Geroji Naujiena: Švenčiausiosios Lurdo Mergelės, Ligonių sveikatos, užtarimu Jis išgydys ir mūsų gyvenimus

Atvedė ją pas žmogų. Juodu taps vienu kūnu

VIEŠPATS Dievas tarė: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką“. Taigi VIEŠPATS Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nesurado.

Tuomet VIEŠPATS Dievas užmigdė žmogų kietu miegu ir, jam miegant, išėmė vieną jo šonkaulių, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį VIEŠPATS Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė:

„Ši pagaliau yra kaulas mano kaulų
ir kūnas mano kūno.
Ši bus vadinama Moterimi,
nes iš jos Vyro ji buvo paimta“.
Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu.
Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. (Pr 2, 18–25)

* * *

Laimingi visi, kurie Viešpaties bijo

Laimingi visi, kurie pagarbiai VIEŠPATIES bijo,
kurie jo keliais eina!
Maitinsies savo triūso vaisiais, –
būsi laimingas ir tau seksis.
Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis[i2]
tavo namų židinyje,
o vaikai – lyg vynmedžio atžalos
prie tavo stalo.
Taip bus palaimintas žmogus,
kuris pagarbiai VIEŠPATIES bijo.
Telaimina tave VIEŠPATS iš Ziono!
Patirk Jeruzalės klestėjimą
per visas savo gyvenimo dienas (Ps 128, 1–2. 3. 4–5).

* * *

Šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius
Išvykęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro sritis.
Užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti.
Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsėsta netyrosios dvasios, atėjo ir puolė jam po kojų.
Moteris buvo graikė, kilimo sirofenikietė. Ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė jai: „Leisk pirmiau pasisotinti vaikams. Juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
Tačiau moteris atsakė: „Taip, Viešpatie! Bet ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“.
Tuomet jis tarė: „Dėl šitų žodžių eik namo, – demonas jau išėjęs iš tavo dukters“.
Parėjusi namo, ji rado savo mergaitę gulinčią patale ir demoną atstojusį (Mk 7, 24–30).

* * *

Šiandien, vasario 11-ąją, minėdami Pasaulinę ligonių dieną – Lurdo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą 1858 m. netoli Lurdo miestelio, melskimės ir už Lietuvą Tiesoje. Dėkodami už gyvenimo dovaną kiekvienas asmeniškai ir bendruomenėje prašykime: Visagali Dieve, Šlovinguoju amžinosios Mergelės Marijos užtarimu išgydyk mūsų gyvenimus, išvaduok mus iš dabartinių sielvartų ir padėk augti Tikėjime, Viltyje ir Meilėje.
Stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui – tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, gydytojams ir slaugytojams – atsidėjimo ir meilės. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *

Popiežius Pranciškus: tegu mūsų artumas teikia paramą ir paguodą sergantiesiems

„Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (Mt 23, 8)

Pasitikėjimo santykis kaip rūpinimosi ligoniais pagrindas

Brangūs broliai ir seserys,

29-osios Pasaulinės ligonių dienos minėjimas 2021 m. vasario 11-ąją, Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, yra tinkama proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius, taip pat jais besirūpinančiuosius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse. Mąstau ypač apie tuos, kurie visame pasaulyje kenčia dėl koronaviruso pandemijos padarinių. Visiems, ypač vargingiausiems ir esantiems visuomenės paribiuose, reiškiu dvasinį artumą ir patikinu, kad Bažnyčia juos myli ir jais rūpinasi.

1. Šios Pasaulinės dienos tema kyla iš Evangelijos ištraukos, kur Jėzus kritikuoja veidmainius, kurie kalba, bet nedaro (plg. Mt 23, 1–12). Kai tikėjimas paverčiamas vien nevaisingu žaidimu žodžiais, nesiejamas su kito žmogaus istorija bei poreikiais, tuomet stinga sąryšio tarp išpažįstamo ir realiai išgyvenamo tikėjimo. Tai rimta grėsmė; todėl Jėzus pasitelkia stiprius žodžius, įspėdamas dėl pavojaus, kai žmogus paverčia stabu save patį. Jis sako: „Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (8 eil.).

Jėzaus nukreipta kritika į tuos, kurie „kalba bet nedaro“ (3 eil.), yra išganinga visada ir visiems, nes niekas nėra atsparus veidmainystės blogiui; tai didžiulis blogis, trukdantis mums skleistis kaip vienintelio Tėvo vaikams, pašauktiems gyventi visuotinėje brolybėje.

Jėzus rodo veidmainystei visiškai priešingą elgsenos pavyzdį mūsų brolių ar seserų poreikių akivaizdoje. Jis siūlo sustoti, išklausyti, užmegzti tiesioginį ir asmeninį santykį su kitu žmogumi, pajausti jam ar jai empatiją bei užuojautą, leistis paliečiamam kito kančios, kad įsipareigotume jam patarnauti (plg. Lk 10, 30–35).

2. Ligos patirtis leidžia mums pajusti savo pažeidžiamumą, o drauge ir įgimtą kitų žmonių poreikį. Vis aiškesnė tampa mūsų kaip kūrinių būklė ir akivaizdžiai išgyvename savo priklausomybę nuo Dievo. Kai sergame, mūsų protus ir širdis persmelkia netikrumas, baimė, o kartais net sąmyšis; atsiduriame bejėgiškumo situacijoje, kadangi mūsų sveikata nepriklauso nuo mūsų gebėjimų ar mūsų „rūpesčio“ (plg. Mt 6, 27).

Liga verčia užduoti prasmės klausimą, kuris tikėjimu adresuojamas Dievui: tuo klausimu ieškome naujo būties prasmingumo ar naujos krypties, ir kai kada ne iš karto pavyksta rasti atsakymą. Šiose varginančiose paieškose ne visada įstengia padėti mūsų bičiuliai ar šeimos nariai.

Šiuo atžvilgiu pamokoma yra biblinė Jobo figūra. Jo žmona ir bičiuliai neįstengia būti drauge jo nelaimėje; priešingai, jie kaltina jį, tuo dar sustiprindami jo vienišumą ir sumaištį. Jobas nugrimzta į apleistumo ir nesupratimo būseną. Tačiau būtent dėl to kraštutinio trapumo, Jobui atmetus bet kokią veidmainystę ir renkantis atvirumo kelią Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu, jo atkaklus šauksmas pasiekia Dievą, kuris galiausiai atsiliepia, atverdamas prieš jį naują perspektyvą. Jis patvirtina, kad Jobo kentėjimas nėra bausmė; tai nėra nutolimo nuo Dievo ar jo abejingumo ženklas. Todėl iš sužeistos ir išgydytos Jobo širdies kyla pulsuojantis ir jaudinantis Viešpačiui skirtas pareiškimas: „Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys regi tave“ (Job 42, 5).

3. Liga visada turi veidą, ir ne vieną: jos veidas yra kiekvieno ligonio, taip pat tų žmonių, kurių nepaisoma, kurie jaučiasi atmesti, socialinio neteisingumo aukos, kurioms visuomenė negarantuoja pamatinių teisių (plg. Enciklika Fratelli tutti, 22). Dabartinė pandemija atskleidė daugybę trūkumų sveikatos apsaugos sistemose, taip pat teikiant ligoniams pagalbą. Seniems žmonėms, silpniausiems ir pažeidžiamiausiems ne visada užtikrinama prieiga prie sveikatos apsaugos, pagalba ne visuomet teikiama laikantis teisingumo. Tai priklauso nuo politinių sprendimų, išteklių administravimo būdo ir atsakingų pareigūnų angažavimosi. Investuoti lėšas į ligonių slaugą ir pagalbą jiems yra prioritetas, susijęs su principu, jog sveikata yra pirmaeilis bendrasis gėris. Tuo pat metu pandemija išryškino sveikatos apsaugos darbuotojų, savanorių, darbininkų, kunigų, vienuolių atsidavimą ir didžiadvasiškumą: jie profesionaliai, pasiaukodami, atsakingai ir rodydami artimo meilę teikė pagalbą, rūpinosi, slaugė, guodė ir tarnavo daugeliui ligonių bei jų šeimų. Tai tyli daugybė vyrų ir moterų, apsisprendusių žvelgti į tuos veidus, pasirūpinti pacientų žaizdomis, nes jie jautėsi esą jiems artimi dėl bendro priklausymo žmonijos šeimai.

Artumas yra tikrai brangus balzamas, teikiantis paramą ir paguodą tiems, kurie kenčia ligoje. Būdami krikščionys artumą išgyvename kaip Jėzaus Kristaus, Gerojo Samariečio, meilės išraišką: jis užjausdamas tampa artimas kiekvienam nuodėmės sužeistam žmogui. Šventosios Dvasios veikimu vienydamiesi su juo esame pašaukti būti gailestingi kaip Tėvas ir mylėti ypač sergančius, silpnuosius ir kenčiančius brolius (plg. Jn 13, 34–35). Tą artumą išgyvename ne tik asmeniškai, bet ir bendruomeniškai: broliška meilė Kristuje suburia bendruomenę, kuri geba gydyti, nė vieno neapleidžia, bendruomenę, kuri įtraukia ir priima, ypač pačius silpniausius.

Čia norėčiau priminti, koks reikšmingas broliškas solidarumas, konkrečiai besireiškiantis per tarnavimą ir galintis įgyti įvairių pavidalų, kurie visi orientuoti į artimo palaikymą. „Tarnauti reiškia rūpintis silpnaisiais mūsų šeimose, mūsų visuomenėje, mūsų tautoje“ (Homilija Havanoje, 2015 m. rugsėjo 20 d.). Taip įsipareigodamas, konkretaus silpniausiųjų žvilgsnio akistatoje kiekvienas gali „palikti nuošalyje savo troškimus, lūkesčius, siekius, norą būti visagaliam. Tarnavimas visuomet žvelgia į brolio veidą, paliečia jo kūną, jaučia jo artumą, o kai kuriais atvejais net jį „pakenčia“ ir siekia brolį ugdyti. Todėl tarnavimas niekuomet nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms, bet žmonėms“ (ten pat).

4. Geram gydymui esmingai svarbus santykio aspektas, nes jo dėka įmanomas visuminis požiūris į ligonį. Jei atsižvelgiama į šį aspektą, gydytojams, slaugytojams, specialistams ir savanoriams yra lengviau rūpintis kenčiančiais ir lydėti juos gijimo procese. Tai vyksta per pasitikėjimu grindžiamą tarpasmeninį santykį (Nauja sveikatos apsaugos darbuotojų chartija [2016], 4). Reikia sudaryti paktą tarp tų, kuriems reikia slaugos, ir tų, kurie jais rūpinasi; šis paktas turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba, nuoširdumu ir atvirumu, siekiant įveikti bet kokias gynybines užtvaras, kad ligonio orumas būtų dėmesio centre, kad būtų saugomas sveikatos apsaugos darbuotojų profesionalumas ir palaikomi geri santykiai su pacientų šeimomis.

Santykį su ligoniu gaivina būtent Kristaus meilėje glūdinti neišsemiama motyvacijos ir jėgos versmė: per tūkstantmetę istoriją tai liudija vyrai ir moterys, tapę šventaisiais per tarnavimą ligoniams. Iš Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinio kyla ta meilė, kuri gali suteikti tikrąją prasmę tiek paciento, tiek juo besirūpinančių situacijai. Apie tai daug kartų liudija Evangelija, parodydama, jog Jėzaus įvykdyti išgydymai yra ne maginiai gestai, bet visuomet susitikimo ir tarpasmeninio santykio vaisius, kai Jėzaus duodama Dievo dovana atitinka ją priimančio žmogaus tikėjimo atsaką; tai apibendrina Jėzaus dažnai kartojami žodžiai: „Tavo tikėjimas tave išgelbėjo.“

5. Brangūs broliai ir seserys, Jėzaus mokiniams paliktas meilės įsakymas konkrečiai įgyvendinamas taip pat per santykį su ligoniais. Visuomenė yra tuo žmoniškesnė, kuo labiau geba pasirūpinti savo silpnais ir kenčiančiais nariais, ir tai daro veiksmingai gaivinama broliškos meilės. Siekime šio tikslo ir padarykime, kad niekas neliktų vienišas, nesijaustų atmestas ar apleistas.

Pavedu Marijai, Gailestingumo Motinai ir Ligonių Sveikatai, visus ligonius, sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus tuos, kurie rūpinasi kenčiančiaisiais. Tegul ji iš Lurdo grotos ir iš daugybės pasaulyje jai dedikuotų šventovių palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų viltį, tepadeda ji mums rūpintis vienas kitu su broliška meile. Visiems ir kiekvienam iš visos širdies teikiu palaiminimą.

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. gruodžio 20 d., IV Advento sekmadienis

Pranciškus

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
38 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Birute

Aciu.Naudingas str.

Arkangelas

Melskimės rožinį už kūno ir dvasios ligonius.
” Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista”(Jok5-15)

https://youtu.be/FFyRwJBExMk

Kodėl niekas nepaviešino

Sausio 30 d. profesorius Povilas Gylys savo FB puslapyje parašė:

„FAINA KUKLIANSKI TURI ATSISTATYDINTI. Faina Kuklianski savo keistais pareiškimais ir neetišku politiniu spaudimu provokuoja tautinę neapykantą Lietuvoje. Po savo viešo pareiškimo “aš jums pasakysiu labai atvirai: žydai nekenčia lietuvių daugiau, negu lietuviai žydų”, ji turėjo iš karto atsistatydinti iš žydų bendruomenės vadovės pareigų.,

Verkiančiam dėl vienatvės

Rašai „Prakeikta vienatvė” ir visus prakeikinėji. Tik vienatvė, kaip tik yra iš velnio, nes jis sėdi tamstos širdyje ir nieko neįsileidžia, o žmogaus širdyje kelia pyktį, pagiežą, neapykantą ir stingdantį šaltį. Tik jis kuždėjo tau į ausį, kad nei viena nenori moteris būti su tavimi.

O štai aš, negaliu atsiginti nuo panelių, nes mano širdis atvira Viešpačiui ir visiems. O jei ten apsigyvena Viešpats, tad meilė Jo sklinda visiems ir traukia, kaip medus bites.

Gal prisimeni tokį rusišką multiką Мультфильм „Великан – эгоист”. Labai pamokanti pasaka, kuri atskleidžia žmogaus vienišumo paslaptį. Siūlau pabandyti susirasti https://www.ivi.tv/watch/220702 ir pažiūrėti
Sėkmės bičiuli.

Tiesos.lt  DEMOKRATIJA

Ištrynė mano komentarą apie šušiktą dievą, ir prakeiktą mano vienatvę.
Kodėl neištrynėt ir to dievo kvailio su savo multiku.

> Prakeikinėjančiam ,,demokratui"

Deja, spėjau perskaityti. Vis dar stengiuosi atsikratyti to tavo mėšlo. Ar tik nebūsi vienas iš tų ištvirkusių suspenduotų ,,kunigėlių”? Tie girti ekskomunistai ir ekskomjaunuoliai, į kurių pirteles nekviestas ir nelaukiamas grūsdavaisi – buvo tavo artimieji??? O gal tai buvo tik tas Legionas – tos kiaulės, kuriose tas legionas dar gali gyventi? O ar tu buvai jų artimasis? Tada tau nebuvo svarbu, ar ne? Ėdei, gėrei už svetimus pinigus, švaistei suaukotus pinigus, neleistino elgesio pavyzdžiais žudei svetimas sielas. O dabar karvutė užtrūko? Tokia ir yra tos ,,vienatvės” esmė? Nieko, kol koks nors ūkininkas priims veršiams silosą dalinti, gali ir su kepure prie kokios bažnyčios pasėdėti. Geras žmogus niekada nebūna vienišas. O tu prakeikei visus ir viską, todėl vienatve šioje Žemėje istorija… Skaityti daugiau »

Taip>>>

Pasaulis tokius, kaip aš, vadina Dievo kvaileliais. Tik… „Dievo kvaileliai” gyvena su absoliučia ramybe savo širdyje, jų širdyje, kad ir kas be atsitiktų yra ramu, džiaugsmas, nėra vienatvės nors būtų visiškai vienas savo aplinkoje. Kaip ne keista, bet nėra ir baimės. Štai šis dalykas ir yra pasauliui nesuprantamas ir dėl ko jie pasaulio vadinami kvailais. Tai pasireiškia tuo, kad, kai Dievo vaikas, pamato melą, o tai jis jaučia visa savo esybe, o neturėdamas jokių stabdžių – rėžia tiesą, kad ir kas bebūtų netiesos autorius. Aišku, už tai gauna atgalios, t.y. iš pasaulio vaikų smūgius. O velnias neapkenčia, kai jį paviešina, juk jam labai patinka būti nematomu ir susitapatinus su žmogumi, veikia jo rankomis. Dievo vaikas yra Dievo įrankis, o pasaulio… Skaityti daugiau »

Taip>>>

Radau šį multfilmą YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=b2VNhyiS-eA.
Visi, kurie kenčiate VIENIŠUMĄ galite į save pasižiūrėti.

 Nuostabi Dievo Motinos mokykla! (1)

Astma serganti Bernadeta kiek delsė bristi į ledinį vandenį, bet draugių raginama, atsisėdo ir ėmė autis batus. Staiga pasigirdo lyg stipraus vėjo ūžimas. Pakėlusi galvą, Bernadeta pamatė, kad medžiai visai nejuda. Ji pasakoja: „Išgirdau triukšmą, tarsi būtų praūžęs stiprus vėjo gūsis. Priešais mane sujudėjo laukinių rožių, augančių plyšyje tris metrus nuo žemės, šakos. Maloni šviesa nušvietė tamsią olos angą ir toje angoje pasirodė nuostabiai graži mergina baltais rūbais. Ji nusišypsojo…“ Bernadeta tuoj suprato, kad ši moteris nepaprasta. Ji tuoj surado kišenėje rožančių. „Norėjau persižegnoti… Bet negalėjau pakelti prie kaktos rankos, ji nusvirdavo žemyn. Mane apėmė vis didėjanti nuostaba, ir ranka pradėjo virpėti. Apsireiškusioji padarė kryžiaus ženklą. Tada ir aš dar kartą pabandžiau persižegnoti. Ir dabar jau galėjau… Aš atsiklaupiau ir… Skaityti daugiau »

 Nuostabi Dievo Motinos mokykla! (2)

Liudvikui Burietui (Louis Bouriette) prieš 19 metų avarijos kasykloje metu akmens skeveldra sužeidė dešinę akį. Jau du metus šia akimi jis visiškai nemato. Keliskart nusiplovus akį šaltinio vandeniu ir pasimeldus Grotos Dievo Motinai, akis visiškai pasveiksta. Tokio stebuklo neįmanoma paaiškinti jokia įtaiga ar psichologiniu poveikiu: staigus negrįžtamai sužaloto organo atstatymas įmanomas tik gyvybės Kūrėjo įsikišimu. Kotryna Latapi (Catherine Latapie) prieš dvejus metus iškrito iš medžio ir susižeidė dešinę ranką. Dėl patempimo jai buvo paralyžiuoti du rankos pirštai. 1858 m. kovo 1 d. ji nuskubėjo prie neseniai atsivėrusio šaltinio, pasimeldė ir nusiplovė ranką. Pirštai tuoj pat atgavo jautrumą ir buvo tokie pat lankstūs kaip iki traumos. Ji skubiai grįžo namo ir dar tą patį vakarą pagimdė sūnų – po 30 metų… Skaityti daugiau »

 Nuostabi Dievo Motinos mokykla! (3)

Kovo 25 d., Apreiškimo Švč. M. Marijai šventėje, anksti rytą Bernadeta pajunta lyg kvietimą. Ji nuskuba prie grotos, kur jos jau laukia Mergelė. Bernadeta triskart klausia jos vardo, tačiau ji tik šypsosi. Tik po trečio klausimo Bernadeta išgirsta atsakymą patua tarme: „Que soy era Immaculada Councepciou – Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“. Ši frazė Bernadetai visiškai nesuprantama, ji tikrai jos nėra girdėjusi katekizme ar per pamokslą. Nuolat kartodama, kad nepamirštų, Bernadeta nuskuba pas skeptiškąjį kleboną Peyramale. Klebonas sukrėstas, jis tuoj praneša žinią Tarbeso vyskupui Laurencui.

Marija – ne tik Nekaltai Pradėtoji, neturinti jokio gimtosios nuodėmės sutepimo, ji yra pats Nekaltasis Prasidėjimas – dieviškoji nekaltumo forma, kurios pagalba Dievas šį nekaltumą perduoda savo išrinktiesiems.

 Nuostabi Dievo Motinos mokykla! (4)

1909 metais ses. Marijos Bernardos palaikai ekshumuojami – pasirodo, kad jie po 30 metų visiškai nesugedę. Jau 1913 05 13 pop. Pijus X išleidžia nutarimą pradėti kanonizacijos bylą. 1933 m. gruodžio 8 d., Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventėje, popiežius Pijus XI paskelbė Bernadetą šventąja.
https://fsspx.lt/straipsniai/svc-mergele-marija/lurdo-dievo-motina-ir-jos-regetoja
http://www.aidas.lt/lt/religija/article/15781-01-07-lurdas-1-sventoji-bernadeta-ir-apsireiskimai

AČIŪ >>>

Tikrai nuostabi Dievo Motinos mokykla. Malonu buvo paskaityti. Tikra atgaiva prieš miegą.

Dok. f. (liet. k., 30 min.):

Lurdas. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai:
https://www.youtube.com/watch?v=JD1chG_dU14

>Nuostabi Dievo Motinos mokykla! (4)
Man opiumo nereikia

Gyvenantiems „su absoliučia ramybe savo širdyje”…
Puolat ant lelių, plakatės rimbais, galvas barstotės pelenais,… ir kad po 24 val:
Manęs nebekankintų vienatvė…
Nusloptų Covidas…
Ir nudvėstų globalistai…
Arba susirenkate savo dievuliukus ir nešdinatės… (kartu su Pranciškumi ir visais jo JKLMN…)

Lurdas - cirkas

Dievas yra visur, tai kokio velnio reikia trenktis į Lurdą ar kitą „apžadingą” vietą?
O šeip per 100 m. Lurde kur kasdiek praeina minimum po 1000 bukapročių, pagal vienus autorius įvyko 6 ar 7 stebūklai, pagal kitus autorius – arti šimto.
Vienu vertinimu, tai „liūdna” statistika, kitu vertinimu…, kažin kaip tie „tebūklai” bus vertinami po 100 m. remiantis tuometinėmis molslo žiniomis.
Jums ne dievas, jums psichinis „dopingas” – pats tikėjimas (tiksliau bukas ĮSITIKINIMAS) yra esmė, bet dėl savo baimių ir bukumo bijote net patys sau pripažinti…

>> 21:29

Tau psichiatras jau nebepadės. Reikia egzorcisto. Skubiai. Be egzorcisto nesugebėsi prisiimti atsakomybės nei už save, nei už savo veiksmus.
Štai taip atrodo žmogaus be Dievo pragaras. Pamokantis vaizdelis.

>> 21:41

Dievas yra visur, tik kai kurių žmonių širdyje Jo nėra. Tada ne tik Lurdas, bet ir pats Dangus nepadės. Išgydymą gauna tik jo vertieji, o ne visi užsimaniusieji.

Apgailėtinas pamokslautojau smarkiai prašovei

Esu abstinentas.
Kūniškų lėbavimų NEMĖGĖJAS.
Į jokius kunigus niekada netaikiau.
Seksualinė orentacija KLASIKINĖ (katalikiška).
Ir iš vis nuopisa, per mažai pažįsti gyvenimą, kad galėtum man (į mane) pirštu baksnoti.
O toks jūsų mylimas Doveika, per radiją, per TV dedasi šventuliuku, o man asmeniškai gerai dūšią prispjaudė. Ir kodėl? Mat norėjau pasikalbėti tikėjimo klausimais… o tai matomai nesutapo su jo norais dalyvauti gašlių Lietuvos gražuolių rinkimuose (TIESIOGINĖ transliacija per TV, kaip Doveikiukas mėgaujasi pusnuogėm ilgakojom!).
Dar paprašyk, dar ne tiek papasakosiu…

Tebesikeikiančiajam pražūties sūnui

Gal tu jau nebeteršk eterio. Verčiau eik sniego kur nors nukasti. O iš ryto nusipirk veidrodį. Kai pasižiūrėsi, pamatysi savo priešų priešą. Jam ir kelk pretenzijas. Negi visa Lietuva turi matyti tavo supuvimą ir bejėgystę?

> 22:04

Tai pasakyk ir savo vardą ir pavardę, kad jau svetimas mini.

Egzorcizmas

Tai kad Arnoldas Valkauskas tik pliurpia, ir tik per radiją…
Egzorcizmą propaguoja stačiatikiai…, o katalikai šiuo reikalu tik šūdą mala.
O jeigu kam to egzorcizmo reikia, tai pirmiausia Pranciškui… (bent nepakenktų).

Tai pasakysi

savo vardą ir pavardę, ar tik ,,šūdą malsi”?

Nuoširdi padėka

Už katalikišką, lietuvišką supratingumą už kriščionišką meilę…
„Tinkamai” glostant kataliką šetoniški ragai lenda.
Nieko naujo.

Tu ir esi

TAS, aprašytas 19:26. Veidmainystės ir parazitavimo genijus. Atpažįstamas stilius. Bet, matai, apie katalikus ir apskritai apie tikinčius žmones tu nieko neišmanai, nes pats buvai tik šunvotė bažnyčioje. Na, apie ragus – va čia tai tu ekspertas 🙂 .

Vargas

Kai neskiri bažnyčios nuo Bažnyčios.

Ekspertas

Ekspertas reiškia išmanymą, o išmanymas dažniausiai orentuotas į aplinką.
Na čia kaip ir gydytojai, geriausiai gydo kitus bet ne save.

Vertinimas

Už savigyną (pastangas) – 10
Už rezultatą – 0 +
🙂

V eilinės savaitės penktadienio Dievo Žodis

Skaitinys (Pr 3, 1–8) Angis buvo gudresnė už visus lauko žvėris, kuriuos Viešpats Dievas buvo padaręs. Jinai užkalbino moterį: „Ar Dievas tikrai pasakė: ‘Jums nevalia valgyti nė vieno sodo medžio vaisių’?“ Moteris atsakė angiai: „Sodo medžių vaisius mes galime valgyti; tiktai apie vaisius medžio, kuris stovi sodo viduryje, Dievas pasakė: ‘Jų nevalia jums valgyti nei liesti, kad nenumirtute’“. Į tai angis atsiliepė: „Anaiptol nenumirsite. Mat Dievas žino, kad tądien, kai jūs užvalgysite jų, atsivers jums akys, ir būsite kaip dievai, pažįstantys gera ir pikta“. Moteris matė, kad būtų puiku to medžio vaisius ragauti, kad medis traukė akis paganyti ir dar viliojo pasidaryti gudriai. Jinai nusiskynė jo vaisiaus ir valgė; davė jo ir vyrui, kuris buvo prie jos, ir tas taip… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės penktadienio Dievo Žodis

Psalmė (Ps 31, 1–2. 5–7)

P. Laimingas, kam neteisybės atleistos.

Laimingas, kam neteisybės atleistos,
kam Dievas uždengia kaltybes.
Laimingas, kurio nekaltina Viešpats,
kurio viduje nėr apgaulės. – P.

Pasisakiau tau nusikaltęs,
nuodėmę lioviausi slėpęs.
Tariau: prisipažinsiu, Viešpatie, tau nusidėjęs,
ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. – P.

Todėl prireikus visi dievobaimingi žmonės
į tave kreipsis,
ir grėsmingieji potvynių vandens
negalės jų pasiekti. – P.

Tu prieglauda man, nuo sielvartų ginsi,
išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Apd 16, 14b)

P. Aleliuja. – Atverk, Viešpatie, mūsų širdį
tavo Sūnaus žodžių klausytis. – P. Aleliuja.

V eilinės savaitės penktadienio

Evangelija (Mk 7, 31–37)

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.
Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įdėjo savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.
Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.
Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.
Katalikai.lt

V eilinės savaitės penktadienio

Evangelijos skaitinio komentaras Įdėmiau įsiskaitykime į pasakojimą apie nebylio išgydymą. Pamatysime, koks jis konkretus. Morkus rašo, kad Jėzus liečia tą žmogų: įleidžia pirštus į jo ausis, seilėmis paliečia jo liežuvį. Jėzaus buvo prašyta tik uždėti ant to žmogaus ranką, bet Jėzus paliečia ne tik paviršių, Jis paliečia ir tai, kas yra žmogaus viduje. Jėzaus prisilietimas, atodūsis ir maldos šūksnis „Atsiverk!“ grąžino nebyliui klausą, išlaisvino jo liežuvį. Išsipildė tai, kas buvo Izaijo išpranašauta: „Tada atmerktos bus akliesiems akys, atvertos kurtiesiems ausys. Tada raišasis šokinės tarytum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis“ (Iz 35, 5–6). Gydantis Jėzaus prisilietimas prie nebylio primena Jo prisilietimą prie mūsų per šv. Mišias. Kai skelbiamas Dievo žodis, Jėzus tarytum įleidžia pirštus į mūsų ausis ir jas atveria.… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės šeštadienio Dievo Žodis

Skaitinys (Pr 3, 9–24) Viešpats Dievas šaukė žmogų ir klausė: „Kur tu?“ Tasai atsiliepė: „Aš išgirdau tave žengiant per sodą, pabūgau, kad nuogas esu, ir pasislėpiau“. Dievas paklausė: „O kas tau pasakė, kad nuogas esi? Ar kartais nevalgei medžio vaisių, kurių tau valgyti buvau uždraudęs?“ Žmogus atsakė: „Moteris, kurią man priskyrei, davė to medžio vaisių, ir aš užvalgiau“. Tada Viešpats Dievas paklausė moterį: „Ką padarei?“ Moteris atsakė: „Angis mane suvedžiojo, aš ir užvalgiau“. Tuomet Viešpats Dievas pasakė angiai: „Kadangi tai padarei, tu būk prakeikta tarp visų gyvulių ir lauko žvėrių. Tu šliaužiosi pilvu ir ėsi žemes per visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo atžalos ir jos palikuonies. Jisai sutriuškins tau galvą, o tu… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės šeštadienio Dievo Žodis

Psalmė (Ps 89, 2–6. 12–13) P. Tu, Viešpatie, iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Kai žemė, kalnai ir pasaulis negimę dar buvo, tu, Dieve, nuo amžių buvai ir būsi per amžius. – P. Žmonėms tu liepi sugrįžti į dulkes. „Grįžkit, žmonijos vaikai“, tu byloji. Juk tavo akivaizdoj tūkstantis metų – kaip diena vakarykštė, praėjus, kaip nakties prabėgęs ketvirtis. – P. Pašalini žmogų kaip rytmečio sapną, kaip tą žaliuojančią žolę. Rytą jinai žydi, žaliuoja, vakare – nukirsta jau sudžiūsta. – P. Išmokyki mus suskaičiuot, kiek dienų mūsų amžiuj, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie, grįžki! – Ar dar ilgai delsi? Būki savo tarnams gailestingas. – P. Posmelis prieš evangeliją (Mt 4, 4b) P. Aleliuja. – Žmogus gyvas ne vien duona,… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės šeštadienio

Evangelija (Mk 8, 1–10) Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus, pasišaukęs mokinius, tarė: „Gaila man minios! Jau trys dienos žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli“. Mokiniai jam atsakė: „O iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti?“ Jėzus paklausė: „Kiek duonos kepalėlių turite?“ Jie atsakė: „Septynis“. Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmęs septynis kepalėlius, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Ir žmonės pavalgė iki soties, ir mokiniai dar surinko septynias pintines likučių. O buvo apie keturis tūkstančius žmonių. Jis atleido… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės šeštadienio Evangelijos

Mąstymas Prašyti gilaus išgyvenimo tiesos, kad Jėzaus rankose visada esu saugus Atsistosiu žmonių minioje. Jau trys dienos jie yra kartu su Jėzumi. Jėzus žino, kad jie neturi duonos ir yra alkani, ir dėl to labai pergyvena. Paklausiu savęs apie savo didžiausią alkį, kurį dabar jaučiu. Kas tai per alkis? Ar tikiu, kad Jėzus gali man padėti? * Išgirsiu, kaip Jėzus man sako: „Gaila man tavęs… Nepaliksiu tavęs vieno tavo alkyje, nes nenoriu, kad tu kelyje nusilptum“. Ar galiu Juo pasitikėti? Pasakysiu Jėzui, ką jaučiu, kai girdžiu tokius Jo žodžius. * Atkreipsiu dėmesį į mokinių reakciją. Jie skaičiuoja žmogiškai ir mato tik trukdžius. Jie netiki, kad Jėzus gali padėti alkaniesiems. Kaip aš reaguoju į situacijas be išeities? Kuo esu panašus į… Skaityti daugiau »

V eilinės savaitės šeštadienio Evangelijos

Skaitinį komentuoja kun. Rytis Baltrušaitis „Gaila man“, – sako Jėzus apie neturinčią ko valgyti minią. Ir tam, kad pamatytų, ar savieji suprato, kas yra duona, jų klausia: „Kiek duonos kepalėlių turite?“ Visame aštuntame skyriuje Mokytojas grįžta prie to paties, pakartoja, kad mokiniai suprastų atjautą Viešpaties, kuris pajėgus numalšinti kiekvieno žmogaus alkį. Čia varijuojama 6 ir 7 skyrių temomis: duonos dalijimas, nesupratimas, kurtumas, aklumas, širdies kietumas su atitinkamomis priežastimis. Viską išsprendžia dvigubas aklojo pagydymas ir dvigubas išpažinimas: Petro apie Jėzų ir Jėzaus apie save patį. Dar vieną kartą – visuomet dar kartą! – jis duoda duonos ir atnaujina savo gailestingumą. Iš šaltinio nuolat vėl teka vanduo, kad trokštantys galėtų atsigerti. Nepailsta dėl mūsų, mūsų širdžių kietumas neatima jam drąsos. Vėl teikia… Skaityti daugiau »

38
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top