Lietuvos Šeimų Sąjūdžio programa

Dalijamės Lietuvos Šeimų Sąjūdžio suvažiavime rugpjūčio 7 dieną patvirtinta judėjimo programa.

Prigimtinė šeima – visuomenės ir valstybės išlikimo sąlyga, užtikrinanti tautos ir žmonijos tęstinumą. Šeimos teisių valdžia nei perimti, nei panaikinti negali. Valstybė turi padėti šeimai, sudarydama sąlygas jai skleistis ir klestėti, bet ne kėsindamasi į jos autonomiją ir laisves.

Vis gilėja valstybės invazija į asmeninį žmogaus gyvenimą, veidmainiškai ją grindžiant abstrakčiomis teisėmis ir visuotiniu gėriu. Rengiamasi priimti antikonstitucinį partnerystės įstatymą ir ratifikuoti Stambulo konvenciją, atversiančius kelią vienalytėms santuokoms ir įvaikinimui, genderistinės ideologijos įteisinimui ir bausmėms už laisvą nuomonių raišką. Institucine prievarta diegiamos laisvės be atsakomybės ir teisės be pareigų sampratos.

Visa sisteminės žiniasklaidos propagandos ir valdžios galia panaudojama tradicinių šeimos, krikščioniškų, tautinių vertybių naikinimui. Brukamos visuomenei nepriimtinos programos, tvirkinančios vaikus, jaunimą ir suaugusius. Pažeidžiamos esminės, konstitucinės piliečių teises, kas veda į visišką moralinių normų nuosmukį ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos, visuomenės modelio išardymą.

Tai kelia realią grėsmę valstybės egzistavimui, jos piliečių gerovei ir prigimtinėms žmonių teisėms. Vardan šeimos, tautos ir Lietuvos ateities MES VIENIJAMĖS.

I.Misija

Lietuvos Šeimų Sąjūdis – nepartinis visuomeninis judėjimas.

Sąjūdis telkia piliečius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir tradicinėms vertybėms apginti ir užtikrinti konstitucines prigimtinės šeimos teises, tėvų laisvę auklėti vaikus pagal įsitikinimus ir vaikų teisę augti pilnavertėje šeimoje.

Šeimos, tautos ir Tėvynės egzistencijai būtina stipri Lietuvos valstybė kaip politinis subjektas, kuri neįmanoma be tikros demokratijos. Turime išvaduoti šalį iš ją užvaldžiusių, imituojančių demokratines procedūras grupuočių ir sugrąžinti Lietuvos Respubliką jos piliečiams.

Lietuva turi tapti vieta be biurokratijos siautėjimo, partokratijos diktato, bulvarinės, ideologizuotos žiniasklaidos melo ir socialinės atskirties, kur gera gyventi visiems.

II. Vizija

1. Ryžtingai ginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką.

2. Stiprinti šeimos, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikas, apsaugą bei neatidėliojant imtis veiksmų, stabdančių genderistinę propagandą ir bet kokius bandymus vienos lyties santykius prilyginti Konstitucijoje įtvirtintai šeimos sampratai.

3. Apginti šalies vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo seksualinių mažumų indoktrinavimo, prievarta diegiamų ir konstitucinei šeimos sampratai bei prigimtinėms vertybėms prieštaraujančių nuostatų.

4. Apsaugoti Lietuvą nuo pornografijos pripažinimo ir visuotinio abortų bei seksualinių nusikaltimų pateisinimo, apginti šeimas nuo mažumų diktato, neišvengiamai atvesiančio į Konstitucijoje įtvirtintos vyro ir moters santuokos sampratos bei šeimos kaip valstybės pagrindo krizę, sustabdyti seksualinių mažumų ideologinį terorą ir vaikystės seksualizavimą.

5. Sustabdyti kraštutinių mažumų bendruomenėms prievarta brukamą GENDER ideologiją, kuri yra svetima mūsų ilgaamžėms tradicijoms ir prigimtinėms vertybėms, Dekalogu bei žmogaus orumu pagrįstai krikščioniškajai moralei.

6. Ryžtingai vykdyti Šeimos stiprinimo įstatymo nuostatas visose gyvenimo srityse. Išgyvendinti bet kokią galimybę, manipuliuojant „neapykantos kalbos“ ir mažumų teisėmis įvesti šalyje minčių kontrolės ir faktinės diktatūros teisinius pagrindus.

7. Apginti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir būti saugiems nuo valstybės mėginimų atimti vaikus, jei šeimoje nėra tiesioginio pavojaus vaikų sveikatai ar gyvybei.

8. Pasiekti, kad valstybė padėtų šeimai atlikti savo visuomeninę misiją – gyventi santuokoje, auklėti ir lavinti vaikus, globoti garbaus amžiaus sulaukusius šeimos narius. Stiprinant šeimą ar teikiant jai paramą bei pagalbą, užtikrinti, kad šeima nepatirtų nebūtino ir neproporcingo kišimosi į jos privatų gyvenimą

9. Jokios ES institucijos neturi teisės kištis į šalių apsisprendimus šeimos sampratos klausimais, įskaitant finansavimo antihumaniškos ir nusikalstamos neokomunistinės genderizmo ideologijos propagandai ES šalyse nutraukimą.

10. Lietuvos valstybė turi būti apsaugota nuo valdžios antikonstitucinių veiksmų, pažeidžiančių pamatines visuomenės teises ir laisves. Siekimas COVID-19 pandemijos pretekstu įvesti faktinę diktatūrą ir žmonių segregaciją, apribojant jų teises priklausomai nuo vakcinacijos ir pažeidžiant asmeninę apsisprendimo laisvę, ir persekiojimas, apribojant ar visai panaikinant teisę į darbą yra antikonstitucinis ir turi būti nedelsiant sustabdytas.

11. Lietuvos valstybės siena turi būti nedelsiant, visomis valstybės turimomis priemonėmis apsaugota ir neliečiama. Nelegali migracija turi būti sustabdyta, migrantai iki jų grąžinimo į kilmės šalis laikinai apgyvendinami atokiai nuo gyvenviečių, apsaugant šeimas nuo visų keliamų rizikų ir grėsmių.

12. Valstybėje kasmet vis akivaizdžiau matomi gilėjančios sisteminės krizės požymiai. Esminiai valstybės stabilumą ir jos ateitį lemiantys klausimai nesprendžiami, didėja socialinė atskirtis, emigracija, turtinė nelygybė, visuomenėje auga įtampa ir nusivylimas. Valdančioji politinė klasė nebeturi nei reikšmingų idėjų, nei jas įgyvendinančių asmenybių.

13. Visuomenėje turi būti pradėta diskusija dėl šių esminio valstybės atsinaujinimo nuostatų. Politinė sistema turi būti reformuota taip, kad užtikrintų visuotinę bendruomenių savivaldą, demokratinį ir tiesioginį visų lygių valdžios institucijų, teisėsaugos ir savivaldos vadovų ir pareigūnų renkamumą bei atsakomybę, atlyginant savo veiksmais padarytą žalą.

III.Tikslai ir uždaviniai

Stiprinti ir puoselėti prigimtinę šeimą:

1. Nedelsiant baigti valstybės institucijų, LGBT bendruomenių ir politinio korektiškumo pareigūnų už visuomenės lėšas vykdomą homoseksualumo ir translytiškumo skatinimą mokyklose.

2. Užkirsti kelią ankstyvam vaikų seksualizavimui pagal vienpusiškus, GENDER ideologija paremtus Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) standartus. Apginsime savo vaikus ir užtikrinsime, kad tėvai ir auklėtojai galėtų atsakingai perduoti žinias apie žmonių meilę ir prokreacijos grožį.

3. Nedelsiant užkirsti kelią bet kokiam valstybės institucijų ir užsienio finansuojamų organizacijų daromam spaudimui dėl vadinamojo kultūrinio ir politinio korektiškumo taikymo visose visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse.

4. Visapusiškai remti mokytojus, valstybės ir savivaldos tarnautojus, verslininkus, kitų profesijų atstovus, kovojančius su ideologiniu spaudimu ir genderizmo propaganda.

5. Užtikrinti, kad nebūtų vykdomos jokios didžiajai visuomenės daliai nepriimtinos švietimo ir ugdymo programos, kuriomis, prisidengiant žmogaus teisių, tolerancijos, nediskriminavimo, kovos su smurtu ir vadinamosios neapykantos kalbos prevencijos šūkiais LGBT aktyvistų brukama tvirkinanti vaikus, jaunimą ir suaugusius propaganda.

6. Neleisti GENDER ideologijos įteisinimo valstybės įstatymuose, kurie pažeistų esmines konstitucines piliečių teises ir neišvengiamai atvestų prie visiško moralinių normų nuosmukio ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos ir visuomenės modelio sunaikinimo, keliančio grėsmę valstybės egzistavimui.

7. Riboti ideologinio pobūdžio viešųjų įstaigų ir organizacijų, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime kenksmingus sprendimus, tvirkinančius vaikus ir jaunimą, įtaką.

8. Kontroliuoti seksualinių mažumų organizacijų finansavimo šaltinius ir būdus bei užkardyti jų vykdomą visuomenės ir valstybės indoktrinaciją, pažeidžiančią kitų visuomenės narių ir grupių konstitucines teises.

9. Valstybės lygmeniu patvirtinti nuostatas, užtikrinančias visuomenės, tėvų ir vaikų apsaugą nuo diskriminuojančio seksualinio auklėjimo, tos pačios lyties partnerysčių skatinimo ir tokių porų teisės įsivaikinti vaikus.

10. Nutraukti ES viršūnių vykdomą migracijos skatinimo politiką, kuria siekiama iš esmės pakeisti Sąjungos šalių demografinį veidą, dirbtinai skatinant masinį trečiųjų šalių gyventojų kėlimąsi į Europą ir kuriant jų priverstinio paskirstymo valstybėse – narėse schemas ir kvotas.

11. Atšaukti Lietuvos Respublikos Prezidento 2018-06-12 Dekretą dėl teikimo Seimui ratifikuoti ET Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo Nr. 1K-1315. Nesvarstyti Seime Stambulo konvencijos ratifikavimo ir nedelsiant išbraukti šį klausimą iš Seimo darbotvarkės.

12. Atšaukti 2018 m. birželio 12 d. įregistruotą Seime įstatymo projektą Nr. XIIIP-2315 „Dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo“ ir pašalinti jį iš Seimo teisės aktų registravimo sistemos.

13. Neteikti svarstymui Seime Partnerystės įstatymo projekto, prieštaraujančio Konstitucijos 38 straipsnio nuostatoms ir išbraukti jį iš Seimo darbotvarkės.

14. Nesvarstyti ir išbraukti iš Seimo darbotvarkės baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą bei Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483 (1) straipsniu įstatymo projektą, kuriais siekiama įteisinti narkotinių medžiagų vartojimą.

15. Konstitucijos 38 str. pirmąją dalį išdėstyti taip: „Prigimtinė šeima yra visuomenės, valstybės ir tautos išlikimo pagrindas.“

16. Konstitucijos 38 straipsnio trečiąją dalį pakeisti taip: „Santuoka sudaroma tik tarp vyro ir moters, laisvu sutarimu. Vaikų motina yra moteris, tėvas yra vyras.“

17. Konstitucijos 39 straipsnį papildyti formuluote:„Valstybė gina vaikų teisę į tapatybę pagal prigimtinę lytį ir užtikrina švietimą pagal prigimtine tapatybe pagrįstas vertybes.“

18. Reformuoti Vaikų teisių apsaugos sistemą bei keisti ydingus, pažeidžiančius šeimų teises bei LR Konstituciją teisės aktus.

19. Keisti LR Baudžiamojo kodekso nuostatas ir sugriežtinti bausmes už sunkius nusikaltimus asmeniui jį sužalojant bei už seksualinius nusikaltimus, ypač prieš nepilnamečius ir už pedofliją bei už pareigūnų nusikaltimus įvaikinimo bei vaikų teisių apsaugos srityje.

20. Teikti LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 188/21 straipsniu (Šeimos niekinimas) įstatymą galutiniam balsavimui. Šio įstatymo projektas nuo 2014 metų nepateiktas balsavimui ir liberalių jėgų užblokuotas Seime.

21. Valstybė turi užtikrinti atsakingos tėvystės ir motinystės, pagarbos gyvybei ir žmogaus orumui bet kuriuo jo gyvenimo etapu sąlygas.
Jaunoms šeimoms turi būti teikiama didesnė pagalba ir skatinama turėti daugiau vaikų, auginti dinamišką mylinčių žmonių bendriją.

22. Palaikyti organizacijas, teikiančias pagalbą į kritines situacijas (– krizinio nėštumo, senelių slaugos ir kt.) patenkantiems asmenims, sudaryti sąlygas įgyvendinti rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas, kurios grįstos asmenų tarpusavio pagarbos ugdymu, gyvybės apsauga.

23. Spręsti močiučių ir senelių gerovės klausimus – siekti, kad pensijos būtų pakankamos oriai gyventi, užtikrinti kuo geresnį medicinos ir socialinių paslaugų prieinamumą, sudaryti kuo palankesnės sąlygos jų išlikimui darbo rinkoje ir savanoriškai veiklai.

Sugrąžinti demokratiją ir valstybę žmonėms:

24. Proporcinė rinkimų pagal partijų sąrašus sistema panaikinama. Visų lygių politikai renkami ne ilgesnei, kaip 2 kadencijų iš eilės, trukmei.

25. Ir Seimo, ir savivaldybių tarybų rinkimuose teisę kelti kandidatus turi politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, pilietiniai judėjimai, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, o taip pat kiekvienas pilietis gali kandidatu iškelti pats save, surinkęs nustatytą skaičių rinkėjų parašų.

26. Valstybės parlamento deputatų skaičius mažinamas ir nustatomas 101 nario Seimas.

27. Keičiama politinių partijų finansavimo tvarka. Visos partijos ir kitos organizacijos, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, savo veiklą gali finansuoti tik iš savo narių mokesčio ir, įstatymo nustatyta tvarka – iš savo šalininkų paramos ir gyventojų pajamų mokesčio dalies.

28. Politinės partijos privalo kas mėnesį deklaruoti savo pajamas ir išlaidas. Kitos organizacijos, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, privalo papildomai deklaruoti savo finansų šaltinius, pajamas ir išlaidas už laikotarpį nuo įsikūrimo momento.

29. Biudžetinės lėšos, kurios buvo skiriamos politinėms partijoms ir būtų sutaupytos, turi būti panaudotos rinkimų lygiateisiškumui užtikrinti ir skiriamos kiekvienam kandidatui po lygiai rinkiminei kampanijai finansuoti. Pažeidusieji nustatytą jų panaudojimo tvarką šalinami iš rinkimų.

30. Turi būti įstatymu įtvirtinta politinių partijų ir politikų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams. Nustatyto apygardos rinkėjų skaičiaus pageidavimu privalo būti surengtas balsavimas dėl Seimo ar savivaldybės tarybos nario atšaukimo prieš terminą.

31. Tiesiogine įstatymų leidybos teise galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas nuo 50 000 iki 20 000.

32. Referendumo iniciatyvos teise galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas nuo 300 000 iki 100 000.

33. Tapęs Premjeru ar Vyriausybės nariu Seimo narys netenka Seimo nario mandato. Seimo nario kadencija yra terminuota, todėl, jai pasibaigus taip pat, kaip ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, išeitinės pašalpos nemokamos.

34. Konstitucijos 58 straipsnis papildomas taip: „Pirmalaikiai Seimo rinkimai rengiami remiantis piliečių referendumo rezultatais.“

35. Užtikrinama piliečių teisė kontroliuoti teismų veiklą. Ne mažiau kaip 2/3 visų lygių teisėjų ir prokurorų etikos ir drausmės priežiūros komisijų narių turi sudaryti tiesiogiai piliečių renkami asmenys.

36. Apylinkių teisėjai, apylinkių prokuratūrų ir teritorinių policijos komisariatų vadovai renkami tiesioginiu piliečių balsavimu iš teisininko išsilavinimą ir praktiką turinčių kandidatų.

37. Įvedamas teismo tarėjų institutas.

38. Įstatymo nustatyta tvarka ypatingai svarbiose ekonominės ir politinės korupcijos bylose įvedamas prisiekusiųjų teismo institutas.
Valstybės kontrolierius renkamas tiesioginiu piliečių balsavimu.

39. Priimamas politinės korupcijos įstatymas. Ekonominiams – korupciniams nusikaltimams senatis netaikoma.

40. Kuriama Specialiojo Prokuroro institucija turi būti nepriklausoma, o jos vadovas renkamas tiesioginiuose rinkimuose.

41. Turi būti ištirti masinio piliečių sekimo ir pasiklausymo atvejai, kalti pareigūnai patraukti atsakomybėn, o sekimo ir pasiklausymo duomenys sunaikinti.

42. Konstitucinis Teismas, tapęs šališku politinių galios žaidimų dalyviu, įtvirtinantis antikonstitucines šeimos sampratos nuostatas ir bandantis prisiimti įstatymų leidybos normines funkcijas, turi būti panaikintas, perduodant Konstitucijos priežiūrą Aukščiausiajam Teismui.

43. Seniūnai ir seniūnijų tarybų nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose. Seniūnijos turi savo reikmėms skirtus finansinius išteklius, juos naudoja ir sprendimus priima savarankiškai.

44. Visi neteisėto ikiteisminio tyrimo duomenų viešinimo žiniasklaidoje faktai turi būti ištirti, kalti asmenys nustatyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

45. Politinių jėgų ar atskirų politikų protegavimas, neužtikrinant teisės lygiomis sąlygomis skleisti įstatymais neuždraustas idėjas ar atsakyti į kritiką visuomeninio transliuotojo eteryje pripažįstamas politine korupcija ir prekyba poveikiu.

46. Nustatomos savaitinės, privalomos visuomeniniam transliuotojui laidos parlamentinėms, neparlamentinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms.

47. Nacionalinio radijo ir televizijos bei Visuomenės informavimo įstatymuose įtvirtinamas skirtingų nuomonių svarbiausiais politinio gyvenimo klausimais atstovavimo pariteto principas, pranešant apie būsimą diskusiją atitinkamų nuomonių lyderiams (asmenims ar organizacijoms) ir numatant galimybę jiems dalyvauti diskusijoje, jei toks pageidavimas būtų pareikštas.

48. Estijos pavyzdžiu įsteigiama Nacionalinio transliuotojo žiniasklaidos kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) institucija – renkama, nepriklausoma nuo politinių ir LRT valdymo organų pareigybė Nacionalinio transliuotojo veiklos atitikimui gerosios žurnalistikos praktikos standartams prižiūrėti ir visuomenės skundų nagrinėjimui.

49. Valdžios institucijos turi viešai skelbti visas viešinimo paslaugas tiesiogiai vykdančias ir lėšas gaunančias žiniasklaidos priemones ir asmenis.

50. Visi užsakyti straipsniai, laidos ir kiti informaciniai produktai turi būti publikuojami nurodant užsakovą, užsakymo numerį, datą ir sumokėtą sumą.

51. Viešai svarstoma ir priimama Nacionalinė viduriniosios klasės atgaivinimo programa.

52. Įstatymais visuotinai remiamas ir skatinamas smulkusis, šeimos ir vidutinis verslas.

53. Priimamos ir įgyvendinamos kompleksinės priemonės kovai su monopolizmu ir oligopolijomis.

IV. Priemonės

Sąjūdis:

1. Vienija visus Lietuvos Respublikos piliečius, kurie pripažįsta prigimtinę šeimą, vyro ir moters santuoką, kaip Lietuvos valstybės ir visuomenės pamatą bei siekiančius socialinio teisingumo, protingumo ir sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime.

2. Rengia ir teikia valstybės, savivaldybių įstaigoms, organizacijoms, kitoms institucijoms siūlymus bei rekomendacijas įstatymų ir kitų teisės normų rengimo ir tobulinimo klausimais.

3. Rengia susitikimus su visuomene ir diskusijas, seminarus, konferencijas, mokymus, susijusius su Sąjūdžio veikla ir tikslais.

4. Telkia įvairių sričių profesionalus ir ekspertus dalyvauti bendruomenių savivaldos bei valstybės institucijų veikloje, deleguoja Sąjūdžio bei visuomenės atstovus dalyvauti valstybės demokratiniuose procesuose.

5. Kaupia lėšas Sąjūdžio veiklai organizuoti bei projektams įgyvendinti.

6. Skelbia peticijas, rengia mitingus, protesto ir visuomenės pasipriešinimo akcijas prieš valdžios priimamus įstatymus ir normas, pažeidžiančias šeimų teises, demokratinės visuomenės principus ir Konstituciją.

7. Bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, pasisakančiomis už prigimtinę šeimą ir demokratiją, prieš globalizmą, tautų laisves ir tautinių valstybių suverenitetą naikinančią tarptautinių korporacijų ir politinių grupuočių diktatūrą.

8. Remia Sąjūdžio tikslams pritariančius ir jų siekti įsipareigojančius kandidatus savivaldybių tarybų, Lietuvos Seimo, Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose, bendradarbiauja, padeda veikti ir kontroliuoja, ar jie savo veiksmais nepažeidžia prisiimtų įsipareigojimų, šeimų, visuomenės ir Lietuvos valstybės interesų.

9. Visoje šalyje steigia organizacines Sąjūdžio grupes, į kurias buria piliečius įmonėse, gyventojų bendrijose, interesų klubuose ir kitose bendruomenėse ir kuria Sąjūdžio organizaciją, veikiančią teritoriniu principu seniūnijose, savivaldybėse, miestuose, apskrityse ir regionuose.

10. Sąjūdžio organizacinių grupių pagrindu vietose buria Sąjūdžio tikslus palaikančius rėmėjus, visuomenines organizacijas, atskirus asmenis ir politinių partijų narius į nuolat veikiančias koordinacines tarybas, kurios tarpusavyje bendradarbiauja ir padeda siekiant Sąjūdžio tikslų savo teritorijose ir visoje šalyje.

11. Inicijuoja visų Lietuvos visuomeninių ir politinių jėgų, visų neabejingų šalies ateičiai piliečių, pritariančių Sąjūdžio tikslams, koordinacinės tarybos įsteigimą, kuri taptų šeimos gynimo , Konstitucijos ir valstybės atgimimo darbą vienijančiu centru.

Ieškokime ne to, kas mus skiria, o to, kas mus vienija.

Šeima, Konstitucija ir Lietuvos valstybė bus apgintos.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
16 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
16
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top