Ligija Tautkuvienė. Referendumas. Visuotinė psichozė, klaidinimas ir supriešinimas. Kodėl?

Vos ne kasdien agitacija veidaknygėje, įvairiausiuose portaluose – susitelkime, tauta pražus, dabar ir tik dabar tokia galimybė ir t.t. Agituoja, kviečia vos ne kas antras pažįstamas ir nepažįstamas… Pasiklausai, paklausi ir… – o juk dauguma net to 12 LR Konstitucijos straipsnio nėra išstudijavę, LR Konstitucijos rankose neturėję. Kažkokia psichozė – nuo paauglių iki eksprezidentų…

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu:

I skirsnis. LIETUVOS VALSTYBĖ
12 straipsnis
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Rodos, viskas čia aišku – viską lemia Pilietybės įstatymas!!!
BET! Visi Pilietybės įstatymai priimti, papildyti, keisti jau PO LR KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO. Vadinasi, atgaline data jie NEVEIKIA – negali keisti 12 str. 2 dalies!

2006 m. lapkričio mėn. 13 d. LR Konstitucinis teismas panaikino 2002 m. pabaigoje priimtą vadinamąjį Seimo nario A.Lydekos įstatymą, kuris suteikė teisę įgijus kitos šalies pilietybę išlaikyti ir prigimtinę LR pilietybę ir tiems, kurie išvyko iš Lietuvos jau po Kovo 11-osios, jei asmuo pats ar jo tėvai, seneliai buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki 1940 m. birželio 15 d.

Tai buvo proga JAV lietuvių visuomeniniam komitetui, susikūrusiam 2006 m. prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perkėlimui į Lietuvą, neišsibarstyti, bet siekti naujo tikslo – kovoti už dvigubą (dvi) pilietybes ir po Kovo 11-osios išvykusiems.

Prirašyta daug laiškų LR Seimo nariams, LR Prezidentui, Seimo Pirmininkui. Po peticija dėl dviejų pilietybių per labai trumpą laiką internetu (2008 m.) JAV lietuvių laikraštyje biciulyste.com surinkta per 18 tūkstančių parašų, kurie buvo įteikti LR Prezidentui V.Adamkui (užregistruota Kanceliarijoje) ir LR Seimo pirmininkui.

Tiek prezidentas V.Adamkus, tiek prezidentė D.Grybauskaitė, siekdami Prezidento posto, kalbėjo panašiai – ESAME MAŽA TAUTA, TODĖL BŪTINA IŠSAUGOTI, SUTEIKIANT TEISĘ IŠLAIKYTI LR PILIETYBĘ ir ĮGIJUS KITOS ŠALIES PILIETYBĘ. Tačiau kai Seimas pateikia projektą balsavimui, abu prezidentai vetuoja. Mat Konstitucinis Teismas aiškina, jog negali būti daugybinės pilietybės, nors tokio sakinio Konstitucijoje ir su žiburiu nerasi.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą – dvi pilietybes“ rengia Politinius savaitgalius, kuriuose viena pagrindinių temų – dviejų pilietybių teisė, įtvirtinta LR Konstitucijoje. Kadangi LR Seimas vis papildo, pakeičia Pilietybės įstatymą be jokio REFERENDUMO, per 2012 m. sausio mėn. vykusį Politinį savaitgalį, dalyvaujant konstitucinės teisės žinovui, advokatui dr. Šarūnui Vilčinskui, buvo suformuluota ir priimta rezoliucija ir dėl išvykusių po Kovo 11-osios: „Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma įgijus kitos šalies pilietybę asmenims bei jų palikuonims (vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio mėn. 15 d.“
Ši formuluotė paimta iš 1996 m. Pilietybės įstatymo, skirto išeivijai.

Seimo priimta rezoliucija nediskriminuoja nė vieno, kur jis begyventų. Nauja referendumu siūloma įstatymo redakcija diskriminuoja Pietų Amerikos, Šveicarijos, Australijos lietuvius.

Nepamirškime, kad lenkų okupuoto Vilniaus krašto gyventojai iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lenkijos piliečiais. Tad jiems dviejų pilietybių įstatymas negalioja.

Nepriklausomybės akto signataras Virginijus Pikturna, praradęs lietuvišką pasą, kai įgijo JAV pilietybę, teigė: „Žmogus, gimdamas savo šalyje, turi teisę į pilietybę be jokio įrodymo, ar yra nusipelnęs, ar ne. Konstitucinis Teismas viršija savo įgaliojimus, siaurindamas žodžio „atskiras“ prasmę. Referendumas nereikalingas, nes LR Konstitucija dviejų pilietybių nedraudžia.“

2012 m. rugpjūčio mėn. Vilniuje vykusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime aš pati pristačiau minėtą rezoliuciją, kurią patvirtino ir priėmė už pagrindą PLB Seimas ir perdavė LR Prezidentui, LR Seimo pirmininkui.

Netrukus, pasikeitus PLB vadovybei, atsiranda svarstymai dėl referendumo, keičiant LR Konstitucijos 12 str. PLB ir LR Seimo komisijos Co pirmininku tampa anksčiau negirdėtas dr. Baltaduonis, kuris ne kartą spaudoje pareiškęs, kad „mums viskas tinkama, kas tinkama LR Vyriausybei“… Toje komisijoje nėra teisininkų, tačiau ji svarsto teisinius klausimus. Patarimo kreiptasi į du profesorius – D.Žalimą ir Vyt. Sinkevičių, kuriuos išeivija jau žino, kaip dviejų pilietybių priešininkus. Jie ir suformuoja naują tekstą, kuriuo referendumo keliu bus bandoma keisti 12 str.

Dr. Jonas Ramanauskas, gyvenantis JAV, gal vienintelis iki smulkmenų įsigilinęs į LR Konstituciją dviejų pilietybių klausimu. Įdomūs jo atlikti tyrimai. Išnagrinėti prof. D.Žalimo teiginiai, kai kurie komentuojami:

„Pabrėžtina, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys“ – inter alia reiškia, kad nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.“

Ką gi matome? Palyginti su prof. V.Sinkevičiaus šarlatanizmais, LR KT išaiškinime nematome nieko naujo. Tiesiog primenu, kad prof. V.Sinkevičius išsiaiškino visų trijų skirtingų žodžių reikšmes ir, atmetęs pagrindinę Konstitucijoje pavartoto žodžio reikšmę, įvedė tai, ko nėra Konstitucijoje. Pasižiūrėkime, į ką pavertė LR KT labai aiškų sunormintą žodį „atskiras“: į „labai reti (atskiri), ypač retiišimtiniai, ypač retos išimtys, atskiros, ypač retos išimtys. Vien šito pakanka, kad įvardintume LR KT teisėjus švelniu žodžiu – šarlatanais. Iš esmės tai tie, kurie atiminėja, apvagia LR piliečių konstitucines teises, yra penktoji kolona, Lietuvos demokratinės, teisinės valstybės griovėjai, Lietuvos okupantai. O gal kas abejojate, kad Lietuvos okupantas atiminėja konstitucines LR piliečių teises? Tie, kurie abejoja, tegu mokosi istorijos.

Ypatingą dėmesį atkreipsiu į šį LR KT teiginį „nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.

Tokią nuostatą greičiau vertinu kaip LR KT vieną iš didžiausių amžiaus AFERŲ. Aferos esmė – LR Konstituciniam Teismui iš esmės iškraipius LR Konstituciją ir raginant ją keisti yra siekiama visiškai atvirkščio rezultato, kuris akivaizdžiai ir bus atvirkščias, nei LR Konstitucijoje yra nustatyta. Siekiama rezultato, kad LR piliečių konstitucinė vertybė – dvi pilietybės – būtų panaikinta pralaimėjus referendumui. Taip ir bus. Laimėjus referendumą bus iškreipta dabar LR Konstitucijoje suformuluota lanksti, galima sakyti, tobula konstitucinė nuostata dėl dviejų pilietybių, kuri įgalina Seimą imtis labai lankstaus sprendimo. Tai man leidžia formuluoti išvadą, kad LR Konstitucinis Teismas veikia ne tik prieš LR Konstituciją, tačiau ir prieš Lietuvos valstybę, ir pasisakydamas už referendumą siekia įtvirtinti neigiamą rezultatą, o jei tai nepavyks, tai Konstitucijos pakeitimas taip pat yra neigiamas Lietuvai rezultatas.“

Toliau prof. D.Žalimas išsako visiškai teisingą principą, kad „Niekam negali būti savavališkai atimta pilietybė.“

Apie tai yra kalbama ir LR KT išaiškinimuose. Net LR KT 2003 m. gruodžio 30 d. Nutarimo (Byla Nr.40/03) išaiškinimuose teigia: „Pilietybės būsena gali būti pakeista tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir tik šalims – piliečiui ir valstybei – atlikus tam tikrus teisinius veiksmus ir valstybės institucijai priėmus atitinkamą teisinį sprendimą.“

Todėl kitos valstybės pilietybės įgijimas automatiškai neduoda teisės kam nors atimti LR pilietybę, jeigu „pilietis ir valstybė“, kas reiškia kartu, neatlieka tam tikrų teisinių veiksmų. O kitaip, tai tokią situaciją tame pačiame nutarime įvertina ir LR KT: „Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar jų nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.“

Teigiu, kad Pilietybės įstatymo nuostata LR pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę“ yra antikonstitucinė, nes Konstitucija įstatymo nustatytais atskirais atvejais leidžia LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. O jeigu leidžia, vadinasi, dėl tos priežasties LR pilietybės netekimas (atėmimas) yra antikonstitucinis.

Prof. D.Žalimas teigia: „Tai yra pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Tai nieko bendro su savavališku pilietybės atėmimu neturi“. Turi, neturi, tačiau LR atima LR pilietybę jam to neprašius. Konkretus pavyzdys su Ž. Ilgausku, kuris neprašė atimti iš jo Lietuvos pilietybės, o VR ministras Saulius Skvernelis ėmė ir atėmė. Kaip matome ne pagal Konstituciją, o pagal Pilietybės įstatymą. Tai reiškia, Pilietybės įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

Taigi, jokio referendumo nereikia. Seimas pats priima įstatymus. Konstitucinis Teismas tėra tik administracinė įstaiga, kurios prievolė tikrinti, kiek įstatymai atitinka Konstituciją.

Naujoji Konstitucijos 12 straipsnio redakcija naikina Pilietybės įstatymą paversdama jį KONSTITUCINIU įstatymu, kurio turinys NEPASKELBTAS, NEVIEŠINAMAS. Kaip galima balsuoti už KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ NEŽINANT JO TURINIO?

Referendumas nereikalingas, tik nereikalingos išlaidos.

Seimo kompetencija skelbti ir vykdyti įstatymus. Galvokite apie Tautą. Laivas tolsta nuo Tėvynės Lietuvos krantų ir vis mažiau tautiečių kelia sau klausimą – ar aš benoriu sugrįžti į Lietuvą, kai kurstoma tokia neapykanta tiems, kurie nepabūgo išvykti į nežinią, nežinomą kraštą.

Ar prisiims kas savo kaltę dėl sužlugdytos ekonomikos, išmirštančių miestų, nes nebeliko darbo vietų, o žmonės nori gyventi čia ir dabar, leisti vaikus į mokslus, padėti senstantiems artimiesiems…

Skaudu, kai tolimi nuo europinės, Lietuvos kultūros žmonės taip lengvai įgyja LR pilietybę. Keistoka, kai PAR litvakas, nemokantis lietuvių kalbos, džiaugiasi TV ekrane, rodydamas LR pasą, asmens kortelę: „Dabar galėsiu balsuoti“. Ir niekas nereaguoja: už ką jis balsuos?! Kai pasigirsta klausimai – kodėl PAR litvakams suteikiama pilietybė – juk jie išvyko savo noru deimantų, brangakmenių ieškoti, juk Lietuvoje žydų pogromų nebuvo, tai A.Kubilius draudžia net paklausti…

Nereikalingas referendumas, nereikalingas. Seime sėdintys nemoka perskaityti, pasigilinti į LR Konstituciją?

Aš žinau: referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo nedalyvausiu.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
33 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
buratinas

O aš dalyvausiu! Niagaliu nebalsuoti- tik balsuojant patiriu orgazmą.
Jokio skirtumo uš ką, bile gauti pabalsuoti.

Jules

Draugas Zhalimux nemoka Lietuvių kalbos, bet užtad labai gerai išmano lenkų „Ustavą” – tokio referendumo mums nereikia. Jo tikslas galutinai supriešinti lietuvius, paversti lietuvius tarpusavio priešais. Tai labai genialus Banko „Trockis“ planas – galutinis sprendimas mūsų atžvilgiu, kad kuo greičiau neliktų Lietuvių valstybės. Lietuvių valstybės teritorija pagal juos turi būti kuo greičiau atlaisvinta nuo lietuvių – juos išvyti, asimiliuoti, darbe engti, mobinguoti ir versti kalbėti nelietuviškai, nutautinti ir kolonizuoti. Norima pakartoti seną trockistų, stalinistų ir jų kreditorių triuką – Lietuva be lietuvių, be „lietuvisų“ su kuo mažiau tų prakeitų žmudzinų, okupavusių jų Litvą ir jų Vilnių, kaip tarška, pliurpia gudai interneto platybėse, interneto komentaruose. Vilniuje lietuviai verčiami kalbėti rusiškai, norintys turėti darbą. Su mumis niekas lietuviškai nekalba Londone, Paryžiuje, Berlyne,… Skaityti daugiau »

Juliukai,

o tą savo traktatą dabar galėtum išversti į lietuvių kalbą? Trumpą, tikslią ir aiškią?

Jules

O pats negali išsiversti, ką? Būtinai reikia tijūno – tarpininko? Negali be pagalbininkų perskaityti „Fundamentals of Soviet(Neo-Soviet) Law”? Esi užsihipnotizavęs univerkėje kaip tie alkoholikai? Nuo ko, manau, pajėgus suprasti?

Staripsnis

turi buti pakankamai glaustas su aikiais akcentais.Sis strapsnis, gal ir kvalifikuotas, bet per daug istestas ir be aiskiu, trumpu akcentu.
Bet kuriuo atveju, esantys istatymai del pilietybes yra aiskus, nedviprasmiski ir nesunkiai vykdomi.O visos tos vingrybes del pilietybes isaugojimo yra niekalas.Trumpai ir aiskiai, priemei kitos valstybes pilietybe, prarandi Lietuvos pilietybe.Primdamas kitos salies pilietybe, tu savanorikai atsisakai savo Tevynes pilietybes.Delione, kodel to reikia, kam to reikia, zustam, mazejam, yra oro burbulu leidimas.
Balsuosim pries!

O kaip, pone autore,

paaiškinsite atvejus, kai išvažiuoja ir garsiai keikia Lietuvą, ant jos spjaudo? Ir dar paaiškinkite kaip yra tais atvejais, kai pilietis turėdamas du pasus, vykdo piliečio pareigas kitoms valstybėms, bet ne Lietuvai? Straipsnyje daug plokštumos, kurioje gyvas gyvenimas Lietuvoje neatsispindi.

PINOKIAMS

skaitykit paskutines Ligijos Tautkuvienes straipsnio pastraipas ir mąstykit ne kopūstais o savo galvomis, gaila besmegenėmis

PINOKIAMS

kai neteksit savo zemes, staigsit kaip GELEZINIS VILKASARBA arba palestinieciai arba isnyksit kaip prusai. JAV ambasada pasake, kad Turto Grazinimo Klausimas VISADA YRA DARBOTVARKEJE

Julliukai (9:17),

O tau pirmos klasės mokytoja neaiškino, kad kiekvienas tekstas turi turėti aiškią struktūrą, kuri padeda išryškinti mintį? O kai neturi ką pasakyti, bet reikia uždarbį atsiimti pagal žodžių skaičių, tai ir siuntinėji į visokius lawus. Gal tu tuos savo lawus išversk į lietuvių kalbą ir pacituok – tada už žodžių skaičių dar brangiau sumokės. Bet kai su mąstymu problemiška, tai parašinėji bet kokį vinegretą ir tikiesi, kad niekas nuo jo nesubloguos. Beje, tau juk nesvarbu. Svarbu tik čia vaidentis 🙂 .

Dzeikas

Tada ar yra prasme apskritai ka nors rasineti i Konstitucija? Parasykite jus ten, sakykim, kad Lietuvos veliava yra baltas kvadratas. Ateis vadovaut naujas „vierchas” ir pareiks , kad ne baltas, o juodas ir ne kvadratas, o trikampis. O kas mano kitaip – gaus per snuki, arba suklups ir prigers baluteje.
Ir visi sutiks.
Kokia prasme tada turi referendumai, rinkimai ir visos kitos smegenu drenavimo akcijos?

beje,

Respublikoj.lt vel atsirado pradangintas geguzes 7 d A.Rusteikos straipsnis Referendumų pavasario esmė, skubekit perskaityti, kol vel nepradingo, kopustgalviai

Jules

Aš nesu toks raštingas kaip pats – bemokslis, ar supratai?

> Jules 14:22

Ne, nesupratau. Kaip ir to, ką reiškia ,,gyvybingai pavojingas”. Čia kaip ,,juoda baltuma” ar kaip ,,balta juoduma”? 🙂

Jules

Aš jau pačiam padėti negaliu, o ir pačio noras, manau, kad mane kuo greičiau pasodintų. Kreipkis į aukštesnes instancijas, gal į Janutienę.

> Jules 14:58

Tai lauki, kad greičiau pasodintų? Dabar nei pakartas, nei paleistas? Tai aš irgi negaliu tau padėti – pats įsistojai į tą š… Įdomiai čia tu apie Janutienę 🙂 . Ji tau aukščiau už Dievą? Na, linksma girdėti 🙂 . O ,,gyvybingai pavojingas” – iš tavo paties teksto (7:25), kaip ir daug kitų ,,šudevrų” – pamiršai ar ne pats rašei?

yra gera lietuvių patarlė

Durnius ir bažnyčioj muša. Jus, kaip kvailus šunelius, gudročiai vedžioja už nosies, tai ten lazdele vedzioja tai ten, taip ir puldinejat kaip kvaili šuneliai. O litvakai susitelkė į vieną tikslą ZEME, TURTAS, PINIGAI. O jūs blaškykitės kaip kvaili šuneliai…jie jau turi pilietybes, pries trejus metus Lietuvos MP pasistengė.

Taip,

Janutienė aukščiau visko, kaip ir pati Komsomolkė – pasitikima labiau nei Dievu. Prisimenate reitingus po Kovo 11-osios, kai Komsomolke lietuviai tikėjo labiau nei Bažnyčia ir Dievu? Tai čia referendumas pirmiausia dėl litvakų, kurių laukia laisvi pastatyti mikrorajonai aplink Vilnių. Kiek gi jie dar ilgai stovės tušti? Žinoma, kad juose reikia kuo greičiau apgyvendinti sugrįžtančius litvakus, be jokios abejonės, o ką? Blogai?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Dvi (trys, …) pilietybės – dvi (trys, …) karinės tarnybos. Kas to nori, yra bepročiai.

Cha cha cha!

Kaip gerai, kad aš nežiūriu jokių televizijų! Todėl ir žemiški dievaičiai neknisa proto. Gal todėl ir apsimetėlius ,,patriotus” trolius užuodžiu iš tolo. Oi, kaip vargšams sunku kurti po keletą įvaizdžių per pusvalandį! Ir sugebėk tu man – po vienu straipsniu vienokia pozicija, po kitu – visiškai priešinga. O dar ta paniška baimė, kad kažkas išsiaiškins, pritrėkš… Oi, nepavydžiu tokio gyvenimėlio! O Jūs, ponai piliečiai skaitytojai, visada atpažįstate, kas nuoširdus, o kas mimikrija užsiiminėja? Senieji portalo lankytojai puikiai atskiria, o Jūs, naujokėliai užklydėliai? 🙂

Gintas G.

Aiškus logiškas straipsnis.
Aš žinau: referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo nedalyvausiu.

ačiū

Rimtas argumentas nedalyvauti referendume. O su PAR litvakais, tai ten išvis kažkokia protu nesuvokiama istorija.

Kodėl nesuvokiama,

kai tai labai rimta ir prieš kitą referendumą išsiskleis visu gražumu? Šitas tai nepavyks, bet antras tuo pačiu klausimu tikrai pavyks, gali neabejoti.

Tam "cha cha cha"-ui

Va, tamstą tai tikrai iš tolo atpažįstu ir nekreipiu jokio dėmesio į Jūsų pliurpalogiją. Manau, kuo pats kvepiate, tuo ir kitus tepate. Tepkite į sveikatą taip ir toliau… Pliupalas visada buvo ir pasiliks pliurpalu. Taigi.

stasys

J.Ramanauskui įprastu būdu nepavyko publikuoti čia savo str. , o va su ponios Ligitos Tautkuvienės pagalba Tiesose ir visos fortkės atviros . Ne, ši karka ne apie str. o apie tai kodėl tas skersvėjis patvoriu ožiu barzdas kedena o jiems po kišenes „kuvaldininkai“ landžioja siūlydami savo advokato paslaugas . Kas bendro tarp Amerikietiško išskaičiavimo ir to 12 Konstitucijos str.? Kad butu visiškai aišku aš už Konstitucijos pataisos 12 str. ir ne todėl kad labai norisi padėkoti ar užjausti jau po 91 sausio mėn. įvykiu išvykusiems gyventi kitur ., man tai tik dar viena proga patikslinti kas yra tas Lietuvos pilietis su visomis jo teisėmis ir pareigomis tai šaliai ir tautai . Taip kaip šiandiena nėra aiškaus atsakymo į tuos klausimus… Skaityti daugiau »

tai va,

kas lazdele vedzioja, blaskydamas vargsu sunyciu demesi nuo svarbiausiu dalyku. tai galimai visu nekenciamas sztazi

T0mas J.

Vytautė Merkytė 2019 m. vasario 10 d. 13:57 Delfyje rašė: „Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvos Respublikos pilietybės 2017 m. atsisakė 38 asmenys, o 2018 m. – 20 asmenų.“ Per 2 metus 58 LR piliečiai atsisakė pilietybės, kad priimti užsienio šalies pilietybę. Čia dėl to reikia daryt referendumą, keist Konstituciją?! Nežinia kokios bus pasekmės to Konstitucijos pakeitimo.. Tik 29 žmonės per metus! Tokiais tempais per 100 metų bus 2900 – dėl tokių dalykų referendumai nerengiami. Štai dėl savo PINIGŲ – nacionalinės valiutos lito – nerengė referendumo. Mirties bausmę išbraukė iš įstatymų – nerengė referendumo. Dėl 29 lietuvių pilietybės – jau reikia?! Ne lietuviams, o žydams šis klausimas aktualus dėl turto grąžinimo. Turtingi žydai gerai finansuoja šito… Skaityti daugiau »

T0mas J.

Portalo adminui: pataisykite laikrodį. Dabar ne 22:00, bet jau 22:57.

Al.

Pritariu. Ramanauskas ir anksčiai tai rašė.

negerai ,oi negerai

Kad neliko jokio aiškumo ,kai iš labai aiškios pozicijos Konstitucijoje demagogams oriais veidukais buvo leista priskaldyt tiek „malkų”- faktas.

Dzeikas

TomuiJ:
Atsisake durni arba analfabetai. O kiek tyliai prieme antraja pilietybe nematydami reikalo informuoti URM?
Teisingai padare beje.Konstitucija numato turet daugybine pilietybe ir jeigu URM ar VRM klerkiukai spjove ant Konstitucijos atims ja , tai bus neteisetas veiksmas, o reiskia negaliojantis. O stai jeigu PATYS atsisakysite – tada bus teiseta. Alkunen jusu niekas nestume.
Aplamai apie kokia valstybe galima sneketi, kai toks sakytau banderlogu saves nelaikantis TomasJ kalba ir MASTO kaip banderlogas. Banderlogui juk savokos „teise” placiaja prasme nera. Yra tik siauraja prasme , kuri reiskia „fiziskai ir juridiskai galiu tai igyvendinti”.Tai ir gaunasi atatinkami teises aktai ivardijantys juoda baltu. O ka, ivardins ir kas atsitiks? Lubos nukris?

T0mas J. -> Dzeikui

Kas tas „banderlogas”? Su lietuviais kalbėk lietuviškai. Tokio žodžio lietuvių kalbos žodyne nėra.

TomuJui

Terminas „banderlogai” yra literatūrinės kilmės – apysaka ” Džiunglių knyga”.
Jos autorius Joseph Rudyard Kipling – anglų rašytojas, poetas, prozaikas. 1907 m. tapo Nobelio literatūros premijos laureatu.
Knygoje minimi „banderlogai” – džiunglių bendžionės gyvenančios bandomis, labai savimi patenkintos, trokštančios kad visi jas gerbtų, manančios jog jie, banderlogai yra prilygstantys žmonėms, arba net pranašesni, tačiau banderlogai bejėgiai prieš juos hipnotizuojantį smauglį.
„- Arčiau, prieikite dar arčiau!” sakė banderlogams smauglys Kąą.
Ir banderlogai klusniai slinko smaugliui į nasrus.
Smaugliai visų banderlogų neprarijo. Dalis jų sugebėjo išlikti ir vėliau evoliucionavo įbrangiuslietuvosžmones, kurių mentalitetas…banderlogiškas!

Dzeikui

O tu tai jau tas Ka? Pasvajok, ir praeis, ka-banderloge.

33
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top