Žmogaus teises saugantys įstatymai ir politinė tikrovė: Rusijos atvejis

Tiesos.lt supažindina su šalies, kurią jos vadovas jau seniai atvedė į naują raidos etapą, piliečių patirtimi –Lietuvos piliečiams ji tampa vis aktualesnė ir vis labiau atpažįstama.

Publikacija pagrįsta Rusijos judėjimo „Demokratinis susivienijimas „Solidarumas“ [*] žmogaus teisių gynėjų parengtu rekomendacijų rinkiniu, kuriame aiškinama, kokias teises garantuoja Rusijos Federacijos Konstitucija bei kiti įstatymai piliečiams, policijos sulaikytiems viešų protesto akcijų metu, ir kaip jas ginti nuo neteisėtų teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Medžiaga iliustruota nuotraukomis iš Rusijoje vykusių viešų politinių akcijų.

* * *

Aleksejus Gorinovas | rusolidarnost.ru | docs.google.com

Ką privalo žinoti pilietis, policijos pareigūnų sulaikytas viešo politinio renginio metu?

Protesto dalyvio patraukimo administracinėn atsakomybėn stadijos

Sulaikymas

Policijos teisės

Protesto akcijų dalyvių sulaikymo būdai


• „Draugiškas palydėjimas“…


• Atsitiktinio liudytojo sulaikymas…


• Sulaikymas sugriebus ir surakinus rankų riešus…


• Sulaikymas sugriebiant ir užsukus rankas…


• Sulaikymas sugriebiant ir skausmingai smaugiant…


• Sulaikymas „iškrapštant“ iš ankštos vietos…


• Sulaikymas sugriebus keliais būdais…


• Sulaikymas „kryžiuojant“…


• Sulaikymas klasikine „kregždute“…


• Sulaikymas „kregždute“ ir velkant…


• Sulaikymas nešant tartum pliauską…

Įstatymu numatyti policijos pareigūnų veiksmų apribojimai

Sulaikytųjų „įkėlimo“ į specialųjį policijos transportą būdai


• Mandagus palydėjimas…


• „Įkėlimas“ panaudojant fizinę jėgą

Fizinės jėgos ir specialiųjų priemonių panaudojimo prieš protestuotojus tvarka

Specialiosios priemonės, kurias policija turi teisę panaudoti:

1) specialiosios lazdos;

2) specialiosios dujų purškimo priemonės;

3) asmens judesius suvaržančios priemonės;

4) specialieji dažikliai ir markiravimo priemonės;

5) elektros šoko įrenginiai;

6) šviesos šoko įrenginiai;

7) tarnybiniai šunys;

8) specialiosios šviesos ir akustinio poveikio priemonės;

9) priverstinio transporto sustabdymo priemonės;

10) žmogaus judesius kaustančios priemonės;

11) vandensvydžiai;

12) šarvuočiai;

13) saugomų objektų (teritorijų) apsaugos priemonės, piliečių grupių, vykdančių neteisėtus veiksmus, judėjimo blokavimo priemonės;

14) užtvarų išgriovimo priemonės.

(Iš RF Federalinio įstatymo „Apie policiją“, 2 dalis, 21 straipsnis)

Specialiųjų priemonių panaudojimo draudimai ir suvaržymai

Specialiąsias priemones naudoti draudžiama:

– prieš moteris su akivaizdžiais nėštumo požymiais, prieš asmenis su akivaizdžiais invalidumo požymiais ir prieš mažamečius asmenis, išskyrus atvejus, kai nurodyti asmenys priešinasi ginklu, vykdo grupinius ar kitokius užpuolimus ir kai jų veiksmai sukelia grėsmę piliečių bei policijos pareigūnų sveikatai ir gyvybei;

– nutraukiant neteisėtus susirinkimus, eisenas ir piketavimus, kai nėra smurtavimo požymių ir kai nesutrikdoma visuomeninė tvarka, transporto eismas bei ryšių priemonių ir įstaigų darbas.

Panaudojant specialiąsias priemones, neleidžiama:

– gumine lazda smūgiuoti asmeniui į galvą, kaklą, raktikaulio sritį, į pilvą, lytinius organus, į širdies projekcijos sritį;

– panaudoti vandensvydžius, kai oro temperatūra yra žemiau nulio laipsnių (pagal Celsijų);

– panaudoti priverstinio transporto sustabdymo priemones prieš transportą, skirtą keleiviams pervežti (kai transporte yra keleivių), o taip pat priverstinai stabdant motociklus, motorolerius ir mopedus.

Leidimas panaudoti vandensvydžius ir šarvuočius suteikiamas teritorinio organo vadovo sprendimu, apie kurį per 24 valandas privalo būti pranešta prokurorui.

Apie sulaikytųjų elgesį policijos autotransporte.

Atsidūrus policijos autotransporto viduje neverta provokuoti policijos pareigūnų, nes galima susilaukti atsakomojo fizinio poveikio. Taip pat nereikia pasiduoti policijos pareigūnų provokacijoms, nes:

a) tai neduos jokio pastebimo efekto;

b) jeigu jums bus padaryti kūno sužalojimai, bus labai sunku įrodyti savo nekaltumą ir policijos pareigūnų kaltę, nes būsite apkaltintas panaudojęs agresyvius veiksmus prieš policijos pareigūną;

c) galima patirti rimtų traumų ir tuo tik pabloginti savo procesinę padėtį.

Pristatymas į policijos nuovadą (pagal RF Administracinių teisės pažeidimų kodekso 27.2 straipsnį).

Pristatymas – priverstinis fizinio asmens nuvežimas į policijos poskyrį, kurio tikslas – surašyti protokolą dėl administracinio teisės pažeidimo, kai to neįmanoma padaryti pažeidimo įvykdymo vietoje.

Pristatymas turi būti atliktas per įmanomai trumpiausią laiką.

Pristatymas į policijos nuovadą (pagal RF Federalinį įstatymą „Apie policiją“).

Policija turi teisę piliečius pristatyti, tai yra vykdyti prievartinį nuvežimą į policijos padalinio patalpas, kur bus siekiama nustatyti piliečio sulaikymo aplinkybes (kai nėra galimybės šį klausimą išspręsti įvykio vietoje), o taip pat ir kitais įstatymo numatytais atvejais (13 straipsnis). Policijos pareigūnas turi teisę pristatyti į tarnybinę policijos padalinio patalpą asmenis, įtariamus įvykdžius administracinį teisės pažeidimą (3 dalis, 28 straipsnis).

Sulaikyto asmens veiksmai policijos autotransporte:

1) apie savo sulaikymą nedelsiant telefonu praneškite artimiesiems, giminėms ir draugams;

2) išsiaiškinkite, kiek žmonių yra kartu su jumis, sužinokite jų pavardes ir šią informaciją praneškite:

– pažįstamiems protesto judėjimo aktyvistams;

– į internetinių portalų „OVD-INFO“, „RosUznik“ kontaktinius tekefonus;

3) išsiaiškinkite, ar jus lydi tie patys policijos pareigūnai, kurie jus sulaikė;

4) paprašykite jus lydinčius policininkus prisistatyti, pateikti tarnybinius pažymėjimus, užsirašykite jų tarnybinių ženklelių numerius ir išsaugokite šią informaciją;

5) pasiklauskite lydinčių policininkų, į kurį policijos skyrių esate vežami;

6) išsiaiškinę policijos skyriaus pavadinimą informaciją nedelsdami perduokite į „OVD-INFO“, „RosUznik“ portalus, pažįstamiems protesto judėjimo aktyvistams, draugams;

7) paskambinkite į miesto vidaus reikalų valdybos budėtojų tarnybą 02 ir apskųskite neteisėtą jūsų sulaikymą, užsirašykite jūsų skundo registracijos numerį.

Sulaikytojo asmens teisės

Gynėjo dalyvavimas administracinio teisės pažeidimo bylos eigoje

Teikti juridinę pagalbą asmeniui, kaltinamam administraciniu teisės pažeidimu, bylos nagrinėjimo metu gali būti kviečiamas gynėjas. Nagrinėjamoje byloje gynėju būti leidžiama advokatui arba kitam asmeniui.

Teisė teikti juridinę pagalbą kitam asmeniui taip pat yra patvirtinama įgaliojimu.

(RF Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 25.5 straipsnis)

Būtina skirti gynėjo teikiamą juridinę pagalbą nuo gynėjo dalyvavimo svarstant bylą. Štai kas apie tai sakoma RFATPK (RF Administracinių teisės pažeidimų kodekso) įstatyme:

– pagal RFATPK 4 dalies 25.5 straipsnį gynėjui leidžiama dalyvauti bylos dėl administracinio teisės pažeidimo nagrinėjime nuo bylos iškėlimo momento;

– byla dėl administracinio teisės pažeidimo laikoma iškelta, kai surašomas pirmasis protokolas apie priemones, užtikrinančias bylos nagrinėjimą (RFATPK 4 dalis, 28.1 straipsnis);

Tokiomis priemonėmis pirmiausia laikomas pristatymas, po to – administracinis sulaikymas. Vadinasi, gynėjui turi būti leidžiama dalyvauti nagrinėjant bylą nuo to momento, kai yra surašomas protokolas apie sulaikytojo pristatymą.

Santykinis skirtumas tarp sąvokų „sulaikymas“ ir „administracinis sulaikymas“.

Pagal RFATPK 27.3 straipsnį Administracinis sulaikymas yra fizinio asmens trumpalaikis laisvės suvaržymas. Tačiau administracine teisine ir procesine prasme toks sulaikymas yra priemonė, užtikrinanti bylos nagrinėjimą. Tuo tarpu konstitucine teisine prasme sulaikymas – bet koks teisėsaugos organų įvykdytas prievartinis piliečio laisvės atėmimas arba jos suvaržymas – tai prasideda tada, kai protesto akcijos dalyvis patalpinamas į specialųjį transportą.

Ne bet koks sulaikymas gali tapti administracinio sulaikymo priežastimi.

Kas šiuo klausimu sakoma RF Įstatyme apie policiją

Federalinis Įstatymas (FĮ) „Apie policiją“ sąvokai „sulaikymas“ teikia būtent konstitucinę teisinę prasmę ir ši sąvoka yra atskirta nuo sąvokos „administracinis sulaikymas“. Sulaikymo trukmė skaičiuojama nuo to momento, kai faktiškai suvaržoma asmens judėjimo laisvė (FĮ 14 straipsnis), o administracinio sulaikymo trukmė skaičiuojama pagal Administracinių teisės pažeidimų Įstatymą (FĮ 4 dalis), t.y. nuo sulaikytojo pristatymo momento (RFATPK 4 dalis, 27.5 straipsnis).

Sulaikytas asmuo turi teisę naudotis gynėjo paslaugomis nuo pat sulaikymo momento (FĮ 5 dalis).

Išvados:

1) gynėjui turi būti leidžiama patekti pas sulaikytąjį, kol jis laikomas specialiame policijos transporte;

2) prieš patalpinant į specialųjį transportą, sulaikytajam asmeniui turi būti išaiškinta apie jo sulaikymo pagrindimą ir priežastis, taip pat apie susijusias piliečio teises ir pareigas (FĮ 4 dalies 5 straipsnis, 3 dalies 14 straipsnis).

3) įstatymas neapibrėžia sąvokos „pristatymo momentas“;

4) sulaikyto asmens buvimo specialiame transporte trukmė turi būti įskaičiuojama į bendrąją sulaikymo trukmę.

Gynėjo veiksmai tuo metu, kol ginamieji yra specialiame policijos transporte.

1) išsiaiškinamas sulaikytųjų kiekis ir sudėtis;

2) palaikomas nuolatinis ryšis su specialiajame transporte esančiais žmonėmis;

3) sulaikytieji įspėjami apie būtinybę nedelsiant pareikalauti gynėjo ir iki jam atvykstant atsisakyti bendradarbiauti su policija;

4) stengiasi atvykti prie policijos skyriaus dar prieš išlaipinant sulaikytuosius, ten pranešama apie vizito tikslą, nurodomos pristatytų sulaikytųjų pavardės;

5) apie atvykimą į policijos skyrių telefonu pranešama OVD-INFO ir RosUznik organizacijoms.

Sulaikytųjų veiksmai policijos skyriuje

Bendrieji patarimai:

– nepanikuoti, ištvermingai ir oriai laikytis;

– policininkų atžvilgiu būti geranoriškam, bendrauti su jais kaip „lygus su lygiais“, nesivelti į beprasmiškus ginčus ir kivirčus;

– iki atvykstant gynėjui, nepateikti jokių dokumentų ir savo duomenų, nepasirašinėti jokių dokumentų;

– neskubėti vykdyti policijos darbuotojų nurodymų ir vengti atsakyti į jų klausimus;

– netikėti jokiais policijos darbuotojų išsakomais pasiūlymais ir pažadais;

– būti atkakliam reikalaujant, kad būtų laikomasi asmens teisių.

Pirmieji sulaikytojo ir gynėjo veiksmai policijos skyriuje

Būtina įsitikinti tuo, jog visų sulaikytų asmenų pristatymas į policijos skyrių yra skyriaus pareigūno – budėtojo – užregistruotas specialiame pristatytų asmenų registracijos žurnale. Tokiu būdu yra fiksuojamas piliečio pristatymo į policijos skyrių faktas, net jeigu prieš pilietį ir nebūtų iškeliama byla dėl administracinio teisės pažeidimo.

Todėl yra svarbu, kad būtų nurodytas tikslus sulaikytojo pristatymo laikas, nes administracinio sulaikymo trukmė skaičiuojama nuo pristatymo momento (RFATPK 4 dalis, 27.5 straipsnis) ir negali viršyti trijų valandų (tais atvejais, kai administracinio teisės pažeidimo pobūdis nepareikalauja vienos iš numatytų administracinių priemonių – administracinio arešto).

Ką daryti, jeigu gynėjui neleidžiama susitikti su ginamuoju?

Trukdydami gynėjui teikti juridinę pagalbą ginamajam, policijos pareigūnai šiurkščiai pažeidžia RF Konstitucijos 48-ojo straipsnio reikalavimus.

A. Gynėjo veiksmai:

– susisiekti su ginamaisiais ir paprašyti, kad jie reikalautų leisti susitikti su gynėju;

– pateikti skundą miesto Vidaus reikalų valdybos budėtojų tarnybai „02“ ir užfiksuoti registracinį skundo numerį;

– toliau reikalauti leisti susitikti su ginamaisiais (pokalbį įrašyti garso įrašymo priemonėmis).

B. Sulaikytųjų veiksmai:

– garsiai ir atkakliai (įrašant vaizdo ir garso įrašymo priemonėmis) reikalauti leisti dalyvauti gynėjui;

– iki susitikimo su gynėju nebendradarbiauti su policijos pareigūnais;

– telefonu pateikti skundą miesto Vidaus reikalų valdybos budėtojų tarnybai „02“ ir užfiksuoti registracinį skundo numerį;

– apie trukdymą susitikti su gynėju pranešti į OVD-INFO, RosUznik organizacijas ir žiniasklaidai.

Asmens, kuriam iškeliama byla dėl administracinio teisės pažeidimo, teisės

Remiantis RF Konstitucijos 51 straipsniu, pilietis turi teisę:

– atsisakyti liudyti prieš save;

– susipažinti su visa bylos medžiaga;

– teikti paaiškinimus;

– pateikti įrodymus;

– pareikšti apie prašymus ir nušalinimus;

– pasinaudoti juridine gynėjo pagalba;

– pasinaudoti kitomis procesinėmis teisėmis, numatytomis RFATP Kodekse.

Pristatytas į policijos skyrių pilietis turi teisę:

– susipažinti su visa bylos medžiaga, įskaitant policijos pareigūnų raportus ir aiškinamuosius raštus, liečiančius nagrinėjamą bylą;

– pateikti rašytinius prašymus bylą nagrinėjančiam policijos pareigūnui (pvz., apie sulaikymo liudytojų parodymus ir jų raštiškas apklausas) dėl parodymų ir kitų įrodymų prijungimo prie bylos medžiagos;

– teikti skundus apie netinkamas policijos patalpų buities sąlygas ir kitus asmens teisių pažeidimus bei nukreipti juos į Policijos skyriaus budėtojo dalį.

Gynėjo, dalyvaujančio nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, teisės:

Pagal RFATP Kodekso 25.5 straipsnį gynėjas turi teisę:

– susipažinti su visa bylos medžiaga;

– pateikti įrodymus;

– pateikti prašymus ir nušalinimus;

– dalyvauti nagrinėjant bylą;

– apskųsti netinkamą bylos nagrinėjimo priemonių taikymą;

– naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, numatytomis RFATP Kodekse.


Policijos skyriuje laukiama raportų apie aktyvistų sulaikymą šabloninių blankų…


Specialaus padalinio OMON kovotojai pagal vieningą šabloną perrašinėja raportus apie viešo renginio metu sulaikytus ir į policiją pristatytus protesto akcijų dalyvius.

Protokolas apie sulaikytųjų pristatymą į policijos skyrių.

Praktiškai tokie protokolai surašomi nedalyvaujant į policijos skyrių pristatytam asmeniui ir jo gynėjui. Paprastai protokolą surašo policijos eilinis arba seržantas, kuris nors ir lydėjo sulaikytąjį į policijos skyrių, tačiau nebūtinai dalyvavo jį sulaikant.

Protokolą įforminantis policininkas sulaikytam asmeniui dažniausiai nepaaiškina apie sulaikymo ir pristatymo į nuovadą priežastį, taip pat nepaaiškina ir su tuo susijusių asmens teisių ir pareigų.

Sulaikytojo pristatymo į policijos skyrių laikas protokole paprastai nurodomas gerokai vėlesnis, negu buvo iš tikrųjų.

Protokolas apie administracinį teisės pažeidimą

Pagal RFATP Kodekso 28.2 straipsnį protokole turi būti nurodyta:

– surašymo vieta ir laikas;

– protokolą surašančiojo policijos pareigūno pareigybė, pavardė su inicialais, duomenys apie asmenį, kuriam iškeliama byla;

– liudytojų pavardės ir jų gyvenamųjų vietų adresai;

– administracinio teisės pažeidimo vieta, laikas ir įvykio aplinkybės;

– nuoroda į RFATP Kodekso arba RF subjekto įstatymą, numatantį atsakomybę už konkretų administracinės teisės pažeidimą;

– asmens, kuriam iškeliama byla, pasiaiškinimas.

Protokolų kopijos privalo būti įteikiamos:

– apie sulaikymą – sulaikyto asmens prašymu;

– apie pristatymą į policijos skyrių – pristatyto asmens prašymu;

– apie administracinį teisės pažeidimą – jo gavėjas jį turi būtinai pasirašyti;

– apie asmens kratą ir jo daiktų patikrinimą – tikrinamo asmens prašymu;

– apie daiktų ir dokumentų poėmį – asmuo, iš kurio jie buvo paimti, būtinai turi pasirašyti.

Baigtinės rekomendacijos.

Kai jums surašomas protokolas, neverta teikti išsamius personalinius duomenis: apie darbovietės (mokslo įstaigos) vietą, pareigybę, telefonų numerius.

Jeigu surašant protokolą jums nebuvo išaiškintos jūsų teisės ir pareigos, tuomet protokole taip ir pažymėkite: „man nebuvo išaiškintos mano teisės ir pareigos“ – ir po šia fraze pasirašykite.

Perbraukite (kitaip nužymėkite) visas neužpildytas protokolo vietas.

Neskubėkite susipažinti su nauju protokolu ir jį pasirašyti, kol negavote jau pasirašyto protokolo kopijos.

Jūs turite teisę pareikalauti visos jums iškeltos bylos medžiagos kopijų, įskaitant ir jūsų asmeniškai parašytus pasiaiškinimus (išskyrus policijos pareigūnų tarnybinių raportų ir pasiaiškinimų kopijas).

docs.google.com

Parengė ir iš rusų kalbos vertė Jeronimas Prūsas

*Rusijos demokratinio susivienijimo „Solidarumas“ judėjimas (rus. Объединенное российское демократическое движение „Солидарность“ – Tiesos.lt) – 2008 m. pabaigoje įkurta Rusijos demokratinių jėgų koalicija, veikianti kaip opozicija autoritarinei Rusijos valdžiai. „Solidarumo“ judėjimo uždavinys – apjungti išsklaidytas Rusijos demokratų grupes, suformuluoti aiškias gaires alternatyviam Rusijos vystymuisi ir pakeisti šalyje nusistovėjusį politinį režimą.

* * *

Tiesos.lt komentaras. Kviečiame paieškoti skirtumų tarp Lietuvos ir Rusijos tikrovės šiose Tiesos.lt publikacijose:

Fotomenininko J.Valiušaičio byla teisinių interpretacijų gniaužtuose

Politinių teismų karuselė sukasi: J.Valiušaitis kaltas todėl, kad… negali būti nekaltas. Ir todėl turi būti perauklėtas

Įtariamieji. Juozas Valiušaitis: Būti patvoriniu man pasididžiavimas

Naglis Puteikis: Prasidėjo fotodailininko Juozo Valiušaičio, patyrusio žiaurų policijos smurtą per Garliavos šturmą, teismas

Naglis Puteikis. Atviras laiškas generalinio policijos komisaro pavaduotojui R.Požėlai dėl pareigūnų sadizmo

N.Puteikis. Lietuva pradėjo pirmininkavimą politiniu teismų procesu

Elena Narkevičiūtė: „Aš tikrai nepasiduosiu“

Įtariamieji. Rimantas Radišauskas: jie vietoj žvaigždžių užsidėjo vytis

Dailininkas Rimantas Radišauskas: Tai politinė byla

Policijos smurtą patyrusi E.Paltanavičiūtė-Matjošaitienė: prokuratūra suklastojo tyrimo medžiagą

Teisiamoji Violeta Milevičienė: „Pasiųsta į nokdauną kitų smūgių aš nejaučiau“

Teismai toliau baudžia valdžios aplaidumu viešai pasipiktinusią pilietę

Vaikus žudančiu valdžios aplaidumu piktintis draudžiama

Už atliktą pilietinę pareigą – teismas

Žmogaus teisių gynėjai: Valdžios kerštas negali būti bausmės tikslu

Teisiami referendumo talkininkai (papildyta)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
3 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
3
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top