Zigmas Vaišvila: VRK pergudravo Pranciškų Šliužą (VRK posėdžio video)

alkas.lt

Po sausio 3 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio, kuriame buvo svarstoma neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodika, Alkas.lt kalbasi su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru, talkinančiu referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinei grupei, Zigmu Vaišvila.

Alkas.lt: Sausio 3 d. Vyriausioji rinkimų komisija svarstė 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendimo dalies dėl neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodiką. Kodėl referendumo iniciatyvinės grupės nariams nebeatstovavo advokatas Saulius Dambrauskas? Ar pasisekė išspręsti planuotus ir visiems rūpimus klausimus?

Z.Vaišvila: Principingai ir tvirtai, kvalifikuotai iniciatyvinės grupės narių ir visų pasirašiusiųjų interesams atstovavusio advokato paslaugų atsisakė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Šliužas, kurio netikėtu karštakošiškumu ir nesivaldymu gruodžio 30 d. posėdyje stebėjosi visi posėdžio dalyviai ir tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Sausio 3 d. posėdžio metu Pr. Šliužas paskelbė, kad jis nutraukė sutartį su advokatu ir iniciatyvinei grupei atstovaus jis pats. VRK pirmininkas Z. Vaigauskas posėdžio metu leido kalbėti tik VRK nariams ir Pr. Šliužui, kuris, pasiskelbęs iniciatyvinės grupės vadovu (nors tokio nėra), taip pat neleido kalbėti nė vienam iniciatyvinės grupės nariui. Prieš šį posėdį Pr. Šliužas uždraudė kalbėti kitiems, paaiškinęs, kad jis pats viską suderino su VRK pirmininku Z. Vaigausku ir kad svarbiausia nesikišti į sutartą posėdžio eigą.

Betgi praėjusiame VRK posėdyje buvo paskirta dvišalė komisija šiai metodikai suderinti. Žiūrėdami vaizdo transliaciją matėme, kaip Z. Vaigauskas pats į ją paskyrė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškų Šiužą ir Ritą Jusienę. Iniciatyvinė grupė dar spėjo pasiūlyti Danutę Jasilionienę. Negi nepavyko derinimo darbas, koks metodikos variantas buvo pateiktas svarstymui?

Prieš posėdį Pr. Šliužas iniciatyvinės grupės nariams nepateikė jo su Z. Vaigausku suderinto varianto – pasakė, kad jį pateiks posėdžio metu VRK. Pradžioje derinimas vyko, nors tik D. Jasilionienė vienintelė buvo šį darbą ruošusi ir apibendrinusi, suderinusi su duomenų bazę kuriančiais kolegomis ir advokatu S. Dambrausku. Tačiau jos balsas „į dangų nėjo“, o paskutiniame etape dalyvavo tik Pr. Šliužas, vienasmeniškai nuspendęs kitaip.

Kas Pr. Šliužą įgaliojo tai daryti? Juk visi iniciatyvinės grupės nariai pagal įstatymą lygūs?

Taip lygūs. Ir tai, kad Pr. Šliužas nutraukė atstovavimo sutartį su advokatu, reiškia tik tai, kad tai jis padarė tik savo, o ne visų vardu. Tačiau apie šią situaciją jis privalėjo pranešti kitiems 25-iems kolegoms bent prieš posėdį. Koordinatorių atsakomybė dar didesnė nei kitų iniciatyvinės grupės narių, nes jie privalo koordinuoti visų jų nuomonę, o ne vadovauti ir už juos priiminėti nesuderintus sprendimus.

Kaip vyko sausio 3 d. posėdis, ką nutarė VRK?

Po to, kai išsamiai pasisakė VRK nariai ir paaiškėjo, kad VRK netesės gruodžio 30 d. posėdžio savo pažadų (VRK patalpose leisti iniciatyvinės grupės atstovams dirbti su Gyventojų registro duomenimis, juos gauti ne tik pagal pasirašiusiojo asmens dokumento numerį, bet ir pagal vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą, taip pat tai, kad VRK klaidos bus taisomos ir trūkumai šalinimai dvišališkai, t.y. VRK nariams ir referendumo iniciatyvinės grupės nariams dirbant kartu), net Pr. Šliužas suprato, kad VRK ir jį apgavo. Tuomet Pranciškus pasakė tvirtą prieštaraujančią tam kalbą.

Tai kodėl nepavyko patvirtinti tinkamos metodikos?

Todėl, kad po to, nesuprantama kodėl, Pr. Šliužas nuolankiai sutiko su visais VRK narių argumentais, nė vienam jų neoponavo, o kitiems drauge su Z. Vaigausku jis neleido kalbėti. Anot, Pranciškaus, taip jis buvo viską suderinęs su Z. Vaigausku.

Tačiau jūs juk derinote šiuos klausimus su iniciatyvinės grupės nariais ir bandėte kalbėti kaip signataras, kuriam VRK neturi teisės neleisti kalbėti?

Taip. Ir ne tik kaip signataras, bet ir kaip gavęs dalies iniciatyvinės grupės narių įgaliojimus. Tačiau su dauguma iniciatyvinės grupės narių suderintus ir įrašų trūkumams šalinti būtinus dalykus, su kuriais praėjusiame posėdyje sutiko ir VRK nariai, Pr. Šliužas su įniršiu atsisakė pateikti VRK, o kitiems iniciatyvinės grupės nariams ir man Z. Vaigauskas kalbėti neleido sakydamas „Skųskite mus!“

Po specialiai paskelbtos pertraukos VRK pateikė dar paredaguotą metodiką, kurios naujų esminių pakeitimų posėdyje net nepristatė – juos pamatėme tik po posėdžio. Taip sužinojome, kad VRK klaidos bus taisomos tik toje dalyje, kurioje VRK leido šalinti trūkumus, ir tai, kad tuos trūkumus, kuriuos buvo sutarta, kad pagal pateiktus gyventojų registro duomenis šalins referendumo iniciatyvinės grupės atstovai, nuspręsta, kad šalins jau VRK nariai. Į prašymą įtraukti ir iniciatyvinės grupės narius Z. Vaigauskas replikavo, kad tik tuos, kuriuos pasiūlys koordinatorius Pr. Šliužas…

Gal galite trumpai apibūdinti VRK patvirtintos įrašų neesminių trūkumų šalinimo metodikos esmę ir problemas, kurių atsiras dirbant pagal ją.

Esminis klausimas yra tas, kad VRK atsisakė referendumo iniciatyvinei grupei pateikti gyventojų registro duomenis, užklausti juos pagal išsamius duomenis, o ne tik pagal dokumento numerį, kuris gali būti ir klaidingas ar klaidingai įvestas.

Iniciatyvinei grupei neleista pačiai šalinti trūkumus, kuriuos su registro duomenimis dabar tariamai šalins VRK. Tačiau abiem pusėms drauge (taip iki tol buvo planuota ir sutarta) palyginus įrašus su registro duomenimis, tokie trūkumai, kaip neaiškūs vardas, pavardė, adresas, gimimo data ar adresas, automatiškai išsispręstų – užtektų tik abiejų pusių atstovams draugiškai perskaityti registro duomenis ir juos palyginti su tikslintinu įrašu, pasirašyti dokumentą, kad viskas tvarkinga.

Dėl šių priežasčių dauguma tokių „trūkumų“ pateko į tą metodikos dalį, kurioje yra „trūkumai“, dėl kurių šalinimo iniciatyvinės grupės nariams ir jų atstovams, rinkikams daugeliu atveju teks lakstyti nežinia kur. Arba aiškintis, kur ieškoti pasirašiusiųjų. O sausio 21 d. baigsis tam skirtos 15 dienų.

Svarbiausia –kaip pasirašiusiajam sužinoti, kad būtent jo įrašo „trūkumas“ šalintinas. Be registro duomenų daugeliu atveju tai Sifizo darbas.

Ar iniciatyvinei grupei nors ką pavyko apginti?

Pavyko pasiekti tik tiek, kad šią metodiką vis dėlto patvirtino VRK, o ne referendumo iniciatyvinė grupė. Tai VRK bandė pasiekti posėdžio pradžioje. Bet šį pavojų suprato ir Pr. Šliužas (tokiu atveju net skųsti teismui neturėtume ką – patys paruošėte, patvirtinote, tad ko skundžiatės?). Tačiau jis nesuprato to, kad geriau metodika išvis būtų nepatvirtinta (tokiu atveju tai būtų VRK problema – ji būtų neįvykdžiusi savo pareigos, kas dabar vyksta su šalintinų įrašų detalizuoto sąrašo nepateikimu iniciatyvinei grupei – ji pati ta ruošia už VRK), nei patvirtinta tokia, kurios pagalba tikslo pasiekti neįmanoma. Posėdžio pabaigoje klausimą teikiant balsavimui, Z. Vaigauskas žinomai melagingai paskelbė, kad ši metodika suderinta su referendumo iniciatyvine grupe. Kadangi ji suderinta galimai tik su Pr. Šliužu, turinčiu tik lygiai tokias pat teises kaip ir kiti iniciatyvinės grupės nariai (o paskutinieji pakeitimai, padaryti pertraukos metu, galimai nesuderinti ir su juo), tai dauguma iniciatyvinės grupės narių ruošia raštišką pareiškimą VRK, kad ši metodika su jais nederinta. Pagal ją šalinti trūkumus praktiškai neįmanoma.

Kodėl Pr. Šliužas neapgynė šių iniciatyvinės grupės pozicijų?

Visų pirma, manau, jis nespėjo pats įsigilinti į visus klausimus ir juos suvokti. Be to, naiviai patikėjo VRK nario advokato J. Jasaičio žinomai melagingu paaiškinimu, kad asmens duomenų parodymas iniciatyvinės grupės nariams (net ne paviešinimas!) tariamai užtrauks Z. Vaigauskui baudžiamąją atsakomybę! Tokio „teisinio“ lygio argumentai buvo naudojami šiame posėdyje, o oponuoti jiems nebuvo leista niekam. Pr. Šliužo elgesio advokato S. Dambrausko atžvilgiu nekomentuosiu, tik pasakysiu, kad tai daugiau nei žema. Visas šis posėdis ir pasiruošimas jam – tai šio koordinatoriaus kapituliacija, kurios gaidelės jau girdėjosi anksčiau. Tikslas pakeistas į abejotiną garbę? Visi iniciatyvinės grupės nariai būrėsi, tikiuosi, ne dėl garbės, o dėl tikslo.

Beje, VRK trečią kartą neįtraukė į darbotvarkę klausimų dėl registruotomis siuntomis tiesiai VRK atsiųstų parašų lapų patikrinimo ir dėl trečio koordinatoriaus – vilniečio – paskyrimo, nors raštu dėl to kreiptasi jau senai. Koordinatoriai Pr. Šliužas ir R. Jusienė eilinį kartą to nepareikalavo iš VRK, nors prieš posėdį iniciatyvinės grupės nariai jiems tai dar kartą priminė. Tiesiog nesuprantama, kad koordinatoriams gali nerūpėti šie VRK ignoruojami mūsų piliečių surinkti parašai. Kodėl nebandyti palengvinti visiems bendro tikslo siekimo? Tikslas juk bendras. O gal ne visiems? Žodžiu, VRK pavyko, deja, iš dalies suskaldyti iniciatyvinę grupę. Kviečiu juos visus vėl atsigręžti vienam į kitą ir, svarbiausia, į tuos piliečius, kurie pasirašė ir laukia Jūsų veiksmų, o ne kapituliacijos.

Kaip sureagavo į šį VRK sprendimą kiti iniciatyvinės grupės nariai?

Liūdnai. Taip pat ir Pr. Šliužas, nes manau, kad ir jis širdies gilumoje suvokė, ką šiandien padarė.

Tad ką darysite – skųsite šią metodiką teismui?

Tikrai svarstytinas klausimas. Tačiau svarbiausia nenuleisti rankų net po šios pamokos. Trūkumus šalinti būtina ir pagal šią metodiką. Bus tariamasi ir dėl kitų veiksmų. Tikslas – net tokiu beviltiškai sudėtingu keliu artėti prie 7800 trūkstamų įrašų ribos, kurią po to dar 15 dienų „egzaminuos“ VRK.

Iškart po posėdžio iniciatyvinė grupė įvertino, kad su šia metodika šalintinų „trūkumų“ belieka apie 9,5 tūkst., nes VRK apie 2 tūkst. jų jau „atsijojo“ minėtais paruošiamaisiais metodais – tad VRK, persidrausdama ir išnaudodama iniciatyvinės grupės narių patiklumą bei teisinės patirties neturėjimą, siekia kontroliuoti procesą, kurio neigiama baigtis akivaizdžiai jų suprogramuota iš anksto.

Ko galima tikėtis einant tokiu keliu?

To, kad valdžia ir, kaip posėdyje prisipažino, Z. Vaigauskas nesitikėjo, kad bus surinkta per 300000 įrašų. Tad eisime toliau šiuo, kaip VRK atrodo, beviltišku keliu. Sieksime trūkstamo 0,5% (t.y. 1500 įrašų), kada galima tikėtis trūkumų šalinimo kitu būdu – surinkti šiuos 1500 naujų įrašų, o ne „taisomų“. Sieksime sumažinti ir krūvį būsimam skundui teismui dėl galutinio VRK sprendimo – mažiau užtektų nuginčyti neužskaitytų įrašų. Bijau, kad to neišvengsime, nes šios dienos mūšyje VRK asai pergudravo Z. Vaigausko pažadais ir savimi perdaug patikėjusį mūsų Pranciškų Šliužą.

Kokios išvados darytinos?

Bėda ir ta, kad metodikoje neliko jokios VRK veiksmų kontrolės, dvišalio abiejų pusių darbo, registro duomenų pateikimo iniciatyvinei grupei, VRK darbo kontrolės. Tad iniciatyvinės grupės narių nepasitikėjimas VRK nariais ir jų tikslais esmingai padidėjo. Pvz., dar renkant parašus, Z. Vaigauskas raštu suderino su iniciatyvine grupe (tai patvirtinta ir 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendime), kad, pvz., adreso netikslumas nebus pripažintas trūkumu, jei kiti įrašo duomenys bus tvarkingi. Deja, net šis 100% argumentas yra „pamirštas“.

Šios dienos posėdyje VRK akivaizdžiai pademonstravo, kad siekia ne padėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti savo konstitucinę teisę į referendumo paskelbimą, o apsunkinti jų tikslo pasiekimą. VRK nariai balansuoja ties piktnaudžiavimo savo pareigomis riba. Atsakomybę turi jausti visi – ir VRK nariai, ir referendumo iniciatyvinės grupės nariai.

Ar sausio 6 d. prasidės trūkumų šalinimas?

Dar nežinia. VRK „užmiršo“ pažadą sekmadienį leisti iniciatyvinei grupei baigti susipažinti su likusia kad ir nedidele dalimi įrašų. Iki pirmadienio VRK turi pateikti iniciatyvinei grupei šalintinus įrašus, tačiau vargu ar tai atsitiks, nes po šios dienos sėkmės VRK turi daug ką pertvarkyti kitaip. Z. Vaigauskas pasakė, kad geriausiu atveju pirmadienį po pietų.

Ačiū už išsamų pokalbį. Lauksime pirmadienio

alkas.lt

* * *

Siūlome pasižiūrėti ir sausio 3 d. VRK posėdį.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
28 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
28
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top