieš iššaunant iš patrankos reikia atlikti minimum du veiksmus be kurių bus tik šnipštas- užtaisyti sviediniu, antraip bus tik triukšmas ir dūmai. Antra- nusitaikyti. Ar bus išgirstas Forumas reikėjo rūpintis prieš steigiant. Pasakysiu taip – kai veiklús žmonės kažką daro be intelekto, gaunasi šūds. Kai intelektualai bando kažką padaryti be veiklaus organizavimo, tai irgi būna tik pišššš. Misliju,… Skaityti daugiau »

ABR

Gerai apskritai,kad tas forumas Įvyko.Sakot,paxiai neša forumiečių idėjas? Tegul neša.Tegul pabūna ta skelbimų lenta masėms,nes Sistema blokuoja viską,kas prieštarauja”europeizacijai”.Nereik per daug bijot,kad neva diskredituos gerus ketinimus ir mintis. Ne tokie jau tamsūs tie mūsų žmonės – atsirinks,kur grūdai,kur pelai.Prisiminkit balsavimą dėl stojimo į ES organizavimą – vienpusė ES reklama,dvi dienos, su miltelių ir šikpopieriaus vilionėm, ir tesukrapštė 60% balsuotojų.Ko ne Baltarusiškas-rusiškas variantas?
Forumo šviesuliams tikrai reikėtų kurti vadybinę liniją. Ne viską lemia pinigai,-smarkiausiai veža Idėjos. Geros ir Teisingos idėjos.Visiems sėkmės prisidedant prie svarbių darbų!

Klimaksas?

Kas nutiko senajam Juozapui?
Naujojo – suprastėjęs žodynas (jei ne senojo imitacija?), dažnas tepliojimasis ekskrementais, primityvus Leto terminų naudojimas/mėgdžiojimas. Ar tai tik pajėgumo silpnėjimo požymiai?

Rūpestėliui

O tau kas? Kas tu toks? Net vardo neturi. Tiesa, tiuri kvapelį.
Jaučiasi, jaučiasi. Dėl tepliojimosi, būtent.
Kaip sako, kuom pats „kvep” tuom kitą tep.
Niekaip senų guzų išsilaižyt negali?
Gal kažkaip rask kur nors intymesnę vietelę inkšti- čia ne tam vieta.
Neturi ką doro pasakyti pagal diskusijos temą- nelysk su savo „diagnozėm” ir netrukdyk kitiems.

Budriajam nykštukui paskutinis perspėjimas

Prašytume praplauti savo ruporui Juozapui nasrus ir prilaikyti tiek savo, tiek Juozapo rankas, nes greitai čia liksite dviese:

„Pasakysiu taip – kai veiklús žmonės kažką daro be intelekto, gaunasi šūds.

Neleisti liaunų laisvo žodžio daigelių užtrolinti pliurpalų šūdais.

Todėl malonėk kiek priverti srėbtuvę, antraip keliausi pas nykštukus.

Šūkaliotojams ir bezdėtojams vietų pasireikšti yra sočiai kitur ir sopėti dėl mulkių interesų paisymo nereikia.”

komiteto efleitoriui piarspejimui

valytoja nepamirsk ten pas save perspet, gerai? Ir budionovke pasitaisyk, ant nosies nusmuko…
Ipratote, xoleros visiems isakineti ir visoje Lietuvoje tvarkytis kaip savo kieme.

to Budriajam nykštukui paskutinis perspėjimas

Tik su tokiu jautrumu savo nuomonei – ,,Sutartinai ir kryptingai dirbdami sulauksime dienos, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas.” ??????

28
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top