Geroji Naujiena: Dievas savo džiaugsmą dalija apsčiai!

Viešpats džiaugiasi savo tauta

Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės, kol jos teisingumas spindėte suspįs ir josios gerovė nušvis kaip žibintas. Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu būsi vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas. (Iz 62, 1–5)

* * *

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus

Viešpačiui naują giesmę giedokit,
giedokite jam visos šalys.
Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui. –
Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,
girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –

Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.
Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. – (Ps 95, 1–3. 7–10)

* * *

Ta pati Dvasia dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pat Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai, vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. (1 Kor 12, 4–11)

* * *

Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.
Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.
Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“.
Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12)

* * *

Minėdami Jėzaus Apsireiškimą Kanoje ir apmąstydami joje duotą ženklą, prašykime: Viešpatie, tik Tu ir gali pripildyti mūsų gyvenimo indus – kad ir kokie tušti jie būtų – savo neišsenkančiu džiaugsmu. Duok, Viešpatie, atsivertimo malonę ir tiems, kurie Tavo artumo dar nėra patyrę. Patrauk prie savęs visus Tiesos ieškančius ir apsaugok juos nuo nusiminimo, vilties praradimo.

Melskimės asmeniškai ar bendruomenėje ir už Lietuvą Tiesoje: teišlieja viena Dvasia ant skirtingų Kristaus Kūno narių savo įvairias dovanas ir tesuvienija, kad visi Tiesos žodžio trokštume, kad peržengtume savąjį egoizmą ir puoselėtume santarvę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *

Arnoldas Valkauskas. Mintys pamąstymui – visą gyvenimą turime grumtis už…

* * *

Apsireiškimas Kanoje

Vyno padauginimo stebuklas Galilėjos Kanoje yra taip pat „epifanija“, kuria Jėzus apreiškia savo šlovę pirmiesiems mokiniams. Jėzus dalyvauja vestuvių puotoje drauge su mokiniais. Iš Kanos buvo kilęs vienas iš mokinių – Natanaelis. Galima įsivaizduoti, kaip iš lūpų į lūpas sklido kalbos apie garsėjantį Mokytoją. Puota ir linksmybės truko visą savaitę. Šeimininkams vestuvių džiaugsmą aptemdė vyno stygius. Tai grėsė užtraukti šeimai gėdingas apkalbas. Šventajame Rašte vyno stoka pranašauja nelaimę: „vynmedžiai vysta, jauno vyno trūksta, kam džiūgavo širdis, dabar dūsauja“ (Iz 24, 7).

Marija, dėl šios situacijos pajutusi atsakomybę, tarė Jėzui: „Jie nebeturi vyno“. Tai buvo tiesiog subtili pastaba, o ne prašymas. Lozoriui sergant jo seserys Morta ir Marija taip pat pranešė Jėzui: „Tas, kurį tu myli, serga“. Ši užuomina buvo pakankamai aiškus prašymas. Jėzui nereikia ilgai aiškinti ar įrodinėti: meilė padiktuoja, ką daryti. Ši situacija papildo Marijos paveikslą. Ji dažnai vaizduojama susimąsčiusi ir panirusi į dieviškuosius slėpinius. Kanoje matome, kad Jėzaus Motina, būdama Švenčiausioji, drauge išlieka ir paprasčiausioji. Motiniška akimi ji pasirūpina tiek svarbiausiais, tiek kasdieniškais dalykais – taip pat vynu.

Jėzaus atsakymą: „O kas man ir tau, moterie?“ sunku perteikti šiandienine kalbėsena. Tai būdingas biblinis posakis, rodantis bendrumo stoką tarp sakinio veikėjų. Evangelijoje panašiai perteikta Kafarnaumo apsėstojo išlaisvinimo scena: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai?!“ (Lk 4, 34). Kitą kartą panašios struktūros klausimas nuskamba iš Gerazos apsėstojo: „Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, Aukščiausiojo Dievo Sūnau?!“ (Lk 8, 28).

Jėzaus atsakymas motinai mus trikdo: argi trisdešimt bendro gyvenimo metų, ypatinga meilė ir tarpusavio supratimas negarantuoja artimiausio ryšio? Kreipinys „moterie“ taip pat ypatingas. Dar kartą juo Jėzus kreipiasi į Mariją nuo kryžiaus. Tai dvi Evangelijos vietos, kuriose Jėzus vadina savo motiną „moterimi“ ir kur evangelistas ją vadina „Jėzaus motina“. Jėzus toliau sako motinai: „Dar neatėjo mano valanda“. Tai būdinga Jono evangelijos sąvoka, nurodanti Jėzaus kančios, o sykiu ir išaukštinimo valandą. Kanoje Jėzus pradėjo apreikšti savo šlovę, o Golgotoje tas pašlovinimas įvyko.

Jėzus pabrėžia du lygmenis: šeimyninę žmogišką meilę, kuri susijusi su „kūnu“, ir dvasinę dieviškąją meilę. Žmogiškoji meilė privalo paklusti Dievo valiai. Kartais šios dvi plotmės supriešinamos, tačiau Kanoje jos viena kitą papildo. Po kreipinio „moterie“ Jėzus tiesiog įvykdė tai, ko prašė jo motina. Marija savo ruožtu taip pat suprato, kad jos motiniškas švelnumas neatmetamas. Juodu puikiai supranta vienas kitą! Marija taip gerai perpranta Jėzaus valią, kad čia pat liepia tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Marijos žodžiai primena Pradžios knygoje ištartą raginimą: „Eikite pas Juozapą. Ką jis jums sakys, tą darykite“ (Pr 41, 56). Nebūtina supriešinti minėtus lygmenis. Svarbu, kad kūniškumas paklustų Dievo valiai.

Evangelistas aprašo, kaip tarnai pripildo indus vandens. Šeši indai beveik po šimtą litrų leidžia numanyti svečių skaičių. Visi užgniaužia kvapą, kol architriklinos – vestuvių prievaizdas semia ir ragauja vyną. Jo žodžiai jaunikiui – tai būdingas Rytų kultūrai pagyrimas: „Tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Galima įsivaizduoti sumišimą aiškinantis jaunikiui su prievaizdu. Prievaizdo pareiga buvo tiekti į stalą vyną pagal kokybę: pirmiau geresnį, paskui prastesnį. Šis patyręs „stalo komendantas“ gerai nusimano apie vyną. Tačiau jokios apgavystės nebuvo. Tai išduoda Marijos šypsena, kai ji paragauja savo Sūnaus vyno.

Kaip žinome, Jono evangelijoje kalbama ne apie stebuklus, bet apie ženklus. Pirmoji Evangelijos dalis – tai knyga apie septynis ženklus, o antroji apima kančią ir prisikėlimą. Kai kurie ženklai suvokiami labai aiškiai. Pavyzdžiui, neregio išgydymas reiškia, jog Jėzus yra pasaulio šviesa. Kokia Kanos ženklo, apie kurį evangelistas rašo: „Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje“, reikšmė? Akivaizdžiausias ženklas visiems yra tai, kad Jėzus, padaugindamas vyno, dovanoja ir gausina džiaugsmą. Jis palaimina santuokos instituciją. Jėzaus žmogiškumas toks visaapimantis ir neveidmainiškas, kad net piktina fariziejus, kaltinusius jį kaip „rijūną ir vyno gėrėją“. Marijai šis ženklas rodo, kad atėjo metas palikti šeimos ramybę ir atsiduoti Jėzaus misijai. Prie Kryžiaus Jėzaus Motinai atėjo metas tapti visų žmonių Motina. Mokiniams Kanos stebuklas ženklina tikėjimo kelionės pradžią. Didžiausias stebuklas yra ne vandens pavertimas vynu, bet jų galvosenos perkeitimas, Marijos sūnuje įžvelgiant Dievo Mesiją.

baznycioszinios.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
3 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
3
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top