Zigmas Vaišvila ragina Seimą pakeisti ciniškai savivaliaujančius VRK narius

Šiandien Kovo 11-osios Akto signataras Zigmas Vaišvila viešu laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir paragino kuo greičiau pakeisti savivaliaujančius, Konstitucijos nepaisančius Vyriausiosios rinkimų komisijos narius. Tiesos.lt supažindina skaitytojus su Z. Vaišvilos pareiškimo tekstu.

* * *

Kreipimasis į Seimą ir referendumo iniciatyvinės grupės narius

2013 m. gruodžio 14 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino, kad 292200 iš 320818 piliečių įrašų dėl referendumo dėl žemės ir valstybės valdymo susigrąžinimo tautai paskelbimo yra tinkami, 10481 – šalintini neesminiai trūkumai, o kiti atmesti. Tikslinamųjų įrašų trūkumų šalinimas turėjo prasidėti š.m. sausio 6 d. Sausio 3 d. VRK, pasinaudojusi Referendumo iniciatyvinės grupės (RIG) koordinatoriaus Pr. Šliužo patiklumu, patvirtino su RIG nesuderintą šių trūkumų šalinimo metodiką, neleido RIG susipažinti su gyventojų registro duomenimis, dėl šių duomenų į registrą kreipėsi ne pagal visus asmens duomenis, o tik pagal dokumento numerį. Tokiais manevrais VRK dirbtinai atmetė dalį tinkamų įrašų ar įrašus su lengvai šalinamais trūkumais. VRK neleido RIG tai patikrinti, nors susipažinimo su bylomis metu RIG atstovai nustatė ne tik aibę tokių atvejų, bet ir pamatė daug VRK narių klaidų, kurias VRK žadėjo ištaisyti. VRK klaidos buvo ir atmestuose įrašuose. Apie 16000 įrašų gruodžio 14 d. posėdyje VRK atmetė, remdamasi rašysenos ekspertų išvadomis dėl to, kad tariamai vienas asmuo pasirašė keletą kartų, nors tai buvo vieno asmens ne pasirašyti, o tik pildyti įrašai. Kiekvienoje tokioje viena ranka pildytų įrašų grupėje VRK neturėjo teisės išmesti vieno įrašo, kuriame pasirašė tas asmuo, kuris ir pildė įrašą. Taip turimais duomenimis VRK nepagrįstai atmetė 5-8 tūkst. įrašų. Rašysenos ekspertams užduotis nebuvo suformuota raštu, o šias išvadas ekspertai pasirašė tik gruodžio 17 d., t.y. jau po gruodžio 14 d. VRK posėdžio, kuriame tuo metu nepasirašytomis rašysenos ekspertų išvadomis VRK pasinaudojo įrašams nepripažinti.

Pirmuosius įrašus jų trūkumams šalinti VRK perdavė RIG tik sausio 7 d. – tačiau ne 10481, o tik 4114 įrašus, kurių apie 90% iki šiandien, t.y. iki trūkumų šalinimo paskutinės dienos, RIG (bet ne VRK) nuomone, pavyko trūkumus pašalinti. Pagal rašysenos ekspertų išvadas turėjo būti dar 660 vnt. įrašų neesminiams trūkumams šalinti – šis neatitikimas jau matėsi dokumentuose gruodžio 14 d. VRK posėdžio metu. VRK jų taip ir neišsiaiškino. Beje, susipažinimui su įrašais, kurių trūkumus reikės šalinti, VRK perdavė RIG duomenis apie 11644 įrašus, tačiau visų įrašų trūkumų šalinimui iki šiol neperdavė.

VRK manipuliavimas duomenimis ir dokumentais tęsėsi ir sausio 3 d. posėdyje, kurio metu buvo patvirtinta šių neesminių trūkumų šalinimo metodika, nesuderinta su RIG, o galimai suderinta tik su RIG nariu Pr. Šliužu, kuris įtikino kitus RIG narius neprieštarauti VRK pirmininkui Z. Vaigauskui. Po šio posėdžio Z. Vaigauskas viešai paskelbė, kad iš likusių įrašų (6367=10481-4114), kurių trūkumus šalinti sausio 6 d. VRK turėjo perduoti RIG, 5200 įrašų VRK pripažins tinkamais, nes sutikrinus įrašus su registro duomenimis trūkumai laikytini pašalintais. Jau ne kartą viešai aiškinau, kad turint registro duomenis, neįmanoma neperskaityti teisingai įrašytų vardų, pavardžių ir adresų. Pr. Šliužui reikalaujant ir tikinant, kad jis viską suderino su Z. Vaigausku, RIG neskundė teismui trūkumų šalinimo metodikos, nors RIG, negalėdama susipažinti su gyventojų registro duomenimis, šalinti įrašų trūkumus gali tik neįtikėtinai dideliu triūsu. Tuo tarpu paprastas įrašų palyginimas su registro duomenimis lengvai pašalina trūkumus. Tačiau tai tik „išrinktųjų“ (VRK narių), bet ne „paprastų“ piliečių (RIG narių) prerogatyva.

Sausio 14 d. posėdyje VRK narių (V. Benkunsko, V. Kastanausko, L. Klapavščiuk, S. Misevičienės, J. Udrio, V. Urban ir Ž. Verbylaitės) siūlymu po 5114 įrašų („Gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta“) peržiūrėjimo VRK nutarė pripažinti tinkamais tik 2865 įrašus, o 2249 jų perduoti RIG trūkumams šalinti. Be to, pagal VRK nario R. Stabingio darbo grupės pasiūlymą dėl likusių įrašų (929 pasirašytų už neįgalų asmenį, 129 pasirašytų nepilnamečių ir 33 neidentifikuotų pagal požymį, kad pasirašė miręs asmuo) VRK nutarė įskaityti tinkamais tik 82 įrašus, o 282 įrašus palikti neesminiams trūkumams šalinti, net 638 įrašus pripažinti netinkamais (šių įrašų nepripažinimo priežastys nepaaiškintos, o Pr. Šliužas posėdžio metu tuo nesidomėjo, VRK su kitais RIG nariais „nesišnekėjo“). Po šio posėdžio VRK perdavė RIG iki sausio 29 d. pašalinti 2249 įrašų neesminius trūkumus pagal požymį „Gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta“, perduota jai jau 2239 įrašai, viso – 6353 įrašai.

Š.m. sausio 17 d. RIG narys Pr. Šliužas gavo 2014-01-14 d. VRK sprendimus, kuriuose neliko minėtų tinkamais pripažintų 2865 įrašų, o sausio 20 d. VRK interneto svetainėje www.vrk.lt paskelbtas tik sprendimas dėl 2239 įrašų („Gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta“) neesminių trūkumų šalinimo, bet jame nenurodyta, kad 2865 įrašai pripažinti tinkamais. O VRK sprendimas pagal dėl likusių įrašų (929 pasirašytų už neįgalų asmenį, 129 pasirašytų nepilnamečių ir 33 neidentifikuotų pagal požymį, kad pasirašė miręs asmuo) net nepaskelbtas.

Po šio VRK savavaliavimo ar nekompetencijos, piktnaudžiavimo savo pareigomis ir visiškos nepagarbos RIG nariams ir visiems 320818 pasirašiusiems, panašu, kad ir Pr. Šliužas suprato buvęs apgautas ir susirūpino, kaip minėtus š.m. sausio 14 d. VRK sprendimus apskųsti teismui. Tačiau advokatas veikia kliento naudai tik tuo atveju, jei yra kliento valia – advokatas yra kliento atstovas, o ne proceso šalis.

Po šių pamokų, kurių galima ir privalu buvo išvengti, jei RIG būtų derinusis veiksmus tarpusavyje ir tarusis su teisininkais, po dar vieno darbo savaitgalio advokatas S. Dambrauskas vakar pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui didesnės dalies RIG narių skundą dėl š.m. sausio 14 d. VRK sprendimų dėl referendumo paskelbimo. Netinkama neesminių trūkumų šalinimo metodika liko neskųsta, nes minėtais manevrais VRK pasiekė, kad RIG praleido 5 dienų terminą tai daryti.

Kviečiu RIG grupės narius vienybei ir tarpusavio diskusijai, nes toliau taip nederindami savo veiksmų, labai sunkinate surinktų parašų apgynimą. Jūs neturite teisės vadovautis emocijomis, kurių yra ženkliai perdaug, Jūs privalote gerbti ne tik vienas kitą, bet, visų pirma, visus dėl šio referendumo paskelbimo pasirašiusius Lietuvos piliečius. Kitokiam veikimui Jūs neturite teisės. Visų pirma, moralinės.

Toks atviras ir beatodairiškai demonstruojamas VRK narių, ypač politines partijas atstovaujančių narių, cinizmas ir neslepiamas šališkumas netoleruotinas. Kol kas tokią atskirų VRK narių veiklą gina ne tik prokuratūra, atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą, bet ir Teisingumo ministerija, atsisakiusi kreiptis į Seimą dėl konkrečių VRK narių pakeitimo, bei Seimas, nesprendžiantis šio klausimo.

VRK, pati nustačiusi neesminių trūkumų šalinimui terminą nuo sausio 6 d. iki sausio 21 d., ne tik pati neparuošė šiam perdavimui 10481 (ar 11644 įrašų?), bet ir privertė tai daryti pačią RIG. Vieną dieną pavėlavusi VRK perdavė RIG tik 4114 įrašus, o iki šiol – tik 6353 įrašus. VRK pripažino tinkamais tik 2767 (2865+82) įrašus, kitų jų trūkumų šalinimui iki šiol neperdavė – jų likimas neaiškus. Savo klaidų VRK netaiso, nors viešai prisižadėjo. 2014-01-14 d. posėdyje priėmė vienus sprendimus, o paskelbė kitus, pakeitė juos (neliko sprendimo dalies dėl 2865 įrašų įskaitymo bei sprendimo pagal R. Stabingio pažymą), savo sprendimuose teikia skirtingus skaičius, net posėdžiuose balsuojant neišsiaiškina tikrų skaičių. Atkreiptinas dėmesys, kad www.vrk.lt nepaskelbta VRK įregistruota VRK narės Irenos Malinauskienės atskiroji nuomonė dėl š.m. sausio 14 d. VRK sprendimų, tuo šiurkščiai pažeidžiant VRK darbo reglamentą. VRK savo pačios nusistatyta tvarka, kad po VRK sprendimo priėmimo jos posėdyje tris dienas ji turi teisę keisti savo pačios priimtą sprendimą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus, prieštarauja ne tik teisei ir bet kokiai logikai, bet ir sudaro sąlygas VRK nariams piktnaudžiauti savo tarnybine padėtimi.

Todėl konstatuotina, kad šios sudėties VRK narių dauguma nevykdo savo pareigos padėti Lietuvos Respublikos piliečiams įgyvendinti jų teisę į referendumo paskelbimą, o veikia priešingai – šališkai ir sąmoningai trukdo tai jiems padaryti.

Dėl šių priežasčių, vadovaudamasis signataro statuso įstatymu, kreipiuosi į Seimą dėl skubaus šališkų VRK narių pakeitimo. Viešai paskelbtų to įrodymų yra pakankamai, tai patvirtina ir vieša VRK posėdžių videotransliacija, VRK sprendimai, jų keitimas po įvykusių posėdžių.

Taip pat kreipiuosi į Seimą dėl šio referendumo paskelbimo Seimo nutarimu, nes VRK elgesys ir nepagarba 320818 už iniciatyvą pasirašiusiųjų Lietuvos piliečių yra netoleruotini. Gerbkime šių žmonių valią ir neleiskime iš jos tyčiotis.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
11 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
11
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top