Geroji Naujiena: Myli Viešpats žmones teisingus – jiems pažadėta Jo Karalystė

Atsivers kurtiesiems ausys, nebyliui atsiriš liežuvis

Sakykite tiems, kurie nusiminę: „Drąsos! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerštas ir atpildas. Pats Dievas ateis ir jus išgelbės“.
Tuomet atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir nebyliui atsiriš liežuvis. Dykynėje sunksis vanduo, ims tyruose upės tekėti. Išdegęs smėlynas vandeniu virs, išdžiūvusi žemė – vandens šaltiniais (Iz 35, 4–7a).

* * *

Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!

Amžiais jis laikos teisybės,
gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja.
Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus,
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį.
Našlaitį, našlę globoja,
o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas,
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja (Ps 145, 7–10).

* * *

Ar Dievas neišrinko vargdienių, kad jie paveldėtų karalystę?

Mano broliai! Nesutepkite mūsų šlovingojo Viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo atsižvelgimu į asmenis.
Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus, auksiniais žiedais apsimaustęs, puikiais drabužiais pasipuošęs, taip pat įžengia vargdienis apskurusiu apdaru. Jūs šokinėjate apie tą, kuris puošniai apsirengęs, ir sakote: „Atsisėsk čia patogiai“, o vargdieniui tariate: „Pastovėk ten“, arba: „Sėskis prie mano kojų“.
Argi jūs nesate šališki, argi netampate kreivais sumetimais besivadovaujantys teisėjai?
Paklausykite, mano mylimieji broliai: ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? (Jok 2, 1–5)

* * *

Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką.
Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įdėjo savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“
Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.
Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.
Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 31–37).

* * *

Galybių Dieve, iš kurio kyla visa, kas tobula! Įkvėpk mums savo meilės dvasios, sustiprink tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus, o išugdytus rūpestingai globok.
Kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje – Viešpatie, pasotink savo Tiesa jos alkstančius, priglobk teisingumo ieškančius, suramink vienatvę ir neviltį išgyvenančius, išvaduok persekiojamus, suteik uolumo Tavo Žodį skelbiantiems ir drąsos Tave liudijantiems, kad įsišaknydinę Tavo Tiesoje ryžtumės priešintis blogiui ir augtume artimo meilės darbais.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *

Sigitas Tamkevičius. Dievas silpnųjų pusėje
23 eilinis sekmadienis

Pranašas Izaijas drąsino iš Babilono tremties grįžtančius izraelitus ir ragino pasitikėti Dievu: „Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas, – jis ateina jūsų išgelbėti. Kuriuos Viešpats išlaisvino, tie sugrįš ir įžengs į Zioną su giesme, amžinu džiaugsmu vainikuoti. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys“ (Iz 35, 4.10).

Po penkis dešimtmečius trukusios okupacijos ir mes išėjome į laisvės kelią. Galinga sovietinė imperija staiga subyrėjo, ir mes, kaip anuomet izraelitai, su dideliu džiaugsmu pradėjome kurti laisvos šalies gyvenimą. Visi jautėme, kad tik su Aukščiausiojo globa galėjo įvykti tokios netikėtos didelės permainos, atvėrusios mums kelią į laisvę.

Tačiau nūnai mes vėl pilni nerimo ir baimių. Slegia sunkiomis ligomis ir mirtimis grasinanti COVID-19 pandemija, neramina nelengvai valdomi pabėgėlių srautai, baimę kelia mums gero nelinkintys kaimynai; nesusikalbame esminiais klausimais dėl požiūrio į šeimą, lytiškumą, gyvybę ir žmogaus orumą. Šiandien, kaip niekad anksčiau, esame labai reikalingi padrąsinimo: „Nebijokite! Štai jūsų Dievas, – jis ateina jūsų išgelbėti.“ Tik pasitikėjimas Dievo Apvaizdos veikimu gali duoti reikiamos drąsos.

Pranašo padrąsinimas ypač reikalingas tiems, kurie jaučiasi silpni ar jau priartėję prie mirties slenksčio, nes tą valandą dažną kamuoja mintis: kaip Dievas įvertins mano nueitą gyvenimo kelią?

Dievo žodis aiškiai tvirtina, kad Dievas visuomet yra silpnųjų ir kenčiančiųjų pusėje. Apaštalo Jokūbo laiške skaitome: „Paklausykite, mano mylimieji broliai: ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jų turtas būtų tikėjimas ir jie paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems?“ (Jok 2, 5).

Kai Jėzus Galilėjoje skelbė karalystės Evangeliją, aplink jį būrėsi žmonės, kamuojami visokių bėdų, buvę gyvenimo pakraščiuose. Evangelija pasakoja apie nelaimėlį – kurčią nebylį, kurį žmonės atvedė pas Galilėjos Mokytoją. Jėzus ištarė: „Efatá!“ – „Atsiverk!“, ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo, kaip reikia (plg. Mk 7, 34–35). Panašių atvejų, kai Jėzus pagydydavo ligonius, pavalgydindavo alkanus, net prikeldavo iš numirusių, yra pilni Evangelijos puslapiai.

Dievo žodis kviečia nebijoti savo silpnumo ir visiškai pasitikėti Dievu. Taip pat kviečia nesudėti vilčių į tai, kuo labiausiai pasitiki šio pasaulio vaikai, – į grynai žmogišką išmintį, turtus ar politinę galią. Šią evangelinę nuostatą vaizdingai išsakė Švč. Mergelė Marija apsilankyme pas giminaitę Elzbietą: „Dievas numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia“ (Lk 1, 52–53).

Pasitikrinkime, ar esame iki galo supratę šią evangelinę tiesą, o kartu – ar esame nuoseklūs, autentiški krikščionys.
Per sovietmetį mes jautėmės labai silpni, nes pasaulietinė galia buvo pavergėjų pusėje. Galėjome būti be kaltės ištremti į Sibirą ar nuteisti net už tiesos žodį, bet tuomet daugelio tikėjimas buvo pakankamai tvirtas; supratome, kad be Dievo į nieką kitą negalime remtis.

Šiandien per visas informavimo priemones nuolat kalbama, kad išmintingi ir laimingi yra tik turtingi ir visuomenėje gerai įsitvirtinę žmonės. Dėl šios priežasties daugelis lengvai pasiduoda gundymui pasitikėti tik turtu ir galia; jie susikuria stabus ir tolsta nuo Dievo. Mozė, vesdamas izraelitus į laisvę, nuolat turėjo kovoti su savo tautiečių bandymais Dievą iškeisti į pagoniškus stabus; net sunku suvokti, kaip izraelitai galėdavo taip neišmintingai elgtis.

Tačiau ar dabarties žmogus daug pasikeitęs? Jis visiškai panašus, tik savo stabus apvelka mūsų amžiui pritaikytu drabužiu.

Pasitikrinkime, ar iš savo širdies šventovės esame pašalinę pinigo, kūniškumo, valdžios ir egoizmo stabus, trukdančius tvirtai tikėti ir pasitikėti Dievu.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
27 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
27
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top