Geroji Naujiena: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“

Štai tavo Gelbėtojas ateina

Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių: „Sakykite Siono dukrai: štai tavo Gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami ‘Šventoji tauta’, ‘Viešpaties atpirktieji’. O tu vadinsies ‘Ieškomas, nepaliktas miestas’“ (Iz 62, 11–12).

* * *

Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats

Viešpats – pasaulio Valdovas:
tedžiūgauja žemė, tekrykštauja salos.
Byloja dangus apie jo teisingumą,
jo garbingumą regi pasaulis.
Palaimos šviesa teisingajam šviečia,
tiesios širdies žmogui – linksmybė.
Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty,
jo šventąjį vardą minėkit (Ps 96, 1 ir 6. 11–12).

* * *

Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo Dvasios per mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojai (Tit 3, 4–7).

* * *

Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta (Lk 2, 15–20).

Šį Šventų Kalėdų rytą kviečiame Tiesos.lt skaitytojus jungtis maldoje už Lietuvą Tiesoje. Kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje prašykime Tėvą malonės pažinti Jo valią ir drąsos jai tarti TAIP. Šią išbandymų valandą Dievo Sūnaus Gimimu suraminti ir padrąsinti kliaukimės Juo, mūsų Gelbėtoju. Tesuteikia susitikimo su Jėzumi džiaugsmas mums tikrąją Dievo vaikų laisvę ir pripildo mūsų gyvenimus Jo Tiesos ir Šviesos. Teišvaduoja Jis mūsų tautą iš piktojo pinklių, teapvalo ją ir tesaugo. Ir teapšviečia išminties Dvasia valdžios žmones ir įstatymų leidėjus, kad jie vestų savo tautas teisumo takais. Prašome per Jėzų, mūsų Viešpatį.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Mons. Adolfas Grušas

Kristaus gimimas – Kalėdos Šiandien pas mus atėjo Jėzus. Šiandien ir mes privalome ateiti pas Jį, pasilikti su Juo, priimti šviesaus, gero, teisaus ir laimingo gyvenimo dovaną. Viešpats laukia mūsų… ŠIANDIEN Šiandien gimė Jėzus. Šiandien Jo šviesa išsklaidė mūsų tamsybes, šiandien Jį palietėme savo rankomis ir pamatėme savo akimis, o mūsų ausys galėjo išgirsti angelų giesmę. Šiandien supratome, kad dalijamės su Juo savo žmogyste. Šiandien Jėzus yra su mumis. Mums jau nebereikia daugiau laukti. Baigėsi ilgesio metas, išaušo tikrumo diena. Jėzus tikrai yra su mumis, tarp mūsų, vienas iš mūsų: amžiams ir iki laikų pabaigos. Niekas mūsų nebeatplėš nuo Jėzaus meilės. Daugybę dienų laukėme, žvelgdami į tolius ir trokšdami išvysti Viešpaties Veidą, išgirsti Jo žingsnius, laukdami Jo švelnios ir meilios… Skaityti daugiau »

Mąstymas

Prašyti malonės pažinti Dievo valią paprastuose dienos įvykiuose Prisiartinsiu prie piemenų, kuriuos šią naktį pažadino nepaprasta šviesa iš dangaus. Stebėsiu jų išsigandusius veidus, akis. Jie yra persiėmę tuo, ką jiems pasakė angelas. Piemenys bėga į Betliejų pamatyti Kūdikio – Mesijo. Bėgsiu ir aš kartu su jais… * Įsisąmoninsiu, kad Dievas ateina į mano kasdienybę netikėtai. Dažnai kaip „kūdikis“ – per paprastus ženklus ir įvykius. Kaip Jis man apsireiškė pastarosiomis dienomis? Kaip aš į tai reagavau? * Įsižiūrėsiu į piemenis, bėgančius į tvartelį. Stebėsiu jų reakciją, pamačius ėdžiose Kūdikėlį. Įsiklausysiu į jų žodžius – kaip susijaudinę vienas per kitą pasakoja apie tai, ką jiems pasakė angelas. Visi stebisi. * Prisiminsiu situaciją, kai kas nors man pasakojo apie savo Dievo patirtį. Kokia… Skaityti daugiau »

Mons. Adolfas Grušas

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas – Kalėdos Kalėdos šiais metais bus daugiau dvasinės, verčiančios naujai pamatyti Kūdikį Dievo Sūnų, pasaulio Gelbėtoją, gimusį iš Mergelės Marijos, pradėtą iš Šventosios Dvasios, gimusį ir mirusį dėl mūsų amžinojo išganymo. KITOKIOS KALĖDOS Kasmet į Kalėdas ateiname virpančia iš džiaugsmo širdimi. Šiemet visi jausmai yra labiau paaštrėję, susidūrus su skausminga epidemija. Vis dėlto suprantame, kad tai Kalėdos, diena, kuomet visi, netgi ir netikintys ar priklausantys kitoms konfesijoms, jaučia vienintelio žmonijos Gelbėtojo gimimo slėpinio grožį, ir jį pagal savo sugebėjimus įprasmina. Šio slėpinio niekuomet nepajėgsime iki galo suprasti ir pilnai išgyventi, nes nėra paprasta kontempliuoti Dievo Sūnų, kuris į žmonijos istoriją įėjo nelauktu ir jaudinančiu būdu. Ola Betliejuje, vargas, stingdantis šaltis, jokios paguodos, išskyrus tuojau pat… Skaityti daugiau »

ah1

Kalėdos stebuklų metas. Ar sugalvojote norą? Prašykite ir Jums bus duota.
…lai pildosi jūsų norai…
https://youtu.be/AWld1xsz_6w

O taip,

„Kalėdos stebuklų metas.” Nes atėjo į žemę Dievas mažame , bejėgyje kūdikėlyje, kad atpirktų mus iš šėtono vergijos. Niekas, suprantate, NIEKAS negali žmogui duoti ramybės, tik Jis. Aš tai liudiju savimi, nes tik Jėzus davė man dvasinę. ramybę.

"Baptistas"

Sveikinu visus su Jėzaus gimtadieniu.
Man kartais kylą klausimas, Kodėl lietuviškai Kristaus gimimo atminimas vadinamas Kalėdomis? Rusiškai „Roždestvo”- liet. gimimas, vokiškai „Veih nachten”- Liet. Pašventinimo naktis. Tos „Kalėdos” priklauso pagonims. Lietuviškai turi būti panaši į Dievas gimė. Pagonys turi senelį Kalėdą. Tegul ir turi. Gimė Dieviškas vaikelis iš tikrųjų.

II Kalėdų dienos Dievo Žodis

Skaitinys (Apd 6, 8–10; 7, 54–59) Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo Šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“. Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Sauliaus. Taip jie mušė… Skaityti daugiau »

II Kalėdų dienos Dievo Žodis

Psalmė (Ps 30, 3–4. 6. 8. 16–17)

P. Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę.

Būk man uola slėptis pavojuj,
gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai tu uola ir tvirtovė,
todėl savo garbei mane vesi, ganysi. – P.

Į tavo rankas pavedu savo gyvybę,
mane išvaduosi, Dieve ištikimasis.
Linksminsiuos, džiūgausiu: tu maloningas,
tu pažvelgsi į mano skurdą. – P.

Išgelbėk mane nuo priešo kėslų,
nuo mano engėjų.
Man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk,
gelbėk mane: esi gailestingas! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 117, 26a ir 27a)

P. Aleliuja. – Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P. Aleliuja.

II Kalėdų dienos Dievo Žodis

Evangelija (Mt 10, 17–22)

Jėzus kalbėjo savo apaštalams:
„Sergėkitės žmonių: nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti.
Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį, ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“.
Katalikai.lt

Evangelijos komentaras

Komentuoja Renata Vanagaitė SSC Šiandien, minėdami jauno Jėzaus bendražygio Stepono nukankinimą, girdime Dievo Žodį, kuris labiau panašus į įspėjimą būti pasirengus netikėtumams nei į Gerąją Naujieną. Galime suprasti iš šiandienio Dievo žodžio, jog kas nori įtikti žmonėms ir visuomet saugiai bei užtikrintai jaustis minioje, krikščionybė jam tikrai ne pakeliui. Ir atvirkščiai – jei norime būti Kristaus Jėzaus bendražygiais, turi žinoti, jog visuomenė nepriims mūsų ištiestomis rankomis. Antai Jėzus sako: „Sergėkitės žmonių: nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose.“ Iš tiesų minia niekuomet negalima pasitikėti, nes ji visada yra lengvai valdoma vieno ar kito lyderio, kurie elgiasi pagal principą „skaldyk, kaltink ir valdyk“. Jei minią valdo tokie kaltintojai, tai priešingai manančiuosius gali nuvesti iki mirties taip, kaip atsitiko šiandien minimam… Skaityti daugiau »

Evangelijos Mąstymas

Prašyti ištikimybės Jėzui iki galo Atsistosiu šalia mokinių, kuriuos Jėzus ruošia misijai. Žvelgsiu į jų susijaudinusius veidus. Išgirsiu žodžius, kurie liudija jų laukiančias sunkias patirtis. Ištikimybė Jėzui bus išbandyta netgi artimųjų atmetimu. * Įsivaizduosiu, kad tuos pačius žodžius Jėzus sako ir man. Jis siunčia mane kaip avį tarp vilkų. Kokioje aplinkoje man sunkiausia gyventi pagal Evangeliją? Kas man yra didžiausias ištikimybės išbandymas? Kaip jį įveikiu? * Ar kada buvau teisiamas arba kentėjau dėl Jėzaus? Kokiomis aplinkybėmis ir nuo ko? Pavesiu Jėzui visus tuos žmones, nuo kurių kentėjau dėl Jėzaus. * „Nesirūpinkite…“. Ilgiau sustosiu ties šiais žodžiais. Kas dabar man labiausiai kelia nerimą ir stumia į nusivylimą? Pasikalbėsiu apie tai su Jėzumi. * Jėzus pažada duoti savo Dvasią, kuri visada bus… Skaityti daugiau »

Meilės ginklai

Vakar šventėme laikinąjį amžinojo mūsų Karaliaus gimimą, o šiandien švenčiame pergalingą jo kario kančią. Vakar mūsų Karalius, apsigaubęs kūno drabužiu, išėjo iš mergeliškų įsčių menės ir teikėsi aplankyti pasaulį; o šiandien, palikęs kūno padangtę, jo karys nugalėtojas iškeliavo į dangų. Mūsų Karalius, nors ir būdamas aukščiausiasis Karalius, atėjo nusižeminęs dėl mūsų, tačiau negalėjo ateiti tuščiomis rankomis. Juk atnešė savo kariams nepaprastą dovaną, kuri juos ne tik dosniai praturtino, bet sustiprino, kad nepralaimėtų kovoje. Mat atsinešė meilės dovaną, kad ji žmones nuvestų į Dievo bendrystę. Ką atsinešė, tą ir atidavė. Pats dėl to nieko nenustojo, bet įstabiu būdu savo tikinčiųjų skurdą pavertė turtu ir pats liko kupinas nenykstančių lobių. Toji pati meilė, kuri iš dangaus žemėn atvedė Kristų, nuo žemės dangun… Skaityti daugiau »

Šv. Stepono kankinystė

Antrąją Kalėdų dieną švenčiame Šv. diakono Stepono šventė 6,8 Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. 9 Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kirėniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. 10 Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. 11 Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą piktžodžiaujant Mozei ir Dievui. 12 Taip jie sukurstė tautą, jos seniūnus ir Rašto aiškintojus, pritykoję sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. 13 Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: „Šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir Įstatymą. 14 Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarėnas išgriausiąs šią vietą ir pakeisiąs Mozės duotus… Skaityti daugiau »

Popiežius Pranciškus

Į blogį atsakykime gerumu Vakar Evangelija kalbėjo apie Jėzų kaip tikrąją šviesą, atėjusią į pasaulį, šviesą, kuri „spindi tamsoje“ ir „tamsa jos neužgožia“ (plg. Jn 1, 5. 9). Šiandien matome tamsoje spindintį Jėzaus liudytoją šv. Steponą, sakė popiežius. Steponas buvo melagingai apkaltintas ir žiauriai užmėtytas akmenimis, tačiau neapykantos tamsoje jame suspindo Jėzaus šviesa, jis meldėsi už savo žudikus ir jiems atleido. Steponas yra pirmasis kankinys, tai yra liudytojas, pirmasis iš daugybės brolių ir seserų, kurie ir toliau skleidžia šviesą tamsoje. Jie yra žmonės, kurie į blogį atsiliepia gerumu, nepasiduoda smurtui ir melui, bet švelnia meile priešinasi neapykantai. Šie liudytojai pasaulio naktyje įžiebia Dievo aušrą. Ką turime daryti, kad taptume liudytojais? Turime sekti Jėzų, sakė popiežius. Tai kelias, kuriuo turi eiti… Skaityti daugiau »

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top