Geroji Naujiena. Gyvąja duona sotinami

Šituo valgiu pasistiprinęs, Elijas keliavo iki Dievo kalno

Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą.
Tenai, atsisėdęs po prožirnio krūmu, panoro numirti.
Jis sakė: „Gana man, Viešpatie! Atimk man gyvybę; juk aš ne geresnis už savo tėvus“.
Paskui, atsigulęs po prožirnio krūmu, užmigo.
Staiga jį palietė angelas ir tarė: „Kelkis ir valgyk!“
Apsidairęs Elijas pamatė galvūgaly kepalą duonos, keptos ant karštų pelenų, ir ąsotį vandens.
Užkando, pagėrė ir vėlei atsigulė miego.
Bet Viešpaties angelas darkart atėjo, palietė jį ir tarė: „Kelkis ir valgyk! Antraip prailgs tau kelionė“.
Tasai atsikėlė, pavalgė, pagėrė ir, šituo valgiu pasistiprinęs, keliavo keturiasdešimt dienų ir naktų – iki Dievo kalno Horebo (1 Kar 19, 4–8).

* * *

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.
Su manimi visi šlovinkit Dievą,
aukštinkim Viešpaties vardą, kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių.
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo.
Viešpaties angelas pylimu apjuosia
dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras;
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki (Ps 33, 2–9).

* * *

Gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus

Broliai! Neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai.
Tebūna toli nuo jūsų visokie užsigavimai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis.
Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.
Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui (Ef 4, 30–5, 2).

* * *

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus

Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“.
Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš dangaus’?“
Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję! Niekas neateis pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatrauks; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną.
Pranašų parašyta: ‘Ir bus visi mokomi Dievo’.
Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo.
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą.
Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė.
O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų.
Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“ (Jn 6, 41–52).

* * *

Ir šį sekmadienį Evangelija kviečia priimti Jėzų kaip „tikrąją dangaus duoną“ – Tėvo dovanojamo amžinojo gyvenimo šaltinį: tik ji numalšins visokį alkį ir suteiks stiprybės išbandymų ar nuovargio valandomis, tik ji išraus mirties geluonį ir suteiks ramybę, tik ji išmokys gyventi meile ir tikėjimu.
Kiekvienas asmeniškai ir bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: Viešpatie, pasotink savo Tiesa jos alkstančius, priglobk teisingumo ieškančius, suramink vienatvę ir neviltį išgyvenančius, išvaduok persekiojamus, suteik uolumo Tavo Žodį skelbiantiems ir drąsos Tave liudijantiems, kad įsišaknydinę Tavo Tiesoje ryžtumės priešintis blogiui ir augtume artimo meilės darbais.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *

Sigitas Tamkevičius. Tremtinių keliais
Ariogala, 2021 08 07

Antrojoje Karalių knygoje pasakojama apie Izraelio tautą ištikusias dvi tremtis. Babilono karalius Nebukadnezaras sugriovė net Jeruzalės šventyklą ir per du kartus daug izraelitų išvarė į tremtį. Ši tremtis tęsėsi šešiasdešimt metų – iki to laiko, kai persų karalius Kyras užėmė Babiloną, leido izraelitams grįžti į tėvynę ir padėjo atstatyti Jeruzalės šventyklą.

Prieš aštuoniasdešimt metų panašus likimas ištiko ir mus, lietuvius. Raudonajai armijai užėmus Lietuvą 1941 m. birželio 14–19 d. vyko pirmoji tremtis. Per 17.000 tūkst. žmonių buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus; vyrai atskirti nuo šeimų – išvežti į lagerius, o moterys su vaikais nutremtos į Altajaus kraštą ir iš ten nuplukdytos į Lenos upės žiotis, kad mirtų nuo bado ir šalčio. Prasidėjęs karas tremtis sutrukdė, bet jam pasibaigus trėmimai buvo atnaujinti.

Masiškiausios pokarinės tremtys buvo trys – 1948, 1949 ir 1951 metais; iš viso jų buvo net dvidešimt; ištremta per 129.475 tūkst. lietuvių. Trėmimais okupantas siekė palaužti žmonių dvasią. Vieni buvo pavadinti liaudies priešais ir ištremti, o likusieji Lietuvoje apiplėšti – nusavinta žemė, ūkiniai pastatai, padargai, arkliai ir žmonės prievarta suvaryti į kolūkius. Tik po Stalino mirties likę gyvi tremtiniai – apie 80 tūkst. – sugrįžo į Lietuvą; paskutinieji sugrįžo tik 1963 m.

Mūsų tremtiniai patyrė be galo daug kančios, daugelis jų mirė nepakėlę nežmoniškų tremties sąlygų, bet vargo keliuose jie išsaugojo žmogiškąjį orumą, tikėjimą į Dievą ir meilę Tėvynei. Dauguma tremtinių buvo nuoširdžiai tikintys žmonės, todėl juos lydėjo viltis, kad Dievas parves į Tėvynę, o jei mirtų – priims į amžinąsias padangtes.

Paviršutiniškai žvelgiant atrodytų, kad neištremtieji buvo laimingesni; deja, ne visuomet taip buvo. Likusiems Tėvynėje buvo didelis gundymas kolaboruoti su pavergėju; moksleiviai ir studentai buvo gundomi stoti į komjaunimą, vėliau – į komunistų partiją; dar kiti net tapdavo tiesioginiais KGB kolaborantais – už gaunamas privilegijas turėjo daryti kompromisus su savo sąžine. Lietuvai atgavus laisvę kai kurie iš jų padarė atgailą, o kiti tarsi sunkų akmenį nešasi anuomet žengtus klaidos žingsnius. Belieka tik melstis, kad tos naštos nenusineštų į Dievo teismą.

Šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje, bet būti visiškai laisviems nelengva. Labai panašiai, kaip anuomet per sovietmetį, taip ir dabar esame gundomi prisitaikyti prie naujų ideologinių vėjų, kurie anaiptol nėra krikščioniški. Jau popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie reliatyvizmo ideologijos grėsmę. Juo toliau, juo labiau krikščioniškasis suvokimas apie žmogaus prigimtį, lytiškumą, vyro ir moters kuriamą šeimą yra stumiamas į užribį ir uždegama žalia šviesa genderizmo diktatūrai. Būsi laikomas pažangiu ir šiuolaikišku, jei prisiderinsi prie naujų vėjų, antraip būsi nurašytas kaip atsilikęs ir vakarykštės dienos žmogus.

Neatsitiktinai šiuo metu Lietuvoje verda kova dėl Stambulo konvencijos ir vienalyčių partnerystės įteisinimo. Ši nauja genderistinė ideologija yra pavojingesnė už marksistinę ideologiją, nes anuomet buvo lengviau susiorientuoti, kas yra kas, o dabar laisvės vardu mums tiesiog jėga yra brukamas normaliam, į Dievą tikinčiam žmogui visiškai nepriimtinas laisvės, tiesos ir moralės supratimas. Ką reiškia laisvė be tiesos, tiesa – be Dievo, moralė – be Dekalogo? Tai akligatvis, į kurį esame varyte varomi, ir reikėtų būti dvasiškai akliems, kad šito nematytume. Šiandien gresia pavojus tapti tremtiniais savo Tėvynėje.

Ačiū Dievui, yra vilties, kad atsilaikę prieš prievarta bruktą marksizmą atsilaikysime ir šiandien, bet kad taip įvyktų, reikia ruoštis. Pirmasis pasiruošimo žingsnis – ne viską priimti už gryną pinigą, kas yra skelbiama iš aukštų tribūnų, iš oficialių žiniasklaidos kanalų ir pristatoma kaip neginčijama tiesa.

Žmogų laisvą padaro ne demokratiškai kur nors Seime ar kitose valdžios viršūnėse paskelbta, bet dieviškoji – prigimtinė tiesa. Juk sovietiniais laikais marksizmas buvo taip pat pristatomas kaip absoliuti žmogų išlaisvinanti tiesa, nors iš tikrųjų buvo absoliutus melas.

Mūsų Viešpats Jėzus vos gimęs prisiėmė tremtinio dalią. Juozapas, gelbėdamas Kūdikio gyvybę, turėjo palikti savo šalį ir kurį laiką gyventi tremtyje, kol buvo gyvas tironas karalius Erodas. Teduoda Viešpats ir mums drąsos nebijoti, nesigėdyti būti tuo, kuo esame, nebijoti būti ištremtiems į visuomenės paribius. Visi tironai anksčiau ar vėliau miršta; melagingos, prievarta peršamos ideologijos taip pat yra pasmerktos žlugti. Tik į mūsų prigimtį įspausta ir Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus apreikšta dieviškoji tiesa yra amžina. Ji vienintelė gali atsilaikyti prieš bet kokią tironiją, tame tarpe ir prieš mūsų dienomis šlovinamą genderizmą, bandantį perkurti žmogaus prigimtį bei prigimtinę šeimą.

Dėkokime Dievui už laisvę ir tėvynę Lietuvą!

Kardinolas Sigitas Tamkevičius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
39 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Marija

Dėkokime Dievui už laisvę ir tėvynę Lietuvą!
Su Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi
Laban aciu!
Amen

Juozapas

Paveskime Dievo gerumui amžiną atilsį visus mūsų LIETUVOS tremtinius, kurie tyliai, kantriai, ryžtingai dirbo reikalingus darbus!!!

– mes lig šiol dar ir esame Lietuva, kalbame lietuviškai, esame kaip tauta ir valstybė. Dažniau į tokias asmenybes įsižiūrėti!!!

Is Kęstučio Genio eilių :

„…Negi nieks neprisimins, nepagalvos – /
Žuvo jie, kovodami už mūsų laisvę /
Jei ne jų auka, nebūtų Lietuvos –
Netgi tos, kurią šiandieną ašaromis laistom…“

parapijiete

kaip niekad reikia tikejimo stebuklu…

Jan

Šventajame Rašte yra 365 kartus liepiama NEBIJOKITE, t.y. kiekvienai dienai paliepimas. Baimė ateina iš piktosios dvasios, tad tereikia mintis pakeisti į Dievą, t.y. į jo paliepimą DŽIAUKITĖS ir dar kartą džiaukitės. Nori pasikeisti, privalai keisti savo mintis. Bijantis žmogus visada pritraukia tai dėl ko nerimauja. O Jėzus yra pasakęs, kad su mumis per visas dienas iki pat pasaulio pabaigos. Pasirinkime Dievą, o ne velnią ir kurį varykime iš savo minčių. Dar, gerai žinau, kad velnias yra nekantrus, po 5 minučių jis apleidžia, t.y. nebe atakuoja per mintį, bet… jis tuoj per telike rodomus vaizdus ar pokalbius su negatyviu žmogumi bandys ir bandys žmogų gniuždyti. Tačiau, jei labai norėsite, galima jį nuvaryti ilgam. Svarbiausia labai norėti džiaugtis ir pasitikėti Jėzumi, kad… Skaityti daugiau »

heretic

manding, Dievo Sunus Kristus yra sąvastis, kuria Jis dalinasi su visa D.Sunija. Taip kaip Dievas dalinasi savaja sąvastimi su Kristumi.
Visgi Šv.Trejybej Sūnus nėra lygus Tėvui.

Tad turėiu pasitiket broliais, kurie yra viena su manimi… dvasioje.
Faktiškai, gerbiu tave už tai, kas aš esu, ir už tai kas Jis Yra, kuris myli mus abu kaip vieną.

heretic >> Jan

gal musu ego ir yra tas simbolinis setonas? skaldantis, uzvaldantis, keliantis neramybe prote, o po to veiksmais… kas jau kone politika?:)

Jan

Šventoji Trejybė yra vienas Dievas ir visi yra lygūs. Vienybėje yra stiprybė. Dievas Tėvas mums siuntė savo Sūnų, tad tik Juo ir tehalome pasikliauti ir tik per Jį būsime danguje.

Jan...16:41

Šėtonas yra realus, kuris per nuodėmę valdo žmogų. Taip buvo ir su Judu, per jo godumą pinigams. Net nepastebėjo, kad šėtonas įėjo į jį ir pavertė Judą savo įrankiu.

heretic

beje, del reliatyvumo.. argi Prisikėlimas ne demonstruoja, kad niekas negali sugriauti tiesos?. ar neklysta tie katalikai tikėdami, kad buvo pareikalauta aukos?.. ir kad kitiems butina aukotis? argi Dievo Sunus nera amzinai saugus? ar tikrai meilei reikia aukos? ar tik egocebtriskam ekspluatatoriui?.. besiaukojantis irgi gali tiketis grazos: as tau gyvenima paaukojau, o tu man ka?.. tada ima grauztis.. o isikibes i skriauda gerietis ima kaltinti kita…ar tokiais kaltinimais nekala Dievo sunaus prie kryziaus?.. dabar gi, visiski ateistai viliodami jaunima i kitas salis, bando itikint kitas tautas, kad reikia aukotis.. argi ne setonas tokiu budu bando „suvienyt pasauli” suskaldant tautas i „multi-kulti”?.. suteikiant tik ju ego visas laisves, nepaisant sveiko proto kontroles. Dievas tarsi irgi siekia suvienyt pasauli, tik skirtingais budais ir… Skaityti daugiau »

eretikas > Jan

Apastalu izdininkas Judas labai mylejo Jėzu ir labai rupinosi tautos vargzais. Kazin ar godumas buvo jo vedlys. Juk jis tik norejo taupiai panaudot tuos pinigus, (jei parduotu Magdalenos kvepalus) vargsu gerovei… o ka gavo is Kajafo juk irgi vargsu zemei pirkti… rods joje ir pasikore, kai suprato, ka padares.. manau, kad jis buvo tik patriotas, laikes Jezu Zydu karalium, galesianciu isvaduot tauta nuo Romenu vergoves… tauta kele auksciau uz Dieva?..kaip ir kiti zudai, kurie pareikalavo sukielius paleisti, o Jezu nukryziuoti… ir bivo pasmerkti diasporai… cia, manau, ir musu tautai pamoka.. tereikia prisiint is Apreiskimo Jonui Jezaus zodzius: jie vadins save zydais, bet jie tokie nera..tik setono sinagoga.. idomu, kad devintam amziui Chazaru chanatui priemus judaizma, ir tapus „zydais pagal religija”,… Skaityti daugiau »

eretikas > Jan

ar Sunus sutvere pasauli ar Tevas??..

Hmm..

tai cia gal kaip su tuo DNR?
jei many yra tevo DNR, tai as kartu ir tevas? ir mama? mociute? proseneliai iki pat Adomo?..

Cha,

Į svečius užsuko Jehovos liudytojai?

XIX eilinio sekmadienio Evangelijos

Mąstymas Prašyti gilaus suvokimo, kad Jėzus yra duona, nužengusi iš dangaus dėl manęs Įsiklausysiu į Jėzaus ir žydų pokalbį. Pastebėsiu jų nustebimą ir netikėjimą. Išgirsiu jų murmėjimą, kai Jėzus sako: „Aš esu duona, nužengusi iš dangaus“. Jėzus jiems yra eilinis ir gerai pažįstamas žmogus. Jie netiki Jo žodžiais. * Įsisąmoninsiu, kad aš kasdien galiu matyti gyvą Jėzų paprastoje baltoje ostijoje. Galiu su Juo kalbėtis, Jį priimti. Trapioje duonoje yra visagalis Dievas. Kaip aš išgyvenu tą tikėjimo paslaptį? * Jėzus girdi žydų murmėjimą. Jis neteisia jų už tai. Jėzus paaiškina jiems, kad be Tėvo pagalbos jie negalės prisiartinti prie Jo ir priimti Jį tokį, koks Jis yra. * Jėzus žino viską, kas dedasi mano širdyje. Jis mato mano meilę ir tikėjimą,… Skaityti daugiau »

Mons. Adolfas Grušas

KARTU SU DIEVU „Niekas neateis pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatrauks,“- tvirtina nepatenkintiems žydams Kristus. Krikščionimis irgi tampama ne dėl kryžiaus karų ar dėl to, kad į pagonišką šalį atkeliavo labai gabūs pamokslininkai. Į tikėjimą ateinama todėl, kad žmogų patraukia Dievo galybė. Kiekvienas mūsų galėtų su visišku įsitikinimu patvirtinti: mes esame krikščionys, nes mus patraukė Dievas, kuris yra geras, kaip duona, nusižeminęs, tarsi duona, Jis yra neišsemiama energija, maitinanti visa, kas gyva. Jis atiduoda save ir pranyksta, tuo pačiu nurodydamas, kad ir Jo vaikai elgtųsi taip pat, taptų duona visiems, sutiktiems gyvenimo kelyje. Šio sekmadienio Evangelijoje svarbiausias sutinkamas žodis yra „valgyti“. Jis labai paprastas, savotiškai išreiškiantis visą gyvenimą. Juo galima nusakyti daugybę dalykų, tačiau visų pirma tai esminis… Skaityti daugiau »

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta

Pirmasis skaitinys (Oz 2, 16b. 17b. 21–22)

Štai ką Viešpats kalba:
„Aš vesiuos savo tautą į dykumą ir piršiuos jos širdžiai. Ji noriai ten eis, kaip jaunystės laikais, kaip tada, kai ji išėjo iš Egipto.
Sutuoksiu tave su savim visam laikui. Sutuoksiu tave su savim dėl teisės ir teisingumo, dėl malonės ir gailestingumo. Sutuoksiu tave su savim dėl ištikimybės: tada tu suprasi, jog aš esu Viešpats“.

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta

Atliepiamoji psalmė (Ps 44, 11–12. 14–15. 16–17)

P. Štai jaunikis: išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus!

Pasiklausyki, dukrele, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį:
užmiršk savo tautą ir tėviškę savo.
Valdovui meili tu, gražuole,
bet jis tavo viešpats – pagarbink parpuolus. – P.

Žengia vidun ta karalaitė.
Apdaras jai – gryno aukso pinikai.
Brokatu papuošta, ji vedama pas valdovą,
iš paskos jai merginos – jos draugės,
pas tave vedamos eina – P.

Eidamos jos džiūgauja, krykščia:
į valdovo rūmus mat žengia.
Tau tėvus atstos tavo sūnūs,
tu juos kunigaikščiais statysi valdyti visos žemės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 8)

P. Aleliuja. – Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. – P. Aleliuja

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta

Evangelija (Mt 25, 1–13) Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš… Skaityti daugiau »

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta

Evangelijos Mąstymas Prašyti širdies dosnumo ir išminties darant pasirinkimus Įsisąmoninsiu, kad mano gyvenimas nesustabdomai skuba į amžinybę. Ten bus arba amžinas gyvenimas su Jėzumi, arba amžinas atmetimas. Tai patvirtina pasakojimas apie dešimtį mergaičių. * Ar atsimenu, kad mano angažavimasis kasdieniuose dalykuose, užimamos pareigos, pašaukimas, turi reliatyvią, laikiną vertę? Ar sugebu į savo gyvenimą pažvelgti iš amžinybės perspektyvos? Pabandysiu tai padaryti šiuo momentu. Kokie jausmai gimsta manyje? * „Vidurnaktį pasigirdo balsai…“. Vidurnaktis yra mažiausios tikimybės laikas. Kada visi išvarginti budėjimo užmigo, atėjo Viešpats. Mano paskutinio susitikimo su Viešpačiu laikas yra nežinomas. Jis bus mano mirties valandą arba laikų pabaigoje. * Neužtenka žinoti, kad Viešpats ateis. Pats žinojimas be rūpinimosi savo gyvenimu ir pastangų yra nenaudingas, kaip tas žibintas be alyvos. Ar… Skaityti daugiau »

Kun. Vladimir Solovej

IV. Evangelijos komentaras Paikos mergaitės ne tik nesugebėjo atlikti savo vaidmens, bet dar mėgino sukeisti Jaunikio ir savo tapatybės vaidmenis vietomis. Tai išreiškia jų prašymas: Gerbiamasis, atidaryk, čia mes! Tai reiškia, kad Jaunikis turi tapti kvailų mergaičių tarnu, turi joms patarnauti, atidarinėti duris, tuo tarpu Jo tapatybė yra būti Viešpačiu, kuriam reikia tarnauti. Kai kurie krikščionys šiandien mėgina sukeisti vaidmenis, paversdami Dievą savo tarnu. Daug kam norisi užimti Dievo vietą ir veikti Jo vardu, prisidengiant Jo valia leisti savo įstatymus, nustatinėti gyvenimo taisykles, vertinti pagal savo kriterijus. Dievas jiems yra reikalingas vien savo egoistinių įgeidžių tenkinimui, o kai juos patenkina, Jis privalo vėl atsistoti už durų ir nuolankiai laukti, kol bus pakviestas. Tai yra didžiausia žmogaus kvailystė: troškimas būti kažkuo… Skaityti daugiau »

Kun. Vladimir Solovej

III. Evangelijos komentaras Jėzus daugybę kartų buvo perspėjęs savo klausytojus apie kvailystės pavojus, kurie glūdi pasitikėjime vien savimi, vien savo pažintimis, vien savo ar savo draugų daroma įtaka. Net danguje pažintys negelbsti, dar reikia pažinti ir vykdyti Tėvo, kuris yra Danguje, valią: Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į Dangaus Karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!’ Daugelis krikščionių šiandien vadovaujasi logika paikų mergaičių, kurioms pritrūko alyvos, ir prašo protingų pagalbos: duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Jie… Skaityti daugiau »

Kun. Vladimir Solovej

II. Evangelijos komentaras . Šiame palyginime atsispindi evangelistui Matui brangi mintis apie krikščionių bendruomenėje nuolat pasitaikančius kvailius ir išmintingus narius, o taip pat ir apie pačiame žmoguje nuolat kovojančius priešingus polinkius: sekti paskui Jėzų arba gyventi pagal šio pasaulio vertybes, priešingas Evangelijai. Tai matome daugelyje jo Evangelijos palyginimų: apie sėjėją ir įvairius žemės tipus, apie rauges ir kviečius, apie tinklą su geromis ir blogomis žuvimis, apie du sūnus, nevienodai žvelgiančius į tėvo jiems pavestas pareigas ir skirtingai jas vykdančius. Žmoguje nuolat grumiasi du priešingi poliai. Panašiai yra ir šiame palyginime apie mergaites. Krikščionių bendruomenėje visada atsiras kokia kvaila mergaitė, kuri paėmusi mus už rankos siūlys lengvo ir nerūpestingo gyvenimo modelį – niekada nepaleisti iš akių savo naudos, niekuo nerizikuoti, visada… Skaityti daugiau »

Kun. Vladimir Solovej

I. Evangelijos komentaras Palyginimas apie dešimt mergaičių yra įterptas į klausytojams gerai žinomą Jėzaus laikų vestuvių sceną. Santuoka anuo metu vykdavo dviem etapais. Pirmiausia jaunosios tėvas susitardavo su būsimu žentu dėl sumos, kurią gaus už savo dukrą. Tada, kai transakcija pasibaigdavo, buvo parengiamas viešas teisinis aktas, kartu reiškęs įvykusias sužadėtuves. Nuo to momento jaunieji jau tapdavo vyru ir žmona, tačiau dar neturėjo teisės kartu gyventi. Tik maždaug po metų įvykdavo vestuvės, apie kokias ir žinome iš pasakojimo apie Jėzaus padarytą ženklą Galilėjos Kanoje. Vestuvės prasidėdavo jaunosios paėmimu iš tėvo namų ir jos įvedimu į jaunikio namus, kur ir vykdavo pokylis. Jaunosios paėmimas būdavo labai iškilmingas. Jaunikis atvykdavo į jaunosios namus lydimas pabrolių, savo ruožtu pamergės išsirikiuodavo į procesiją su alyvų… Skaityti daugiau »

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta

Iš šventosios mergelės ir kankinės Kryžiaus Teresės Benediktos veikalo Kryžiaus mokslas Tikintiems Nukryžiuotąjį atsiveria dangaus vartai Kristus priėmė įstatymo jungą, visiškai įvykdydamas įstatymą ir mirdamas dėl įstatymo ir per įstatymą. Todėl jis išlaisvino tuos, kurie per jį nori gauti gyvenimą. Tačiau jie negali jo atgauti, jei nepaaukoja savo gyvenimo. Pakrikštytieji Kristuje Jėzuje yra pakrikštyti jo mirtyje. Jie panardinami į jo gyvenimą, idant taptų jo kūno nariais ir tarsi jo nariai kartu su juo kentėtų ir mirtų. Šis gyvenimas apsčiau ateis garbės dieną, bet jeigu tikime, juo dalijamės jau dabar, gyvendami kūne; jei tikime, jog Kristus už mus mirė, kad mums atneštų gyvenimą. Šiuo tikėjimu esame su juo suvienijami tarsi nariai su galva; šis tikėjimas leidžia mums priimti gyvenimą iš jo… Skaityti daugiau »

Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas

Pirmasis skaitinys (2 Kor 9, 6–10)

Broliai!
Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.
O Dievas gali jus gausiai apdovanoti įvairiomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta: „Jis pažėrė, padalijo vargdieniams; jo teisumas amžiais išlieka“.
Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams. Jūs visais atžvilgiais tapsite pasiturintys ir galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui.

Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas

Atliepiamoji psalmė (Ps 111, 1–2. 5–9)

P. Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda.

Laimingas, kas Viešpaties bijo,
kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Teisingųjų kartai – palaima. – P.

Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda,
kas reikalus tvarko teisingai,
jam niekad netenka drebėti,
minimas teisuolio vardas per amžius. – P.

Liūdna žinia jo negąsdins.
Širdis jo drąsi, nes Viešpačiu vilias.
Širdis jo rami, nebijanti nieko,
atsainiai jis žvelgia į savo engėjus. – P.

Jis vargšams dovanas duoda, dalija,
jo teisingumas amžiais nežūsta.
Jo didybė skaidriai nušvinta. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 12b)

P. Aleliuja. – Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse,
bet turės gyvenimo šviesą, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas

Evangelija (Jn 12, 24–26)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
Kas myli savo gyvybę, – ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“.
Katalikai.lt

Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas

Evangelijos Mąstymas Prašyti drąsos dalintis savimi savęs išsižadėjimo kaina Įsivaizduosiu save mokinių tarpe. Atsistosiu arti Jėzaus. Jis trokšta pasakyti man kažką svarbaus, kas liečia mano gyvenimo giliausią prasmę. * Jėzus palygina mano gyvenimą su grūdu. Tas pats grūdas gali duoti gausų derlių ir gali likti vienas. Viskas priklauso nuo to, ar apmirs. Apmirimas yra mano meilė kitiems, gyvenimas dėl kitų. To nebuvimas padaro mane vienišą, „sudžiovina“ mano gyvenimą egoizmo kiaute. * Prisiminsiu situacijas, kuriose kitų paprašytas arba savo noru degiau dėl kitų, aukojau jiems savo laiką, materialines gėrybes. Koks tada buvo mano gyvenimas? Kokia tada buvo mano dvasinė būsena? * Jėzus sako man, kad mano meilė mano paties gyvenimui pasireikš per tai, kad nebijosiu jo prarasti. Dar daugiau: išlaikysiu jį… Skaityti daugiau »

Rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Kęstutis Dvareckas Kas nori man tarnauti? O kiek daug norinčiųjų Tau šiandien tarnauti – kad ir kur pažvelgsi – vien Tavo tarnai ir tarnaitės, skelbiantys Tavo dieviškąsias paslaptis, kalbantys, gydantys Tavuoju vardu… Kiekvienas bent kiek žinomesnis astrologas, ekstrasensas ar šiaip būrėjas atkakliai tvirtina turį dieviškųjų galių, tarnaują Tau… Daug pasiryžusių Tavuoju vardu padėti man nebekentėti, išsivaduoti iš ligų, sunkumų ir kitų kryžių… gyvenimas be kryžiaus?.. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane Ir pats dažnai noriu Tau tarnauti, sekti paskui Tave, ypač kai Tu gydai, laimini, pamokslauji, kai prikeli mirusiuosius ir valgydini didžiules minias… Bet kai kreipi žingsnius Jeruzalės, Kryžiaus link, jaučiu, kad dažniausiai Tu seki paskui mane, eini ieškoti manęs, nes aš bėgu, seku… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės trečiadienio

Dievo Žodis Pirmasis skaitinys (Įst 34, 1–12) Iš Moabo tyrų Mozė užlipo ant Nebo kalno, ant priešais Jerichą tįsančio Pisgos kalnyno viršūnės, ir Viešpats aprodė jam visą tą kraštą: Gileadą lig Dano, visą Naftalį, Efraimo ir Manaso sritį, visą Judą iki vakarinės jūros, pietinę žemę (Negebą) ir (Jordano) apygardą, palmių miesto Jericho lygumą iki Coaro. Ir Viešpats jam tarė: „Štai va tasai kraštas, apie kurį Abraomui, Izaokui ir Jokūbui esu pasakęs su priesaika: ‘Aš tavo palikuonims jį atiduosiu’. Aš leidau, kad jį pamatytumei savo akimis, bet pats į jį neįžengsi“. Tenai, Moabo krašte, ir mirė Viešpaties tarnas Mozė, kaip Viešpats buvo nusprendęs. Jis buvo palaidotas Moabo žemėje – slėnyje prieš Bet–Peorą, bet ir po šiai dienai niekas nežino jo kapo.… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės trečiadienio

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 65, 1–3a. 5 ir 8. 16–17)

P. Dievui šlovė! Jis mums gyvybę grąžina.

Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą,
apie jo vardo didybę giedokit,
iškilmingai teikit jam šlovę!
Dievui kartokit: „O, kokie tavo darbai stebuklingi!“ – P.

Eikit ir žvelkit, į Dievo darbus: –
kiek nuostabiausių dalykų žmonėms jis padarė!
O tautos, imkite garbinti Dievą,
skelbkite jo garsiąją šlovę.– P.

Ateikit, visi, kurie gerbiate Dievą, pasiklausykit:
aš jums apsakysiu,
kokių didingų dalykų man jis padarė.
Šaukiausi jo aš savo burna,
mano liežuvis teikė jam šlovę. – P.

Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 5, 19)

P. Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – P. Aleliuja.

XIX eilinės savaitės trečiadienio

Evangelija (Mt 18, 15–20) Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės trečiadienio

Evangelijos Mąstymas Prašyti nuodėmingų santykių išgydymo ir sugebėjimo atleisti Jėzus Evangelijoje paliko svarbius žodžius, kurie gali būti man šviesa ir atrama broliškų santykių atkūrimui, ypač konfliktinėse situacijose. Jis kviečia mane, kad dėčiau pastangas sužeistų ryšių išgydymui. * Jėzus pastato prieš mane brolį, kuris man nusidėjo. Visas Jėzaus rūpestis yra nukreiptas į brolio susigrąžinimą. Jėzus nori, kad užsiimčiau broliu, kuris mane sužeidė, o ne žaizdomis, kurias jis man padarė. * Prisiminsiu asmenis, kurie mane sužeidė. Ar sugebu prisipažinti, kas man labiausiai skauda? Ar šiandien esu laisvas nuo galvojimo apie padarytas man skriaudas? Pakviesiu Jėzų į sunkiausius savo santykius. Paprašysiu Jo, kad mane išlaisvintų nuo prisirišimo prie skausmo ir nuoskaudų. * Jėzus moko mane, kaip duoti kitiems pastabas. Įsiklausysiu į Jo žodžius.… Skaityti daugiau »

Mons. Adolfas Grušas

NEĮMANOMA VIENYBĖ Kurti vienybę nepaprastai sunku, kartais, atrodo, net neįmanoma, tačiau drauge negalime atmesti to fakto, kad kiekviena, didelė ar maža, bendruomenė yra pagrįsta solidarumo jausmu. Dievo Žodis šiuo klausimu irgi yra labai aiškus: mes esame atsakingi vieni už kitus. Mes, matydami blogą kito žmogaus elgesį, niekuomet negalime sakyti: „Tai jo reikalas!“ Mums nepriimtinas tvirtinimas: „Ką tai turi bendro su manimi?!“ Mes visi esame vieno Kūno nariai, visi vienaip ar kitaip darome įtaką kitiems. Mūsų gerovė tampa kitų gerove, nevykę mūsų pasirinkimai daro nuostolį visiems. Taip būna žmonių tarpusavio santykiuose, taip atsitinka ir žmogaus elgesyje su jį supančia gamta. Visi, kurie mano esą pakankamai apsukrūs, kad išvengtų tokio elgesio pasekmių, iš tiesų tik apgaudinėja patys save. Kiekvienas civilizuotas ir meile… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės ketvirtadienio

Dievo Žodis Pirmasis skaitinys (Joz 3, 7–10a. 11, 13–17) [knygoje: Joz 4 – klaida)] Jozuei Viešpats tarė: „Nuo šios dienos aš pradėsiu tave garsinti viso Izraelio akyse, kad jie pamatytų, jog aš būsiu su tavimi, kaip buvau su Moze. O tu įsakyk kunigams, kurie neša sandoros skrynią: „Įbridę Jordano upėn, sustokite“. Ir Jozuė kreipėsi į izraelitus: Eikšenkit ir pasiklausykite Viešpaties, savo Dievo, žodžių!“ Jis tęsė: „Iš to jūs pažinsite, kad su jumis yra gyvasis Dievas: štai Viešpaties, visos žemės Valdovo, skrynia eis per Jordaną pirm jūsų. Kai kojos kunigų, kurie neša Viešpaties, visos žemės Valdovo, skrynią, įbris į Jordano vandenį, vanduo, atitekąs iš aukščiau, bus tarsi užtvertas, stovės tartum siena“. Tautai pakilus iš stovyklos, kad žengtų per Jordaną, jos priešakyje… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės ketvirtadienio

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 113, 1–6)

P. Aleliuja.

Kai Dievo tauta iš Egipto išėjo,
kai Jokūbo ainiai pagonių tautą paliko,
tada Judo šeima tapo Dievo šventove,
Izraelis karalystė jo pasidarė. – P.

Pamatė juos jūra, ir pasitraukė,
atgal pasisuko Jordanas.
Kalnai šokinėjo kaip išgąsdintos avys,
kauburiai – tarsi ėriukai. – P.

Kas gi tau, jūra, ko gi tu bėgi?
Ko atgal traukies, Jordane?
Ko, kalnai, būgštaujate kaip avys?
ir jūs, kauburiai, tarsi ėriukai? – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 118, 135)

P. Aleliuja. – Pažvelk, Viešpatie, giedru veidu į savo tarną,
išmokyki mane savo mokslo. – P. Aleliuja.

XIX eilinės savaitės ketvirtadienio

Evangelija (Mt 18, 21 – 19, 1) Petras, priėjęs prie Jėzaus, paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. „Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu’. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės ketvirtadienio

Evangelijos Mąstymas Prašyti laisvos nuo priekaištų ir pykčio bei sugebančios kiekvienam atleisti širdies Pabandysiu įsijausti į Petro dvasios stovį, kai jis klausia Jėzaus: „Kiek kartų turiu atleisti?“ Jo klausimas gali reikšti, kad jis jau daug kartų kažkam atleido, ir niekas nepasikeitė. * Prisiminsiu situacijas, kuriose praradęs kantrybę klausiau: „Kiek kartų dar turiu atleisti?“ Jėzus sako man: „Visada“. Pasakysiu Jam apie savo sunkiausius santykius, kuriuose bijau eilinio sužeidimo, bijausi, kad mano geri norai bus atmesti. * Jėzus pasako palyginimą, kad padėtų man priimti sunkius žodžius apie atleidimą. Tai pasakojimas apie mane ir mano gyvenimą, apie mano „skolas“ ir mano „skolintojus“. Prašysiu, Jėzaus, kad savo žodžiais išgydytų mane ir mano mąstyseną. * „Turėk man kantrybės…“. Prisiminsiu savo didžiausias klaidas, nuopuolius, nuodėmes, kurių… Skaityti daugiau »

XIX eilinės savaitės ketvirtadienio Evangelijos

Komentaro autorius – Aurimas M. Juozaitis Šiandien toliau skaitome apie tai, kokia turi būti etika Jėzaus steigiamoje Bendruomenėje. Labai jau „matematinė“ ši ištrauka, nors stebėtis, matyt, nereikia, juk buvusiam muitininkui etiką aiškinti skaičiais, ko gero, buvo paprasčiau, nei kitomis kategorijomis. Taigi, pradžioje girdime Petro klausimą apie tai, kiek kartų reikia atleisti broliui, į kurį atsakęs Jėzus papasakoja palyginimą apie skolų mastą ir kaip su jomis reikia elgtis. Tad, septyni prasikaltimo ir atleidimo kartai. Daug ar mažai? 7 Biblijoje yra labai reikšmingas skaičius, turintis daug pozityvių reikšmių, bet šiame kontekste įdomiausia reikšmė yra ta, kad Rašte šis skaičius siejamas su nuolankumu ir atsiprašymu (Pr 33,3 ir Įst 15). Greta to, 7 reiškia ir tobulumą. Tad galima būtų suprasti – jei septynis… Skaityti daugiau »

39
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top