Geroji Naujiena: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“

Jėzus kalbėjo Nikodemui:
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.
Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“. (Jn 3, 16–18)

Švęsdami Švenčiausiosios Trejybės iškilmę dalykimės su Tiesos.lt bendruomene ir Gerąja Naujiena – Dievas mus myli ir Jis mus myli ne dėl mūsų gerumo, o nepaisydamas mūsų nuodėmių. Nė vienas mūsų nesame skirti pražūčiai ir kiekvienas galime būti išgelbėtas.

Tad asmeniškai ar bendruomenėje melskimės už Lietuvą Tiesoje. Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu leidai mums, savo žmonėms, pažvelgti į giliausius savo būties slėpinius ir pakvietei mus į džiaugsmo bei tiesos pilnatvę pažadėjęs, kad meilės bei ramybės Dievas bus su mumis visais iki laikų pabaigos, kad vienas kitą guosdami, būdami vieningi ir taikiai sugyvendami išliksime tikėjimo ir vilties žmonėmis, vieno Dievo vaikais.

Viešpatie, išaugink iš mūsų bendruomenės išmintingų lyderių – kad vadovautųsi jie ne šio pasaulio galios logika ir neatmestų Kristaus, kertinio akmens, kad nepristigtų jie drąsos priimti Dievo žodį, kad šis, nužengęs į jų širdis, liktų veiksmingas.

Išklausyk ir mūsų, Tiesos.lt bendruomenės, užtarimo maldą už visus tuos, kurie yra persekiojami dėl savo įsitikinimų, sloginami nevilties, vienatvės ar skurdo, piktojo puolami ar Tavęs nepažindami jaučiasi apleisti – Viešpatie, duok, kad atsilieptume į jų kančią veiklia artimo meile, kad kaskart, kai ir patys esame gundomi nusivilti, remtumės Tavo artumu, kad mūsų širdys užsidegtų ir savo gyvenimais liudytume, jog esame Tavo mokiniai. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Katerina de Hueck Doherty († 1985). „Dievas taip pamilo pasaulį…“

Didžiausia tragedija pasaulyje yra tai, kad žmonės nežino, jog Dievas juos myli. Kai kurie tuo tiki miglotai. Jei iš tikrųjų susimąstytų, jie netruktų suvokti, kad jų tikėjimas Dievo meile yra labai blankus ir abstraktus. Nesuvokdami Dievo meilės, žmonės nežino, kaip patiems mylėti Dievą. Dažnai jie net nebando jo mylėti, nes tai atrodo per sunku ir labai tolima.

Daugybei žmonių krikščionių tikėjimas tėra lūpomis išpažįstamų dogmų ir doktrinų rinkinys, įsakymai ir priesakai, kurių privalu laikytis ir jiems priverstinai paklusti. Žinoma, krikščionys turi išpažinti tikėjimo dogmas; jiems privalu laikytis įsakymų. Tačiau jie taip pat su didžiu džiaugsmu turi suvokti, kad iš esmės krikščionių tikėjimas yra Dievo ir žmogaus meilės nuotykis.

Ne paprastos, bet aistringos meilės nuotykis! Dievas taip pamilo žmogų, kad sukūrė jį pagal savo paveikslą. Dievas taip pamilo žmogų, kad pats tapo žmogumi, mirė ant kryžiaus, buvo Tėvo prikeltas iš numirusiųjų, įžengė į dangų – ir visa tai tam, kad sugrąžintų žmogų pas save, į tą dangų, kurį žmogus per savo kaltę prarado.

Taip, žinoma, būdamas krikščionimi, žmogus privalo išpažinti dogmas, tačiau visos jos byloja apie meilę, kuri ir yra jų esmė. Dievas yra meilė. Kur yra meilė, ten yra Dievas. Be meilės krikščionių tikėjimo dogmos ir doktrinos tėra negyvos raidės, kurių neverta nė ištarti. Taip, žinoma, krikščionis turi laikytis įsakymų, perduotų Mozei ant Sinajaus kalno. Tuos pačius įsakymus suprantamai, tvirtai, švelniai ir aiškiai patvirtino Kristus. Bet jų nevalia laikytis dėl negatyvių nuostatų, iš baimės ar prievartos. Abiejų – Naujojo ir Senojo – Testamentų visų įsakymų esmė yra meilė, visada meilė, begalinė Dievo meilė!

Įsakymuose yra įrašytas meilės nuotykis, į kurį Dievas nori įtraukti žmogų. Įsakymai paprasčiausiai liepia žmogui mylėti savo Viešpatį ir Dievą, nuostabų Mylimąjį, ir mylėti savo artimą kaip save patį. Didžiausia mūsų amžiaus tragedija yra tai, jog žmonės nesuvokia arba veikiau nenori suvokti, kad Dievas juos pirmas pamilo ir kad jų ramybė ir džiaugsmas slypi jų meilėje Dievui.

Mons. Artūras Jagelavičius. Trejybės slėpinys

Švč. Trejybės iškilmė mums sako, kad Trejybėje vienas Dievas yra su kiekvieno iš mūsų gyvenimu susijęs slėpinys, kurio negalime abejingai apeiti. Tai šaltinis, iš kurio mes gimėme krikščionimis. Trejybė mus nuolat lydi visą gyvenimą. Švč. Trejybė yra centrinis mūsų tikėjimo slėpinys. Pradėdami kiekvieną dieną ar kiekvieną svarbų darbą, net sėsdamiesi valgyti, mes žegnodamiesi tariame Švč. Trejybės vardą. Taip norime visa, ką darome, pašvęsti Tam, iš kurio viskas kyla ir kuriam viskas privalo būti skirta – triasmeniam Dievui. Žegnodamiesi mes triasmeniu Dievu laiminame savo gyvenimą. Paprastu rankos judesiu sujungiame Kristaus atperkamąją kančią ant kryžiaus su Švč. Trejybe. Kristupas Kolumbas nesiimdavo jokio darbo pirmiau nesišaukęs Švč. Trejybės. Net savo raštus ir laiškus pradėdavo žodžiais: „Vardan Švč. Trejybės.“ Pakviestas į Salamankos tarybą paaiškinti mokslininkams ir teologams apie savo sumanymą, kuris jį išgarsino amžiams, jis pradėjo tokiais žodžiais: „Vardan Švč. Trejybės aš esu jūsų akivaizdoje, kadangi jūsų valdovai privertė mane kreiptis į jūsų išmintį dėl projekto, kurio be Šventosios Dvasios negalėsiu įvykdyti.“

Daug laiko ir jėgų skyręs Švč. Trejybės slėpiniui įminti šv. Augustinas galiausiai pasakė: „Deus semper maior – Dievas visada didesnis.“ Ir pridūrė: „Jeigu manai, kad supratai Dievą, tai, be abejonės, nebuvo Dievas.“ O garsus rašytojas Gremas Grinas (Graham Greene) perspėja: „Aš saugočiausi tikėti į Dievą, kurį sugebėčiau suprasti.“ Ką jau kalbėti apie Dievą, jei analizuodamas žmogų mokslas pasimeta tarp pastangų atsakyti, kas yra žmogus ir koks jo gyvenimo tikslas. Vienos mokslo sritys tiria fizinį žmogaus organizmą, kitos analizuoja žmogaus psichologiją, trečios – jo egzistavimą visuomenėje, tačiau gautų rezultatų neužtenka norint gauti visapusišką ir galutinį atsakymą. To priežastis labai paprasta: žmogus yra nepaprastai sudėtinga būtybė. Nes jis yra ir materija, ir dvasia, individas ir tuo pat metu visuomenės dalis. Jis, kaip ir viskas, kas egzistuoja, priklauso nuo gamtos dėsnių, ir tuo pat metu turi laisvą valią ir individualią saviraišką. Žmogus ne tik valgo, geria, miega ir dauginasi, jis dar ir mąsto, myli ir galiausiai tiki Dievu, jam atsiskleidžia, siekia jo bendrystės, kartais tiesiog trokšta Dievo. Vadinasi, žmogus turi labai daug skirtingų ir kartu labai sudėtingų aspektų, kurių nepajėgia išanalizuoti gamtos mokslo eksperimentai nei psichologų analizės, nei socialinių mokslų dedukcijos. Užmerkti akis šių aspektų akivaizdoje ir jų neįvertinti – tai nematyti tikrojo žmogaus, iškreipti jo paveikslą ir galiausiai neteisingai žmogų vertinti.

Jei žmogus yra toks sudėtingas ir paslaptingas, tai koks neaprėpiamai ir neišmatuojamai didis jo Kūrėjas – Viešpats! Nes „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį“ (Pr 1, 27). Šiais žodžiais Dievas išreiškia fundamentalią teologinę tiesą apie žmogų, būtent, kad žmogus tam tikra prasme yra Dievo paveikslas, jo kopija. Čia būtina paklausti: ar apreikštoji tiesa, kad mes esame Dievo paveikslas, neiškelia mums kokių konkrečių užduočių? Iškelia ir labai svarbių: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Mylėk savo artimą, kaip save patį.“ Mes iš triasmenio Dievo gavome gebėjimą ir pareigą kurti Dievo Karalystę žemėje. Dievas yra meilė, o meilė apima viską: meilė visada yra slėpinys, viršijantis žmogaus protą, bet jam neprieštaraujantis; priešingai, meilė dar labiau išaukština žmogaus išmintį. Nes ir įsimylėję jaunuoliai labiau džiaugiasi ir gyvena savo meile, nei visišku vienas kito charakterio ir būdo pažinimu. Meilė visada pranoksta žinojimą. Nes meilė sujungia visus tris asmenis – Dangaus Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią – į vieną visumą. Dievas yra meilė, štai kodėl egzistuoja Trejybė. Švč. Trejybės slėpinio akivaizdoje mes tegalime pamaldžiai nulenkti savo galvas.

Jeigu norime būti ne tik Dievo paveikslas, bet ir Švč. Trejybės buveinė, tuomet ženklas, kad Viešpats mumyse gyvena, pasireiškia, kai mylime brolius ir jiems atleidžiame, kai ieškome taikos ir padedame vieni kitiems. Tai, kas turi krikščionis išskirti iš žmonių minios, yra ne puošnūs drabužiai, ne gražūs veidai ar puikus išsilavinimas, bet tarpusavio meilė. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

baznycioszinios.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top