Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus tarybą programa ir komanda

Perženkim Rubikoną

Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus miesto tarybą programa, pristatyta visuomenei 2015-ųjų sausio 8-ąją

Programa atviro kodo – atvira piliečių siūlymams ir pastaboms.

Vilnius – darnus, bendruomeniškas, vilniečių kuriamas miestas

Didžiausią kūrybinį potencialą sutelkusi, senų tradicijų Lietuvos sostinė šiandien neturi aiškios plėtros vizijos. Vilniaus miestas primena uždarą akcinę bendrovę, kuri tvarkoma neskaidriai, vilniečiams nedalyvaujant. Tad save ir miestą gerbiantiems piliečiams būtina peržengti Rubikoną: ryžtis Lietuvos sostinę kurti kaip atvirą laisvų žmonių bendriją – polį, pilį, respubliką. Miestas, kuriame gyveno mūsų protėviai, gyvename mes ir gyvens mūsų vaikaičiai, negali likti vienadienių sprendimų, vienos ar kitos grupės interesų įkaitu.

Vilniečiai turi tapti savo miesto šeimininkais, o sostinė įgyti aiškią darnaus miesto raidos perspektyvą. Tik miestiečiams ir jų bendruomenėms dalyvaujant sostinės valdyme, miestas bus tvarkomas sąžiningai ir teisingai, o svarbiausios paslaugos teikiamos siekiant ne pelno, bet miestiečių gerovės. Bendromis vilniečių pastangomis Vilnius gali atgimti naujam bendruomeniškam gyvenimui ir tapti miestu, padedančiu kurti Lietuvą kaip orių piliečių Respubliką. Išmintingai plėtojama šalies sostinė turėtų būti paversta pasaulio lietuvių reemigracijos – sugrįžimo į tėvynę – centru.

Piliečiams – teisę tiesiogiai dalyvauti miesto valdyme

Visus blogiausius, didžiausią žalą miestui padariusius sprendimus valdžia priėmė slapta nuo miestiečių, su jais nesitardama arba ignoruodama jų nuomonę. Kad piliečiai galėtų tiesiogiai dalyvauti miesto valdyme, naujoji miesto taryba kartu su meru turės:

• savo sprendimus grįsti privalomomis viešosiomis konsultacijomis, viešaisiais klausymais ir gyventojų apklausomis, o svarbiausius, ilgalaikių pasekmių turinčius sprendimus priimti tik atsiklaususi miestiečių nuomonės visuotinėje apklausoje;

• greta miesto tarybos komitetų, delegavimo principu remiantis, suburti realiai veikiančius visuomeninius ekspertų komitetus, turinčius teisę gauti visą savo srities informaciją, teikti sprendimų projektus, gauti argumentuotus atsakymus;

• seniūnijų seniūnus skirti tik kandidatams į juos pristačius vietos miestiečiams savo programas ir surengus miestiečių apklausas;

• išplėtoti seniūnijų ūkinį savarankiškumą;

• sudaryti sąlygas sužlugdytai Vilniaus žiniasklaidai (laikraščiui, radijui, televizijai) – būtinam miestiečių forumui – atsikurti; nuolat teikti šiam forumui išsamią ir tikslią informaciją apie savivaldos darbą;

• parengti miesto referendumų tvarką, kad miestiečiai, surinkę sutartą skaičių parašų, turėtų teisę inicijuoti visuotinę Vilniaus gyventojų apklausą, kurios rezultatas būtų privalomas miesto tarybai;

• parengti tvarką, kaip miestiečiai gali atšaukti tarybos narį, dėl nederamo elgesio praradusį gerą reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą.

Taip pat Vilniaus miesto taryba siūlys Seimui atkurti Lietuvoje pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį, kokia yra visoje Europoje – įteisinti piliečių renkamus seniūnus ir seniūnijų tarybas, o seniūnijų ir savivaldybių tarybas rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose.

Sprendimai – tik skaidrūs, viešai aptarti, į darnią ateitį nukreipti

Vilnius turi būti tvarkomas viešai ir išmintingai: priimami miestiečiams naudingiausi, su jais apsvarstyti, į darnią ateitį orientuoti, ekonominiu požiūriu pagrįsti sprendimai, o mokesčių mokėtojų pinigai nešvaistomi ir grupuočių nesisavinami. Todėl naujoji miesto taryba:

• kartu su miesto bendruomenėmis (vietos, akademinėmis, kūrybinėmis, verslo) suformuos Patarėjų tarybą, sudarytą iš visuomenės pasitikėjimą pelniusių įvairių sričių profesionalų. Ši taryba teiks miesto politikams pasiūlymus nustatant ilgalaikes sostinės plėtos gaires ir sprendžiant strateginius klausimus, o jei vis dėlto būtų priimti abejotini, pakenkti miestiečių gerovei galintys sprendimai – turės teisę inicijuoti miesto referendumą, kad būtų atsiklausta vilniečių nuomonės;

• kartu su Patarėjų taryba numatys ir miestiečiams aptarti pateiks pagrindinius sostinės plėtros principus ir kriterijus; pagal juos sudarys ilgalaikį miesto plėtros planą;

• remdamasi ilgalaikiu miesto plėtros planu ir ištyrusi vilniečių poreikius, tardamasi su bendruomenėmis parengs miesto transporto, namų renovavimo, komunalinio ūkio, švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos bei kitų sričių plėtros strategijas ir imsis jas įgyvendinti;

• savo sprendimus grįs svarbiausiais darnaus miesto prioritetais – pagarba gyvajai aplinkai ir kultūros paveldui, saikingu išteklių naudojimu, aukšta visų miestiečių gyvenimo kokybe, bendruomeniškumu;

• sprendimus dėl brangių ir ilgalaikes pasekmes turinčių viešųjų projektų priims tik atlikusi privalomą jų vertinimą kaštų ir naudos analizės metodu, t. y. projekto kainą palyginusi su jo nauda ir pasekmėmis visuomenei, įvertinusi alternatyvas ir įsitikinusi, kad jį tikrai verta įgyvendinti. Tai leis atsakingai valdyti viešuosius finansus ir bus priešnuodis korupcijai;

• užtikrins skaidrią verslo aplinką ir kryptingai rūpinsis investicijų paieška ir pritraukimu.

Viešieji finansai valdomi skaidriai

• vilniečiai bus įtraukti į Vilniaus biudžeto formavimą: miestiečiams bus pristatomi detalūs metiniai biudžetų projektai ir viešai atsakoma į visas miestiečių pastabas; Vilniaus biudžetai, jų pajamos ir išlaidos bus piliečiams matomos elektroninėje erdvėje;

• miesto metinį biudžetą prašokusi Vilniaus skola ir jos susidarymo priežastys bus išanalizuotos ir išviešintos, o skolai veiksmingai valdyti sudaryta ekspertų taryba;

• investiciniai projektai bus aptariami ir rengiami kartu su vietos bendruomenėmis: bendruomenių ir seniūnijų deleguoti atstovai dalyvaus sudarant investicinių projektų ir viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, turės teisę stebėti investicinių projektų įgyvendinimo procesą;

• didieji investiciniai projektai bus įgyvendinami bendradarbiaujant su „Tarptautinio skaidrumo“ organizacija ir dalyvaujant jos ekspertams;

• remiantis teisingumo bei ūkiškumo kriterijais, bus peržiūrėta ir viešai aptarta savivaldos institucijų bei įmonių darbuotojų etatų bei atlygio sistema, užtikrinta skaidri konkursų pareigoms eiti tvarka, atsisakyta „partijos draugų“ protegavimo.

Komunalinį ūkį – į vilniečių rankas

Peržengę Rubikoną, prieš „Fortumą“ nesiklaupsim. Būtiniausios paslaugos bus teikiamos siekiant ne pelno, bet miestiečių gerovės. Tam Vilniaus taryba:

• parengs ir po konsultacijų su miestiečiais įgyvendins komunalinio ūkio administravimo reformą: miesto ūkį tvarkys ne daugybė uždarų akcinių bendrovių, o savivaldybės valdoma viešoji įstaiga, kurios dalininkais, Šiaurės šalių pavyzdžiu sekant, palaipsniui galėtų tapti vilniečiai. Ši įstaiga organizuotų šilumos, vandens tiekimą, atliekų tvarkymą, gatvių ir kiemų apšvietimą bei priežiūrą. Atskaitomybė vilniečiams, skaidrus valdymas, bendruomenių atstovų dalyvavimas stebėtojų taryboje užtikrins, kad už teisingą kainą gausime kokybiškas komunalines paslaugas, o miesto turtas bus išmintingai tvarkomas;

• nepratęs miesto šilumos ūkio nuomos sutarties su „Vilniaus energijos“ savininke bendrove „Dalkia“ (sutartis baigiasi 2017 m. pradžioje) ir panaikins privačią monopoliją – centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas taps savivaldybės įstaigos ne pelno siekiančia veikla;

• tardamasi su Vyriausybe parengs ir, miestiečiams pritarus, imsis įgyvendinti ilgalaikį miesto šilumos ūkio modernizavimo ir valdymo planą, tam veiksmingai panaudodama ES struktūrinę paramą;

• bendradarbiaudama su Vyriausybe ir tardamasi su vilniečiais parengs racionalų daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo, šilumos vartojimo mažinimo planą ir pradės nuosekliai jį įgyvendinti.

Žalias miestas

Rūpindamasi tvaria miesto plėtra, Vilniaus miesto taryba:

• ypatingą dėmesį skirs atliekų susidarymo prevencijai ir pasieks, kad atliekos būtų rūšiuojamos jų susidarymo vietose: visiems gyventojams bus sudarytos sąlygos rūšiuoti atliekas, užtikrintas išrūšiuotų atliekų antrinis panaudojimas; deginama tik tai, ko neįmanoma perdirbti;

• nuosekliai plėtos viešąjį transportą ir dviračius kaip alternatyvą taršiems privatiems automobiliams – Vilniaus transporto plėtros strategija integruotai vertins visas keliavimo mieste alternatyvas ir skatins rinktis patogų keliavimą pėsčiomis, dviračiu arba viešuoju transportu; lėšos dviračių transporto ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai sukurti ir palaikyti bus skiriamos proporcingai kitom transporto sritims;

• užtikrins kryptingą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ekologinį švietimą.

Kūrybinga kultūros ir mokslo sostinė

Iki šiol Vilnius stokoja savarankiškos švietimo ir kultūros politikos, nesugeba savo kultūrinei plėtrai pasitelkti Lietuvos sostinėje sukaupto intelektualinio, akademinio, meninio potencialo, pasiremti senomis daugiakultūrinio miesto tradicijomis. Miesto taryba, bendradarbiaudama su Vilniaus aukštosiomis mokyklomis, muziejais, bibliotekomis, teatrais ir kitomis kultūros institucijomis, kurs vientisą sostinės švietimo erdvę, atvirą vaikams, jaunimui ir visiems miestiečiams:

• sutvarkys miestui priklausantį švietimo tinklą taip, kad visos turimos mokyklų erdvės būtų racionaliai panaudotos vaikų ir jaunimo ugdymui bei suaugusiųjų lavinimuisi;

• imsis aktyvios ugdymo turinio politikos: inicijuos ir rems papildomo ir neformalaus ugdymo programas siekdama, kad sostinės vaikai ir jaunimas gautų kuo geresnį ir visapusiškesnį išsilavinimą, augtų aktyviais Vilniaus piliečiais ir patriotais, įgytų stiprų egzistencinį ryšį su miestu ir Lietuva;

• konkrečiomis edukacinėmis programomis skatins bendrojo lavinimo mokyklų ir universitetų bei akademijų, kultūros bei meno institucijų bendradarbiavimą;

• Vilniaus paveldą ir istoriją atvers vaikams, jaunimui ir visai visuomenei kaip svarbią ugdymosi erdvę;

• kryptingomis programomis suaktyvins ir puoselės įvairiakilmių miesto bendruomenių kultūrinę ir meninę veiklą, plėtos Vilnių kaip pasaulinės reikšmės kultūrų ir civilizacijų dialogo miestą, gyvybingą turizmo centrą;

• skatins verslo įmones rūpintis Vilniaus kultūriniu paveldu, jo gaivinimu ir aktualizavimu.

Lietuvos sostinė – solidari, socialiai jautri ir rūpestinga bendruomenė

Vilnius sieks įveikti atsivėrusią takoskyrą tarp sėkmės ir vargo Lietuvos. Miesto taryba kartu su meru imsis aktyvios sveikatos ir socialinės apsaugos politikos. Ši politika bus taikli – grindžiama išsamia būklės ir miestiečių poreikių analize, aiškiais veiksmingumo vertinimo kriterijais. Jos strateginis tikslas – pasiekti, kad vilniečiai gyventų ilgiau ir būtų sveikesni, kad Vilnius būtų be nutylėtų, skurstančių, iš bendruomenės išstumtų žmonių. Tam miesto taryba:

• per ketverius metus užtikrins, kad savivaldybės pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos paslaugos atitiktų Europoje nustatytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kriterijus;

• iš esmės patobulins poliklinikų veiklą – pasieks, kad būtų atskirti pirminis ir antrinis sveikatos priežiūros paslaugų lygiai;

• per porą metų daugiau kaip dešimt nuošimčių padidins visuomenės sveikatinimo programų skaičių nedidindama savivaldybės investicijų į šias programas;

• nustatys absoliučią skurdo ribą ir, telkdama seniūnijas, bendruomenes, pilietines organizacijas bei verslo įmones, nukreips socialinę paramą labiausiai skurstantiems vilniečiams;

• vaikams, augantiems skurstančiose ir socialinės rizikos šeimose, užtikrins lygų gyvenimo startą – suteiks jiems galimybes lankyti vaikų darželį, papildomo ugdymo būrelius, gauti kitų reikalingų paslaugų;

• negalią turintiems žmonėms sudarys sąlygas dirbti ir aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą – šiuo metu net du trečdaliai neįgaliųjų vilniečių neturi galimybės papildomai dirbti;

• sudarys sąlygas mieste plėtoti socialinius verslus, kurių tikslas – ne pelno siekimas, o skurstančių bei neįgaliųjų žmonių įdarbinimas bei kitų socialinių paslaugų teikimas.

Lietuvos Sąrašo iškelti kandidatai į Vilniaus miesto tarybą

1. Dr. Darius Kuolys, kultūros istorikas
2. Naglis Puteikis, politikas, paveldosaugininkas
3. Liutauras Stoškus, aplinkosaugininkas
4. Joana Noreikaitė, skulptorė
5. Dr. Daiva Tamošaitytė, filosofė
6. Gintautas Terleckas, istorikas
7. Dr. Marija Vesėliūnienė, medikė
8. Gediminas Storpirštis, aktorius, teatro pedagogas
9. Liudas Bradauskas, ekonomistas
10. Dr. Aušra Maldeikienė, ekonomistė
11. Šarūnas Savickas, verslininkas, informatikas
12. Bartas Markevičius, verslininkas, IT specialistas
13. Dr. Saulė Matulevičienė, dėstytoja lituanistė
14. Vilija Dailidienė, rašytoja, mokytoja lituanistė
15. Dr. Laisvūnas Šopauskas, filosofas, logikas
16. Rūta Baškytė, aplinkosaugininkė
17. Ulijana Vaitiekienė, teisininkė
18. Šarūnas Bagdonas, verslininkas, IT specialistas
19. Ligita Juknevičiūtė, žurnalistė
20. Rimtautė Kutavičienė, medikė
21. Eglė Mirončikienė, psichologė, verslininkė
22. Medardas Taurinskas, fizikas
23. Vygintas Vilutis, interneto projektų vadovas
24. Dr. Romas Pakalnis, aplinkosaugininkas
25. Rasa Kalinauskaitė, žurnalistė
26. Linas Šalna, muzikas
27. Jaroslavas Vabalis, istorikas, vadybininkas
28. Kęstutis Musteikis, skulptorius
29. Vytautas Pelakauskas, gamtosaugininkas
30. Vincas Kubilius, TV režisierius
31. Arvydas Dulinskas, inžinierius
32. Jolita Markevič, verslininkė
33. Eurika Turonienė, verslininkė
34. Giedrius Misevičius, verslininkas
35. Aurelija Babenskienė, vadybininkė
36. Ingrida Jucienė, mokytoja
37. Leonas Merkevičius, matematikas, vertėjas
38. Aušra Lisauskienė, režisierė
39. Janina Daunoravičienė, teisininkė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
134 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Hmm

Vaizdas geras. Kažkas naujo.

duok Dieve, kad

bent dalis taptu kunu!

Parnė

Sveikiname, d4kojame, linkime susitelkimo.

Jau vien

gera retorika rodo,kad kažkas keisis.”Iš pradžių buvo Žodis…”(Jn 1,1)…Nebiurokratiška.

reikia priminti vilniečiams

– negražu būti korumpuotam
– negražu apiplėšinėt gyventojus per šildymą
– negražu vogti biudžeto lėšas
– negražu būti pedofilu
– negražu būti pederastu
– negražu būti kgbistu
– negražu būti komunistu
– didžiausia gėda būti komunistine nomenklatūra

to>duok Dieve, kad

bent dalis taptų kūnu priklausys nuo pačių vilniečių. Klausimas kitas, ar vilniečiai nori permainų, ar jie ir toliau lauks, kad kažkas už juos turi padaryti, kad jų pačių gyvenimas taptų kūnu, o ne pažadų, melo, apgaulės, parsidavimo visokiems rubikonams, korupcionieriams. Ar patikės vilniečiai Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus miesto tarybą programai?

Vilniečiai

Jūs tik pasižiūrėkit į Lietuvos Sąrašo kandidatų į Vilniaus miesto tarybą sąrašą ir pamatysit kad ateina Vilniui didelės permainos. Jūs niekada neturėsit permainų patikėję konserviniams- liberastiniams, kurie griovė daugeliui iš jūsų likimus, žemino, niekino paskendę korupcijoje, apgaulėje, melo liūne….

s.m.

antraštė „Perženkim Rubikoną” – dvigubai ezopiška 🙂
Turbūt ne vien vilniečiai žino ne tik mitinę Rubikono sąvoką, bet ir atgrąsų Vilniuje pavadinimą…

ir dar vienas punktas nuo Puteikio

„Ir dar paliksime skulptūras ant tilto, kad dar ilgai galėtume ta tema diskutuoti ir pyktis”.
Kaip gerai, kad kažkada susprogdino Kryžkalnio bobą, tai dabar niekam ji neužkliūva.

Tikrai

po prezidento rinkimų farso žadėjau niekada daugiau nedalyvauti rinkimuose, bet perskaičiusi Lietuvos sąrašo programą, būtinai eisiu ir balsuosiu už jo kandidatus.
pritariu viskam ypač sutarties su Dalkia nepratęsimui ir Vilniaus miesto bendruomenės įkakos tarybos priimamiems sprendimams formavimui. Sėkmės jums.

Kritikas Pikčiurna

Puikiai parengtas programinis dokumentas. Didžiausia pagarba rengėjams, atskleidusiems milžinišką intelektinį potencialą. Beskaitant, kaip nuo medaus širdis apsąla… Jei tai sulauks plačios visuomenės supratimą bei palaikymą ir bent iš dalies pasiseks iškeltus tikslus įgyvendinti, Vilnius taps viena europietiškiausių sostinių ir taps gaire visam Lietuvos socialiniam gyvenimui.
Nors dokumentas gana ilgas, būtina jį platinti, kad su juo susipažintų kiekvienas pilietis. Dokumentas ženklina korupcinės partokratinės eros pabaigą. Vien jo paskelbimas yra neabejotina pergalė.

Raigerdas > anonymous'iniam "ir dar vienas punk

Anonymous’inis komentatorius pažėrė savo „išmintį”: “Ir dar paliksime skulptūras ant tilto, kad dar ilgai galėtume ta tema diskutuoti ir pyktis”. Nei vieno žmogaus nejaudina skulptūros, išskyrus neurotikus ir psichotikus. XVIII amžiaus Prancūzijoje moterys dažnai klausinėdavo savo draugių:”Kaip tu galvoji, ar pas mane nėra neurozės požymių?” Kodėl jos klausdavo? Todėl, kad į jokį balių, į jokį banketą niekas nekviesdavo moterų, kurios nusivažiavo iki neurozės būsenos. Kodėl šie žmonės nebuvo pageidautini baliuose? Todėl, kad buvo žinoma, kad jie neišvengiamai sugadins arba svečių arba šeimininkų šventinę nuotaiką. Štai ir anonymous’inis komentatorius pastebi tik tai, prie ko galima būtų prisikabinti. Kiti žmonės mato, kad tai gerai parašyta programa, atsižvelgiant į daugumos gyventojų poreikius, todėl jie tai pastebi ir parašo apie tai gerą savo atsiliepimą.… Skaityti daugiau »

Raigerdas > anonymous'iniam "ir dar vienas punk

Rusijoje bolševikai nugriovė beveik visas Caro laikais egzistuojančias skulptūras. Kadangi Caras kėlė pasibaisėjimą ne tiek paprastiems žmonėms, o kiek bolševikams, kurie jo šeimą sušaudė be teismo ir netgi lavonus apipylė rūgštimi, tai jie naikino visas įmanomas skulptūras, kokios buvo susijusios su carine Rusija, ir neatitiko bolševikinės ideologijos. O tie paprasti žmonės, kurie palaikė tuos bolševikus, vėliau patys arba jų giminaičiai atsidūrė Gulaguose. Žmonės, deja, nesupranta, kad jie pritardami psichotikų ir neurotikų griovimo planams, vėliau tampa patys jų aukomis. Nei vienas psichotikas ar neurorikas nesustoja nugriovęs skulptūrą ar sugriovęs kolūkius arba atvirkščiai, juos įsteigęs PER PRIEVARTĄ. Psichotikai ir neurotikai neturi tėvynės, nes jų TĖVYNĖ YRA TEN, KUR REIKIA KAŽKĄ SUGRIAUTI, NUŽUDYTI, SUŠAUDYTI. Jeigu jie ateina į valdžią, tai jų valdžia būtinai… Skaityti daugiau »

Raigerdui

Niekas tamstos čia neprašo kišti savo brukalą.Jei turi ką pasakyt apie programą, tai ir pasakyk, o ne nusukinėk į lankas, gražbyly.

ne vilnietė

Duok, Dieve, jums vilniečiai, kad pasisektų, tada, manau, ir Lietuvoje kažkas keistųsi. Ant jūsų galvų bus pilama daug purvo, bet linkime stiprybės ir sėkmės.

Juozapas

Perskaičiau.
Labai stipru.
Kol kas tai pirma naujausių laikų Lietuvos istorijoje tokio lygio rinkiminė Programa.
Reikia būti visišku apsileidėliu, tamsuoliu ar nusikaltėliu kad nebalsuoti už tokią Programą.
Kovo 1-ą ir pamatysime -kiek vilniečių yra dori, šviesūs ir atsakingi.
Pamatysime kiek žmonių trokša ištrūkti iš užburto nevilties ir apsileidimo bei korupcijos akivaro.
Iki rinkimų dėsiu visas pastangas, populiarindamas Lietuvos Sąrašo Programą.
Kviečiu visus Tėvynės ir savo miesto likimui neabejingus sostinės miestelėnus paremti šią Programą balsuojant už Lietuvos Sąrašo kandidatus.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Trupmenas

Fantastika. Programa kaip ledas.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Sąrašui

Galvokite kaip sudominsite savo programa PENSININKUS ir mažas pajamas gaunančius vilniečius,nes valdžiagyviai ir jų šeimų nariai už jus nebalsuos.

internauts

iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas gražiai, galėtų kultūrininkai pabandyti, bet nesitiki, kad šiluma bus tiekiama iš ne pelno siekiančios organizacijos. O kodėl nesiūlėt konkurencijos šilumos tiekimui? Juk telefoninės paslaugs pinga vien todėl, kad šioje srityje buvo laiku įvesta konkurencija.

Be to, ar žadat renovuojant daugiabučius įvesti skaitliukus už šildymą ir išlaisvinti gyventojus nuo privaomo mokėjimo, jei pavyzdžiui, jam išvykus tos šildymo pslaugos nereikia? Juk net Sorošas Ukrainiečiams patarė taip daryti, nes čia slypi korupcija.

„• didieji investiciniai projektai bus įgyvendinami bendradarbiaujant su „Tarptautinio skaidrumo“ organizacija ir dalyvaujant jos ekspertams;”

Ar tai reiškia, kad leisite Muravjovo „Transpierance internacional”proteguojamoms tarptautinėms kompanijoms išstumti vietines? Juk ankstesnis „transpierance” vadovas Juozapavičius buvo prasitaręs, kad jam patarta gaudyti tikmažas žuveles, o stambius ryklius palikt ramybėj.:)

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Iš Klaipėdos Internautsui

„Konkurencinį” šilumos tiekimą turim. Fortumas ir co konkuruoja dėl pelnų, o mes iš savo kišenių jiems pelnus kraunam.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

to internauts Juozapavičiaus citata

Visas Juozapavičiaus gabalas:

„R. Juozapavičius pripažino, jog su „didžiąja“ korupcija kovoti labai sunku, pateikdamas kovotojo su korupcija iš Hong Kongo Bertrand de Speville patarimą: „niekada nepradėkite kovoti su galingiausiais korupcionieriais – pasaulio patirtis rodo, kad jūs pralaimėsite. Pradėkite nuo smulkesnių, sukaupkit jėgas ir tada pereikite prie galingesnių. Tie galingi korupciniai tinklai iš tikrųjų yra politika, verslas, žiniasklaida. Jie turi užtektinai resursų, užtektinai galios.“

Gi mintis truputį kita, a ne?

Liepa

Paskelbta Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus miesto tarybą programa paliko gerą įspūdį. Nemažą dalį punktų galima pavadinti tiesiog revoliucingais.Kaip antai:
– galimybė atšaukti prastai dirbantį tarybos narį,(atsakomybė, atsakomybė ir dar kartą atsakomybė – būtent ji yra gerų, pamatuotų ir racionalių darbų pagrindas),
-vilniečių forumo subūrimas,
-miestiečiams prieinamos žiniasklaidos priemonės,
-tikrųjų bendruomenių telkimas iš”apačių”,
-sudaryti visas sąlygas įtraukti ir įsitraukti KIEKVIENAM miestiečiui į savo miesto reikalus,
-komunalinio sektoriaus „perėmimas”.
Nelengva bus vilniečiams atsikovoti savo teises iš „elito” -partinių gaujų ir nepasotinamų verslinykų.
Baltu baltutėliu pavydu PAVYDŽIU vilniečiams tokios programos. Didelė pagarba jos Kūrėjams!

Reigardui Anonymusas del skulpturu

Reigardai, nereikia užsipulti panašiai mąstančių. Niekas nežino, kas yra Puteikio galvoje. Ir Jūs nežinote. Tiem kam virš 40 metų, prisižiūrėjo tiek apsivertėlių, kad dabar protingas žmogus neturėtų pradėti alpti dėl šios gandidatūros iš meilės jam. Norėtųsi kažkokio santūrumo ir nuveiktų darbų vertinimo. O sąrašo programa įdomi ir kitokia.

to internauts Juozapavičiaus citata

paėmėt kitą citatą. O aš gerai prisimenu ryklius ir mažas žuvytes. Todėl ir žaidžiama su vokeliais, bet nepastebima stambių ryklių, taeinančių iš mafijinių ofšorų, visokių Amber trast ir pan., monopolizuojančių mediją ir malūnus ir tuo keliančius miltų ir duonos kainas. Net Rusijoj daugiau skaidrumo kas ir kokias įmones valdo, kokie pinigų srautai iš kur ateina,nei pas mus. Gal todėl, kad Rusija ir kelia čia savo kompanijas perr kokioj Švedijoj ar Liuksenburge registruotus hodingus. Ką mes žinom?

O kas finansuoja patį Transpierance? Užsienio ambasados, Sorošo fondas, Rotschildai… tai tų kompanijas ir palaikys.

Elvyra  J.

Dieve, Dieve. Aš maniau, kad jau iki mirties nebe sulauksiu geresnių naujienų. Metai iš metų vis tas pats ir tas pats. Tie patys ir tie patys. Koktu ir žiūrėti ir klausytis. Dabar pagaliau pamatėme kažkokią šviesos kibirkštėlę. Pas mus, Karoliniškėse gana stipri vietos bendruomenės veikla. Eisiu, kalbėsiu su mūsiškiais, rodysiu programą. Reikia balsuoti ir palaikyti Lietuvos Sąrašą. Man tai kas. Aš savo jau baigiu atgyventi. Dėl anūkų noriu kažką padaryti. Du vaikus užauginome ir nei vieno nematome senatvėj. Abu Airijoj. anūkėliai tik vasarą mėnesiui atvažiuoja. Žinote dėl ko širdį spaudžia? Kad kiekvieną kartą atvažiavę vis prasčiau lietuviškai kalba. O per šias kūčias mane pradžiugino vaikai. Ir patys sugrįžo ir anūkėlius parvežė. Mudu su vyru aišku, dovanėlių paruošėm. Sutaupėm, nupirkom ten… Skaityti daugiau »

Poma

Žvėrynas mūru UŽ Lietuvos Sąrašą!

Raigerdas>Anonymusas del skulpturu

Šitas komentatorius suraitė tokį tekstą:”Reigardai, nereikia užsipulti panašiai mąstančių. Niekas nežino, kas yra Puteikio galvoje. Ir Jūs nežinote. Tiem kam virš 40 metų, prisižiūrėjo tiek apsivertėlių, kad dabar protingas žmogus neturėtų pradėti alpti dėl šios gandidatūros iš meilės jam”. Aš net nežinau, ką tau atsakyti, bet ko tau prireikė žinoti, kas yra Puteikio galvoje? Tu, kas jam: motina, tėvas, o gal senelis? Netgi giminaitis neturi teisės žinoti, kas yra Puteikio galvoje? Bet šito visada siekė KGB, nes jiems buvo būtina žinoti, ką galvoja kiekvienas tas nepatikimas Tarybų valdžiai lietuvis. Tai pas tave liko tie įpročiai iš KGB laikų? O kodėl tau rūpi Puteikio galva ir nerūpi tavo paties galva? Iš kur tokia nelygybė? Tu čia kaip apkasuose užsikasęs net nick’o… Skaityti daugiau »

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

vilnietis

Malonu pagaliau perskaityt NUODUGNIAI paruoštą programą,o ne pokazūchai partinių funkcionierių atkišta „orinį pyragaitį”,skirtą tik rinkiminei vartosenai.Būtinai čią dar užsukčiau diskusijom, tik jau dabar po straipsniu vyksta neteminės rašliavos,ar nėr galimybių administratoriui mest lauk šiukšlintojų??

Mama

Nesam skurstanti šeima, bet popamokinė veikla mūsų vaikams nepasiekiama,nes mokykloj būrėliam neskiria valandų,o kitur nėra kam vedžiot į norimus uzsiėmimus,nes patys nuo ryto iki vakaro darbuose.Todėl abu sūnus prižiūri”kompiuteriai”.Valdžia nenori ninvestuot į užimtumą,kokybišką ugdymą,jai labjau apsimoka statyt kalėjimus iš mūsų visų mokesčiais paimtų pinigėlių

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

mamai

jūsų problema labai rimta. Vaiko teisių tarnybai jūsų vaikai būtų puikus grobis. Ir jiems nusispjaut, kad „lausva rinka” verčia jus dirbt nuo ryto iki vakaro. Ką siūlot „Lietuvos sąrašui”? Paklauskit ką reiškia ta jų užuomina į „papildomo ugdymo būrelius”? Gal pasirūpins užklasine veikla, kad vaikai paruoštų pamokas ir būtų kultūringai ugdomi, kol tėvai sugrįž iš darbų?

sostinė?

Programoj įrašyta”senų tradicijų Lietuvos sostinė šiandien neturi aiškios plėtros vizijos”

sostinė?

Programoj įrašyta”senų tradicijų Lietuvos sostinė šiandien neturi aiškios plėtros vizijos”.Tai, kad seniai neaišku, ar Vilnius apskritai yra Lietuvos sostinė,greičiau graikų -nes Akropolis, greičiau maximų ar pasakų šalies su visokiais ozais, panoramom novateliais,park innais, vichy …Tai kur lietuviškos kultūros, didiingos istorijos ženklai,tautinio paveldo atspindžiai,vietinis originalums, savitumas? Kam ta sostinė priklauso pasauliui,ar pačiai Lietuvai pirmiausia būtų įdomu sužinot?

Alvydas

man patiko tie pasiulymai, kur miestelėnam galima rinktis į visuomeninius ekspertų komitetus su teise gauti reikiamą informaciją o ne maitintis valdininkų atsifutbolynimais,atset esi durnas ir ne tau suprast mes valdžia geriau viską žinom visada)))ir seniunus be kalbų reikia rinkt tiesiogiai gyventojam,dabar tupi partiniai ,gimines,draugai ,zmonos,meiluzes užtatai niekas nevyksta)))daugiabučių kiemai dabar nenuvalyti apleisti,nei praet nei pravaziuot ,turi patsai su nuosavu kastuvu nusikast kaip kaime kokiam gyventum)))Radviliškis

Sonata-to Mama

Daugelis gyvendami Vilniuj susiduriam su tom pačiom bėdom.Darželin sunku patekt,apie užklasinę veiklą,kokį baseino lankymą išvis gali nesvajot.Gyvenam Šeškinėj.Vyresniąjai atžalai 10,jaunėliui 8m.Mokykla nesiskundžiam, papuolė geros mokytojos, bet nėra prailgintos grupės,trūksta įdomių būrelių.Lavinimui vaikų lieka tik savaitgalis.Neįsivaizduoju,ką daro šeimos,turinčios vaikučių su negalia.

kažin

kažin kaip valdžiažmogiai praleis tokios programas kandidatus savivaldon,negi taip paprastai užleis savo vietas prie sotaus lovio??/////////////

> sostinė?

Taigi Brazauskas Valdovų rūmus pastatė, paminklą Mindaugui. 🙂 Žvelkit šviesiau. Dar ne viskas prarasta.

Irena

Gerai parašyta apie švietimą. Gerai apie vargo Lietuvą. Vis dėlto norėtųsi konkrečiau.

Juozapas

Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį, kad Lietuvos Sąrašo žmonės ne valdžiažmogiai kurie ignoruoja piliečių nuomones.
Jūsų komentarai yra įdėmiai skaitomi, o išsakytos pastabos bei pasiūlymai yra fiksuojami ir svarstomi.
Todėl jeigu pageidaujate detalesnio jums aktualių Programos punktų išdėstymo- rašykite.
Veikime kartu.
Kartu šlifuokime Programą, kad ji taptų piliečiams artimesnė, naudingesnė.
Lietuvos Sarašas neina valdyti Vilniaus, sąrašo žmonės ateina bendradarbiauti su savo rinkėjais.
Tai principinė LS nuostata ir esminis kokybinis skirtumas nuo įprastinių Lovio partijų sėbrų.
Mums toks požiūris yra neįprastas, tačiau juk kažkada turėjo būti pirmas kartas.
Išnaudokime šį šansą.
Kurkime Lietuvą kartu.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Trupmenas

Mano galva yra vienas svarbiausių programoje dalykų štai šis: ” sudaryti sąlygas sužlugdytai Vilniaus žiniasklaidai (laikraščiui, radijui, televizijai) – būtinam miestiečių forumui – atsikurti; nuolat teikti šiam forumui išsamią ir tikslią informaciją apie savivaldos darbą;”
Susikūrus tokį nepriklausomą informacinį kanalą būtų pralaužta informacinė blokada, kokią turime iš LRT, TV3, LNK, didžiųjų dienraščių ir portalų, valdžios apmokamų ir „globojamų”
Toje nišoje galima būtų gyvai svarstyti (kaip Sąjūdžio laikais) miesto ir valstybės problematiką, kurti laisvos žiniasklaidos alternatyvą.

Komentaras pašalintas

Pašalintas su svarstoma tema nesusijęs komentaras.

Daiva Grigelytė

Nebloga programa, punktai geri. Svarbiausia, kad ji veiktų. galima sukurti pasakišką programą ir jos nevykdyti. galima sukurti ir įsivaizduoti, kaip ją įgyvendini, bet po to nevykdyti. kviesčiau vilniečius gyventi tuo, kad ji veiktų, kad taptų gyvenimo būdu. nes ateis, oi ateis priiešas. suburs nepatenkintus uabų akcininkus, oi suburs…

134
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top