Vytautas Rubavičius. Kodėl suaugusiems taip parūpo vaikučių lytiniai organai?

DELFI.lt

Europos Sąjungos politinio elito viršūnėse, taip pat ES Parlamente pagrindinis politinės kovos frontas jau senokai pažymėtas vaikų lytinio švietimo, jų reprodukcinės sveikatos gerinimo ženklais. Pastarųjų esama įvairių, nes tikrieji vaikų seksualinio „išlaisvinimo“ tikslai, kuriuos nepaprastai aistringai kėlė didieji prancūzų filosofai 8-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje, dažniausiai įvyniojami į visai nekaltai atrodančias ir dažniausiai su įvairiomis „teisėmis“, ypač – vaikų teisėmis, susietomis direktyvomis bei deklaracijomis.

Pasaulio sveikatos organizacija jau yra priėmusi esmines tokio „išlaisvinimo“ gaires, kuriose aiškiai nusakyta, kad nuo pat vystyklų vaikai turi būt mokomi ir išmokomi taip čiupinėti bei lytėti savo lyties organus, kad patirtų kuo didesnį malonumą, todėl ypač daug dėmesio skiriama mažųjų masturbacinei praktikai įtvirtinti. Mažamečių masturbacija, vaikų „išlaisvintojų“ įsitikinimu, yra didžiausias civilizacinis gėris, pats tikriausias modernumo bei pažangumo ženklas, kuris visus tokioms praktikoms nepritariančius akivaizdžiai paženklina kaip atsilikėlius arba dar blogiau – pažangos priešus. O priešus reikia naikinti. Jei ne tiesiogiai, tai išsityčiojant, marginalizuojant, apsunkinant karjerą ir visais kitais įsivaizduojamais būdais.

Kovoje su atsilikėliais ir pažangos priešais visos priemonės geros, o ypač tokios, kurias sugebama įvynioti į įvairius ideologinius „žmogaus teisių“ popierėlius. Prieš kurį laiką vaikų „seksualinio išlaisvintojų“ gretos susilaukė ir savo himno, kuris šiuo metu leidžiamas įvairiausiais žiniasklaidos kanalais ir taikomas kaip tik vaikų auditorijai – „Snoppen och snippen“ (pimpalėlis ir putytė). Vaikučiai dainele ir piešinėliais skatinami nė kiek nesigėdyti savo daikčiukų, o kuo atviriau juos rodyti vieni kitiems ir jais gėrėtis. Suprantama, ir jais kuo įvairiausiai „žaisti“. Šito net nereikia įrodinėti – juk net ir menkiausio išsilavinimo psichologas suvokia, kad vaikai viską stengiasi paversti žaidimu. Juolab kad tas žaidimas suaugusiųjų, kitaip tariant, tėvelių bei senelių, sugalvotas ir jų skatinamas. O vaikai visada laukia suaugusiųjų pritarimo ir pagyrimo.

Lietuvoje taip pat verda diskusijos ir dėl vaikų lytinio švietimo, ir dėl jų reprodukcinės sveikatos užtikrinimo. Atsilikėliai aiškina, kad vaikai turėtų būt ruošiami ne lytiniams malonumams, o šeimai, tad reikėtų iškelti meilės ir atsakomybės reikšmę, nenutylint ir bendro gyvenimo fiziologijos. Pažangiosios žmonijos dalies atstovai teigia vaikų teisę patirti lytinių santykių malonumus, taip pat ir jų teisę ne tik žinoti tuos malonumus, bet ir priemones apsisaugoti nuo nepageidaujamų pasekmių tuos malonumus patiriant. Kovos laukas yra švietimo sistema, kuriai norima įpiršti pažangiąsias lytinio švietimo ir reprodukcinės sveikatos programas.

Pagrindinis pažangiųjų argumentas – „vaikai turi teisę žinoti“. Kitaip tariant, kuo nuodugniausiai būti supažindinti su visokiais lytėjimais, sueities dalykais, jų teikiamais malonumais ir pasekmėmis. Klausantis diskusijų suvoki, kaip sunku žmonėms yra susigaudyti, kas ir kaip teigiama, kai tvirtinama, kad „vaikai turi teisę“. Nors nujaučiama, kad toks argumentas yra perdėm apgaulingas, tačiau suglumstama jau vien išgirdus ideologiškai galingą sąvoką – „teisė žinoti“. O jau visi žinome, kaip sunku diskutuoti su tais pažangiaisiais, kurie įsitikinę esą (arba apsimeta, kaip dalis mūsų politikių) vienokių ar kitokių teisių gynėjai. Labai jau nedėkinga padėtis – pasijusti teisių priešininku, kuris tuoj paverčiamas ir teisių neigėju. Tad pažvelkime įdėmiau į „vaikų teisės žinoti“ argumentą.

Pirmiausia dera pažymėti du akivaizdžius dalykus. Patys vaikai nesugalvoja, nekuria, juolab niekaip negalėtų įtvirtinti jokių „vaikų teisių“. Visos tos teisės yra suaugusiųjų kūrybos vaisius. Suaugusieji kuria ir vaikų, ir gyvūnų, ir visokias kitokias teises savoms suaugusiųjų visuomenėms valdyti. Suprantama, tos visuomenės apima ir vaikus. Vaikų teisės grindžiamos tam tikrais suaugusiųjų susikurtais vaiko, laimingos vaikystės, norimo išugdyti piliečio, šeimos ir kitokiais vaizdiniais. Pastaruoju metu visuose tuose vaizdiniuose labai ryškus genderizmo ideologijos įspaudas ir sykiu lytinio malonumo siekio imperatyvas.

Kitas dalykas tas, kad „vaikų teisė žinoti“ yra visiškas nesusipratimas – šiuo išsireiškimu į vaikų teisę perkeliama politinė suaugusiųjų (piliečių) teisė žinoti. Tačiau suaugusiųjų teisė žinoti apima tik politinius, ekonominius bei socialinius valstybės ir visuomenės valdymo dalykus (demokratinėse valstybėse įstatymais įtvirtinamos svarbios piliečių tesės žinoti, kaip ir kodėl priimami vienokie ar kitokie valdžios sprendimai). Ši teisė nėra nukreipta į jokią žinijos ar pažinimo sritį, juolab į kūno pažinimo. Juk keistokai atrodytų, jei mes rimtu veidu imtume kalbėti apie, pavyzdžiui, teisę žinoti istorijos dėsnius, teisę žinoti genomo sandarą ar diferencialinį skaičiavimą ir pan.

Yra dar vienas teises nusakantis ypatumas – piliečiai teisėmis gali naudotis ir nesinaudoti. Piliečiai nėra įpareigojami naudotis, pavyzdžiui, žodžio laisvės teise. Taigi, skirtina teisė, kaip galimybė ja naudotis, ir prievolė ja naudotis, kuri jau nebėra teisė. Dabar jau nesunku įžiūrėti, kad pažangiečiai į „teisės žinoti“ apvalką yra įdėję prievolės įdarą. Juk švietimo sistemoje galioja ne teisė mokytis ar nesimokyti, o prievolė mokytis tam tikrus programose numatytus dalykus ir juos išmokti.

Dėl mokymo programų visuomenėse siekiama aiškaus sutarimo. Tad mūsų pažangiečiams svarbu, kad politikai patvirtintų tam tikras naujas lytinio švietimo programas, kurios ir taps privalomomis. Mokyklose jau gerokai seniau įtvirtintos ir anatomijos, ir fiziologijos programos. Tačiau mūsų aptariamu atveju siekiama visai kitų tikslų – ne tik įtvirtinti genderizmo pagrindu konstruojamą pasirenkamos socialinės lytinės tapatybės tikrovę, bet ir įpratinti vaikus nuo mažens manipuliuoti savo ir aplinkinių lytiškumu siekiant kuo didesnio malonumo.

Genderizmo ideologija grindžiamos mokymo programos, taip pat ir kultūros gaminiai nukreipti prieš tradicinę šeimą ir gėdos jausmą, kuris taip pat laikomas atgyvena, trukdančia mėgautis seksualiniais malonumais. „Vaikų teisė žinoti“ yra nukreipta prieš kol kas nesileidžiančią išgyvendinti tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir dorovinius principus. Genderizmas kertasi su krikščioniškomis vertybėmis, įsakymais ir priesakais. Todėl kai kuriose pažangiausiose šalyse tėvai atskiriami nuo mokyklinio auklėjimo ir baudžiami, jei nesutinka, kad jų vaikai būtų įtraukiami į lytinio švietimo programas ir praktikumus.

Dėl to kovoja ir Lietuvos „pažangiosios jėgos“. Juo anksčiau mažyliai imami mokyti, kaip teisingai ir greitai užtraukti prezervatyvą, juo pažangesnė visuomenė. Juk suaugusieji žino, kad jei vaikų dėmesį atkreipsi į tam tikrus dalykus, jie juos išbandys. Sociologiniai tyrimai rodo, kad įdiegus tokias mokymo programas lytinių santykių pradžios slenkstis traukiasi žemyn – jaunimas anksčiau pradeda santykiauti. Menksta ir gėdos jausmas, kuris yra vienas svarbiausių asmenybės ugdymo(si) veiksnių. Juk jei žavu yra dainuoti skambant lytiniams varpeliams, rodyti klipuose savo putytes ir pimpalėlius, tai šitai ir reikia daryti. Kodėl gi ne pamokose, per pertraukas, viešose vietose? Juk cool. Juolab kad labai greitai pajuntama, kad iš tokio rodymo galima ir užsidirbti. Ne tik internete. Čia ir grįžkime prie klausimo – kodėl suaugusieji taip domisi vaikučių lytiniais organais?

Atsakymas į šį klausimą pareikalautų išsamių tyrimų bei svarstymų. Tad pabandysiu išsakyti tik kai kurias savo apibendrinančias išvadas. Pagrindinis moderniųjų laikų tikslas yra laisvinti individą iš visokių jį „varžančių“ prietarų, stereotipų, tikėjimų bei tabu. Esminis vyksmas – seksualinės energijos išlaisvinimas. Suprantama, toks laisvinimas yra sykiu ir norimo individo tipo konstravimas, tad visuomenė patenka į politinių socialinių konstruktorių rankas. Jų galia juo stipresnė, juo menkesnė tradicinių institutų – ypač Bažnyčios ir šeimos – galia.

Paradoksalu, bet kai pažanga susiejama su seksualinės ar libidinės energijos išlaisvinimu iš ją suvaržančių socialinių tabu bei normų, tai savaip grįžtama į gyvūnijos stadiją, tik naujų technologijų pakylėtą. Juk gyvūnai laisvai demonstruoja savo lytiškumą ir reiškia jį be jokios gėdos ar tabu įdiegtos baimės. Tik gyvūnus valdo pats galingiausias – reprodukcijos instinktas, o individų pasaulis libidinės energijos raišką atsieja nuo reprodukcijos ir jos pasekmių. Tad pasitvirtina dialektikos dėsnis, teigiantis, jog visokia pažanga yra ir tam tikras grįžimas ar praeitos stadijos „prikėlimas“.

Apibendrintai civilizacinį vyksmą galėtume nusakyti kaip įvairialypę vakarietiškos visuomenės pedofilizaciją. Juk pedofilija pažangiosiose šalyse jau nelaikoma iškrypimu ar nukrypimu – tai savita lytinio tapatumo forma, o lytinius tapatumus būtina ne tik gerbti, bet ir puoselėti. Vaikų „seksualinis išlaisvinimas“ yra tos visuomenės, sakytume, varomoji jėga, todėl jis ir tampa pagrindiniu ne tik filosofiniu, bet ir politiniu klausimu.

Įsižiūrėkime į tuos lietuvių pažangiečių būrelius – dauguma juose pagyvenusios politikės. Kodėl? Pagyvenę politikos mohikanai vyrai laikosi nuošaly dėl to, kad jų dalyvavimą atsilikusioji publikos dalis (dar gana didelė) suvoktų kaip paskatintą kaip tik pedofilinio intereso. O juk atsilikusieji nesuvokia pedofilinio pažangos aspekto, tad aktyvus vyrų įsijungimas į pažangiečių gretas būtų politiškai nenaudingas. Tą vyrų vaidmenį atlieka tarsi neutralesni publikos akyse mokslininkai seksologai, psichiatrai ir kitų susijusių specializacijų atstovai. Tiesiog žavu skaityti jų komentarus aptariant minėtą dainelę – vienas visaip skatina tokią kūrybą, tik apgailestauja dėl per menko dainelės informatyvumo, o kitas įsitikinęs, kad šitai niekaip nepaveikia vaiko raidos. Visi – už. Kitokių nuomonių negirdėti.

Tačiau būtina aiškiai suvokti, kad suaugusieji „laisvina“ vaikus ne jų, o savo malonumui. Juo anksčiau vaikai pradeda tyrinėti ir bandyti savo lytiškumą, juo anksčiau jie patenka ir į tų malonumų geidžiančių suaugusiųjų rankas. Juk visas lytinio apmokymo programas kuria suaugusieji, jie ir apmoko. Tad su „vaiko prievole žinoti ir išbandyti“ veriasi ir naujos kvapą gniaužiančios pedofilinės, homoseksualinės ir visokios kitokios seksualinės veiklos galimybės, už kurias ir kovoja priešakinės politinės pažangiųjų pedofilinių konbenditų gretos. Ne tik potyrių bei malonumų, tačiau ir industrijų bei rinkų.

Juk akivaizdu, kad diegiant reprodukcinės sveikatos programas plečiama ir kontracepcijos priemonių rinka. Plečiamos ir seksualinių vaizdinių, informacijos ir kultūros prekių rinkos. Tačiau tokia visuomenės (vis labiau tampančios juridine singles sąjunga) raida sykiu rodo ir vakarietiškos civilizacijos išsekimą – suaugusiųjų pasauliui nebepakanka savos libidinės energijos, tad jis stengiasi pasisemti jėgų iš vaikiškosios, jau nebelaukdamas jos brandos, o karštligiškai naikindamas religinius dorovės pamatus, gėdos jausmą ir nuodėmės pajautą.

delfi.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
16 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
KOŠMARAS

Košmaras toje sąjungoje ES !”Apmokyti” vaikučiai su „išlaisvinta seksualine energija” savo noru eis pas dėdes, o dėdės bus NE PRIE KO… Kur mes ritamės ?

svarbu

propatria.lt/2014/02/erika-drungyte-overtono-langas-nuo.html Erika Drungytė. Overtono Langas. Nuo iškrypimo iki politinės normos Toks mechanizmas geriausiai veikia liberaliose visuomenėse, kuriose labai greitai bet koks nukrypimas yra paverčiamas norma, nes didžiausia vertybe laikoma pasirinkimo laisvė ir žmogaus teisė laisvai rinktis bet kokį gyvenimo būdą. 2011 metais įvyko labai rimta mokslininkų konferencija Amerikoje. Štai tik kelios pagrindinės šios konferencijos pranešimų tezės: 1. Pedofilai visuomenėje yra neteisingai niekinami ir demonizuojami. 2. Suaugusiųjų noras turėti lytinius santykius su vaikais yra norma. 3. Psichikos sutrikimų diagnostikos vadovas (DSM-IV) ignoruoja pedofilus, kurie jaučia meilę ir meilinasi vaikams kaip ir heteroseksualūs ar homoseksualūs asmenys vienas kitam. 3. Dauguma pedofilų yra švelnūs ir racionalūs žmonės. 4. Pedofiliją reikia pašalinti iš nukrypimų sąrašo Psichikos sutrikimų diagnostikos vadove tokiu pat būdu, kaip 1973… Skaityti daugiau »

svarbu

Patį reiškinį dabar mėginama pašalinti iš lytinių nukrypimų sąrašo, legitimizuojant ir suaugusiųjų lytinius santykius su vaikais, ir paties reiškinio įvedimą į politinį lauką. Olandijoje Broliškos meilės, laisvės ir įvairovės partija (PNVD) savo įstatuose teigė, kad jų pagrindinis tikslas yra iš pradžių sumažinti seksualiniams santykiams tinkamą amžių, o vėliau jį iš viso panaikinti. Partija ir jos lyderis Adas van Bergas (Ad Van Berg) siekė, kad pedofilija taptų diskusijų objektu. Partijos programa: pasiekti, kad už vaikų pornografijos laikymą nebebūtų baudžiama, pornografiją transliuoti atvirai per televiziją, ir net dieninėse programose (ribojama turėtų būti tik smurtinė pornografija), kad net mokyklose būtų seksualinis auklėjimas mažamečiams vaikams, o 16 metų sulaukę paaugliai turėtų teisę filmuotis pornografiniuose filmuose. Seksas su gyvuliais turi būti legalus, o gyvulių teisės… Skaityti daugiau »

svarbu žinoti

Amerikiečių sociologas Džozefas Overtonas (Joseph P.Overton (1960-2003) aprašė technologiją, kuria politikoje naudojamasi norint pakeisti visuomenėje galiojančius pamatinius principus – kaip nepriimtinas idėjas, nepriimtinus reiškinius galima paversti politine norma. Šis socialinių pakeitimų modelis yra pavadintas autoriaus vardu – Overtono langas. Tai yra puikiai veikianti technologija, kurios efektyvumą garantuoja nuoseklus ir sisteminis jos įgyvendinimas žingsnis po žingsnio. Overtonas parodo, kad visuomenėje yra vadinamasis kokios nors idėjos ar problemos galimybių langas. Vienas langas apima tokias politines idėjas, kurios laikomos priimtinomis, remiantis esamu visuomenės požiūriu, ir politikai to turi griežtai laikytis, kad nebūtų apkaltinti radikalizmu ar ekstremizmu. Lango perstūmimas įvyksta tada, kai politikų, už kuriuos balsuoja visuomenė, idėjos jau yra pakeitusios pačią visuomenę. Šiuo metu pati opiausia problema yra pedofilijos legalizavimas. Kol kas Tarptautinėje… Skaityti daugiau »

Prancūzijos įvykiai

Prancūzija – tik Europinio karo parengiamoji dalis. Šiuo nuskambėjusiu įvykiu buvo atkreipiamas prancūzų dėmesys į kariuomenę, policiją – ugdomos simpatijos jiems. Visuomenė tariamo pavojaus momentą labiausiai jais pasitikėjo, nes gatvės buvo pilnos iki dantų ginkluotų policininkų ir kariškių. Buvo ir šarvuotos karinės technikos. Žmonėms – tai pratinimas prie karo, o kariškiams ir policijai puikios pratybos su mikro kiekiu „priešo”, taikos metu. Sakyčiau, kiek zuikių nušauta vienu metu.O dar ko nežinau ir nepaminėjau, gal žinote, pasidalinkite.

ar jums nieko nesako

grybes noras fotografuotis su vaikuciais?! Ji bus pirmoji, kuri pasirasys, kad pedofilija- tai skirtinga meile vaikams ir tai nera joks iskrypimas ar nusikaltimas. Stai ka mums ikiso ,,teisingasis” propiesorius! Slykstu.

Letas Palmaitis

Viskas teisinga, bet daug blogiau. Neatsižvelgta į strateginį pasaulio gyventojų mažinimo tikslą bei likusiųjų pavertimą lengvai manipuliuojamais vergais biorobotais. Klausimas tik vienas: kiek sielų šėtonas suspės pražudyti, kol ši Antikristo civilizacija bus nušluota, kaip buvo nušluota Sodoma ir Gomora. Jei taip, gal jau laikas verčiau melstis už tos valandos pagreitėjimą. Ateik greičiau, Viešpatie!

apie eurą

http://sauksmas.lt/ramunas-alaunis-euras-tarptautines-finansines-mafijos-kurinys.html Ramūnas Alaunis: Euras – tarptautinės finansinės mafijos kūrinys TVF ir ECB politika reikalauja sumažinti pragyvenimo lygio standartus, pakelti mokesčius, vykdyti griežtą biudžeto taupymo politiką ir verčia parduoti valstybės turtą, žaliavas, naftą, dujas, pačiomis žemiausiomis kainomis. Euro-zonos šalys, kurios nesilaiko šių reikalavimų susilaukia sankcijų net ir iš ES Teisingumo Teismo. Tuo pačiu metu Mastrichto sutartis (kuri vėliau buvo perrašyta Lisabonos sutartimi) reikalauja kitas ES nares perduoti savo monetarinę ir fiskalinę valdžią Briuseliui. Tos šalys, kurios pažeis šį susitarimą bus nubaustos. Europos Centriniam Bankui uždrausta tiesiogiai skolinti pinigus ES šalims-narėms, jų centrinėms vyriausybėms. Tačiau eurą ir Europos finansinę sistemą iš tikrųjų valdo Vokietijos Centrinis Bankas “Deutsche Bundesbank”. Visos ES šalys skatinamos “savanoriškai” paklusti ir privalo pripažinti vieną biurokratinę ES teisę, (kuri… Skaityti daugiau »

apie eurą

Tęsinys Eurozonos plėtimasis yra Vašingtono sisteminė strategija. Daugumą euro-zonos šalių valdo pro-Amerikietiškos nedemokratinės vyriausybės. Išvada Euro įvedimas Lietuvoje panaikins dar vieną – nacionalinės valiutos emisijos suvereniteto teisę, po ko kalbėti apie mistinę Lietuvos nepriklausomybę jau nebelieka jokios prasmės. Lietuvoje įvedus eurą Lietuvos vyriausybė bus visiškai priklausoma nuo ES privataus finansinių rinkų sektoriaus, kuris neabejotinai sieks kuo didesnio pelno išduodant kreditus Lietuvai. Dėl to didės prekių ir paslaugų kainos, o pragyvenimo lygis toliau smuks. Apie kainų kilimą neverta net kalbėti, nes jos kyla jau dabar, ruošiantis euro įvedimui. Tą visiškai patvirtina ir anksčiau įsivedusių €urą Baltijos šalių (Estijos, Latvijos) patirtis. Atlyginimai žinoma artimiausiu metu neaugs, todėl Lietuvos piliečiams pats laikas pasirengti šokui, kuris ištiks pamačius perskaičiuotus į €urus atlyginimus. Jau nekalbant… Skaityti daugiau »

susimastykime

puikus, argumentuotas straipsnis, atskleidziantis „vakaru pazangos” varikli. Kai norima uzdirbti pinigu is vaiku isnaudojimo, jie pasiruose keisti net svietimo programas. Apie jokia morale tie isgamos neturi zalio supratimo. Viskas perkama ir parduodama- net musu vaikai.

baisu

tai ka liudijo Garliavos mergaite, greitai gali tapti iteisinta istatymu. Tevai nebetures teises ginti savo vaikus, isnaudojamus pedofilu.

Letas Palmaitis

Vienas iš profesionalių būdų vesti nuo temos į laukus ir gesinti diskusiją – įstatyti porą „komentarų” visai kita tema, pvz., čia – apie eurą…
Po tokių „komentarų” diskusija arba gęsta, arba pradedama iš naujo, tarsi prieš tai nieko ir nebūta.
(Kitas būdas – pasinaudoti „naudingais kvailiais”, kurie ims rašyti vienas kitam ilgiausius laiškus su pratęsimais. Suprantama, galimi ir kombinuoti variantai).

Kritikas Pikčiurna

Puikus straipsnis, tik autorius nepaminėjo dar labai svarbios aplinkybės. Būtent žmogus nuo kitų biologinių socialinių būtybių skiriasi savo kūrybiškumu, kuris neįmanomas be laisvės tapti nepriklausoma ir savarankiška, nepakartojama asmenybe. Lytiškumas be socialinės reprodukcinės funkcijos vaidina labai svarbų vaidmenį susiformuojant emociniam intelektui bei atsakomybės jausmui, ir tampant nepakartojama atsakinga asmenybe. Būtent emocinis intelektas formuoja asmenybės moralines nuostatas. Lytinio elgesio viešinimas yra invazija į asmenybės formavimosi procesą, jį fiziologizuoja, paverčia lytinių pojūčių vartotoju, eliminuoja kūrybiškumą lyčių santykiuose ir skatina priklausomybę nuo sekso, o tai greitai baigiasi ne tik jausmų, bet ir pojūčių atbukimą, kai svarbiausiu kūrybiškumo elementu yra rasti naują partnerį, sueities pozą ir/ar formą… Stiprūs jausmai ir meilė negalimi be tam tikrų tabu, be tam tikros įtampos, be ilgesio, išgyvenimų alkio,… Skaityti daugiau »

hmm..

„Įsižiūrėkime į tuos lietuvių pažangiečių būrelius – dauguma juose pagyvenusios politikės.”

Jei pasakėt A, tai pasakykit ir B,kam nutylėti, kad tas programas stumia Povilionienė su B.Vėsaite? Abi Socialinternacional narės. O labiausiai šias naujoves gina NeoKairė 95, kurių vadas Bielskis prastumtas į Premjero pavaduotojus, o Bielskienė, Nida Vasiliausskaitė,

propatria.lt

Teismo tarėjas nušalintas už „prietarus“, jog vaikui reikalingi skirtingų lyčių tėvai Krikščionis teismo tarėjas Richardas Page`as buvo nušalintas torių vyriausybės ministro po to, kai uždarame posėdyje išsakė nuomonę, jog vaikui, kurio globa buvo svarstoma, geriau augti su skirtingų lygių tėvais nei su homoseksualų pora. Po savaitės nuo pareiškimo jis sužinojo, jog apie šiuos žodžius buvo pranešta teisėjų priežiūros institucijai, o jis pats dėl tariamų prietarų nušalintas nuo šeimos bylų svarstymo. Sprendimą priėmė teisingumo ministras Chrisas Graylingas, kuris anksčiau išreiškė palaikymą krikščionių porai, nesutikusiai savo nakvynės namuose priimti apsistoti norėjusios gėjų poros. R. Page`as privalo išklausyti lygybės mokymų kursus, kad galėtų grįžti į darbą. Jis laikomas sulaužusiu priesaiką ir pažeidęs Lygybės Aktą, nes vadovavosi religiniais įsitikinimais ir diskriminavo įsivaikinti siekiančią vienalytę… Skaityti daugiau »

16
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top