2018

Agnė Širinskienė Edmundui Jakilaičiui: „Lieka atviri klausimai. Jų daug“

Po mano kreipimosi į VTEK’ą užpildyta valstybės tarnautojos Rasos Jakilaitienės privačių interesų deklaracija ir toliau kelia klausimų. Valdininkė nurodė savo vyro, verslininko ir žurnalisto Edmundo Jakilaičio turimus verslus ir vykdomą individualią veiklą: kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (veiklos rūšies kodas – 59); kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (veiklos rūšies kodas – 90); sporto ar atlikėjo veikla (veiklos rūšies kodas – 01).

Josephas Ratzingeris. Jautis, asilas ir mes

Tasai, kuris nesuprato Kalėdų paslapties, nesuvokia ir to, kas krikščionybėje esmingiausia. Tasai, kuris to nepriima, negali patekti į Dangaus karalystę – būtent tą [šv. Pranciškus iš Asyžiaus] ir norėjo iš naujo priminti savo meto ir paskesnių kartų krikščionims.

Pranciškaus nurodymu, tą Kalėdų naktį Grečo (Greccio)* oloje [įrengtoje prakartėlėje] būtinai turėjo būti ir jautis su asilu. Jis pasakė kilmingajam Jonui: „Noriu kuo tikroviškiau priminti tą kūdikį, kuris gimė Betliejuje, ir visą vaikystėje patirtą vargą. Noriu savo kūno akimis pamatyti, ką reiškia gulėti ėdžiose ir miegoti tarp jaučio ir asilo ant šieno“.

Vidmantas Valiušaitis. Prieš 99-erius metus ant Gedimino kalno pilies bokšte suplevėsavo Lietuvos trispalvė

Veidaknygė

Prieš 99-erius metus – 1919 m. sausio 1 d. – ant Gedimino kalno pilies bokšte suplevėsavo Lietuvos trispalvė. Vilniaus komendanto Kazio Škirpos vadovaujamas pasiryžėlių būrys iškelė Lietuvos vėliavą ant šalies simbolio tuo metu, kada kitos valstybės įstaigos, besibraunančių priešų spaudžiamos, jau evakavosi iš sostinės į Kauną. Štai kodėl Kazio Škirpos žygis yra nemarus ir nelygstamas!

Bet geriausiai tai apibūdina ano meto spaudos perduota šalyje tvyrojusi atmosfera. Jeigu ano meto žmonės būtų buvo tokie bailūs šiaudadūšiai, kaip dabartinių laikų „verktiniai” ar kitokie nelaimėliai, nepriklausomybę tiek ir tebūtume matę. Laimei, Lietuvai vadovavo ryžtingi žmonės. Ir jos padėtis buvo nepalyginamai sunkesnė negu rūpesčiai, kuriais mes skundžiamės dabar.

Geroji Naujiena: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters

Broliai! Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. (Gal 4, 4–7)

* * *

Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį… Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.
(Lk 2, 16–21)

* * *

Pradėdami dar vienus Viešpaties malonės metus kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: teišvaduoja Viešpats mūsų tautą iš piktojo pinklių, teapvalo ją ir teatkuria, kad pažinę Dievo valią ir ją vykdydami eitume teisumo keliais ir visu savo gyvenimu liudytume: Dievui nėra negalimų dalykų (Lk 1, 37).

Švęsdami Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos ir Bažnyčios mokytojos, iškilmę kreipkimės į ją prašydami vadovavimo ir užtarimo. Įsikūnijusio Dievo Sūnaus motina, išmokyk ir mus priimti į savo gyvenimus Žodį ir Juo gyventi: Jį garbinti ir šlovinti, augti Jo pažinimu ir persiimti Jo viltimi.

Melskime ir už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie neša persekiojimų kryžių, kenčia skurdą ir badą, jaučiasi vieniši ar atstumti, ar per jėgą atskirti nuo artimųjų, varginami sielos ar kūno kančių. Tegul gimęs pasaulio Išgelbėtojas pripildo jų dienas savo ramybės ir testiprina, tesugrąžina į namus ir į širdis taiką ir viltį, teatkuria mūsų visuomenėje teisingumą ir bendrystę.

Maloningasis Dieve, kuris įkvepi ir atbaigi visa, kas gera, ir esi visokios palaimos pradžia ir šaltini, suteik ir mums, Tiesos.lt bendruomenei, savo malonių: padėk išlaikyti tvirtą tikėjimą, negęstančią viltį, veiklią meilę ir savo ramybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Scroll to Top